План за четене на Библията

Основен / ден 230

Стар Завет

Исая

7

Знамението за Емануил


1 И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Йотам, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей – Ромелиевият син, излязоха срещу Ерусалим, за да воюват против него; но не можаха да го завладеят. 2 И известиха на Давидовия дом, казвайки: Сирия се съюзи с Ефрем. И сърцето на Ахаз и сърцето на народа му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра.
3 Тогава каза Господ на Исая: Излез сега да посрещнеш Ахаз, ти и синът ти Сеар-Ясув, при края на водопровода на горния водоем, по друма към тепавичарската нива, 4 и му кажи:
Гледай да си спокоен;
да не се уплашиш, нито да се покажеш малодушен,
поради тези две опашки на димящи главни,
поради яростния гняв на Расин и Сирия, и на Ромелиевия син.
5 Сирия, Ефрем и Ромелевият син
скроиха лошо намерение против тебе, казвайки:
6 Да излезем срещу Юда и да я разделим,
и да пробием пролом в нея,
и да ѝ поставим Тавеиловия син за цар.
7 Така казва Господ Еова:
Това няма да стане, нито ще бъде,
8 защото главата на Сирия е Дамаск,
а главата на Дамаск – Расин.
А след шестдесет и пет години
Ефрем ще бъде твърде раздробен, за да бъде народ.
9 Главата на Ефрем е Самария,
а главата на Самария – Ромелиевият син.
Ако не вярвате в това, няма да се утвърдите.
10 И Господ говори още на Ахаз, казвайки:
11 Поискай знамение от Господа, твоя Бог;
искай го или в дълбината, или във висината горе.
12 Но Ахаз каза: Няма да искам,
нито ще изпитам Господа.
13 И Исая рече: Слушайте сега, доме Давидов!
Малко нещо ли ви е да изпитвате търпението на хората,
та ще изпитвате и търпението на моя Бог?
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачене и ще роди син,
и ще го нарече Емануил.
15 Мляко и мед ще яде,
докато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто.
16 Но преди да се научи детето
да отхвърля лошото и да избира доброто,
земята на двамата царе, от които се страхуваш ти,
ще бъде изоставена.
17 Господ ще докара на тебе,
на твоя народ и на бащиния ти дом
дни такива, каквито не са идвали
от деня, когато Ефрем се отдели от Юда –
ще докара асирийския цар.
18 И в същия ден Господ ще свирне към мухите,
които са в най-далечните околности на египетските реки,
и към пчелите, които са в Асирийската земя.
19 И те ще дойдат и ще накацат по запустелите долини
и в дупките на канарите и по всяка драка, и по всяко пасбище.
20 В този ден Господ ще обръсне с бръснач,
нает оттатък реката, асирийския цар –
главата и космите на краката,
даже и брадата ще смъкне.
21 И в същия ден който човек храни крава и две овце,
22 поради изобилието от мляко, което те дават, ще яде масло.
Масло и мед ще яде всеки, който е останал в тази земя.
23 И в оня ден на всяко място,
където е имало хиляда лози по хиляда сребърника,
ще има само глог и тръни.
24 Със стрели и с лъкове ще дойдат човеци там,
защото цялата земя ще стане глог и тръни;
25 поради страх от глога и тръните,
ти няма да отидеш на никой хълм, копан някога с търнокоп;
то ще бъде място, на което ще изпращат говеда
и което ще тъпчат овце.
© Библейска лига - България

