План за четене на Библията

Основен / ден 183

Стар Завет

Песен на песните

7

1 Колко са красиви нозете ти с чехлите, дъще княжеска!
Облите ти бедра са подобни на огърлие,
изделие на изкусен художник;
2 пъпът ти е като обла чаша, в която не липсва подправено вино;
коремът ти е като житен копен, ограден с кремове;
3 двете ти гърди са като две сърнета близнета.
4 Шията ти е като стълб от слонова кост;
очите ти са като водоемите в Есевон при портата Бат-Рабим;
носът ти е като ливанска кула,
обърната към Дамаск;
5 твоята глава е като Кармил,
косата ти – като мораво;
царят е запленен от къдриците им.
6 Колко си хубава и колко привлекателна,
о, възлюбена моя, в очарованията си!
7 Тази твоя снага прилича на палма,
а гърдите ти – на гроздове.
8 Казах си: Ще се възкача на палмата,
ще се хвана за клончетата ѝ;
и ето, гърдите ти ще бъдат като гроздове на лоза,
и благоуханието на дъха ти – като ябълки,
9 и устата ти – като най-хубаво вино.

Възлюбената


Нека тече то гладко за моя възлюбен,
както се хлъзга през устните на уморените.
10 Аз принадлежа на моя възлюбен
и неговото желание е към мене.
11 Ела, любими мой, нека излезем на полето,
да пренощуваме в селата,
12 да осъмнем в лозята, да видим напъпила ли е лозата,
появил ли се е крехкият грозд и цъфнали ли са наровете –
там ще ти дам любовта си.
13 Мандрагорите издават благоухание,
а до вратата ни има всякакви отбрани плодове – нови и стари,
които съм запазила за тебе, любими мой.
© Библейска лига - България

8

1 О, да ми беше ти като брат,
който е сукал от гърдите на майка ми!
Тогава, като те намерех вън, щях да те целувам.
Да! И никой не би ме презрял.
2 Бих те взела и завела в къщата на майка ми, за да ме учиш.
Напоила бих те с подправено вино
и със сок от наровете си.
3 Лявата му ръка би била под главата ми,
а дясната му би ме прегърнала.

Възлюбеният


4 Заклевам ви, ерусалимски дъщери:
Да не смутите и да не събудите любовта ми,
преди тя да пожелае.

Приятелите


5 Коя е тази, която възлиза от пустинята,
опираща се на възлюбения си?

Възлюбената


Аз те събудих под ябълката;
там те роди майка ти,
там те роди родителката ти.
6 Положи ме като печат на сърцето си,
като печат на мишцата си;
защото любовта е силна като смъртта,
ревността – неотстъпчива като шеол,
святкането ѝ е святкане огнено, пламък най-буен.
7 Много води не могат угаси любовта,
нито реките могат я потопи;
ако би дал някой целия имот на дома си за любовта,
съвсем биха го презрели.
Приятелите

8 Ние имаме малка сестра, няма още гърди.


Какво да правим със сестра си в деня, когато дойдат сватовници за нея?
9 Ако е стена, ще съградим на нея сребърни укрепления;
ако е врата, ще я обградим с кедрови дъски.

Възлюбената


10 Аз съм стена и гърдите ми са като кули.
Такава бях пред очите му – като една, която е намерила благоволение.
11 Соломон имаше лозе в Баал-Хамон;
той даде лозето на наематели;
за плода му всеки трябваше да донесе хиляда сребърника.
12 Но моето лозе, собствеността ми, е под моя власт;
хилядата сребърника са за тебе, Соломоне,
а двеста – за онези, които пазят плода му.

Възлюбеният


13 О ти, която седиш в градините,
приятелите се вслушват в гласа ти;
дай ми и аз да го чуя.

