План за четене на Библията

Основен / ден 215

Стар Завет

4 Царе

9

Иуй – цар на Израил


1 Тогава пророк Елисей пови-ка един от пророческите ученици и му каза: Препаши кръста си, вземи в ръката си този съд с миро и иди в Рамот-Галаад; 2 и като стигнеш там, потърси Иуй, сина на Йосафат, Намесиевия син; тогава влез при него, вдигни го отсред братята му и го въведи в някоя вътрешна стая. 3 После вземи съда с мирото, излей го на главата му и речи: Така казва Господ: Помазах те цар над Израил. Тогава отвори вратата и бягай, без да се забавиш. 4 И тъй, младежът, младият пророк, отиде в Рамот-Галаад. 5 И като стигна, ето, военачалниците седяха заедно; и каза: Имам слово към тебе, о военачалниче. И Иуй попита: Към кого от всички нас? А той каза: Към тебе, военачалниче. 6 И Иуй стана и влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата му и му рече: Така казва Господ, Израилевият Бог: Помазах те цар над Господния народ, над Израил. 7 И ти да поразиш дома на господаря си Ахав, за да отмъстя върху Езавел за кръвта на слугите Си – пророците, и за кръвта на всички Господни слуги. 8 Защото целият Ахавов дом ще бъде изтребен и ще погубя от Ахав всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израил; 9 и ще направя дома на Ахав както дома на Еровоам, Наватовия син, и както дома на Вааса, Ахиевия син. 10 А Езавел – кучетата ще я изядат в полето на Езреел и не ще има кой да я погребе. И като отвори вратата, побягна.
11 Тогава Иуй излезе при слугите на господаря си и един от тях го попита: Всичко наред ли е? Защо е дошъл този луд при тебе? А той им отговори: Вие знаете човека и това, което каза. 12 А те рекоха: Не е вярно, я ни кажи. А той рече: Така и така ми говори: Така казва Господ: Помазах те цар над Израил. 13 Тогава побързаха и като взеха всеки дрехата си, сложиха ги под Иуй горе на стъпалата, засвириха с тръба и казаха: Иуй се възцари.

Иуй убива Йорам и Охозия


14 Така Иуй, синът на Йосафат, Намесиевият син, направи заговор срещу Йорам. (А Йорам с цял Израил пазеше Рамот-Галаад от сирийския цар Азаил; 15 а цар Йорам се беше върнал в Езреел, за да се цери от раните, които сирийците му бяха нанесли, когато воюваше против сирийския цар Азаил.) И рече Иуй: Ако сте съгласни, да не излезе никой да побегне из града, за да отиде и извести това в Езреел. 16 Тогава Иуй се качи на колесницата и отиде в Езреел, защото Йорам лежеше там. И Юдовият цар Охозия бе слязъл да види Йорам. 17 И стражът, който стоеше на кулата в Езреел, когато съгледа идещата дружина на Иуй, каза: Виждам една дружина. И рече Йорам: Вземи конник и прати да ги посрещне; и нека пита: С мир ли идеш? 18 И отиде, конник да го посрещне, и каза: Така пита царят: С мир ли идеш? А Иуй рече: Какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мене. И стражът извести: Пратеникът стигна до тях, но не се връща. 19 Тогава изпрати втори конник, който отиде при тях и рече: Така казва царят: С мир ли идеш? А Иуй отговори: Какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мене. 20 И стражът извести: Стигна до тях, но и той не се връща; а карането прилича на карането на Иуй, Намесиевия син, защото кара като луд. 21 Тогава рече Йорам: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И Израилевият цар Йорам и Юдовият цар Охозия излязоха, всеки в колесницата си, и отидоха да посрещнат Иуй, и го намериха в нивата на езреелеца Навутей. 22 И Йорам, като видя Иуй, попита: С мир ли идеш, Иуй? А той отговори: Какъв мир, докато са толкова много блудствата и чародействата на майка ти Езавел? 23 Тогава Йорам обърна юзда и побягна, като каза на Охозия: Предателство, Охозия! 24 А Иуй дръпна лъка си с пълна сила и удари Йорам между плещите, така че стрелата излезе през сърцето му и той падна в колесницата си. 25 Тогава рече Иуй на военачалника си Видкар: Вземи и го хвърли в онази част от нивата, която принадлежи на езреелеца Навутей; защото спомни си, че, когато аз и ти яздехме след баща му Ахав, Господ произнесе против него това пророчество: 26 Наистина видях вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му, казва Господ; и в тази част от нивата ще ти въздам, казва Господ. Сега го вдигни и го хвърли в тази част на нивата, според Господнето слово. 27 А Юдовият цар Охозия, като видя това, побягна по пътя към градинската къща. И Иуй се спусна след него и каза: Поразете и този в колесницата. И го поразиха нагоре по пътя към Гур, близо до Иблеам; и той побягна в Магедон и умря там. 28 И слугите му го дакараха на колесница в Ерусалим, и го погребаха в гроба му с бащите му в Давидовия град.
29 А Охозия се бе възцарил над Юда в единадесетата година на Йорам, Ахавовия син.

