План за четене на Библията

Основен / ден 237

Стар Завет

Исая

21

Пророчество против Вавилон


1 Пророчество за крайморската пустиня:
Както южните вихрушки, които стремително летят,
така иде нашественик от пустинята, от страшната земя.
2 Тежко видение ми се откри:
Изменникът крои вероломства, грабителят граби.
Възлизай, Еламе;
обсаждай, Мидийска земьо.
Ще сложа край на всичките ѝ стенания.
3 Затова хълбоците ми са пълни с болка;
болки ме обзеха като жена, когато ражда;
залитам от това, което чувам.
Зашеметен съм от това, което виждам.
4 Сърцето ми се разколебава, треперя от страх;
дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.
5 Приготвят трапезата, разстилат покривките – ядат, пият!
Ставайте, военачалници! Излъсквайте щитовете!
6 Защото Господ ми каза така:
Иди, постави страж,
та нека възвестява, каквото види.
7 Когато види конници по двама,
ездачи на осли и ездачи на камили,
тогава да бъде нащрек, много нащрек.
8 И после стражата извика като лъв:
Господи, стоя в стражарницата ден след ден;
всяка нощ оставам на стража –
9 и ето! Идат мъже, конници по двама!
И той, проговаряйки, рече: Падна, падна Вавилон
и всички изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!
10 О, народе мой, сине, овършан на гумното ми,
открих ви онова, което чух от Господа на силите, Израилевия Бог.

Пророчество против Едом


11 Пророчество за Едом:
Някой вика към мене от Сеир:
Страж, колко остава от нощта?
Страж, колко остава от нощта?
12 Стражът казва: Утрото иде, но още е нощ.
Ако искате да питате, питайте; елате пак, елате.

Пророчество против Арабия


13 Пророчество за Арабия:
О, дедански кервани, които нощувате в гъсталаците на Арабия,
жители на Темайската земя,
14 донесете вода за жадния;
донесете хляб на бежанците.
15 Те бягат от мечовете,
от оголен меч, от опънат лък
и от огъня на битката.
16 Защото Господ ми рече така:
До една година, както наемник ги брои,
ще изчезне цялата слава на Кедар.
17 Оцелелите от стрелците,
силните мъже на кедарците, ще бъдат малко.
Защото Господ, Израилевият Бог, го е казал.
© Библейска лига - България

22

Пророчество за Ерусалим
1 Пророчество за долината на видението:
Какво ти е сега,
че си се качил цял на къщните покриви,
2 о, ти, изпълнен със смут, граде;
о, град на безредици и пир?
Убитите ти не бяха убити с меч,
нито умряха в бой.
3 Всичките ти първенци побягнаха заедно;
но бяха вързани от стрелците.
Всички твои, колкото и далеч да бягаха,
бяха вързани заедно.
4 Затова казвам: Отвърнете се от мене; ще плача горко.
Не се трудете да ме утешавате
за опустошението на народа ми.
5 Защото в долината на видението
е ден на смут, на тъпчене
и на ужас от Господа, Бога на силите,
ден на събаряне на стените и на викане към планините.
6 И Елам носи колчан,
полкове войници и конници;
и Кир открива щита.
7 И ето, най-добрите ти долини са пълни с колесници
и конници се опълчиха срещу градските порти.
8 И снемат покривалото на Юда,
и в оня ден обръщате поглед към оръжията в кедровия палат,
9 и като виждате, че проломите на Давидовия град са много,
събирате води в долния водоем.
10 Отбелязвате къщите в Ерусалим
и събаряте къщи, за да укрепите стената.
11 Правите между двете стени нов водоем
за водата на стария водоем,
но не поглеждате към Онзи, Който стори това,
нито отдавате внимание на Онзи, Който отдавна е определил това.
12 И в този ден Господ, Еова на силите,
ви вика да плачете и да тъгувате;
да обръснете главите си, да се опашете с вретище.
13 Но ето, има радост и веселие,
клане на говеда и клане на овце,
ядене на месо и пиене на вино.
И казват: Да ядем и да пием,
защото утре ще умрем.
14 Тогава Господ на силите откри в ушите ми това:
Това беззаконие няма да се очисти от вас до деня на смъртта ви –
казва Господ на силите.
15 Така казва Господ, Еова на силите:
Иди, влез при този настойник,
при домоуправителя Шевна, и речи:
16 Какво имаш и кого имаш тук,
та си изсичаш тука гробница?
Та си правиш гроб на високото
и си изсичаш в камъка обиталище?
17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли,
да, като те улови здраво.
18 Ще те навие и ще те метне като топка в широка земя.
Там ще умреш и там славните ти колесници
ще останат за срам за дома на господаря ти!
19 Ще те оттласна от чина ти
и от положението си ще бъдеш свален.
20 В онзи ден ще извикам слугата Си Елиаким, Хелкиевия син,
21 ще го облека в твоето облекло
и ще го стегна с твоя пояс,
и ще предам властта ти в неговата ръка.
Той ще бъде баща на ерусалимските жители
и на Юдовия дом.
22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом.
Когато той отваря, никой няма да може да затваря
и когато той затваря, никой няма да може да отваря.
23 И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място;
той ще бъде славен престол на бащиния си дом.
24 И на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом, –
на чада и внуци,
на цялата му покъщнина,
до последния мех.
25 В оня ден – казва Господ на силите –
закрепеният на твърдо място гвоздей ще се поклати,
ще се счупи и ще падне,
и товарът, който виси на него, ще се срине.
Господ го е изрекъл.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

17

Преображението


1 И след шест дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан, и ги заведе на една висока планина насаме. 2 И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. 3 И ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с Него. 4 И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, ще направя тука три скинии: за Тебе една, за Мойсей една и една за Илия. 5 А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето, из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте. 6 И учениците, като чуха това, паднаха по лице и много се уплашиха. 7 А Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече: Станете, не бойте се. 8 И те, като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Исуса самичък.
9 И като слизаха от планината, Исус им заръча: На никого не съобщавайте за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите. 10 Учениците Му Го попитаха: Защо тогава казват книжниците, че Илия трябва първо да дойде. 11 А Той в отговор рече: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко. 12 Но казвам ви, че Илия е вече дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях. 13 Тогава учениците разбраха, че им говори за Йоан Кръстител.

Изцелението на епилептичното момче


14 И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: 15 Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня и често във водата. 16 И доведох го при Твоите ученици; но те не можаха да го изцелят. 17 Исус в отговор рече: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене. 18 И Исус смъмра беса, и той излезе из него; и момчето оздравя от същия час. 19 Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? 20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. 21 [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост.]
22 И когато седяха в Галилея, Исус им рече: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеците, 23 и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те се наскърбиха твърде много.

Данъкът за храма


24 А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петър и казаха: Вашият Учител не плаща ли двете драхми? 25 Той рече: Плаща. И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари, та му каза: Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От синовете си ли, или от чуждите? 26 А когато каза: От чуждите, Исус му рече: Като е така, синовете им са свободни. 27 Но за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата ѝ, ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

93

1 Господ царува; облечен е с величие;
облечен е Господ, и опасан с мощ;
още и вселената е утвърдена така, че да не може да се поклати.
2 От векове е утвърден Твоят престол;
Ти си от вечността.
3 Пороите издигат, Господи,
пороите издигат гласа си;
пороите издигат вълните си.
4 Но Господ, Който е нависоко,
е по-силен от гласовете на големите води,
от силните морски вълни.
5 Твоите изявления са твърде верни;
на Твоя дом, Господи, подобава святост завинаги.
© Библейска лига - България