План за четене на Библията

Основен / ден 243

Стар Завет

Исая

33

Страдание и помощ


1 Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен,
който постъпваш коварно, а с тебе не са постъпили коварно!
Когато престанеш да разоряваш, ще бъдеш разорен,
и когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе.
2 Господи, смили се над нас; Тебе чакаме;
бъди ни мишца всяка заран,
и наше избавление в усилно време.
3 От шума на Твоя глас племената побягнаха;
когато Ти се издигаш, народите се разпръскват.
4 И ще унищожат плячката ви, както гъсениците унищожават;
ще се нахвърлят върху нея, както скакалци се нахвърлят.
5 Господ е превъзвишен, защото обитава нависоко;
Той ще изпълни Сион с правосъдие и праведност.
6 Чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение
ще утвърди Той времената ти;
страхът от Господа ще бъде твое съкровище.
7 Ето, юнаците им крещят по улиците;
посланиците на мира плачат горчиво.
8 Друмовете запустяха;
няма вече пътници.
Той наруши договора, презря градовете,
не счита човека за нищо.
9 Земята жалее и изнемощява;
Ливан е посрамен и вехне;
Сарон прилича на пустиня;
листата на Васан и Кармил окапаха.
10 Сега ще стана – казва Господ, –
сега ще се възвиша, сега ще се възвелича.
11 Слама ще заченете и плява ще родите;
диханието ви като огън ще ви пояде.
12 И племената ще бъдат като вар, която гори,
като отсечени тръни, които изгарят в огън.
13 Слушайте, вие, далечни, какво съм сторил;
и вие, близки, признайте силата Ми.
14 Грешните в Сион се боят;
трепет обзема безбожните
и казват:
Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън?
Кой от нас ще обитава при вечен пламък?
15 Който ходи праведно и говори справедливо,
който презира печалбата от насилие,
който отърсва ръцете си от подкупничество,
който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие,
и който затуля очите си, за да не види злото –
16 той ще обитава нависоко;
крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му;
хляб ще му се даде, вода няма да му липсва.
17 Очите ти ще видят царя в красотата му,
ще видят широкоразпространена земя.
18 Сърцето ти ще си спомня за миналия ужаси ще пита:
Къде е онзи, който преброяваше? Къде е онзи, който вземаше данъка?
Къде е онзи, който обглеждаше кулите?
19 Няма вече да видиш свирепия народ,
народа с дълбок глас, който не проумяваш,
с чужд език, който не разбираш.
20 Погледни Сион, града на празниците ни;
очите ти ще видят Ерусалим – безмълвно заселище,
шатър, който няма да се мести,
чиито колове никога не ще бъдат извадени
и нито едно от въжетата му – скъсано.
21 Там Господ ще бъде с нас във величието Си,
като място на широки реки и потоци,
където няма да върви ладия с весла,
нито ще мине великолепен кораб.
22 Защото Господ е нашият съдия,
Господ е нашият законодател,
Господ е нашият цар;
Той ще ни спаси.
23 Въжетата ти отслабнаха,
не можеха да крепят мачтите ти,
не можеха да разпрострат платната.
Тогава голяма плячка ще се дели
и дори хромите ще грабят от плячката.
24 И никой жител няма да рече: Болен съм;
и на людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието.
© Библейска лига - България

34

Осъждение на народите


1 Приближете се, народи, за да чуете;
и внимавайте, племена!
Нека слуша земята и всичко, което е по нея,
светът и всичко, което се произвежда от него!
2 Защото Господ е разгневен на всички народи,
Неговата ярост е върху всичките им армии.
Обрекъл ги е на изтребление,
предал ги е на клане.
3 Убитите им ще бъдат разхвърляни,
от труповете им ще се вдигне смрад;
и планините ще се разтопят в кръвта им.
4 И цялото небесно войнство ще изтлее,
и небето ще се свие като свитък;
и цялото му войнство ще падне,
както пада лист от лоза,
като увехнал лист от смокиня.
5 Понеже мечът ми се опи на небесата,
затова, ето, ще слезе за съд върху Едом.
Да! Върху народа, който Аз обрекох на изтребление.
6 Мечът Господен се къпе в кръв,
покрит е с тлъстина,
с кръвта на агнета и ярета,
с тлъстините на овнешки бъбреци,
защото Господ има жертва в Боцра
и голямо клане – в земята Едомска.
7 Дивите волове ще паднат с тях и телците с биковете.
Земята им ще се опие с кръв
и пръстта им ще затлъстее с тлъстина.
8 Защото е ден на възмездие от Господа,
година на въздаяния за Сион.
9 Потоците на Едом ще се превърнат в смола
и пръстта му – в сяра,
и земята му ще стане пламтяща смола.
10 Няма да угасне ни нощ, ни ден;
димът ѝ ще се издига непрестанно.
Из род в род ще остане опустошена;
никой не ще мине през нея довека.
11 Но пеликанът и ежът ще я наследят;
кукумявката и гарванът ще живеят в нея.
И Господ ще простре върху Едом връв за разорение
и отвес за опустошение.
12 Никой не ще остане от неговите благородни,
за да провъзгласят царството;
и всичките му князе ще изчезнат.
13 Тръни ще поникнат в палатите му,
коприва и къпини – в крепостите му;
и ще бъде заселище на чакали, двор на щрауси.
14 Пустинните зверове ще се срещат там с хиените
и козелът ще се провиква към другарката си;
също и бухалът ще се настани там,
като си намира място за почивка.
15 Там ще се загнезди кукумявката
и, като носи яйца и мъти,
ще събира малките си под сянката си.
Да! Там ще се събират и лешояди,
всеки с другарката си.
16 Потърсете в книгата Господня и прочетете:
Никое от тези животни не ще липсва,
нито ще бъде без другарката си.
Защото – казва Господ – Моите уста заповядаха това;
и самият Негов Дух ги събра.
17 Той хвърли жребий за тях
и Неговата ръка им раздели с мерна връв онази земя;
те ще я владеят довека,
из род в род ще обитават в нея.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