8

Асирия, инструмент на Бога


1 И Господ ми каза: Вземи една голяма дъска за писане и напиши на нея с обикновени букви: Махер-Шалал-Хаш-Баз. 2 И аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария, Еверехиевия син. 3 И тъй, отидох при пророчицата; и тя зачена и роди син. И Господ ми каза: Наречи го Махер-Шалал-Хаш-Баз; 4 защото преди да се научи детето да вика – Татко мой! и Майко моя!, богатството на Дамаск и плячката на Самария ще бъдат отнесени от асирийския цар.
5 И Господ ми говори пак, казвайки:
6 Понеже този народ се отказа от тихо течащите силоамски води
и се радва за Расин и за Ромелиевия син,
7 затова ето, Господ изпраща върху тях
силните и големи води на Ефрат –
асирийския цар с цялата му слава.
И като прелее всичките си канали
и наводни всичките си брегове,
8 ще нахлуе и в Юда, ще я наводни и ще прелее, ще стигне до гуша.
И прострените му крила ще покрият
земята ти нашир, Емануиле.
9 Враждувайте народи и ще бъдете разломени!
И чуйте всички вие от далечни земи!
Въоръжавайте се, но треперете!
Въоръжавайте се и ще бъдете разломени!
10 Съветвайте се помежду си, но съветът ви ще се осуети;
кройте заговори, но те няма да устоят,
защото Бог е с нас.

Бойте се от Бога


11 Така ми говори Господ със силно наблягане,
и научи ме да не ходя в пътя на този народ, като каза:
12 Не наричайте Съюз всичко, което този народ нарича Съюз,
и да не се боите от това, от което те се боят,
нито да се плашите.
13 Господа на силите – Него считайте за свят,
от Него да се страхувате и пред Него да треперите.
14 И Той ще бъде освещение,
но и камък за препъване, и канара, поради която да падат двата дома Израилеви,
мрежа и примка на ерусалимските жители.
15 И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат,
и ще се впримчат и ще се уловят.
16 Завържи свидетелството,
запечатай откровението пред учениците Ми.
17 Аз ще чакам Господа, Който крие лицето Си от Якововия дом,
и на Него ще се надявам.
18 Ето, аз и децата, които ми е дал Господ,
ние сме за знамение и за предвещания в Израил
от Господа на силите, Който обитава на хълма Сион.
19 И когато ви рекат:
Допитвайте се до запитвачите на зли духове
и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете:
Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?
Защо да се питат мъртвите вместо живите?
20 Нека прибягнат до закона и до свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
наистина няма зазоряване за тях.
21 И ще минат през тази земя зле притискани и изгладнели;
и когато огладнеят, ще негодуват,
и като погледнат нагоре,
ще хулят царя си и Бога си.
22 После ще се взрат в земята,
и ето – скръб и тъмнина, и страшен мрак,
и ще бъдат хвърлени в черна нощ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

10

Исус изпраща дванадесетте


1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
2 А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, негов брат; Яков Зеведеев и Йоан, негов брат; 3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; 4 Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го и предаде.
5 Тези дванадесет души изпрати Исус и им заповяда: Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте; 6 но по-добре отивайте при изгубените овце на Израилевия дом. 7 И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. 8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. 9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, 10 нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. 11 И в който и да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. 12 А когато влизате в дома, поздравявайте го. 13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него ва шият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. 14 И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от оня град, отърсете праха от нозете си. 15 Истина ви казвам: По-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото на оня град.
16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. 17 И пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори и в синагогите си ще ви бият. 18 Да, и пред управители и царе ще ви извеждат заради Мене, за да свидетелствате на тях и на народите. 19 А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите; защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. 20 Защото не сте вие, които ще говорите, но Духът на Отца ви, Който ще говори във вас. 21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се надигнат против родителите си и ще ги умъртвят. 22 Ще бъдете мразени от всички поради Моето име; а който устои докрай, той ще бъде спасен. 23 А когато ви гонят от един град, бягайте в друг; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.
24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата по-горен от господаря си. 25 Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му! 26 И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло; и което чуете на ухо, прогласете го от покривите. 28 Не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от Онзи, Който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла. 29 Не продават ли се две врабчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви. 30 А на вас и космите на главата са всички преброени. 31 Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата. 32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Ми, Който е на небесата. 33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Ми, Който е на небесата.
34 Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. 35 Защото дойдох да настроя
„човек против баща му,
дъщеря против майка ѝ
и снаха против свекърва ѝ;
36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.“
37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. 38 И който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене. 39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си заради Мене, ще го намери.
40 Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 41 Който приема пророк, защото е пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник, защото е праведник, награда на праведник ще получи. 42 И който напои един от тия малките само с една чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи