План за четене на Библията

Основен / ден 185

Стар Завет

3 Царе

7

Соломон изгражда своя дом


1 А Соломон строи своя дом тринадесет години, докато свърши целия си дом. 2 Защото построи Дома на Ливанския лес дълъг сто лакти, широк – петдесет лакти и висок – тридесет лакти, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете. 3 И той беше покрит с кедър отгоре над гредите, които се подпираха на четиридесет и петте стълба, по петнадесет на един ред. 4 И имаше три реда прозорци, прозорец срещу прозорец на трите етажа. 5 И всички врати и вратни стълбове бяха четириъгълни, и прозорец срещу прозорец на трите етажа. 6 Направи и колонната зала, на която дължината беше петнадесет лакти, а широчината – тридесет лакти; и пред нея преддверие, стълбове и навес пред тях. 7 Направи още престолната зала, където щеше да съди, тоест Съдебната зала; и я покри с кедър от пода до тавана. 8 А домът, в който бяха покоите му, бе построен в друг двор по-навътре от колонната зала и имаше същата направа. И подобен на тази зала, Соломон съгради дом и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена. 9 Всички тези постройки отвън до големия двор, от основите до стрехите бяха от скъпи камъни, дялани по мярка, претрити отвън и отвътре с трион. 10 Също и основата бе от скъпи камъни, големи камъни, камъни от десет лакти и камъни от осем лакти. 11 И отгоре имаше скъпи камъни, камъни, дялани по мярка, и кедрови греди. 12 Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом с предхрамието.

Обзавеждане на храма


13 А цар Соломон бе пратил да доведат Хирам от Тир. 14 Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и Хирам бе твърде изкусен, мъдър и вещ да изработва всякакви медни изделия. И така, той дойде при цар Соломон, и му изработи всичката медникарска работа. 15 Изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакти висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакти. 16 И направи от лята мед два капитела, за да ги сложи върху стълбовете; височината на единия капител беше пет лакти и височината на другия капител – пет лакти. 17 Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, върху стълбовете, седем за единия капител и седем – за другия капител. 18 Така направи стълбовете и два реда нарове около мрежата, за да покрие капителите, които бяха върху стълбовете; същото направи и за другия капител. 19 И капителите, които бяха върху стълбовете в преддверието, бяха изработени във вид на кремове, високи четири лакти. 20 И капителите на двата стълба над изпъкналата част, която бе при мрежата, имаха двеста нарове, наредени наоколо върху всеки капител. 21 И изправи стълбовете в предхрамието; и като изправи десния стълб, го нарече Яхин; а като изправи левия стълб, го нарече Воаз. 22 И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете. 23 Направи още и отлято море, десет лакти широко, съвсем кръгло и пет лакти високо; и връв от тридесет лакти го обхващаше околовръст. 24 По краищата му имаше околовръст цветни пъпки, по десет на лакът; те обикаляха морето в два реда, излети в едно цяло с него. 25 И морето стоеше на дванадесет вола; три, гледащи към север, три, гледащи към запад, три, гледащи към юг и три, гледащи към изток; морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха обърнати навътре. 26 Дебело беше една длан, и беше направено като чаша, във вид на кремов цвят, и побираше две хиляди бата вода. 27 Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакти дълго, четири лакти широко и три лакти високо. 28 А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи и страничните плочи бяха между стълбчетата. 29 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни. 30 Всяко подножие имаше по четири медни колела с медни оси. Четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха лети, се намираха под умивалника – с по един венец от всяка страна. 31 Отверстието на подножието, отвътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му беше кръгло, закрепено върху подпорката, един лакът и половина; също и по отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли. 32 Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина. 33 Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им – всички бяха лети. 34 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена и рамената бяха част от самото подножие. 35 На върха на подножието имаше кръгла препаска, половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него. 36 И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо. 37 Така направи десетте подножия, които имаха всички еднаква направа, еднаква мярка и еднакъв вид. 38 Направи още десет медни умивалника; всеки умивалник побираше четиридесет бата вода; всеки умивалник беше четири лакти широк; и върху всяко от десетте подножия се постави по един умивалник. 39 И постави подножията, пет от дясната страна на храма и пет от лявата страна на храма; а морето постави от дясната страна на храма, на югоизточния ъгъл. 40 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените.
Така Хирам свърши цялата работа, която вършеше на цар Соломон за Господния дом: 41 двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха върху двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха върху стълбовете; 42 четиристотинте нара за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха върху стълбовете; 43 десетте подножия и десетте умивалници върху подножията; 44 морето и дванадесетте вола под морето; 45 котлите, лопатите и легените – всички тези вещи, които Хирам направи на цар Соломон за Господния дом, бяха от лъскава мед. 46 В Йорданската долина царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан. 47 И Соломон остави всички тези вещи непретеглени, защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне.
48 И Соломон направи всички принадлежности, които бяха за Господния дом: златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове; 49 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището – от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато; 50 чашите, щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато; и резетата от злато за вратата на най-вътрешното място, тоест Светая Светих, и за вратата на храма.
51Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и вещите – и ги положи в съкровищниците на Господния дом.
© Библейска лига - България

