План за четене на Библията

Основен / ден 233

Стар Завет

Исая

13

Пророчество против Вавилон


1 Пророчество за Вавилон, което изрече Исая, Амосовият син:
2 Вдигнете знаме на гола планина,
извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка,
за да влязат през вратите на благородните.
3 Аз заповядах на посветените Си,
повиках още и силните Си, за да изпълнят волята на гнева Ми –
да, онези, които се радват на Моето величие.
4 Голям шум е по планините, като шум от многолюден народ!
Врява сред царствата на събрани народи!
Господ на силите е свикал войнството Си за бой.
5 Те идат от далечна страна,
от небесните краища –
Господ и оръжията на яростта Му,
за да погубят цялата земя.
6 Ридайте, защото денят Господен е близо;
ще дойде като погибел от Всемогъщия.
7 Затова всички ръце ще отслабнат,
и сърцето на всеки човек ще се стопи.
8 Ще ги обземе ужас;
болка и скръб ще ги обземат;
ще се гърчат като жена, която ражда.
Те ще се гледат ужасени един друг –
лицата им ще бъдат в пламък.
9 Ето! Денят Господен иде –
лют, с ярост и пламенен гняв –
за да опустоши земята
и да изтреби от нея грешните.
10 Небесните звезди и съзвездия не ще покажат светлината си;
слънцето ще потъмнее при изгряването си
и луната не ще сияе със светлината си.
11 Аз ще накажа света за злината му
и нечестивите – за греховете им;
ще сложа край на високомерието на гордите
и ще смиря високоумието на безмилостните.
12 Ще направя човека по-скъп от чисто злато,
да, хората по-скъпи от офирско злато!
13 Затова ще разклатя небесата
и земята ще разтърся, за да се премести от мястото си
при яростта на Господа на силите
в деня на пламналия Му гняв.
14 Като подгонена сърна,
като овце без пастир
ще се връща всеки при народа си,
ще бяга всеки към земята си.
15 Всеки пленен ще бъде пронизан;
и всички заловени ще паднат от меч.
16 Младенците им ще бъдат смазани пред очите им;
къщите им ще бъдат ограбени и жените им – изнасилени.
17 Ето, ще подбудя против тях мидяните,
които не ценят среброто
и не ламтят за злато.
18 Техните лъкове ще поразят юношите,
и не ще се смилят над плода на утробата,
окото им няма да пощади децата.
19 И Вавилон, скъпоценният камък на царствата,
славата на халдейската гордост,
ще бъде разрушен от Бога, както Содом и Гомор.
20 Никога няма да се насели,
нито ще бъде обитаван из род в род;
арабите няма да разпъват шатрите си там,
нито овчари ще пладнуват там със стадата си.
21 Но пустинни зверове ще обитават там,
чакали ще изпълват къщите им;
бухали ще живеят там
и диви кози ще скачат там.
22 Хиени ще вият в крепостите им,
и чакали – в богатите им палати.
Времето му идва скоро
и дните му не ще се продължат.
© Библейска лига - България

14

1 Защото Господ ще се смили над Яков
и пак ще избере Израил,
и ще ги настани в земята им;
и чужденци ще се присъединят към тях,
и ще се прилепят към Якововия дом.
2 Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им.
И Израилевият дом ще ги наследи
за слуги и слугини в земята Господня.
Те ще пленят пленителите си и ще владеят над притеснителите си.
3 И в деня, когато Господ те успокои от скръбта ти,
от неволята ти и от жестоката работа,
в която ти бе поробен,
4 ще подемеш тази победна песен против вавилонския цар, и ще кажеш:
Как изчезна насилникът – престана тиранията!
5 Господ строши тоягата на нечестивите,
скиптъра на владетелите,
6 който яростно поразяваше племената с непрестанни удари,
който властваше с гняв над народите,
с преследване, което никой не прекратяваше.
7 Цялата земя е успокоена и утихнала;
възклицават с песни;
8 дори кипарисите и ливанските кедри
се радват за тебе, казвайки:
Сега, откакто си повален, дървар не излиза против нас.
9 Шеол отдолу се раздвижи заради тебе,
за да те посрещне, когато дойдеш;
заради тебе събуди мъртвите, всички земни първенци,
вдигна от престола им всички царе на народите.
10 Те всички ще ти рекат:
И ти ли отслабна като нас? Стана ли равен на нас?
11 Великолепието и шумът на твоите псалтири се снишиха до шеол;
червеи се протягат под тебе и червеи те покриват.
12 Как падна от небето, ти Деннице, сине на зората!
Отсечен до земята – ти, който поваляше народите!
13 А ти казваше в сърцето си: Ще възляза на небесата,
ще възвиша престола си над Божиите звезди
и ще седна на планината в събранието на боговете,
в най-крайните страни на Севера.
14 Ще възляза над облачните висини,
ще бъда подобен на Всевишния.
15 Обаче ти ще се снишиш до шеол,
до най-долните дълбочини на бездната.
16 Онези, които те видят, ще се взрат в тебе,
ще те разгледат и ще питат:
Този ли е човекът, който разтърсваше земята,
който разклащаше царствата,
17 който опустоши света,
който съсипа градовете му
и не пускаше затворниците си да се върнат по домовете си?
18 Всички царе на народите почиват в слава – всеки в своята гробница,
19 а ти си отхвърлен от гроба си като презрян филиз,
като дреха на убити, на прободени от меч, на слизащи сред камъните на бездната.
Като потъпкан под нозе труп
20 ти не ще се съединиш с тях в погребение,
защото си погубил земята си и си избил своя народ.
Родът на нечестивите никога не ще се споменава отново.
21 Пригответе клане за чадата му
заради беззаконието на бащите им;
за да не станат и да завладеят земята,
и да покрият лицето на света с градовете си.
22 Аз ще се надигна против тях – казва Господ на силите, –
и ще излича от Вавилон името му и всичко останало –
и син, и внук – казва Господ. –
23 И ще го обърна в място за ежове и във водни локви;
и ще го помета с метлата на гибелта – казва Господ на силите.

Пророчество против Асирия


24 Господ на силите се закле, казвайки:
Както намислих, така ще бъде
и както реших, така ще стане.
25 Аз ще съкруша Асириеца в земята Ми
и ще го стъпча на планините Ми.
Тогава хомотът му ще се вдигне от Моя народ,
и товарът му ще се снеме от плещите им.
26 Това е решението, взето за цялата земя,
и тази е ръката, която се простира над всички народи.
27 Защото Господ на силите взе решение, и кой ще го осуети?
Ръката Му е простряна и кой ще я върне назад?

Пророчество против Филистимската земя


28 В годината, в която умря цар Ахаз, дойде следното пророчество: –
29 Не се радвай, цяла Филистимска земьо,
загдето се строши тоягата, която те порази;
понеже от корена на змията ще излезе ехидна
и плодът ѝ ще бъде огнен хвъркат змей.
30 Първородните на сиромаха ще намерят храна
и немотните ще почиват в безопасност,
а твоя корен с глад ще уморя
и останалите от тебе ще бъдат убити.
31 Ридайте, порти! Реви от болка, граде!
Ще се раздробиш ти, Филистимска земьо!
Защото от север иде дим
и в редовете му няма ни един изморен.
32 Тогава какъв отговор ще бъде даден на посланиците на народа ни? –
Това, че Господ е утвърдил основите на Сион
и там ще прибягват наскърбените от народа Му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

