План за четене на Библията

Основен / ден 219

Стар Завет

Амос

1

1 Думите на Амос, един от пасирите на Текоа – това, което чу във видение за Израил в дните на Юдовия цар Озия и в дните на Израилевия цар Еровоам, Йоасовия син, две години преди земетресението. 2 И Той рече:
Господ ще загърми от Сион
и ще издаде гласа Си от Ерусалим;
пасбищата на овчарите ще ридаят
и върхът на Кармил ще повехне.

Присъда над съседните на Израил народи


3 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Дамаск,
да, заради четири, няма да отменянаказанието му,
защото вършаха Галаад с железни дикани;
4 и Аз ще изпратя огън в дома Азаилов,
за да изпояде палатите на Венадад.
5 Аз ще строша лостовете на Дамаск
и ще изтребя от Авенското поле жителите
и от Еденовия дом онзи, който държи скиптър;
и арамейският народ ще бъде откаран в плен в Кир – казва Господ.
6 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Газа,
да, заради четири, няма да отменя наказанието ѝ,
защото плениха целия Ми народ,
за да го предадат на Едом,
7 и Аз ще изпратя огън върху стените на Газа,
за да изпояде палатите ѝ.
8 Ще изтребя жителите на Азот
и от Ашкелон онзи, който държи скиптър;
ще обърна ръката Си против Акарон
и останалите от филистимците ще загинат – казва Господ Еова.
9 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Тир,
да, даже заради четири, няма да отменянаказанието му,
защото предадоха целия Ми народ в плен на Едом,
без да помнят братския завет.
10 И Аз ще изпратя огън върху стените на Тир,
за да изпояде палатите му.
11 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Едом,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му,
защото прогони брат си с меч
и като отхвърли всякакво милосърдие,
негодуванието му растеше непрестанно
и неговата ярост пламтеше необуздана,
12 и Аз ще изпратя огън върху Теман,
та ще изпояде палатите на Боцра.
13 Така казва Господ:
Заради три престъпления на амонците,
да, заради четири, няма да отменя наказанието им.
защото разпаряха бременните жени на Галаад,
за да разширят своя предел,
14 и Аз ще запаля огън в стените на Рава,
за да изпояде палатите ѝ
сред писъци в деня на боя,
сред вихрушка в деня на бурята.
15 И царят им ще отиде в плен,
той и първенците му заедно – казва Господ.
© Библейска лига - България

2

1 Така казва Господ:
Заради три престъления на Моав,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му,
защото изгори костите на едомския цар и станаха вар.
2 И Аз ще изпратя огън върху Моав,
за да изпояде палатите на Кериот;
и Моав ще умре сред метеж,
сред писъци и сред тръбен звук.
3 И ще изтребя съдията изсред него,
и заедно с него ще убия всичките му първенци – казва Господ.
4 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Юда,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му,
защото отхвърлиха закона на Господа
и не опазиха повеленията Му,
и суетните им идоли, след които ходиха бащите им,
ги заблудиха.
5 И Аз ще изпратя огън върху Юда,
за да изпояде палатите на Ерусалим.

Присъда над Израил


6 Така казва Господ:
Заради три престъпления на Израил,
да, заради четири, няма да отменя наказанието му.
Защото продадоха праведния за пари
и немощния – за един чифт обуща.
7 Те жадуват да видят земен прах по главата на сиромасите
и изкривяват пътя на кротките.
И син, и баща му ходят при една и съща девица,
та омърсяват святото Ми име.
8 Още при всеки жертвеник лягат върху дрехи, взети в залог,
и в капищата на боговете си пият вино, купено с парите на несправедливо глобяваните.
9 И Аз изтребих пред тях аморееца,
макар че бе висок като кедрите и як като дъбовете.
Аз съсипах плода му отгоре и корените му отдолу.
10 А вас ви изведох от Египетската земя
и ви водих четиридесет години през пустинята,
за да наследите земята на аморейците.
11 И въздигнах от синовете ви пророци
и от юношите ви назиреи.
Не е ли така, израиляни? – казва Господ. –
12 А вие поихте назиреите с вино
и заповядвахте на пророците,
като им казвахте: Да не пророкувате.
13 Затова сега Аз ще ви притисна на мястото ви,
както се притиска кола, пълна със снопи.
14 Бързоходецът няма да се отърве
и якият не ще уякчи силата си,
и юначният няма да избави живота си.
15 Стрелецът не ще може да устои,
нито бързоногият да избяга,
нито конникът да избави живота си;
16 и доблестният между юнаците
гол ще побегне в онзи ден – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Тит

3

Да вършим това, което е правилно


1 Напомняй им да се поко-ряват на началствата и властите, да ги слушат, да бъдат готови за всяко добро дело, 2 да не злословят за никого, да не бъдат крамолници, да бъдат благи и да показват съвършена кротост към всичките човеци. 3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, мамени и поробвани от разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме мразени, и мразехме се един друг. 4 Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, 5 Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по Своята милост, чрез окъпването, тоест новорождението и обновяването на Святия Дух, 6 Когото изля обилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, 7 и, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата, наследници на вечния живот. 8 Вярно е това слово.
И аз желая да настояваш върху това, с цел онези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. 9 А отбягвай глупави разисквания, родословия, препирни и караници относно закона; защото те са безполезни и суетни.
10 След като съветваш един-два пъти човек, който сее раздори, остави го, 11 като знаеш, че такъв човек се е извратил и съгрешава, и от само себе си е осъден.

Последни заръки


12 Когато изпратя до тебе Артема или Тихик, постарай се да дойдеш при мене в Никопол; защото съм решил там да презимувам. 13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, тъй че нищо да не им липсва. 14 Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни за посрещане на необходимите нужди.
15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави онези, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. [Амин].
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

86

1 Давидова молитва.
Господи, приклони ухото Си;
послушай ме, защото съм сиромах и немотен.
2 Опази душата ми, защото съм Ти верен;
Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който се уповава на Тебе.
3 Смили се над мене, Господи,
защото към Тебе викам цял ден.
4 Развесели душата на слугата Си,
защото към Тебе, Господи, издигам душата си.
5 Защото ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
и многомилостив към всички, които Те призовават.
6 Послушай, Господи, молитвата ми
и внимавай на гласа на молбите ми.
7 В деня на неволята си ще призова Тебе,
защото ще ме послушаш.
8 Между боговете няма подобен на Тебе, Господи,
нито има дела подобни на Твоите.
9 Всичките народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи,
и ще прославят името Ти.
10 Защото си велик и вършиш чудеса;
само Ти си Бог.
11 Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти;
дай ми да благоговея пред името Ти с непоколебимо сърце.
12 Ще Те хваля, Господи, Боже мой, от все сърце,
и ще славя името Ти довека.
13 Защото голяма е Твоята милост към мене
и Ти си избавил душата ми от дълбините на шеол.
14 Боже, горделивите се издигнаха против мене
и тълпа от насилници поиска живота ми;
и не поставиха Тебе пред себе си.
15 Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен,
дълготърпелив и изобилстващ с милост и вярност.
16 Обърни се към мене и смили се над мене;
дай силата Си на слугата Си
и избави сина на слугинята Си.
17 Покажи ми знак на благоволението Си,
за да го видят онези, които ме мразят и да се посрамят
задето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.
© Библейска лига - България