План за четене на Библията

Основен / ден 210

Стар Завет

4 Царе

5

Нееман излекуван от проказа


1 А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитаем пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия; при това беше човек силен и храбър, но беше прокажен. 2 И сирийците бяха излезли на чети, и бяха довели в плен от Израилевата земя едно малко момиче; и то слугуваше на Неемановата жена. 3 И рече на господарката си: Да беше отишъл господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му! 4 Тогава влезе Нееман и съобщи на господаря си: Така и така каза момичето, което е от Израилевата земя. 5 И рече сирийският цар: Стани, иди и ще пратя писмо до израилския цар. И тъй, той отиде, вземайки в ръката си десет таланта сребро, шест хиляди жълтици и десет премени дрехи. 6 И донесе писмо на израилския цар, в което се казваше: Заедно с това писмо, ето, изпратил съм до тебе слугата си Нееман, за да го изцериш от проказата му. 7 А израилския цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и рече: Бог ли съм аз, за да умъртвявам и да съживявам, че праща до мене да изцеря човека от проказата му? Разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мене.
8 А Божият човек Елисей, като чу, че израилският цар раздрал дрехите си, прати до царя да кажат: Защо си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мене и ще познае, че има пророк в Израил. 9 И така, Нееман дойде с конете си и с колесниците си и застана при вратата на Елисеевата къща. 10 И Елисей прати човек да му каже: Иди, окъпи се седем пъти в Йордан, и ще се обновят месата ти, и ще се очистиш. 11 А Нееман се разгневи и си отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, и ще помаха с ръка над мястото, и така ще изцери прокажения. 12 Реките на Дамаск, Авана и Фарфар не струват ли повече от всички води на Израил? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и си отиде много разгневен. 13 А слугите му се приближиха и му казаха: Татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, като ти казва: Окъпи се и очисти се! 14 Тогава той слезе и се потопи седем пъти в Йордан, според думите на Божия човек; и месата му се обновиха като месата на малко дете, и се очисти. 15 Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина и като дойде, та застана пред него, каза: Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израил; затова, моля, приеми сега подарък от слугата си. 16 А той каза: Заклевам се в живота на Господа, Комуто служа, не искам да приема. А той го принуждаваше да приеме; но отказа. 17 Тогава Нееман рече: Ако не, тогава да се даде, моля, на слугата ти товар за две мулета от тази пръст; защото слугата ти няма вече да принася ни всеизгаряне, ни жертва на други богове, освен на Господа. 18 Господ да прости това нещо на слугата ти, ако, когато влиза господарят ми в капището на Римон, за да се поклони там и се подпира на ръката ми, се навеждам и аз в капището на Римон; когато се навеждам в капището на Римон, Господ да прости това нещо на слугата ти! 19 И рече му Елисей: Иди си с мир. И той се отдалечи от него на известно разстояние.
20 Но Гиези, слугата на Божия човек Елисей, си каза: Ето, господарят ми се посвени и не взе от ръката на този сириец Нееман това, което донесе; но в името на живия Господ, аз ще се завтека след него и ще взема нещо от него. 21 И тъй, Гиези се завтече след Нееман. А Нееман, когато видя, че тича след него, скочи от колесницата да го посрещне и каза: Всичко ли е наред? 22 А той отговори: Всичко е наред. Господарят ми ме прати да кажа: Ето току-що дойдоха при мене от хълмистата земя на Ефрем двама младежи от пророческите ученици; дай им, моля, един талант сребро и две премени дрехи. 23 И Нееман каза: Благоволи да вземеш два таланта. И като го принуди, върза двата таланта сребро в две чувалчета заедно с две премени дрехи, и ги натовари на двама от слугите си, които ги понесоха пред Гиези. 24 И когато Гиези стигна до хълма, взе ги от ръцете им и ги скри в къщата; и пусна мъжете, та си отидоха. 25 Тогава влезе и застана пред господаря си. И Елисей го попита: Откъде идеш, Гиези? А той отговори: Слугата ти не е ходил никъде. 26 И Елисей му каза: Не беше ли сърцето ми с тебе, когато се върна човекът от колесницата си, за да те посрещне? Сега ли е време да приемаш пари и да приемаш дрехи, маслинени дървета и лозя, овце и говеда, слуги и слугини? 27 Затова Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти довека. И той излезе от присъствието му прокажен, бял като сняг.
© Библейска лига - България

6

Желязото плува


1 И пророческите ученици ка-заха на Елисей: Ето, мястото, където живеем, при тебе, е тясно за нас. 2 Нека отидем до Йордан и да вземем оттам всеки по една греда, и да си построим там място, където да живеем. А той отговори: Идете. 3 И един от тях каза: Благоволи да дойдеш и ти със слугите си. И той отговори: Ще дойда. 4 И тъй, отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, започнаха да секат дървета. 5 А един от тях, като сечеше дърво, брадвата падна във водата; и той извика: Ах, господарю мой! Беше взета назаем! 6 А Божият човек попита: Къде падна? И показа му мястото. Тогава той отсече едно дръвце и го хвърли там; и брадвата изплува. 7 И рече: Вземи си я. И той простря ръка, и я взе.

Елисей хваща в капан слепите сирийци


8 А сирийският цар воюваше против Израил и съветвайки се със слугите си, каза: На еди-кое си място ще разположа стана си. 9 Тогава Божият човек прати да кажат на Израилевия цар: Пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. 10 И Израилевият цар прати съгледвачи до мястото, за което Божият човек му бе казал и го бе предупредил; и опази се оттам не веднъж и дваж. 11 И сърцето на сирийския цар се смути поради това; и свика слугите си, и им каза: Няма ли да ми кажете кой от нашите е за Израилевия цар? 12 А един от слугите му каза: Никой, господарю мой, царю; но пророкът, който е в Израил, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. 13 И рече: Идете, научете се къде е, за да пратя да го заловят. И известиха му: Ето, в Дотан е. 14 Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска; и дойдоха през нощта и обиколиха града. 15 И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана, та излезе, ето, войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще правим? 16 А той отговори: Не бой се; защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях. 17 И помоли се Елисей: Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя; и ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей. 18 И когато сирийците се спуснаха към него, Елисей се помоли на Господа, казвайки: Порази тези люде със слепота. И Бог ги порази със слепота, както каза Елисей. 19 Тогава Елисей им рече: Не е този пътят, нито е този градът; последвайте ме и ще ви заведа при човека, когото търсите. И ги отведе в Самария. 20 И когато стигнаха в Самария, Елисей каза: Господи, отвори очите на тези, за да видят. И Господ отвори очите им, та видяха; и ето, бяха сред Самария. 21 А когато ги видя, Израилевият цар рече на Елисей: Да ги поразя ли, татко? Да ги поразя ли? 22 А той отговори: Не ги поразявай. Поразил ли би ти онези, които би пленил с меча си и с лъка си? Сложи им хляб и вода, за да ядат и пият; и нека отидат при господаря си. 23 И така, той им сложи много ястия; и след като ядоха и пиха, пусна ги и те отидоха при господаря си. И сирийските чети не дойдоха повече в Израилевата земя.

Гладът в обсадена Самария


24 А след това сирийският цар Венадад събра цялата си войска и дойде да обсади Самария. 25 И настана голям глад в Самария; защото, ето, обсаждаха я докато една магарешка глава се продаваше за осемдесет сребърника и четвърт кав гълъбов тор – за пет сребърника. 26 И като минаваше Израилевият цар по стената, една жена извика към него: Помогни, господарю мой, царю! 27 А той рече: Ако Господ не ти помогне, откъде ще ти помогна аз? От гумното ли или от лина? 28 И царят ѝ рече: Какво ти е? А тя отговори: Тази жена ми рече: Дай твоя син да го изядем днес, а утре ще изядем моя син. 29 И тъй, сварихме моя син, та го изядохме; и на утрешния ден ѝ рекох: Дай твоя син да го изядем; а тя скри сина си. 30 И като чу царят думите на жената, раздра дрехите си; и като минаваше по стената, народът видя, че върху снагата му има вретище. 31 Тогава рече: Така да ми направи Бог, да! И повече да прибави, ако главата на Елисей, Сафатовия син, остане на него днес. 32 И когато изпрати един от хората си, Елисей седеше в къщата си и старейшините седяха с него; но преди да стигне пратеникът при него, той рече на старейшините: Виждате ли как този син на убийцата е пратил да ми отнемат главата? Гледайте, щом дойде пратеникът, затворете вратата и го спрете при вратата; тропотът на нозете на господаря му не е ли след него? 33 И докато още говореше с тях, ето, пратеникът дойде при него; а царят го предвари и каза: Ето, от Господа е това зло; какво има да се надявам вече на Господа?
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

4

Наставления към Тимотей


1 А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения, 2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, 3 които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарност от онези, които вярват и познават истината. 4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарност; 5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. 7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. 8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. 9 Това слово е вярно и заслужава пълно приемане; 10 понеже за това се трудим и се борим, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите. 11 Това заръчвай и учи. 12 Никой да не презира твоята младост; но бъди за вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота. 13 Докато дойда, посвети се на четенето, на увещаването и на поучаването. 14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. 15 В това бъди прилежен, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. 16 Внимавай за себе си и за поучението си, постоянствай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

82

1 Асафов псалом
Бог стои в Божия събор,
съди сред боговете.
2 Докога ще съдите несправедливо
и ще лицеприятствате към нечестивите? (Села.)
3 Съдете справедливо сиромаха и сирачето;
отдавайте правото на оскърбения и бедния.
4 Избавяйте сиромаха и немотния,
отървавайте ги от ръката на нечестивите.
5 Те не знаят, нито разбират,
ходят насам-натам в тъмнина;
всичките основи на земята се клатят.
6 Аз рекох: Богове сте вие;
всички сте синове на Всевишния.
7 Но при все това ще умрете като човеци
и ще паднете като всички князе.
8 Стани, Боже, съди земята;
защото Ти ще наследиш всичките народи.
© Библейска лига - България