13

Притчата за сеяча


1 В същия ден Исус излезе от къщи и седна край езерото. 2 И събраха се край Него големи множества, затова Той влезе и седна в една ладия; а целият народ стоеше на брега. 3 И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; 4 и като сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха, та ги изкълваха. 5 А други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; 6 а като изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. 7 Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха. 8 А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. 9 Който има уши [да слуша], нека слуша.
10 Тогава се приближиха учениците и Го попитаха: Защо им говориш с притчи? 11 А Той в отговор им каза: На вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. 12 Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. 13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуват, а не слушат, нито разбират. 14 Над тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва:
„С уши ще чуете, а никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
15 Защото сърцето на тези люде е задебеляло,
и с ушите си тежко чуват,
и очите си склопиха;
да не би да видят с очите си
и да чуят с ушите си,
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат,
и Аз да ги изцеля.“
16 А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви – защото чуват. 17Защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.
18 И тъй, чуйте какво значи притчата за сеяча: 19 При всеки, който чува словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посяното в сърцето му; той е посяното край пътя. 20 А посяното на канаристите места е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема; 21 корен обаче няма в себе си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение поради словото, начаса отпада. 22 А посяното между тръните е онзи, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. 23 А посяното на добрата земя е онзи, който чува словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.

Притчата за плевелите


24 Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; 25 но когато спяха човеците, неприятелят му дойде, та пося и плевели между житото и си отиде. 26 И когато поникна злакът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. 27 А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господарю, не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? 28 Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем да ги оплевим? 29 А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да оскубете заедно с тях и житото. 30 Оставете да растат и двете заедно до жетва; а по време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.

Притчите за синаповото зърно и кваса


31 Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и пося на нивата си; 32 което наистина е по-малко от всички семена, но, когато порасте, е по-голямо от злаковете и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клоните му.
33 Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса всичкото.
34 Всичко това Исус изказа на народа с притчи, и без притчи не им говореше; 35 за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва:
„Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още
от създанието на света“.

Обяснение на притчата за плевелите


36 Тогава Той остави народа и дойде вкъщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата. 37 А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; 38 нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия; 39 неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършването на века; а жетварите са ангели. 40 И тъй както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. 41 Човешкият Син ще изпра ти ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, 42 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 43 Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша.

Притчите за скритото съкровище и бисера


44 Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива и продава всичко, което има, и купува тази нива.
45 Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, 46 и като намери един скъпоценен бисер, отиде и продаде всичко, което имаше, и го купи.

Притчата за мрежата


47 Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, и събрала риби от всякакъв вид, 48 и като се напълни, изтеглиха я на брега и седнаха, та прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. 49 Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, 50 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
51 [Исус им каза:] Разбрахте ли всичко това? Те Му казаха: Разбрахме.
52 А Той им рече: Затова всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда из съкровището си ново и старо.

Пророк без почит


53 Тогава Исус, когато свърши тези притчи, замина си оттам. 54 И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така че те се чудеха и се питаха: Откъде има Този човек тая мъдрост и тия чудотворни сили? 55 Не е ли Той синът на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария и братята Му – Яков и Йосий, Симон и Юда? 56 И сестрите Му не са ли всички при нас? Откъде има Той всичко това? 57 И съблазняваха се в Него. А Исус им рече: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя дом. 58 И не извърши там много велики дела поради неверието им.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

92

1 Псалом. Песен за съботния ден.
Добро е да славословим Господа,
и да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,
2 да възвестяваме на ранина милостта Ти,
и истината Ти всяка нощ,
3 с десетострунен инструмент и с псалтир,
с тържествена мелодия на арфа.
4 Защото си ме развеселил,
Господи, с деянията Си;
ще се радвам в делата на ръцете Ти.
5 Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти.
6 Несмислен човек не знае това,
нито го разбира безумен,
7 че нечестивите изникват като тревата,
и всички, които вършат беззаконие, цъфтят,
само за да се изтребят вечно.
8 Но ти, Господи, довека си нависоко.
9 защото, ето, враговете Ти, Господи,
ето, враговете Ти ще погинат;
ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие.
10 Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на див вол;
аз ще бъда помазан с прясно миро;
11 и окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват;
ушите ми ще чуят за възмездието над злодейците, които се вдигат против мене.
12 Праведният ще цъфти като палма,
ще расте като кедър в Ливан;
13 насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.
14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
ще бъдат сочни и зелени;
15 за да възвестят, че е праведен Господ,
моята канара, у Когото няма неправда.
© Библейска лига - България