План за четене на Библията

Основен / ден 162

Стар Завет

2 Царе

7

Божието обещание към Давид


1 И като се настани царят в дома си, и Господ го беше успокоил от всичките му врагове наоколо, 2 царят каза на пророк Натан: Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси. 3 И Натан каза на царя: Иди, стори всичко, което е в сърцето ти, защото Господ е с тебе. 4 Но през същата нощ Господнето слово дойде на Натан: 5 Иди, кажи на слугата Ми Давид: Така говори Господ: Ти ли ще ми построиш дом, в който да обитавам? 6 Защото от деня, когато изведох израиляните от Египет до днес, не съм обитавал в дом, но съм ходил в шатър и в скиния. 7 Където и да съм ходил с всички израиляни, казвал ли съм някога на някое от Израилевите племена, на което заповядах да пасе народа Ми Израил: Защо не Ми построите кедров дом? 8 И сега така да кажеш на слугата Ми Давид: Така казва Господ на силите: Аз те взех от кошарата, от стадото, за да бъдеш вожд на народа Ми, на Израил; 9 и съм бил с тебе навсякъде, където си ходил, и изтребих всичките ти неприятели пред тебе, и направих името ти велико както имената на най-великите на земята. 10 И ще определя място за Моя народ Израил и ще го насадя, та ще обитава на свое собствено място и няма да се мести вече; и нечестивите няма вече да го притесняват както преди, 11 и както от деня, в който поставих съдии над Моя народ Израил, и ще те успокоя от всичките ти неприятели. При това Господ ти заявява, че Господ ще ти съгради дом. 12 Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомъка ти след тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му. 13Т ой ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му довека. 14 Аз ще му бъда отец и той ще Ми бъде син; ако стори беззаконие, ще го накажа с тоягата на човеците и с ударите на синовете човешки; 15 но Моята милост няма да се отдръпне от него, както я отнех от Саул, когото премахнах пред тебе. 16 И домът ти, и царството ти ще се утвърдят пред тебе довека; престолът ти ще бъде утвърден довека. 17 И Натан говори на Давид точно според тези думи и напълно според това видение.

Молитвата на Давид


18 Тогава цар Давид влезе, седна пред Господа и каза: Кой съм аз, Господи Еова, и какъв е моят дом, че си ме довел до толкова далеч! 19 Но даже и това е било малко пред очите Ти, Господи Еова; защото си възвестил още за дома на слугата Си едно дълго бъдеще. Така ли обичайно се отнасяш с човек, Господи Еова! 20 И какво повече може да Ти каже Давид? Защото, Ти, Господи Еова, познаваш слугата Си. 21 Заради Своето слово и според Своето сърце Ти си сторил всички тези велики дела, за да ги откриеш на слугата Си. 22 Затова Ти си велик, Господи Боже; защото няма подобен на Тебе, нито има Бог освен Тебе, според всичко, което сме чули с ушите си. 23 И кой друг народ на света е като Твоя народ, като Израил, когото Бог дойде да откупи за Свой народ, като прослави името Си и извърши велики и страшни дела за тях, за земята Ти, като изгони народите и боговете им пред народа Ти, когото Ти си откупил за Себе Си от Египет? 24 Защото Ти си утвърдил народа Си Израил за Себе Си, за да Ти бъде народ довека; и Ти, Господи, му стана Бог. 25 И сега, Господи Боже, утвърди довека словото, което си изрекъл за слугата Си и за дома му, и стори каквото си изрекъл. 26 И нека възвеличат името Ти довека, като казват: Господ на силите е Бог над Израил; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата ти Давид. 27 Защото Ти, Господи на силите, Боже Израилев, откри на слугата Си, като каза: Ще ти съградя дом; затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Ти се помоли с тази молитва. 28 И сега, Господи Еова, ти си Бог и думите Ти са истинни, и Ти си обещал тези блага на слугата Си. 29 И сега, благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да бъде пред Тебе довека; защото Ти, Господи Еова, си възвестил тези неща и под Твоето благословение нека бъде благословен довека дома на слугата Ти.
© Библейска лига - България

