План за четене на Библията

Основен / ден 179

Стар Завет

1 Летописи

27

Разпределение на войската


1 А според преброяването им, израиляните, тоест началниците на бащините домове, хилядниците, стотниците и чиновниците им, които служеха на царя във всичко, що се касаеше до отрядите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всички месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отряд.
2 Над първия отряд за първия месец бе Ясовеам, Завдииловият син. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 3 Той беше Фаресов потомък и първенец над всички военачалници за първия месец. 4 И над отряда за втория месец беше ахохецът Додай, а Миклот бе първенец над неговия отряд. И в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 5 Третият военачалник за третия месец беше Веная, син на свещеник Йодай. Той беше главен и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 6 Това е онзи Веная, който бе най-силният сред тридесетте и над тридесетте. В неговия отряд беше синът му Амизавад. 7 Четвъртият военачалник за четвъртия месец бе Йоавовият брат Асаил и с него – синът му Зевадия. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 8 Петият военачалник за петия месец бе израхитецът Самот. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 9 Шестият военачалник за шестия месец бе Ира, синът на текоеца Екис. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 10 Седмият военачалник за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 11 Осмият военачалник за осмия месец бе хусатецът Сивехай, от заровците. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 12 Деветият военачалник за деветия месец бе анатотецът Авиезер, от вениаминците. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 13 Десетият военачалник за десетия месец бе нетофатецът Маарай, от заровците. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 14 Единадесетият военачалник за единадесетия месец бе пиратонецът Веная, от ефремците. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души. 15 Дванадесетият военачалник за дванадесетия месец бе нетофатецът Хелдай, от Готониил. В неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

Главатарите на племената


16 Главатарите над Израилевите племена бяха: над рувимците – Елиезер, Зехриевият син; над симеонците – Сефатия, Мааховият син; 17 над синовете Левиеви – Асавия, Кемуиловият син; над аароновците – Садок; 18 над Юда – Елиу, от Давидовите братя; над Исахар – Омри, Михаиловият син; 19 над Завулон – Исмая, Авдиевият син; над Нефталим – Еримот, Азрииловият син; 20 над ефремците – Осия, Азазиевият син; над половината Манасиево племе – Йоил, Федаевият син; 21 над другата половина Манасиево племе в Галгал – Идо, Захариевият син; над Вениамин – Ясиил, Авенировият син; 22 над Дан – Азареил, Ероамовият син. Тези бяха главатарите над Израилевите племена.
23 Но между тях Давид не преброи онези, които бяха на двадесетгодишна възраст и по-долу, защото Господ беше казал, че ще умножава Израил както небесните звезди. 24Йоав, Саруиният син, започна да брои, но не довърши; и поради това преброяване падна гняв на Израил, и броят не се вписа между делата, записани в летописите на цар Давид.

Царските надзиратели


25 А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син. Над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите беше Йонатан, Озиевият син. 26 Над полските работници, които обработваха земята – Езри, Хелувовият син. 27 Над лозята – раматецът Семей. Над плода от лозята за винените изби – Завди, Сифамиевият син. 28 Над маслините и черниците, които бяха на полето – гедерецът Баал-Ханан. Над припасите от дървено масло – Йоас. 29 Над говедата, които пасяха в Сарон – саронецът Ситрай. Над говедата, които бяха в долините – Сафат, Адлаевият син. 30 Над камилите – исмаилецът Овил. Над ослите – меротонецът Ядая. 31 Над овцете – агарецът Язиз. Всички тези бяха надзиратели на цар Давидовия имот.
32 А Давидовият чичо Йонатан, човек разумен и книжовник, беше съветник; Ехиил, Ахмониевият син, беше с царските синове; 33 Ахитофел – царски съветник; архиецът Хусай – царски приятел; 34 а след Ахитофел бяха Йодай, Венаевият син, и Авиатар, а началник на царската войска беше Йоав.
© Библейска лига - България

