План за четене на Библията

Основен / ден 232

Стар Завет

Исая

11

Есеевата фиданка


1 И ще израсте пръчка от Есеевия пън,
и фиданка от корените му ще носи плод;
2 и Духът Господен ще почива на Него –
дух на мъдрост и разум,
дух на съвет и на сила,
дух на знание и на страх от Господа;
3 и Той ще се наслаждава в страха от Господа.
Той няма да съди според каквото вижда с очите Си,
нито ще решава според каквото чува с ушите Си,
4 но с праведност ще съди сиромасите
и със справедливост ще решава за смирените по земята;
ще порази земята с жезъла на устата Си
и с дишането на устните Си ще умъртви нечестивия.
5 Праведността ще бъде пояс на кръста Му
и истината – пояс на хълбока Му.
6 Вълкът ще живее с агнето,
рисът ще си почива с ярето,
телето, лъвчето и едногодишните угоени животни ще бъдат заедно,
и малко дете ще ги води.
7 Кравата ще пасе с мечката;
малките им ще си почиват задружно;
и лъвът ще яде слама като вола.
8 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида
и отбитото дете ще слага ръка в гнездото на ехидна.
9 Те не ще нараняват, нито ще погубват в цялата Ми свята планина,
защото земята ще се изпълни със знание за Господа,
както водите покриват дъното на морето.
10 И в оня ден към Есеевия корен,
който ще стои като знаме на народите;
към Него ще се стичат племената
и мястото на Неговия покой ще бъде славно.
11 И в оня ден Господ за втори път
ще възвърне с ръката Си останалите от народа Си,
които са оцелели от Асирия, от Долен Египет,
от Патрос, от Етиопия, от Елам,
от Сенаар, от Хамат и от морските острови.
12 И ще издигне знаме за народите,
и ще събере изгонените от Израил,
и ще събере в едно разпръснатите на Юда
от четирите края на земята.
13 И Ефремовата завист ще изчезне,
и Юдовите врагове ще бъдат отсечени;
Ефрем няма да завижда на Юда
и Юда няма да притеснява Ефрем,
14 но ще налетят върху рамената на филистимците на запад;
заедно ще оберат и жителите на изток;
ще прострат ръка върху Едом и Моав;
и амонците ще им се покорят.
15 И Господ ще пресуши залива на Египетското море;
и със зноен вятър ще простре ръката Си над Ефрат,
и ще го раздели на седем потока,
та ще направи да го пресичат с обуща.
16 И ще има друм от Асирия за останалите от народа Му,
които са оцелели,
както беше за Израил
в деня, когато излезе от Египетската земя.
© Библейска лига - България

12

Славословия


1 В оня ден ти ще речеш: Господи, ще те славословя,
защото макар и да ми се беше разгневил,
гневът Ти се отвърна и ти ме утеши.
2 Ето, Бог наистина ми е спасение;
ще се уповавам и няма да се боя,
защото Господ Еова е моя сила и песен
и Той стана мое спасение.
3 Затова с веселие ще черпите вода
от изворите на спасението.
4 И в оня ден ще речете: Славословете Господа,
възгласете името Му, изявете сред племената делата Му,
напомнете, че е възвишено Неговото име.
5 Пейте на Господа, защото извърши велики дела;
нека това се знае по цялата земя.
6 Викай и възклицавай, Сионска жителко,
защото Святият Израилев е велик сред тебе.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

12

Господар на съботата


1 По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат. 2 А фарисеите, като видяха това, казаха Му: Виж, Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. 3 А Той им рече: Не сте ли чели какво стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, 4 как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците? 5 Или не сте чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни? 6 Но казвам ви, че тук има Един, Който е повече от храма. 7 Но ако бяхте знаели какво значи: „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните. 8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
9 И като замина оттам, дойде в синагогата им. 10 И ето, там имаше човек с изсъхнала ръка; и за да обвинят Исуса, попитаха Го: Позволено ли е да се изцелява в събота? 11 И Той им каза: Кой от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? 12 А колко по-скъп е човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден. 13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата. 14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.

Божият избран служител


15 Но Исус, като узна това, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха след Него, и Той ги изцели всички. 16 И заръча им да не разгласяват за Него; 17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:
18 „Ето Моя служител, Когото избрах,
Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми;
ще положа Духа Си на Него,
и Той ще възвести правосъдие за народите.
19 Няма да спори, нито да извика,
нито ще чуе някой гласа Му по площадите;
20 смазана тръстика няма да пречупи,
и замъждял фитил няма да угаси,
докато изведе правосъдието към победа.
21 И в Неговото име народите ще се надяват.“

Исус и Веелзевул


22 Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, така че немият и проговори, и прогледна. 23 И всичките множества се смаяха, и казваха: Да не би Този да е Давидовият Син? 24 А фарисеите, като чуха това, рекоха: Този не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевул. 25 А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои. 26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство? 27 При това, ако Аз чрез Веелзевул изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии. 28 Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. 29 Или, как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? И тогава ще ограби къщата му. 30 Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява. 31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. 32 И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в този свят, нито в бъдещия. 33 Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото. 34 Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. 35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. 36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. 37 Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.

Знамението на Йона


38 Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе. 39 А Той в отговор им каза: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. 40 Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. 41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а ето, тук има Един, Който е повече от Йона. 42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а ето, тук има Един, Който е повече от Соломон. 43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, но не намира. 44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена, и наредена. 45 Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.

Майката и братята на Исус


46 Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. 47 И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. 48 А Той в отговор на този, който Му каза това рече: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми? 49 И като простря ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми! 50 Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

91

1 Който живее под покрива на Всевишния,
той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
2 Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Когото се уповавам.
3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца
и от гибелен мор.
4 С перата Си ще те покрива;
и под крилете Му ще прибегнеш;
Неговата вярност е щит и закрила.
5 Няма да се боиш от нощен страх,
от стрелата, която лети денем,
6 от бродещия в тъмата мор,
от погибел, която опустошава по пладне.
7 Хиляди ще паднат от страната ти,
и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи.
8 Само с очите си ще гледаш,
и ще видиш възмездието на нечестивите.
9 Понеже тиси казал: Господ е прибежище мое,
и си направил Всевишния свое обиталище,
10 затова няма да те сполети никакво зло,
нито ще се приближи язва до шатъра ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
да те пазят във всичките ти пътища.
12 На ръце ще те вдигат,
да не би да удариш в камък ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспида;
ще стъпчеш млад лъв и змия.
14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ,
затова ще го избавя;
ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.
15 Той ще Ме призове и Аз ще го послушам;
с него ще съм, когато е в беда; ще го избавя и ще го прославя;
16 ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа спасението Си.
© Библейска лига - България