План за четене на Библията

Основен / ден 212

Стар Завет

Авдия

1

1 Авдиевото видение:
Така казва Господ Еова за Едом:
Чухме известие от Господа
и вестител бе изпратен при народите да каже:
Станете и да се вдигнем против него на бой.
2 Ето, направих те малък между народите;
ти си много презрян.
3 Измамила те е гордостта на твоето сърце,
тебе, който живееш в цепнатините на канарите,
тебе, чието жилище енависоко,
който казваш в сърцето си:
Кой ще ме свали на земята?
4 Ако и да се издигнеш като орел
и поставиш гнездото си между звездите,
и оттам ще те сваля – казва Господ. –
5 Ако дойдат крадци при тебе
или разбойници през нощта,
(О, как бе изтребен ти!)
няма ли да заграбятсамо колкото им е достатъчно?
Ако гроздоберци дойдат при тебе,
няма ли да оставят баберки?
6 Но как е претърсен Исав,
как са открити скритите му съкровища!
7 Всички твои съюзници
те изпратиха чак до границата;
човеците, които бяха в мир с тебе, те измамиха;
тези, които ядат хляба ти,
са сложили капан под тебе,
а няма разум, за да се схване това.
8 В онзи ден – казва Господ –
няма ли да погубя мъдрите от Едом
и благоразумните по Исавовия хълм?
9 И твоите военни мъже,
Темане, ще се уплашат,
за да се изтреби с клане всеки
човек от Исавовите хълмове.
10 Поради насилието, което ти извърши над брат си Яков,
срам ще те покрие;
и ще бъдеш изтребен завинаги.
11 В деня, когато ти стоеше настрана,
в деня, когато чужденци отведоха в плен войската му,
и чужденци, като влязоха в портите му,
хвърлиха жребий за Ерусалим,
тогава и ти беше като един от тях.
12 Не трябваше да злорадстваш
в деня на брат си,
в деня на бедствието му;
нито да се радваш на юдеите в деня на тяхната гибел
и да говориш надменно в деня на угнетението им.
13 Не трябваше да влизаш през портите на Моя народ
в деня на бедствието му;
да, не трябваше да гледаш злощастието им
в деня на бедствието им,
нито да сложиш ръка на имота им
в деня на бедствието им;
14 нито да чакаш по кръстопътищата,
за да изтребваш бежанците му,
нито да предаваш останалите от него
в деня на угнетението им.
15 Защото денят Господен е близо за всички народи.
Както си направил, така ще бъде направено и на тебе;
постъпките ти ще се върнат върху главата ти.
16 Защото както вие, намиращи се на святия Ми хълм, пиехте от гнева Ми,
така непрестанно ще пият всички народи.
Да! Ще пият и ще поглъщат,
и ще бъдат, като че ли не са били.
17 А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите
и той ще бъде свят;
и Якововият дом ще владее отново своето наследство.
18 Якововият дом ще бъде огън
и Йосифовият дом – пламък,
а Исавовият дом – слама;
и те ще я запалят и ще я изгорят,
тъй че никой няма да остане от Исавовия дом,
защото Господ изговори това.
19 Жителите от юг ще владеят Исавовия хълм,
и онези от поляните – земята на филистимците,
те ще владеят и Ефремовите ниви и Самарийските ниви;
а Вениамин ще владее Галаад.
20 И тази пленена войска на израиляните
ще владее земята на ханаанците до Сарепта;
и пленените ерусалимски
жители, които са в Сефарад,
ще владеят южните градове;
21 и избавители ще дойдат на хълма Сион,
за да съдят Исавовия хълм,
и царството ще бъде на Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

6

1 Които са под робско иго, не-ка считат господарите си достойни за всяка почит, за да не се хули Божието име и учението. 2 А онези, които имат вярващи господари, да не ги презират, загдето са братя; а толкова повече нека им работят, защото онези, които се ползват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

Любовта към парите


3 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с благочестивото учение, 4 той се е възгордял и не знае нищо, и има нездрава склонност към спорове и препирни, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, 5 кавги между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. 6 А благочестието, приемано със задоволство, е голяма печалба; 7 защото нищо не сме донесли на света, нито можем да изнесем нещо; 8 а като имаме прехрана и облекло, нека бъдем доволни. 9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. 10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.

Любовта към парите


11 Но ти, човече Божий, бягай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. 12 Подвизавай се в добрата битка за вярата; дръж се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. 13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко, и пред Христа Исуса, Който пред Понтийски Пилат засвидетелства добрата изповед, 14 да пазиш тази заповед чиста и безукорна до явяването на нашия Господ Исус Христос, 15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царстващите и Господ на господстващите, 16 Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Него да бъде чест и вечна сила. Амин.
17 На онези, които притежават богатство на този свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; 18 да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувстващи, 19 като си събират съкровище, коетоще бъде добра основа за бъдещето, за да се хванат за истинския живот.
20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на лъжовното знание, 21 на което, като се предадоха някои, отклониха се от вярата.
Благодат да бъде с вас. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

83

1 Асафов хвалебен псалом.
Боже, недей мълча,
не бъди безмълвен и бездеен, Боже!
2 Защото ето, враговете Ти правят размирици
и противниците Ти са надигнали глава.
3 Коварен заговор правят против Твоите люде
и се наговарят против скъпите Ти.
4 Рекоха: Елате да ги изтребим, за да не са народ
и да не се споменава вече името на Израил.
5 Защото единодушно се съгласиха,
направиха съюз против Тебе:
6 шатрите на Едом и исмаиляните, Моав и агаряните,
7 Гевал, Амон и Амалик, филистимците с тирските жители;
8 още и Асирия се съюзи с тях,
станаха помощници на Лотовите потомци. (Села.)
9 Стори им както на мадиамците,
както на Сисера, както на Ябин при потока Кишон,
10 които загинаха в Ендор,
ставайки тор на земята.
11 Направи благородните им като Ореб и Зееб,
дори всичките им първенци като Зевей и Салман,
12които рекоха: Да превземем за себе си Божиите заселища.
13 Боже мой, направи ги като прах във вихрушка,
като плява пред вятъра.
14 Както огънят изгаря лесовете
и както пламъкът запалва горите,
15 така ги прогони с урагана Си
и смути ги с бурята Си.
16 Покрий лицата им с позор,
за да потърсят Твоето име, Господи.
17 Нека се посрамят и се ужасят завинаги,
да, нека се смутят и погинат,
18 за да познаят, че, Ти, Чието име е Господ,
един си Всевишен над цялата земя.
© Библейска лига - България