План за четене на Библията

Основен / ден 242

Стар Завет

Исая

31

Горко на тези, които се уповават на Египет


1 Горко на онези, които слизат в Египет за помощ
и се надяват на коне,
които се уповават на колесници, понеже са многочислени,
и на конници, защото са твърде яки,
а не гледат на Святия Израилев,
нито търсят помощ от Господа!
2 Но и Той е мъдър
и ще докара зло, и не ще оттегли словата Си;
Той ще стане против дома на нечестивите
и против помощта на онези, които вършат беззаконие.
3 А египтяните са човеци, а не Бог;
и конете им са плът, а не дух.
И когато Господ простре ръката Си,
тогава и онзи, който помага, ще се спъне,
и онзи, комуто помагат, ще падне,
и двамата заедно ще загинат.
4 Защото така ми казва Господ:
Както лъвът, даже малкото лъвче, ръмжи над лова си
и макар множество овчари да викат против него,
не се плаши от гласа им,
нито се сгърчва от шума им,
така Господ на силите ще слезе,
за да воюва за хълма Сион
и за неговите възвишения.
5 Както птиците треперят над своите пилета,
така Господ на силите ще защити Ерусалим;
ще го защити и избави,
ще го пощади и запази.
6 Върнете се, о чада Израилеви,
към Онзи, от Когото сте дълбоко отстъпили!
7 Защото в оня ден всеки човек ще захвърли
сребърните си идоли и златните си идоли,
които вашите грешни ръце направиха.
8 Асириецът ще падне не от човешки меч
и не човешки меч ще го порази;
и той ще побегне от меча,
и на неговите млади мъже ще бъде наложен насилствен труд.
9 И крепостта му ще падне от ужас,
и началниците му ще се смаят от знамето –
казва Господ, Чийто огън е в Сион
и огнище – в Ерусалим.
© Библейска лига - България

32

Царство на правда


1 Ето, един цар ще царува с праведност
и началници ще управляват с правосъдие;
2 и всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър,
и като прибежище от буря,
като водни потоци на сухо място,
като сянка от голяма канара в жадна земя.
3 Очите на виждащите не ще бъдат помрачени
и ушите на слушащите ще бъдат внимателни.
4 Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост
и езикът на заекващия ще говори бързо и ясно.
5 Подлият не ще се нарича вече великодушен,
нито ще се казва сребролюбецът щедър.
6 Защото подлият ще говори подло
и сърцето му ще твори беззаконие,
тъй че ще върши нечестие и ще произнася хула против Господа;
за да изтощава душата на гладния
и да лишава от питие жадния.
7 А на сребролюбеца средствата са неправедни;
той измисля лукави кроежи,
за да погуби сиромаха с лъжливи думи,
даже когато немотният говори право.
8 А великодушният мисли за великодушни неща
и твърдо стои във всичко, което е великодушно.

Ерусалимските жени


9 Станете, вие, охолни жени, и чуйте гласа ми!
Чуйте словото ми, вие, безгрижни дъщери!
10 След по-малко от година ще затреперите, вие, безгрижни;
защото гроздоберът ще пропадне, беритбата няма да настане.
11 Треперете, вие, охолни; смутете се, вие, безгрижни!
Съблечете се, оголете се и опашете кръста си с вретище.
12 Бийте се в гърдите за прекрасните полета,
за плодородните лозя.
13 В земята на народа Ми ще растат тръни и бодили –
да, още и по всички увеселителни домове в ликуващия град.
14 Защото палатът ще бъде изоставен,
шумният град ще бъде напуснат,
крепостта и кулата ще станат довека пещери,
наслаждение за диви осли, пасбище на стада,
15 докато Духът се излее на нас свише
и пустинята стане плодородно поле,
и плодородното поле се счете за лес.
16Тогава правосъдие ще се засели в пустинята
и праведност ще обитава в плодородното поле.
17 И делото на праведността ще бъде мир;
и плодът на праведността ще бъде покой и увереност довека.
18И моят народ ще обитава в мирно заселище,
в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места.
19 И макар че ще пада градушка върху падащия лес
и градът съвсем ще се сниши,
20 блажени ще бъдете вие, които сеете при всяка вода,
които изпращате навред нозете на вола и на осела!
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

22

Притчата за сватбеното тържество


1 И Исус започна пак да им говори с притчи, като казваше: 2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. 3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. 4 Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; елате на сватба. 5 Но те пренебрегнаха поканата и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; 6 а останалите хванаха слугите му, та безсрамно ги оскърбиха и ги убиха. 7 И царят се разгневи, изпрати войските си, та погуби онези убийци и изгори града им. 8 Тогава каза на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. 9 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. 10 И тъй, онези слуги излязоха по пътищата, та събраха всички, колкото намериха – и зли, и добри; и сватбата се напълни с гости. 11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. 12 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тука, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. 13 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 14 Защото мнозина са призвани, а малцина избрани.

Плащането на данъци на кесаря


15 Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му. 16 И пращат при Него учениците си заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен и истински учиш в Божия път, и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. 17 Кажи ни, Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на кесаря, или не? 18 А Исус разбра лукавството им и рече: Защо Ме изпитвате, лицемерци? 19 Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. 20 Той им казва: Чий е този образ и надпис? 21 Казват Му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. 22 И като чуха това, те се зачудиха и оставяйки Го, си отидоха.

Жененето при възкресението


23 В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го попитаха: 24 Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му нека се ожени за жена му и да въздигне потомък на брат си. 25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени, и умря; и като нямаше потомък, остави жена си на брат си; 26 също и вторият, и третият – до седмия. 27 А след всички умря и жената. 28 И тъй, във възкресението на кого от седемте ще бъде жена, защото те всички я имаха? 29 А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила. 30 Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето. 31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, когато каза: 32 „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. 33 И множеството, като чу това, чудеше се на учението Му.

Най-голямата заповед


34 А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.
35 И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 36 Учителю, коя е голямата заповед в закона? 37 А Той му рече: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа и с целия си ум.“ 38 Това е голямата и първа заповед. 39 А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. 40 На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.

Чий Син е Христос?


41 И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: 42 Какво мислите за Помазаника? Чий Син е? Казват Му: Давидов. 43 Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, казвайки:
44 „Рече Господ на моя Господ:
Седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?
45 Ако Давид Го нарича Господ, как е негов Син? 46 И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи