План за четене на Библията

Основен / ден 22

Стар Завет

Йов

36

1 И Елиу продължи и каза:
2 Потърпи ме малко и ще ти покажа;
защото имам още нещо да ти кажа за Бога.
3 Ще черпя знанието си отдалеч,
и ще отдам правда на Създателя си;
4 защото наистина думите ми няма да са лъжливи;
един, който е усъвършенстван в знание, стои пред тебе.
5 Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого,
мощен в сила и мъдрост.
6 Той не запазва живота на нечестивия,
а на сиромасите отдава правото.
7 Не отвръща очите Си от праведните,
но даже ги поставя с царе да седят на престол завинаги,
и те биват въздигани.
8 А във вериги ако са вързани,
стегнати в оковите на неволята,
9 тогава посочва делата им
и престъпленията им, че са се възгордели,
10 отваря ухото им за поука,
и заповядва да се отвърнат от беззаконието;
11 и ако послушат и служат на Него,
ще прекарат дните си в благополучие
и годините си във веселие;
12 но ако не послушат, ще загинат от меч
и ще умрат без мъдрост.
13 А нечестивите в сърцето си таят яд,
не викат към Бога за помощ, когато ги връзва;
14 те умират млади
и животът им угасва между блудниците.
15 Той избавя наскърбените чрез скръбта им
и чрез бедствие отваря ушите им.
16 И така би извел и тебе из утеснение
в широко място, където няма теснота;
и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина.
17 Но върху тебе пада съдът на нечестивия;
съдът и правосъдието те хващат.
18 Поради гнева Му, внимавай да не те отнесе с удара Си;
тогава и голям откуп не би те избавил.
19 Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие,
или цялото напрягане на силата ти?
20 Не пожелавай нощта,
когато людете изчезват от мястото си.
21 Внимавай! Не поглеждай беззаконието;
защото ти си предпочел това повече от наскърблението.
22 Ето, Бог е възвишен в силата Си;
кой е господар като Него?
23 Кой Му е предписал пътя Му?
Или кой може да Му рече: Извършил си беззаконие?
24 Помни да възвеличаваш Неговото дело,
което човеците възпяват,
25 в което всичките човеци се взират,
което човекът гледа отдалеч.
26 Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме;
числото на годините Му е неизследимо.
27 Той привлича водните капки,
които таят в дъжд от парите,
28 които облаците изливат
и оросяват върху човеците.
29 Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците,
илисе произвеждат гърмежите на скинията Му?
30 Ето, простира светлината Си около Себе Си,
и се покрива с морските дъна.
31 (Понеже чрез тези неща съди народите;
дава храна изобилно.)
32 Покрива ръцете Си със светкавицата,
и заповядва ѝ къде да удари;
33 трясъкът ѝ известява за това,
и добитъкът – за пламъка, който възлиза.
© Библейска лига - България

37

1 Да! Поради това сърцето ми трепери
и се повдига от мястото си.
2 Слушайте внимателно гърма на гласа Му
и шума, който излиза от устата Му.
3 Праща го под цялото небе
и светкавицата Си до краищата на земята;
4 след нея реве глас,
гърми с гласа на величието Си,
и не ги възпира, щом се чуе гласът Му.
5 Бог гърми чудно с гласа Си,
върши велики дела, които не можем да разбираме;
6 защото казва на снега: Вали на земята, –
също и на проливния дъжд, и на поройните Си дъждове.
7 Слага печат върху ръката на всеки човек,
така че всичките човеци, които е създал, да разбират силата Му.
8 Тогава зверовете влизат в скривалищата
и остават в рововете си.
9 От юг иде буря,
от север – студ.
10 От духването Божие става лед
и широките води замръзват;
11 също гъстия облак Той натоварва с влага,
простира нашироко гръмотевичния Си облак,
12 които според Неговото наставление
се носят наоколо,
за да правят всичко, което им заповядва
по лицето на земното кълбо,
13 било за наказание или за земята Си,
или за милост, ги докарва.
14 Слушай това, Йове,
застани и размисли върху чудесните Божии дела.
15 Разбираш ли как им налага Бог волята Си
и прави светкавицата да свети от облака Му?
16 Разбираш ли как облаците увисват,
чудесните дела на Съвършения в знание?
17 Ти, чиито дрехи стават топли,
когато земята е в затишие поради южния вятър.
18 Можеш ли като Него да разпростреш небето,
което като отлято огледало е здраво?
19 Научи ни какво да Му кажем,
защото поради невежество ние не можем да наредим думите си.
20 Ще Му се извести ли, че желая да говоря,
като зная, че ако продума човек, непременно ще бъде погълнат?
21 И сега човеците не могат да погледнат към светлината,
когато блести на небето, като е заминал вятърът и го е очистил,
22 и е дошло златозарно сияние от север;
а как ще погледнат на Бога, у Когото е скрита страшна слава!
23 Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен е в сила,
в правосъдие и преизобилна справедливост: Той няма да угнети.
24 Затова пред Него благоговеят човеците;
Той не зачита никого от високоумните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

22

Притчата за сватбеното тържество


1 И Исус започна пак да им говори с притчи, като казваше: 2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. 3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. 4 Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; елате на сватба. 5 Но те пренебрегнаха поканата и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; 6 а останалите хванаха слугите му, та безсрамно ги оскърбиха и ги убиха. 7 И царят се разгневи, изпрати войските си, та погуби онези убийци и изгори града им. 8 Тогава каза на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. 9 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. 10 И тъй, онези слуги излязоха по пътищата, та събраха всички, колкото намериха – и зли, и добри; и сватбата се напълни с гости. 11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. 12 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тука, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. 13 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 14 Защото мнозина са призвани, а малцина избрани.

Плащането на данъци на кесаря


15 Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му. 16 И пращат при Него учениците си заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен и истински учиш в Божия път, и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. 17 Кажи ни, Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на кесаря, или не? 18 А Исус разбра лукавството им и рече: Защо Ме изпитвате, лицемерци? 19 Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. 20 Той им казва: Чий е този образ и надпис? 21 Казват Му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. 22 И като чуха това, те се зачудиха и оставяйки Го, си отидоха.

Жененето при възкресението


23 В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го попитаха: 24 Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му нека се ожени за жена му и да въздигне потомък на брат си. 25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени, и умря; и като нямаше потомък, остави жена си на брат си; 26 също и вторият, и третият – до седмия. 27 А след всички умря и жената. 28 И тъй, във възкресението на кого от седемте ще бъде жена, защото те всички я имаха? 29 А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила. 30 Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето. 31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, когато каза: 32 „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. 33 И множеството, като чу това, чудеше се на учението Му.

Най-голямата заповед


34 А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.
35 И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 36 Учителю, коя е голямата заповед в закона? 37 А Той му рече: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа и с целия си ум.“ 38 Това е голямата и първа заповед. 39 А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. 40 На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.

Чий Син е Христос?


41 И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: 42 Какво мислите за Помазаника? Чий Син е? Казват Му: Давидов. 43 Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, казвайки:
44 „Рече Господ на моя Господ:
Седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?
45 Ако Давид Го нарича Господ, как е негов Син? 46 И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

4

1 Послушайте, синове мои, бащина поука
и внимавайте да се научите на разум.
2 Понеже ви давам добро учение,
не оставяйте наставлението ми.
3 Когато и аз бях син на баща си,
гален и едничък на майка си,
4 баща ми ме наставляваше и ми казваше:
Нека държи сърцето ти думите ми;
пази заповедите ми и ще живееш.
5 Придобий мъдрост, придобий разум;
не забравяй моите думи, нито се отклонявай от тях.
6 Не оставяй мъдростта и тя ще те пази;
обичай я и ще те закриля.
7 Мъдростта е главното; затова, придобивай мъдрост.
Каквото и друго да си придобил, придобивай разум.
8 Въздигай я и тя ще те въздигне;
когато я прегърнеш, ще ти докара слава;
9 ще положи на главата ти венец на благодат;
ще ти даде корона на слава.
10 Слушай, сине мой, приеми словата ми
и годините на живота ти ще се умножат.
11 Наставлявам те в пътя на мъдростта,
водя те по прави пътеки.
12 Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат стеснени;
и когато тичаш, няма да се спънеш.
13 Хвани се здраво за поуката, не я оставяй;
пази я, понеже тя е животът ти.
14 Не влизай в пътеката на нечестивите
и не ходи в пътя на злите,
15 отбягвай този път, не минавай по него,
отклони се от него и отмини.
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
и сън не ги хваща, ако не спънат някого.
17 Понеже те ядат хляб на нечестие,
и пият вино от насилие.
18 Но пътят на праведните е като виделината на разсъмване,
която се разискря в ярък ден.
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина;
не знаят какво ги спъва.
20 Сине мой, внимавай в словата ми,
приклони ухо към беседите ми.
21 Да не се отдалечават от очите ти,
пази ги дълбоко в сърцето си,
22 защото те са живот за тези, които ги намират,
и здраве за цялата им снага.
23 Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота.
24 Махни от себе си лъжливи уста
и отдалечи от себе си коварен език.
25 Очите ти нека гледат право напред
и клепачите ти нека бъдат насочени право пред тебе.
26 Обмисляй внимателно пътеката за нозете си
и всичките ти пътища нека бъдат сигурни.
27 Не се отбивай ни надясно, ни наляво;
отклони ногата си от зло.
© Библейска лига - България