Възлюбената


14 Бързай, любими мой,
и бъди като сърна или млад елен
в благоуханните планини.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

1

Йоан Кръстител проправя пътя за Исус


1 Начало на благовестието на Исуса Христа, Божия Син; 2 както е писано в пророците:
„Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път пред Тебе;
3 глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа.
Прави направете пътеките Му.“
4 Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. 5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и ерусалимците, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. 6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и се хранеше с акриди и див мед. 7 И като проповядваше, казваше: След мене идва Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа да развържа ремъка на обущата Му. 8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

Кръщението и изкушаването на Исус


9 През тези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. 10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слиза върху Него. 11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение. 12 И скоро Духът го закара в пустинята. 13 И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; и ангелите Му служеха.

Призоваването на първите ученици


14 А след като Йоан беше предаден на власт та, Исус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство, казвайки: 15 Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и вярвайте в благовестието.
16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И Исус им рече: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци. 18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 19 И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които тъй също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. 20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в ладията с надничарите и тръгнаха след Него.

Исус изгонва зъл дух


21 И дойдоха в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и започна да поучава. 22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. 23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат от нечист дух, който извика, казвайки: 24 [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Святият Божий. 25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез от него! 26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27 И всички се смаяха, така че разискваха помежду си, казвайки: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват! 28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска околност.

Исус изцелява мнозина


29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея. 31 И Той се приближи, и като я хвана за ръката, вдигна я; и [начаса] треската я остави, и тя им прислужваше. 32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 33 И целият град се събра пред вратата. 34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

Исус се моли на усамотено място


35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана, та излезе и отиде в уединено място, и там се молеше. 36 А Симон и онези, които бяха с Него, се завтекоха след Него. 37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.
38 А Той им каза: Да идем другаде, в близките градове, та и там да проповядвам; защото затова съм излязъл. 39 И Той влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесове.

Прокаженият


40 И дойде при Него един прокажен, та Му се моли, коленичил пред Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 41 И Исус се смили, протегна ръка, допря се до него и му каза: Искам; бъди очистен. 42 И веднага проказата го остави, и той се очисти. 43 И начаса го отпрати и му заръча строго, като му каза: 44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и идваха при Него отвсякъде.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

72

1 Псалом за Соломон.
Боже, дай Твоето правосъдие на царя,
и правдата Си на царевия син,
2 за да съди Твоите люде с правда
и угнетените Ти с правосъдие.
3 Планините ще донесат мир на людете
и хълмовете – правда.
4 Той ще съди справедливо угнетените между людете,
ще избави чадата на немотните и ще смаже насилника.
5 Ще се боят от Тебе, докато трае слънцето
и докато съществува луната, из род в род.
6 Той ще слезе като дъжд на окосена ливада,
като силен дъжд, който оросява земята.
7 В неговите дни ще цъфти праведният,
и мир ще изобилства, докато трае луната.
8 Той ще владее от море до море
и от Ефрат до краищата на земята.
9 Пред него ще коленичат жителите на пустинята;
и неприятелите му ще лижат пръстта.
10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци;
царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.
11 Да! Ще му се поклонят всичките царе,
всичките народи ще му слугуват.
12 Защото той ще избавя сиромаха, когато вика,
и угнетения, и безпомощния.
13Ще се смили за сиромаха и немотния –
и ще спаси душите на немотните.
14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им;
и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
15 И ще живее;
и нему ще се даде от Шевското злато;
винаги ще се възнася молитва за него
и цял ден ще го благославят.
16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините;
плодът му ще се люлее като горите на Ливанската планина;
и жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.
17 Името му ще пребъдва довека;
името му ще се продължава, докато трае слънцето;
и ще се благославят в него човеците;
всичките народи ще го облажават.
18 Благословен да е Господ Бог, Бог Израилев,
Който сам прави чудеса;
19 и благословено да бъде Неговото славно име довека:
и нека се изпълни със славата Му цялата земя!
Амин и амин.
20Свършиха се молитвите на Есеевия син Давид.
© Библейска лига - България