28

Плановете на Давид за храма


1 Тогава Давид събра в Ерусалим всички Израилеви водачи: главатарите на племената, началниците на отрядите, които служеха на царя по ред, хилядниците, стотниците и надзирателите на всички имоти и притежания на царя и на синовете му, както и слугите му, юнаците му и всички силни и храбри мъже. 2 И цар Давид се изправи на краката си и каза: Чуйте ме, братя мои и народе мой. Аз имах в сърцето си желание да построя дом за покой за ковчега на Господния завет и за подножието на нашия Бог; и бях направил приготовления за построяването. 3 Но Бог ми каза: Ти няма да построиш дом на името Ми, защото си воин и си проливал кръв. 4 А Господ, Израилевият Бог, избра мене измежду целия ми бащин дом, за да бъда цар над Израил довека. Защото бе избрал Юда за вожд и от Юдовия дом – моя бащин дом и сред синовете на баща ми благоволи да направи мене цар над цял Израил. 5 А сред всичките ми синове (защото Господ ми даде много синове) Той избра сина ми Соломон да седи на престола на Господнето царство над Израил. 6 И ми каза: Синът ти Соломон, той ще построи дома Ми и дворовете Ми, защото него избрах да бъде Мой син и Аз ще бъда негов отец. 7 И ако постоянства да изпълнява заповедите Ми и законите Ми, както прави днес, Аз ще утвърдя царството му довека. 8 И така, сега пред целия Израил – Господнето общество, и на всеослушанието на нашия Бог, ви заръчвам: Пазете и следвайте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да можете да владеете тази добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си завинаги.
9 И ти, сине мой Соломоне, да познаваш Бога на баща си и Му служи с цяло сърце и с драговолна душа; защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума. Ако Го търсиш, ще Го намериш; но ако Го оставиш, ще те отхвърли завинаги. 10 Внимавай сега, защото Господ избра тебе да построиш дом за светилище; бъди твърд и действай.
11 Тогава Давид даде на сина си Соломон чертежа за притвора на храма, за обиталищата му, за съкровищниците му, за горните му стаи, за вътрешните му стаи и за мястото на умилостивилището, 12 Той му даде чертежа за всичко, което прие чрез Духа за дворовете на Господния дом, за всички околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и за съкровищниците за посветените неща. 13 Той му даде разписанието за отрядите на свещениците и левитите, и за всяка работа по службата в Господния дом, както и за всички служебни съдове в Господния дом. 14 Даде му наставления за теглото на златото, по колко да се употреби за златните вещи, за всички прибори за всякакъв вид служба; и за среброто, за теглото на всичките сребърни прибори за всякакъв вид служба; 15 също и за теглото на златните светилници и на златните им светила, с теглото на всеки светилник и на светилата му; и теглото на сребърните светилници с теглото на светилника и на светилата му, според употребата на всеки светилник. 16 Даде му наставления за теглото на златото за всяка трапеза на присъствените хлябове, за теглото на среброто за сребърните трапези; 17 за чистото злато за вилиците, за легените и за поливалниците, и за златните паници с теглото на всяка паница; също и за сребърните паници с теглото на всяка паница; 18 за пречистеното злато, колко на тегло да се употреби за кадилния олтар; и колко злато – за начертаната колесница, тоест херувимите, които разперват крила и покриват ковчега на Господния завет. 19 Всичко това, каза Давид, Господ ми даде да разбера, като го написа с ръката Си в сърцето ми, всички подробности на чертежа.
20 Давид още каза на сина си Соломон: Бъди силен и смел, и действай; не се бой, нито се страхувай, защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те остави, нито да те напусне, докато не свършиш цялата работа за службата на Господния дом. 21 И ето, определени са отрядите на свещениците и левитите за всяка служба в Божия дом; и с тебе ще бъдат за всякаква работа всичките усърдни люде, изкусни за всякаква работа; също и водачите и целият народ ще изпълняват всяка твоя заповед.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Колосяни

1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей, – 2 до святите и верни братя в Христа, които са в Колос: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец [и Господа Исуса Христа].

Благодарност и молитва


3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, 4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии, 5 заради надеждата, която се пази за вас на небесата, за която сте чули по-напред в истинското слово на благовестието, 6 което дойде до вас; то принася плод и расте както в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, 7 както сте и научили от нашия любезен сътрудник Епафрас, който е за нас верен Христов служител; 8 и ни извести за вашата любов в Духа.
9 Затова и ние, от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, 10 за да живеете достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога; 11 подкрепяни с пълна сила, според могъществото на Неговата слава, за да издържите и търпите всичко с радост; 12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината; 13 Който ни избави от властта на тъмнината ини пресели в царството на Своя възлюбен Син. 14 В Него имаме изкуплението, опрощението на греховете ни;

Върховенството на Христос


15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено; 17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. 18 И глава на тялото, тоест на църквата, е Той, Който е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. 19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота, 20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, проляна на Неговия кръст. 21 И вас, които бяхте някога отстранени от Него и по разположение Негови врагове поради злите си дела, 22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни, 23 ако останете твърди и непоколебими във вярата и непоклатими в надеждата, от кри та в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяко създание под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

Трудът на Павел за църквата


24 Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата; 25 на която аз станах служител по Божията наредба, възложена ми заради вас, за да проповядвам напълно словото на Бога, 26 тоест тайната, скрита за векове и поколения, а сега открита на Неговите светии; 27 на които Бог пожела да открие какво е превъзходното богатство на тази тайна сред езичниците, тоест Христос във вас, надеждата на славата. 28 Него ние провъзгласяваме, като съветваме и поучаваме всеки човек с цялата мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. 29 Затова се и трудя, като се боря според Неговата сила, която действа мощно в мене.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи