План за четене на Библията

Основен / ден 217

Стар Завет

4 Царе

13

Йоахаз – цар на Израил


1 В двадесет и третата година на Юдовия цар Йоас, Охозиевия син, над Израил в Самария се възцари Иуевият син Йоахаз и царува седемнадесет години. 2 Той върши зло пред Господа, като последва греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил; не ги остави. 3 Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той постоянно ги предаваше в ръката на сирийския цар Азаил и в ръката на Венадад, Азаиловия син. 4 Тогава Йоахаз се помоли на Господа; и Господ го послуша, защото видя притеснението на Израил – как сирийският цар го притесняваше. 5 (И Господ даде избавител на Израил, така че израиляните се отърваха от ръката на сирийците и живееха в жилищата си, както преди, 6 обаче не оставиха греховете на дома на Еровоам, който бе вкарал в грях Израил, а в тях ходеха; и ашерата още стоеше в Самария.) 7 Защото сирийският цар не беше оставил на Йоахаз повече от петдесет конници, десет колесници и десет хиляди пешаци; защото сирийският цар ги беше погубил и ги беше направил като стъпкана пръст. 8 А останалите дела на Йоахаз и всичко, което извърши, и юначествата му не са ли записани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 9 И Йоахаз заспа с бащите си, и погребаха го в Самария; а вместо него се възцари синът му Йоас.

Йоас – цар на Израил


10 В тридесет и седмата година на Юдовия цар Йоас над Израил в Самария се възцари Йоас, Йоахазовият син, и царува шестнадесет години. 11 Той върши зло пред Господа; не остави ни един от греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил, а в тях ходи. 12 А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, и юначеството, с което воюва против Юдовия цар Амасия, не са ли записани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 13 И Йоас заспа с бащите си; а на престола му седна Еровоам. И Йоас беше погребан в Самария с Израилевите царе.
14 В това време Елисей се разболя от болестта, от която умря. Израилевият цар слезе при него и плака над него, казвайки: Татко мой! Татко мой! Колесница Израилева и конница негова! 15 А Елисей му каза: Вземи лък и стрели. И той взе лък и стрели. 16 Тогава Елисей рече на Израилевия цар: Сложи ръката си на лъка. И той сложи ръката си. Тогава Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и каза: 17 Отвори източния прозорец. И той го отвори. И каза Елисей: Стреляй. И той стреля. И Елисей рече: Стрелата на Господнето спасение! Да! Стрелата на избавлението от сирийците! Защото ще поразиш сирийците в Афек, докато ги довършиш. 18Каза още: Вземи стрелите. И той ги взе. Тогава рече на Израилевия цар: Удряй на земята. И той удари три пъти и престана, 19 А Божият човек му се разсърди и каза: Трябваше да удариш пет или шест пъти; тогава щеше да удариш сирийците, докато ги довършиш: а сега само три пъти ще поразиш сирийците.
20 И Елисей умря, и го погребаха. А напролет моавски чети нахлуха в страната. 21 И веднъж неколцина израиляни, като погребваха един човек, ето, видяха чета; и хвърлиха човека в гроба на Елисей. И щом досегна Елисеевите кости, човекът оживя и се изправи на краката си.
22 И сирийският цар Азаил притесняваше Израил през всички дни на Йоахаз. 23 Но Господ показа милост към тях, пожали ги и се погрижи за тях заради завета Си с Авраам, Исаак и Яков; и не пожела да ги изтреби, нито ги отхвърли от присъствието Си; 24 защото, като умря сирийският цар Азаил, и вместо него се възцари синът му Венадад, 25 Йоас, Йоахазовият син, си върна от ръката на Венадад, Азаиловия син, градовете, които Азаил беше отнел във война от ръката на баща му Йоахаз. Три пъти го порази Йоас и си върна Израилевите градове.
© Библейска лига - България