8

Пренасяне на ковчега в храма


1 Тогава Соломон събра при себе си в Ерусалим Израилевите старейшини и всички племеначалници, и началниците на бащините домове на израиляните, за да пренесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион. 2 И тъй, всички Израилеви мъже се събраха при цар Соломон на празника в месец етаним, който е седмият месец. 3 А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, свещениците вдигнаха ковчега. 4 Те понесоха Господния ковчег и шатъра за срещане с всички святи принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги носеха. 5 А цар Соломон и цялото Израилево общество, колкото се бяха събрали при него, бяха с него пред ковчега и принесоха в жертва овце и говеда, които по множеството си не можаха да се пресметнат или да се изброят. 6 Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му, в светилището на храма, в Светая Светих, под крилете на херувимите. 7 Защото херувимите бяха с криле, разперени над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. 8 И върлините се издадоха така, че се виждаха краищата на върлините от светилището пред Светая Светих, но навън не се виждаха; и там са до днес. 9 В ковчега нямаше друго, освен двете каменни плочи, които Мойсей бе положил там на Хорив, където Господ сключи завет с израиляните, когато бяха излезли от Египетската земя.
10 А щом излязоха свещениците от светилището, облакът изпълни Господния дом; 11 така че поради облака свещениците не можаха да застанат да служат, защото Господнята слава бе изпълнила Господния дом.
12 Тогава Соломон говорѝ: Господ е казал, че ще обитава в мрак. 13 Аз Ти построих дом за обитаване, място, в което да пребиваваш вечно. 14 После царят обърна лицето си и благослови цялото Израилево общество, докато цялото Израилево общество стоеше на крака, като каза: 15 Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Който извърши с ръката Си онова, което говори с устата Си на баща ми Давид, като рече: 16 От деня, когато изведох народа Си Израил от Египет, не избрах между всички Израилеви племена ни един град, където да се построи дом, за да се настани там името Ми; но избрах Давид, за да бъде над народа Ми Израил. 17 И в сърцето на баща ми Давид дойде да построи дом за името на Господа, Израилевия Бог; 18 но Господ рече на баща ми Давид: Понеже дойде в сърцето ти да построиш дом за името Ми, добре си сторил, че е дошло това в сърцето ти. 19 Ти обаче няма да построиш дома; но синът ти, който ще излезе из чреслата ти, той ще построи дома за името Ми. 20 И така, Господ изпълни словото, което говори; и като се издигнах аз вместо баща си Давид, и седнах на Израилевия престол, както бе говорил Господ, построих дома за името на Господа, Израилевия Бог. 21 И в него приготвих място за ковчега, в който е заветът, който Господ сключи с бащите ни, когато ги изведе от Египетската земя.