Езавел е убита


30 Така Иуй дойде в Езреел; и Езавел като чу, начерни клепачите на очите си, накичи главата си и надникна през прозореца. 31 И като влизаше Иуй през портата, тя попита: С мир ли идеш, ти, Зимри, убиецо на господаря си? 32 А той повдигна лицето си към прозореца и попита: Кой е на моя страна? Кой? И надникнаха към него двама – трима скопци. 33 И рече: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта ѝ по стената и по конете; и той я сгази. 34 И като влезе, та яде и пи, каза: Идете сега и вижте тази проклетата, и я погребете, защото е царска дъщеря. 35 И отидоха да я погребат, но не намериха от нея нищо, освен черепа, нозете и дланите на ръцете. 36 И когато се върнаха, и му казаха това, той рече: Това е словото, което Господ говори чрез слугата си тесвиеца Илия, като рече: В полето край Езреел кучета ще изядат месата на Езавел; 37 и трупът на Езавел в полето край Езреел ще бъде като тор на нива, така че няма да кажат: Това е Езавел.
© Библейска лига - България

10

Избиване на Ахавовия дом


1 А Ахав имаше седемдесет сина в Самария. И Иуй написа и прати в Самария до езреелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахавовите деца писма, в които рече: 2 Щом пристигне до вас това писмо, понеже синовете на господаря ви са при вас и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия, 3 то вижте кой е най-добър и най-способен от синовете на господаря ви, и го поставете на бащиния му престол и се бийте за дома на господаря си. 4 Но те твърде много се уплашиха и казаха: Ето, двамата царе не устояха пред него; и как ще устоим ние? 5 И така, домоуправителят, градоначалникът, старейшините и възпитателите пратиха да кажат на Иуй: Ние сме твои слуги. И ще сторим всичко, каквото ни кажеш; няма да поставим никого цар; прави каквото ти се вижда за добро. 6 Тогава им писа второ писмо, в което каза: Ако сте с мене и послушате моя глас, отнемете главите на синовете на господаря ви и утре по това време елате при мене в Езреел. (А царските синове, седемдесет на брой, бяха при градските големци, които ги възпитаваха.) 7 И като стигна писмото до тях, хванаха царските синове, изклаха ги и седемдесетте и сложиха главите им в кошници, та му ги пратиха в Езреел. 8 И един пратеник дойде да му извести: Донесоха главите на царските синове. А той рече: Сложете ги на два купа при входа на портата да стоят до утре. 9 И на сутринта излезе, застана и каза на целия народ: Вие сте невинни; ето, аз направих заговор против господаря си и го убих; но кой изби всички тези? 10 Знайте сега, че няма да падне на земята нищо от Господнето слово, което Господ говори против Ахавовия дом; защото Господ извърши онова, което говори чрез слугата Си Илия. 11 И тъй, Иуй порази всички останали от Ахавовия дом в Езреел и всичките му големци, близките му и свещениците му, докато не му остави ни един жив. 12 После стана, тръгна и дойде в Самария. И по пътя при овчарската стригачница 13 Иуй срещна братята на Юдовия цар Охозия и попита: Кои сте вие? А те отговориха: Ние сме братя на Охозия и слизаме да поздравим чадата на царя и чадата на царицата. 14 И каза: Хванете ги живи. И хванаха ги живи, та ги изклаха при рова на стригачницата – четиридесет и двама човека: не остави ни един от тях.
15 И като тръгна оттам, събра се с Йонадав, Рихавовия син, който идеше да го посрещне; и Иуй го поздрави и попита: Право ли е твоето сърце към мене, както е моето сърце към твоето? И Йонадав отговори: Право е. Ако е тъй – каза Иуй – дай ръката си; и той подаде ръката си. И Иуй го качи при себе си на колесницата, и каза: 16 Ела с мене и виж ревността ми за Господа. И го качиха в колесницата му. 17 И когато стигна в Самария, поразяваше всички останали от Ахав в Самария, докато го изтреби, според словото, което Господ говори на Илия.

Избиване на Вааловите служители


18 Тогава Иуй събра целия народ и им рече: Ахав малко е служил на Ваал; Иуй ще му служи много. 19 Сега ми повикайте всички пророци на Ваал, всичките му служители и всичките му жреци; никой да не отсъства, защото имам да принеса голяма жертва на Ваал; никой, който отсъства, няма да остане жив. Но Иуй направи това с хитрост, с намерение да изтреби Вааловите служители. 20 И тъй, Иуй каза: Прогласете тържествен събор за Ваал. И те прогласиха. 21 И Иуй прати по целия Израил, та дойдоха всички Ваалови служители, така че не остана никой, който не дойде. Дойдоха в капището на Ваал; и Вааловото капище се напълни от край до край. 22 И каза на одеждопазителя: Извади одежди за всички Ваалови служители. И той им извади одежди. 23 Тогава Иуй и Йонадав, Рихавовият син, влязоха във Вааловото капище; и рече на Вааловите служители: Прегледайте и внимавайте да няма между вас някой от слугите на Еова, но да има само служители на Ваал. 24 И когато влязоха да принесат жертви и всеизгаряния, Иуй нареди отвън осемдесет мъже, на които каза: Който остави да избяга някой от тези мъже, които доведох в ръцете ви, животът му ще се вземе вместо неговия живот. 25 И като свърши принасянето на всеизгарянието, Иуй каза на телохранителите и на пълководците: Влезте, избийте ги; никой да не избяга. И телохранителите и пълководците ги избиха с меч и ги изхвърлиха вън. После, като отидоха в града на Вааловото капище, 26 извадиха кумирите на Вааловото капище и ги изгориха, 27 строшиха идола на Ваал, съсипаха Вааловото капище и го направиха бунище, както е до днес. 28 Така Иуй изтреби Ваал от Израил.
29 Но Иуй не остави греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил, тоест от златните телета, които бяха във Ветил и в Дан. 30 Тогава Господ рече на Иуй: Понеже ти добре стори, като извърши това, което е право пред очите Ми, и направи на Ахавовия дом напълно според това, което бе в сърцето Ми, затова твоите синове до четвърто поколение ще седят на Израилевия престол. 31 Обаче Иуй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на Господа, Израилевия Бог; не остави греховете на Еровоам, който бе вкарал в грях Израил.
32 В това време Господ почна да кастри Израил; защото Азаил ги порази във всичките Израилеви предели – 33 от Йордан на изток, цялата Галаадска земя, гадците, рувимците и манасийците от Ароир при потока Арнон и Галаад, и Васан.
34 А останалите дела на Иуй, всичко, каквото извърши и всичките му юначества, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 35 И Иуй заспа с бащите си; и го погребаха в Самария. И вместо него се възцари синът му Йоахаз. 36 И времето, през което Иуй царува над Израил в Самария, бе двадесет и осем години.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Тимотей

3

Безбожието в последните дни


1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. 2З ащото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, 3 безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, 4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, 5 имащи наглед благочестие, но отричащи силата му. И от такива се отвръщай! 6 Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти, 7 които все се учат, а никога не могат да стигнат до познание на истината. 8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. 9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всички, както стана и с безумието на тези двама.

Заповедта на Павел за Тимотей


10 А ти си последвал моето учение, поведение, целта, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, 11 гоненията, страданията, които ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях Господ ме избави. 12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. 13 А нечестиви и измамливи човеци ще отиват от лошо към по-лошо, като мамят и биват мамени. 14 А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, 15 и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те умъдрят за спасение чрез вяра в Христа Исуса. 16 Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

84

1 За диригента, на гетската лира, псалом на Кореевите потомци.
Колко са мили Твоите обиталища,
Господи на силите!
2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни;
сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.
3 Дори врабчето си намира жилище
и лястовицата – гнездо за себе си, където слага пилетата си,
при Твоите олтари, Господи на силите,
Царю мой и Боже мой.
4 Блажени онези, които живеят в Твоя дом;
те всякога ще Те хвалят. (Села.)
5 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе,
в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
6 Минаващи през долината на плача,
те я преобръщат в място на извори;
и есенният дъжд я покрива с благословения.
7 Те отиват от сила в сила;
всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
8 Господи, Боже на силите, послушай молитвата ми;
приклони ухо, Боже Яковов. (Села.)
9 Боже, щите наш, виж
и погледни в лицето на Твоя помазаник.
10 Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда други дни;
предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.
11 Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
няма да лиши от добро ходещите в непорочност.
12 Господи на силите,
блажен онзи човек, който се уповава на Тебе.
© Библейска лига - България