14

Амасия – цар на Юда


1 Във втората година на Израилевия цар Йоас, Йоахазовия син, се възцари Амасия, син на Юдовия цар Йоас. 2 Той беше двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим. И името на майка му бе Йоадана, от Ерусалим. 3 Той върши това, което бе право пред Господа, но не както баща си Давид; постъпваше точно като баща си Йоас. 4 Обаче високите места не се премахнаха; народът принасяше жертви и кадеше по високите места. 5 И щом се закрепи царството в ръката му, той умъртви слугите си, които бяха убили баща му, царя. 6 Но чадата на убийците не умъртви, според писаното в книгата на Мойсеевия закон, където Господ бе заповядал: Бащите да не се умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; но всеки да се умъртвява за своя грях. 7 Той изби десет хиляди души от едомците в Долината на солта и като превзе град Села с бой, го нарече Йоктеил, както се казва и до днес.
8 Тогава Амасия прати вестители до Израилевия цар Йоас, сина на Йоахаз, Иуевия син, да кажат: Ела да се погледнем един друг в лице. 9 А Израилевият цар Йоас прати до Юдовия цар Амасия да кажат: Ливанският трън пратил до ливанския кедър да кажат: дай дъщеря си на сина ми за жена. Но минал един звяр, който бил в Ливан и стъпкал тръна. 10 Ти наистина порази Едом и се надигна сърцето ти; радвай се на славата си и стой у дома си; защо да се заплиташ за своя вреда, че да паднеш, ти и Юда с тебе? 11 Но Амасия не послуша. И така, Израилевият цар Йоас отиде, и се погледнаха един друг в лице – той и Юдовия цар Амасия, в Бет-Шемеш, който принадлежи на Юда. 12 И Юда биде поразен пред Израил; и побягнаха всеки в шатъра си. 13 И Израилевият цар Йоас хвана в Бет-Шемеш Юдовия цар Амасия, сина на Йоас, Охозиевия син; и дойде в Ерусалим, та събори четиристотин лакти от Ерусалимската стена, от Ефремовата порта до портата на ъгъла. 14 И като взе всичкото злато и сребро, и всички съдове, които се намериха в Господния дом и в съкровищницата на царския дом, също и заложници, се върна в Самария.
15 (А останалите дела, които извърши Йоас, и юначествата му, и как воюва с Юдовия цар Амасия не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 16 И Йоас заспа с бащите си, и беше погребан в Самария с Израилевите царе; и вместо него се възцари синът му Еровоам.)
17 А след смъртта на Израилевия цар Йоас, Йоахазовия син, Юдовият цар Амасия, Йоасовият син, живя петнадесет години. 18 А останалите дела на Амасия не са ли записани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 19 И понеже направиха заговор против него в Ерусалим, той побягна в Лахиш; но пратиха след него в Лахиш и го убиха там. 20 И го докараха на коне; и беше погребан в Ерусалим с бащите си в Давидовия град.
21 Тогава целият Юдов народ взе Азария, който бе шестнадесетгодишен и го направи цар вместо баща му Амасия. 22 Той съгради Елат и го възвърна на Юда, след като баща му, царят, заспа с бащите си.

Еровоам II – цар на Израил


23 В петнадесетата година на Юдовия цар Амасия, сина на Йоас, в Самария се възцари Еровоам, синът на Израилевия цар Йоас, и царува четиридесет и една години. 24 Той върши зло пред Господа; не остави ни един от греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил. 25 Той възстанови границата на Израил от прохода Хамат до морето в равнината, според словото, което Господ, Израилевият Бог, говори чрез слугата Си Йона, Амитаевия син, пророка от Гетефер. 26 Защото Господ видя, че притеснението на Израил беше много горчиво, понеже нямаше нито малолетен, нито пълнолетен, който да помогне на Израил. 27 И Господ не пожела да изличи изпод небето името на Израил, но ги избави чрез ръката на Еровоам, Йоасовия син. 28 А останалите дела на Еровоам и всичко, което извърши, и юначествата му, как воюва и как възвърна на Израил Дамаск и Хамат, които бяха подчинени на Юда, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 29 И Еровоам заспа с бащите си, Израилевите царе; и вместо него се възцари синът му Захария.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Тит

1

1 Павел, слуга Божий и апостол на Исуса Христа за подпомагане вярата на Божиите избрани и познанието им на истината, която е по благочестието, 2 служещ в надеждата за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже, 3 а в Своите времена яви изпълнението на това Свое слово чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител – 4 до Тит, истинското мое чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия Спасител.

Тит изпратен със задача в Крит


5 Оставих те в Крит по тази причина, да сложиш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти заръчах. 6 Ако някой е непорочен, на една жена мъж и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство, такъв да се постави. 7 Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито пияница, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба; 8 а гостолюбив, любител на доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан; 9 който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат.
10 Защото има мнозина непокорни, празнословци и измамници, а особено от обрязаните, 11 чиито уста трябва да се затворят, човеци, които развращават цели домове, като учат за гнусна печалба на това, на което не трябва. 12 Един от тях, някой си техен пророк, е казал:
„Критяните са винаги лъжци,
зли зверове, безделни лакомци.“
13 Това твърдение е вярно. По тази причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата, 14 и да не дават внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. 15 За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. 16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

85

1 За диригента, псалом на Кореевите потомци.
Господи, Ти си се показал благосклонен към земята Си,
върнал си Яков от плен.
2 Простил си беззаконието на людете Си,
покрил си всичкия им грях. (Села.)
3 Уталожил си всичкото Си негодувание,
отвърнал си се от разпаления Си гняв.
4 Възстанови ни, Боже, Спасителю наш,
и прекрати негодуванието Си против нас.
5 Винаги ли ще бъдеш разгневен срещу нас?
Ще продължаваш ли да се гневиш из род в род?
6 Няма ли пак да ни съживиш,
за да се радват Твоите люде в Тебе?
7 Господи, покажи ни милостта Си и дай ни спасението Си.
8 Ще слушам какво ще говори Господ Бог;
защото ще говори мир на людете Си и на светиите Си;
но те да не паднат пак в безумие.
9 Наистина Неговото спасение е близо при онези, които се боят от Него,
за да обитава слава в нашата земя.
10 Милост и истина се срещнаха,
правда и мир се целунаха.
11 Вярност ще поникне от земята
и правда ще надникне от небето.
12 И Господ ще даде добро;
и земята ще ни даде плода си.
13 Правдата ще върви пред Него
и ще направи стъпките Му път, в който да ходим.
© Библейска лига - България