Соломоновата молитва на посвещение


22 Тогава Соломон застана пред Господния олтар, пред цялото Израилево общество и като вдигна ръцете си към небето, каза: 23 Господи, Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята Бог, подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце; 24 Който си изпълнил към слугата Си Давид, баща ми, това, което си му обещал; да! Каквото си говорил с устата Си, това си свършил с ръката Си, както се вижда днес. 25 Сега, Господи, Боже Израилев, изпълни към слугата Си Давид, баща ми, онова, което си му обещал, като си казал: Няма да липсва мъж от тебе, който да седи пред Мене на Израилевия престол, ако само внимават чадата ти в пътя си, за да ходят пред Мене, както ти си ходил пред Мене. 26 Сега, Боже Израилев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата Си Давид, баща ми.
27 Нима Бог наистина ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; колко по-малко този дом, който построих! 28 Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата Си и към молбата му, Господи, Боже мой, тъй че да послушаш вика и молитвата, с която слугата Ти се моли днес пред Тебе, 29 за да бъдат очите Ти нощ и ден отворени към Твоя дом, към мястото, за което си казал: Името Ми ще бъде там; за да чуеш молитвата, с която слугата Ти ще се моли на това място. 30 Чуй молбата на слугата Си и на народа Си Израил, когато се молят на това място; да! Чуй Ти от местообиталището Си, от небето, и като чуеш, бъди милостив.
31 Ако съгреши някой против ближния си и трябва да положи клетва, за да се закълне, и дойде, та се закълне пред олтара Ти в този дом, 32 тогава послушай Ти от небето и подействай, извърши правосъдие за слугите Си и осъди беззаконнията, така че да възвърнеш делото му върху главата му, а оправдай праведния, като му отдадеш според правдата му.
33 Когато народът Ти Израил бъде разбит пред неприятеля, защото Ти е съгрешил, ако се обърне към Тебе, и изповяда Твоето име и принесе молитва, като ти се помоли в този дом, 34 тогава Ти послушай от небето и прости греха на народа Си Израил, и възвърни го в земята, която си дал на бащите му.
35 Когато се затвори небето и не вали дъжд по причина, че са Ти съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат Твоето име, и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш, 36 тогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите Си и на народа Си Израил, и покажи им добрия път, в който трябва да ходят, и дай дъжд на земята Си, която си дал в наследство на народа Си.
37 Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци или гъсеници, ако неприятелят им ги обсади в градовете на земята им – каквото и да е поражението, каквато и да е болестта – 38 тогава всяка молитва, всяка молба, която би се принесла от който и да било човек или от целия Ти народ Израил, като познае всеки раната на своето сърце и простре ръцете си към този дом, 39 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и прости, и подействай, и въздай на всекиго постъпките му, като познаваш сърцето му (защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на целия човешки род), 40 за да се боят от Тебе през цялото време, докато живеят на земята, която си дал на бащите ни.
41 Още за чужденеца, който не е от народа Ти Израил, но иде от далечна страна заради Твоето име, 42 (защото ще чуят за великото Ти име и за Твоята мощна ръка, и за Твоята издигната мишца) – когато дойде и се помоли в този дом, 43 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и подействай според всичко, за което чужденецът те призове; за да познаят името Ти всички народи на света, за да се боят от Тебе, както народа Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име е наречен този дом, който построих.
44 Ако народът Ти излезе на бой против неприятеля си, където би го пратил Ти, и се помоли на Господа, като се обърне към града, който Ти си избрал, и към дома, който построих за Твоето име, 45 тогава послушай от небето молитвата му и молбата му и защити правото му. 46 Ако Ти съгрешат (защото няма човек, който да не греши) и Ти се разгневиш на тях, та ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската земя, далеч или близо, 47 ако дойдат на себе си в земята, където са отведени пленници, и се обърнат, и Ти се помолят в земята на пленителите си, и кажат: Съгрешихме, беззаконствахме, извършихме неправда, 48 и се обърнат към Тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги пленили, и Ти се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал и към дома, който построих за Твоето име, 49 тогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им и молбата им, защити правото им 50 и прости на людете Си, които са Ти съгрешили, всичките им престъпления, чрез които са станали престъпници против Тебе, и умилостиви към тях пленителите им, за да им покажат милост; 51 защото те са Твой народ и Твое наследство, които си извел от Египет, от железарската пещ. 52 Нека бъдат отворени очите Ти към молбата на слугата Ти и към молбата на народа Ти Израил, за да ги чуваш за каквото и да Те призоват; 53 защото Ти си ги отделил от всички племена на света, за да бъдат Твое наследство, както говори чрез слугата Си Мойсей, когато изведе бащите ни от Египет.
54 И като свърши Соломон да принася цялата тази молитва и тази молба към Господа, стана пред Господния олтар, където бе коленичил с ръце прострени към небето. 55 И се изправи, та благослови с висок глас цялото Израилево общество, като каза: 56 Благословен да бъде Господ, Който успокои народа Си Израил според всичко, което е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Мойсей. 57 Дано бъде с нас Господ, нашият Бог, както е бил с бащите ни, да не ни остави, нито да ни отхвърли! 58 Да преклони сърцата ни към Себе Си, тъй че да ходим във всичките Му пътища и да пазим заповедите, повеленията и законите, които е заповядал на бащите ни! 59 И тези мои думи, с които се помолих пред Господа, нека бъдат ден и нощ близо при Господа, нашия Бог, за да защитава правото на слугата Си и правото на народа Си Израил според всекидневната нужда; 60 за да познаят всички племена на света, че Господ е Бог; и няма друг. 61 Вашите сърца нека бъдат изцяло предадени на Господа, нашия Бог, за да ходите според повеленията Му и да пазите заповедите Му, както правите днес.

Освещаването на храма


62 Тогава царят и целият Израил с него принесоха жертви пред Господа. 63 За примирителни жертви, които принесе на Господа, Соломон пожертва двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и всички израиляни осветиха Господния дом. 64 В същия ден царят освети средата на двора, който е пред Господния дом; защото там принесе всеизгарянето и хлебния принос, и тлъстината на примирителните приноси, понеже медният олтар, който бе пред Господа, бе твърде малък, за да побере всеизгарянето и хлебния принос, и тлъстината на примирителните приноси.
65 Така, по онова време, Соломон и целият Израил с него – голям събор, събран от прохода на Хамат до Египетския поток – пази празника пред Господа, нашия Бог, седем дни и още седем дни, четиринадесет дни. 66 А на осмия ден разпусна народа; и те благословиха царя, и си отидоха в шатрите си с радостни и весели сърца поради всичкото добро, което Господ бе показал към слугата Си Давид и към народа Си Израил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

3

1 И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. 2 И наблюдаваха Го дали ще го изцели в съботен ден, та да Го обвинят. 3 Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се по средата. 4 Тогава на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха. 5 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна; и ръката му оздравя. 6 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него как да Го погубят.