23

Седем „Горко ви...“


1Тогава Исус проговори на народа и на учениците Си, казвайки: 2 На Мойсеевото седалищеседят книжниците и фарисеите; 3 затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат. 4 Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората; а сами те не искат нито с пръста си да ги помръднат. 5 Но вършат всичките си дела, за да ги виждат човеците; защото разширяват филактериитеси и правят големи полите на дрехите си, 6 и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите, 7 и поздравите по пазарите, и да се наричат от човеците учители. 8 Но вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител, [Христос,] а вие всички сте братя. 9 И никого на земята недейте нарича свой отец; защото един е вашият Отец, небесният. 10 Недейте се нарича и наставници; защото един е вашият Наставник, Христос. 11 А по-големият между вас нека ви бъде слуга. 12 Но който възвишава себе си, ще се смири; и който смирява себе си, ще се възвиси.
13 Но горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото затваряте небесното царство пред човеците; понеже сами вие не влизате, нито влизащите ос тавяте да влязат. 14 [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото изпояждате домовете на вдовиците даже когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане].
15 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото море и суша обикаляте, за да добиете един последовател; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.
16 Горко вам, слепи водители, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се! 17 Безумни и слепи! Че кое е по-голямо, златото ли, или храмът, който е осветил златото? 18 Казвате още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. 19 [Безумни и] слепи! Че кое е по-голямо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара? 20 И тъй, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко, което е върху него. 21 И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него. 22 И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.
23 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали най-важните неща в закона – правосъдието, милостта и верността; но тези трябваше да прилагате, а онези да не пренебрегвате. 24 Слепи водители, които прецеждате комара, а камилата поглъщате!
25 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото чистите външността на чашата и на блюдото; а отвътре те са пълни с грабеж и насилство. 26 Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата [и блюдото], та да бъде и външността им чиста.
27 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. 28 Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре пълни с лицемерие и беззаконие.
29 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните, и казвате: 30 Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливане кръвта на пророците. 31 Така свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. 32 Допълнете и вие мярката на бащите си. 33 Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
34 Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в синагогите си и щеги гоните от град в град; 35 за да дойде върху вас всичката праведна кръв, проливана на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. 36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху това поколение.
37 Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте! 38 Ето, вашият дом се оставя пуст. 39 Защото, казвам ви, отсега няма вече да Ме видите, докато не кажете: Благословен, Който иде в Господнето име.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

96

1 Пейте на Господа нова песен,
пейте на Господа, всички земи.
2 Пейте на Господа, благославяйте името Му,
благовествайте из ден в ден спасението Му.
3 Възвестявайте между народите славата Му,
между всички племена чудесните Му дела.
4 Защото велик е Господ и твърде достохвален,
внушава страхопочитание повече от всички богове.
5 Защото всичките богове на племената са идоли;
а Господ е сътворил небесата.
6 Пред Него са блясък и величие,
сила и красота в светилището Му.
7 Отдайте на Господа, всички родове на племената,
отдайте на Господа слава и сила;
8 отдайте на Господа славата, дължима на името Му;
принесете дарове и влезте в дворовете Му.
9 Поклонете се на Господа в свята премяна;
треперете пред Него, всички земи.
10 Кажете сред народите: Господ царува!
Вселената е утвърдена, не може да се поклати.
Той ще съди племената с правда.
11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята,
нека бучи морето и всичко, що има в него.
12 Нека се развесели полето и всичко, що е в него;
и да ликуват всички дървета на гората
13 пред Господа; защото Той иде,
защото иде да съди земята;
ще съди света с правда
и племената според истината Си.
© Библейска лига - България