8

Победите на Давид


1 След това Давид порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метег-Ама от ръката на филистимците.
2 Порази и моавците и ги измери с въже, като ги накара да легнат на земята; и отмери две въжета за погубление и едно цяло въже, за помилване. Така моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък.
3 Давид порази още совския цар Ададезер, сина на Рехов, когато последният отиваше да утвърди властта си на река Ефрат. 4 Давид му отне хиляда и седемстотин конници, и двадесет хиляди пешаци; и Давид преряза жилите на всички колеснични коне, като запази от тях за сто колесници. 5 И когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже. 6 Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давид, където и да отидеше. 7 И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезер и ги донесе в Ерусалим. 8 И от Бетах, и от Беротай, Ададезерови градове, цар Давид взе твърде много мед.
9 А хаматският цар Той, когато чу, че Давид поразил цялата войска на Ададезер, 10 изпрати сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се е бил против Ададезер и го е поразил; защото Ададезер често воюваше против Той. И Йорам донесе със себе си сребърни съдове, златни съдове и медни съдове; 11 и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, както беше посветил взетото от всички народи, които беше покорил: 12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаликчаните и от плячката, взета от совския цар Ададезер, Рехововия син.
13 И Давид придоби име, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в Долината на солта. 14 И постави гарнизони в Едом; в цял Едом постави гарнизони и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид, където и да отидеше.

Служителите на Давид


15 Така Давид царува над целия Израил; и Давид съдеше и раздаваше правда на целия си народ. 16 А Йоав, Саруиният син, беше над войската; а Йосафат, Ахилудовият син – летописец; 17 а Садок, Ахитововият син, и Ахимелех, Авиатаровият син – свещеници; а Серая – писар; 18 а Веная, Йодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха придворни началници.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

21

Исус и чудният улов на риба


1 След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: 2 там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевитесинове и други двама от учениците Му. 3 Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през онази нощ не уловиха нищо. 4 А като се разсъмваше вече, Исус застана на брега; учениците обаче не познаха, че е Исус. 5 Исус им казва: Момчета, имате ли риба? Отговориха Му: Нямаме. 6 А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. И те хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риба. 7 Тогава онзи ученик, когото обичаше Исус, казва на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. 8 А другите ученици дойдоха в ладията (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти) и влачеха мрежата с рибата. 9 И като излязоха на сушата, видяха там жарава и риба сложена на нея, и хляб. 10 Исус им каза: Донесете от рибите, които сега уловихте. 11 Симон Петър се качи на ладията, та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и при все че бяха толкова, мрежата не се съдра. 12 Исус им каза: Елате да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? Понеже знаеха, че е Господ.) 13 Дойде Исус, взе хляба и им даде, също и рибата. 14 Това беше вече третият път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите.

Исус възстановява Петър


1 5А като позакусиха, Исус казва на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тези? Казва Му: Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. 16 Пак му казва втори път: Симоне Йонов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси овцете Ми. 17 Казва му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се наскърби, загдето трети път му каза: Обичаш ли Ме? И Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми. 18 Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва, и ще те води, където не искаш. 19 А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, каза му: Върви след Мене. 20 Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна към Него и попита: Господи, кой е тоя, който ще Те предаде? 21 Него като видя, Петър каза на Исуса: Господи, а на този какво ще стане? 22 Исус му каза: Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е? Ти върви след Мене. 23 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик няма да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е?
24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно. 25 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не би побрал написаните книги. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

63

1 Псалом на Давид, когато се намираше в Юдейската пустиня.
Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся;
душата ми жадува за Тебе, тялото ми копнее за Тебе
в една пуста, изтощена и безводна земя.
2 Така съм се взирал в Тебе в светилището,
за да видя Твоята сила и Твоята слава.
3 Понеже Твоята милост е по-желана от живота,
устните ми ще Те хвалят.
4 Така ще Те благославям, докато съм жив;
в Твоето име ще издигам ръцете си.
5 Като от тлъстина и мас ще се насити душата ми;
и с радостни устни ще Те славословят устата ми.
6 Когато си спомням за Тебе на постелката си,
размишлявам за Тебе през нощните стражи.
7 Понеже Ти си бил помощ на мене,
под сянката на Твоите криле ще се радвам.
8 Душата ми се прилепва към Тебе;
Твоята десница ме подпира.
9 А онези, които търсят живота ми, за да го погубят,
ще слязат в дълбочините на земята.
10 Ще бъдат съсипани от силата на меча,
ще бъдат дял на чакали.
11 А царят ще се весели в Бога;
всеки, който се кълне в Неговото име, ще се хвали;
но устата на онези, които говорят лъжи, ще се затворят.
© Библейска лига - България