Тълпи следват Исус


7 Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде след Него. 8 И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Йордан, и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел. 9 И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия поради народа, за да не Го притискат. 10 Защото беше изцелил мнозина, така че, които страдаха от болести, Го натискаха, за да се допрат до Него. 11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син. 12 Но Той строго им заръчваше да не Го разгласяват.

Определянето на дванадесетте апостоли


13 След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които си искаше; и те отидоха при Него. 14 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него, и за да ги изпраща да проповядват, 15 и да имат власт да лекуват болести и да изгонват бесове. 16 Определи: Симон, на когото даде името Петър; 17 Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, тоест, Гърмещите; 18 и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Зилот, 19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Исус и Веелзевул


20 И влезе в една къща; и народът пак се събра, така че Той и учениците Му не можеха и хляб да ядат. 21 А близките Му, като чуха това, излязоха, за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си. 22 И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че у Него е Веелзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 23 Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана? 24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. 25 И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои. 26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. 27 Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му. 28 Истина ви казвам, че всичките грехове на човешките синове ще бъдат простени, и всичките хули, с които биха богохулствали; 29 но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, а е виновен за вечен грях. 30 Това рече Той, защото казваха: Има нечист дух.

Майката и братята на Исус


31 И дойдоха майка Му и братята Му, и като стояха вън, пратиха до Него да Го повикат. 32 А около Него седеше едно множество; и казаха Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. 33 И в отговор им каза: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми? 34 И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми! 35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

1

1 Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
2 за да се познаят мъдрост и поука;
за да се разберат благоразумни думи;
3 за да приеме поука в мъдрост,
правда, съд и справедливост;
4 за да се даде остроумие на простия,
знание и разсъдливост на младежа;
5 за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър,
и за да добие разумният способност за мъдри съвети;
6 за да се разбират притча и иносказание,
думите на мъдрите и гатанките им.
7 Страхът от Господа е начало на мъдростта;
но безумните презират мъдростта и поуката.
Да прегърнем мъдростта Предупреждение да не се подаваме на съблазън
8 Сине мой, слушай поуката на баща си
и не отхвърляй наставлението на майка си;
9 защото те ще бъдат венец на благодат върху главата ти
и огърлица около шията ти.
10 Сине мой, ако грешници те прилъгват,
не се съгласявай.
11 Ако рекат: Ела с нас,
нека поставим засада за кръвопролитие,
нека причакаме без причина невинния;
12 както шеол нека го погълнем жив,
и цял, като онзи, който слиза в рова;
13 ще намерим всякакъв скъпоценен имот,
ще напълним къщите си с плячка;
14 хвърли жребия си сред нас
и нека имаме обща кесия;
15 сине мой, не ходи на път с тях;
въздържай ногата си от пътеката им;
16 защото техните нозе тичат към злото
и бързат да проливат кръв.
17 Защото напразно е простряна мрежата
пред очите на каквато и да било птица.
18 И те поставят засада против своята кръв,
дебнат собствения си живот.
19 Такива са пътищата на всеки сребролюбец;
сребролюбието отнема живота на завладените от него.
Предупреждение да не отхвърляме мъдростта
20 Мъдростта възгласява по улиците,
издига гласа си по площадите,
21 вика по главните места на пазарите,
при входовете на портите,
прогласява из града словата си:
22 Невежи, докога ще обичате невежеството?
И присмивачите докога ще се наслаждават на присмеха си,
и безумните ще мразят знанието?
23 Обърнете се при изобличението ми.
Ето, аз ще излея духа си върху вас,
ще ви накарам да разберете словата ми.
24 Понеже аз виках, а вие отказвахте да слушате,
простирах ръката си, а никой не внимаваше,
25 отхвърляхте всеки мой съвет
и не приемахте изобличението ми;
26 то и аз ще се смея на вашето бедствие;
ще се присмея, когато ви нападне страхът,
27 когато ви нападне страхът като опустошителна буря
и бедствието ви се устреми като вихрушка,
когато скръб и мъка ви нападнат.
28 Тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря;
ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
29 Понеже намразиха знанието
и не избраха страха от Господа,
30 не приеха съвета ми
и презряха всичките ми изобличения.
31 Затова ще ядат от плодовете на своя път
и ще се наситят от своите замисли.
32 Защото невежите ще бъдат убити от своето упорство
и безумните ще бъдат погубени от своето благополучие;
33 но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност
и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.
© Библейска лига - България