План за четене на Библията

Основен / ден 202

Стар Завет

2 Летописи

18

Михей пророкува срещу Ахав


1 А Йосафат имаше богатство и голяма слава; и се сватоса с Ахав. 2 И след няколко години слезе при Ахав в Самария. И Ахав закла много овце и говеда за него и за людете, които бяха с него; и го убеждаваше да излезе с него срещу Рамот-Галаад. 3 И каза Израилевият цар Ахав на Юдовия цар Йосафат: Идваш ли с мене против Рамот-Галаад? И той му отговори: Аз съм като тебе и моят народ – като твоя народ; ще бъдем заедно с тебе във войната. 4 Йосафат каза още на Израилевия цар: Допитай се сега до Господнето слово. 5 Тогава Израилевият цар събра пророците си – четиристотин мъже – и им рече: Да ида ли на бой против Рамот-Галаад или да не ида? А те казаха: Иди и Бог ще го предаде в ръката на царя. 6 Обаче Йосафат каза: Няма ли тук, освен тези, някой Господен пророк, за да се допитаме чрез него? 7 И Израилевият цар рече на Йосафат: Има още един човек, чрез когото можем да се допитаме до Господа; но аз го мразя, защото никога не пророкува добро за мене, а всякога зло; той е Михей, синът на Емла. А Йосафат каза: Нека не говори така царят. 8 Тогава Израилевият цар повика един от слугите си и каза: Доведи скоро Михей, сина на Емла. 9 А Израилевият цар и Юдовият цар Йосафат седяха, всеки на престола си, облечени в одеждите си; седяха на открито място при входа на Самарийската порта; и всички пророци пророкуваха пред тях. 10 А Седекия, Ханаановият син, си направи железни рога и рече: Така казва Господ: С тези ще буташ сирийците, докато ги довършиш. 11 Също и всичките пророци така пророкуваха, казвайки: Иди против Рамот-Галаад и ще имаш добър успех, защото Господ ще го предаде в ръката на царя. 12 А пратеникът, който отиде да повика Михей, му каза: Ето, думите на пророците като от една уста са добри за царя; нека и твоята дума да бъде като техните, и ти говори добро. 13 А Михей рече: Заклевам се в живота на Господа, каквото рече моят Бог, това ще говоря. 14 И тъй, дойде при царя. И царят му каза: Михей, да идем ли на бой против Рамот-Галаад, или да не идем? А той рече: Идете и ще имате добър успех; защото неприятелите ще бъдат предадени в ръката ви. 15 А царят му каза: Колко пъти ще те заклевам да не ми говориш друго, освен истината в Господнето име! 16 А той рече: Видях целият Израил, пръснат по планините като овце, които нямат овчар; и Господ каза: Тези нямат господар; нека се върнат всеки у дома си с мир. 17 Тогава Израилевият цар каза на Йосафат: Не ти ли рекох, че не ще прорече добро за мене, а зло? 18 А Михей каза: Чуйте тогава Господнето слово: Видях Господа, седящ на престола Си, и цялото небесно войнство стоеше около Него отдясно и отляво. 19 И Господ рече: Кой ще примами Израилевия цар Ахав, за да отиде и да падне в Рамот-Галаад? И един рече едно, а друг – друго. 20 Тогава излезе един дух, застана пред Господа и каза: Аз ще го примамя. И Господ го попита: Как? 21 А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Ще го примамиш и ще сполучиш; излез и стори така. 22 Сега ето, Господ е вложил лъжещ дух в устата на тези твои пророци; Господ е говорил зло за тебе. 23 Тогава Седекия, Ханаановият син, се приближи, та плесна Михей по бузата и каза: През кой път мина Господният Дух от мене, за да говори на тебе? 24 А Михей рече: Ето, ще видиш в онзи ден, когато ще бягаш от стая в стая, за да се скриеш. 25 Тогава Израилевият цар каза: Хванете Михей и го върнете при градския управител Амон и при царския син Йоас, 26 и кажете: Така казва царят: Сложете този в тъмницата и го хранете със затворническа порция хляб и вода, докато се завърна с мир. 27 И рече Михей: Ако някога се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. Рече още: Слушайте вие, всички люде.

Ахав е убит при Рамот-Галаад


28 И така, Израилевият цар и Юдовият цар Йосафат излязоха срещу Рамот-Галаад. 29 И Израилевият цар каза на Йосафат: Аз ще се преоблека, като вляза в сражението, а ти облечи царските си одежди. И Израилевият цар се преоблече, и влязоха в сражението. 30 А сирийският цар бе заповядал на водачите на колесниците си: Не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с Израилевия цар. 31 А водачите на колесниците, като видяха Йосафат, казаха: Този ще е Израилевият цар; и се отклониха, за да го ударят. Но Йосафат извика и Господ му помогна, и Бог ги отвърна от него. 32 Понеже водачите на колесниците, като видяха, че не беше Израилевият цар, отказаха се да го преследват и се върнаха. 33 А един човек опъна лъка си, без да мери, и удари Израилевия цар между ставите на бронята му. И царят рече на колесничаря: Обърни и ме изведи от боя, защото съм тежко ранен. 34 И в онзи ден сражението се усили; но Израилевият цар се удържа в колесницата си срещу сирийците до вечерта и около залез слънце умря.
© Библейска лига - България

19

1 А като се връщаше Юдовият цар Йосафат с мир у дома си в Ерусалим, 2 гледачът Иуй, Ананиевият син, излезе да го посрещне и рече на цар Йосафат: На нечестивия ли помагаш и тези, които мразят Господа ли обичаш? Затова гняв от Господа има върху тебе. 3 Все пак обаче намериха се в тебе добри неща, защото ти махна ашерите от земята и утвърди сърцето си да търсиш Бога.

Йосафат поставя съдии


4 И Йосафат се засели в Ерусалим; и пак тръгна сред народа от Вирсавее до Ефремовата хълмиста земя, и ги обръщаше към Господа, Бога на бащите им. 5 И по всички укрепени градове на Юда постави съдии в земята, град по град. 6 И рече на съдиите: Внимавайте какво правите; защото не съдите за човека, а за Господа, Който е с вас при отсъждането. 7 Затова нека бъде върху вас страхът от Господа; внимавайте в делата си, защото у Господа, нашия Бог, няма неправда, нито лицеприятие, нито подкупничество. 8 Тогава, като се върнаха в Ерусалим, Йосафат постави и в Ерусалим някои левити, свещеници и началници на Израилеви бащини домове за Господния съд и за спорове. 9 И им заръча, като рече: Така да постъпвате със страх от Господа – с вярност и с чисто сърце. 10 И ако дойде при вас от братята ви, които живеят в градовете си, какъвто и да било спор – между кръв и кръв, между закон и заповед, между повеления и узаконения – увещавайте ги да не стават виновни пред Господа, да не би да дойде гневът Му върху вас и върху братята ви. Така постъпвайте и няма да бъдете виновни. 11 И ето, първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господне дело; и началникът на Юдовия дом Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действайте смело; и Господ ще бъде с добрия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Солунци

4

Живот в угода на Бога


1 Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече. 2 Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господа Исуса. 3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство; 4 да знае всеки от вас как да си вземе жена в святост и почест, 5 а не в страстна похот, като езичниците, които не познават Бога; 6 и да не престъпва никой, и да покварява брат си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както по-напред ви казахме и уверихме. 7 Защото Бог не ни е призовал към нечистота, а към святост. 8 Защото, който отхвърля това, не отхвърля човека, а Бога, Който ви дава Святия Си Дух.
9 А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг; 10 понеже така и правите с всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече, 11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите със собствените си ръце, както ви заръчахме; 12 за да се държите благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

Живот в угода на Бога


13 Не желаем, братя, да останете в неведение за онези, които умират, или пък да скърбите както другите, които нямат надежда. 14 Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. 15 Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите. 16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; 17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. 18 И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи