План за четене на Библията

Основен / ден 199

Стар Завет

2 Летописи

12

Сисак атакува Ерусалим


1 Но след като се закрепи царството на Ровоам и той стана силен, остави Господния закон, а заедно с него – и целия Израил. 2 И понеже бяха отстъпили от Господа, затова в петата година на Ровоамовото царуване египетският цар Сисак се вдигна против Ерусалим 3 с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и людете, които дойдоха с него от Египет – ливийци, сукияни и етиопци – бяха безбройни. 4 И като превзе Юдовите укрепени градове, стигна до Ерусалим. 5 Тогава пророк Семая дойде при Ровоам и при Юдовите първенци, които се бяха събрали в Ерусалим поради нахлуването на Сисак и им рече: Така казва Господ: Вие Ме оставихте; затова и Аз ви оставих в ръката на Сисак. 6 Израилевите първенци и царят се смириха и казаха: Праведен е Господ. 7 А когато видя Господ, че се смириха, Господнето слово дойде към Семая и му се каза: Те се смириха; няма да ги изтребя, но ще им дам някакво избавление; и гневът Ми няма да се излее върху Ерусалим чрез Сисак. 8 Обаче те ще му станат слуги, за да познаят какво е да слугуват на Мене и какво да слугуват на земните царства. 9 И тъй, египетският цар Сисак нападна Ерусалим и отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царския дом; отнесе всичко; отнесе още златните щитове, които Соломон бе направил. 10 (А вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха вратата на царския дом. 11 И когато влизаше царят в Господния дом, телохранителите идваха и ги вземаха; после пак ги занасяха в залата на телохранителите.) 12 И като се смири Ровоам, гневът на Господа се отвърна от него, за да не го погуби съвсем; а и в Юда се намираше някакво добро.
13 Така цар Ровоам се закрепи в Ерусалим и царуваше; защото, когато се възцари, Ровоам бе четиридесет и една години на възраст; и царува седемнадесет години в Ерусалим – града, който Господ бе избрал измежду всичките Израилеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонка, бе Наама.
14 А той стори зло, като не оправи сърцето си да търси Господа. 15 А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли написани в книгите на пророк Семая и на ясновидеца Идо за родословията? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни. 16 И Ровоам заспа с бащите си, и беше погребан в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Авия.
© Библейска лига - България

13

Авия, цар на Юда


1 В осемнадесетата година от царуването на Еровоам, Авия се възцари над Юда 2 и царува три години в Ерусалим. Името на майка му бе Михая, дъщеря на Уриил от Гавая.
И имаше война между Авия и Еровоам. 3 И Авия се опълчи за бой с войска от силни войници – четиристотин хиляди отбрани мъже; а Еровоам се опълчи за бой против него с осемстотин хиляди отбрани мъже, силни и храбри. 4 Тогава Авия застана на хълма Семараим, който е в Ефремовата хълмиста земя, и каза: Слушайте ме, Еровоаме и цял Израилю. 5 Не трябва ли да знаете, че Господ, Израилевият Бог, даде на Давид да царува завинаги над Израил, нему и на потомците му, чрез завет със сол? 6 При все това Еровоам, Наватовият син, слуга на Давидовия син Соломон, стана и се вдигна против господаря си; 7 и при него се събраха нищожни и лоши човеци, та се засилиха против Ровоам, Соломоновия син, когато Ровоам бе млад и с крехко сърце и не можеше да им противостои. 8 И сега вие замисляте да се противите на Господнето царство, което е в ръцете на Давидовите потомци, защото сте голямо множество и между вас има златни телета, които Еровоам ви е направил за богове. 9 Не изпъдихте ли Господните свещеници – Аароновите потомци и левитите – и не си ли направихте жреци, както правят народите на другите земи, така че всеки, който иде да се освети с теле и седем овена, той може да стане жрец на онези, които не са богове? 10 А колкото до нас, Еова е нашият Бог и ние не Го оставяме; ние имаме за свещеници, които служат на Господа, Ааронови потомци и левити на службата им, 11 които всяка сутрин и всяка вечер горят пред Господа всеизгаряния и благоуханен тамян и нареждат присъствените хлябове върху чисто златната трапеза, и палят златния светилник и светилата му, за да гори всяка вечер; защото ние пазим заръчаното от Господа, нашия Бог; вие обаче Го оставихте. 12 И ето, с нас е Бог начело и свещениците Му с гръмогласни тръби, за да свирят тревога против вас. Чада на Израиля, не воювайте против Господа, Бога на бащите ви, защото няма да успеете. 13 Обаче Еровоам накара една засада да обиколи и да иде зад тях, така че те бяха пред Юдовите мъже, а засадата – зад тях. 14 И когато Юда се озърна, ето, боят бе и отпред и отзад; затова извикаха към Господа и свещениците засвириха с тръбите. 15 Тогава Юдовите мъже нададоха вик; и като извикаха Юдовите мъже, Бог порази Еровоам и целия Израил пред Авия и Юда. 16 Израиляните бягаха пред Юда и Бог ги предаде в ръката им, 17 така че Авия и неговите мъже им нанесоха голямо поражение и от Израил паднаха убити петстотин хиляди отбрани мъже.
18 Така в онова време израиляните се смириха; а юдеите набраха сили, понеже се уповаха на Господа, Бога на бащите им. 19 И Авия преследва Еровоам и му отне градове: Ветил и селата му, Есана и селата ѝ и Ефрон и селата му. 20 И в дните на Авия Еровоам не си възвърна вече силата; и Господ го порази, та умря. 21 Но Авия се засили; и взе четиринадесет жени, и роди двадесет и двама сина и шестнадесет дъщери.
22 А останалите дела на Авия и постъпките му, и словата му са написани в писанията на пророк Идо.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Солунци

1

1 Павел, Сила и Тимотей – до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.

Предупреждение срещу лъжливите учители на закона


2 Всякога благодарим на Бога за всички вас иви споменаваме в молитвите си, 3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви в нашия Господ Исус Христос. 4 Понеже знаем, братя възлюбени от Бога, че Той ви е избрал; 5 защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Святия Дух, и с голяма увереност; както и знаете какви се доказахме помежду ви заради вас. 6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте словото с радост, която е от Святия Дух; 7 така че станахте пример за всичките вярващи, които са в Македония и в Ахая. 8 Защото не само се прогласи Господнето слово от вас в Македония и Ахая, но се разчу и вашата вяра в Бога навсякъде, тъй че не е нужно ние да кажем нещо за нея. 9 Защото сами те оповестяват за нас, какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на живия и истински Бог, 10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който и ни избавя от идещия гняв.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

4

1 Послушайте, синове мои, бащина поука
и внимавайте да се научите на разум.
2 Понеже ви давам добро учение,
не оставяйте наставлението ми.
3 Когато и аз бях син на баща си,
гален и едничък на майка си,
4 баща ми ме наставляваше и ми казваше:
Нека държи сърцето ти думите ми;
пази заповедите ми и ще живееш.
5 Придобий мъдрост, придобий разум;
не забравяй моите думи, нито се отклонявай от тях.
6 Не оставяй мъдростта и тя ще те пази;
обичай я и ще те закриля.
7 Мъдростта е главното; затова, придобивай мъдрост.
Каквото и друго да си придобил, придобивай разум.
8 Въздигай я и тя ще те въздигне;
когато я прегърнеш, ще ти докара слава;
9 ще положи на главата ти венец на благодат;
ще ти даде корона на слава.
10 Слушай, сине мой, приеми словата ми
и годините на живота ти ще се умножат.
11 Наставлявам те в пътя на мъдростта,
водя те по прави пътеки.
12 Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат стеснени;
и когато тичаш, няма да се спънеш.
13 Хвани се здраво за поуката, не я оставяй;
пази я, понеже тя е животът ти.
14 Не влизай в пътеката на нечестивите
и не ходи в пътя на злите,
15 отбягвай този път, не минавай по него,
отклони се от него и отмини.
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
и сън не ги хваща, ако не спънат някого.
17 Понеже те ядат хляб на нечестие,
и пият вино от насилие.
18 Но пътят на праведните е като виделината на разсъмване,
която се разискря в ярък ден.
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина;
не знаят какво ги спъва.
20 Сине мой, внимавай в словата ми,
приклони ухо към беседите ми.
21 Да не се отдалечават от очите ти,
пази ги дълбоко в сърцето си,
22 защото те са живот за тези, които ги намират,
и здраве за цялата им снага.
23 Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота.
24 Махни от себе си лъжливи уста
и отдалечи от себе си коварен език.
25 Очите ти нека гледат право напред
и клепачите ти нека бъдат насочени право пред тебе.
26 Обмисляй внимателно пътеката за нозете си
и всичките ти пътища нека бъдат сигурни.
27 Не се отбивай ни надясно, ни наляво;
отклони ногата си от зло.
© Библейска лига - България