План за четене на Библията

Основен / ден 249

Стар Завет

Исая

45

1 Така казва Господ на помазаника Си,
на Кир, когото Аз държа за дясната ръка,
за да покоря народи пред него
и да разпаша кръста на царе,
за да отворя вратите пред него,
та да не затворят портите:
2 Аз ще ходя пред тебе
и ще изравня неравните места;
ще разбия медните врати
и ще строша железните лостове;
3 ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина,
и богатства, скрити в скривалища,
за да познаеш, че аз съм Господ,
Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.
4 Заради Яков, служителя Ми,
и Израил, избрания Ми,
призвах те по името ти,
дадох ти почтено име, ако и да не Ме познаваш.
5 Аз съм Господ и няма друг;
няма Бог, освен Мене;
Аз те описах, ако и да не Ме познаваш,
6 за да познаят хората от изгрева до залеза на слънцето,
че освен Мене няма никой.
Аз съм Господ и няма друг.
7 Аз създавам светлината и творя тъмнината;
Правя мир, творя и зло!
Аз, Господ, правя всичко това.
8 Роси, небе, отгоре
и нека излеят облаците праведност;
нека се отвори земята, за да се роди спасение
и да изникне с него праведност;
Аз, Господ, създадох това.
9 Горко на онзи, който се препира със Създателя си!
Чирепка от глинените чирепи!
Ще рече ли калта на този, който ѝ дава образ: Какво правиш?
Ще рече ли изделието ти за тебе:
Той няма ръце?
10 Горко на онзи, който казва на баща си: Какво зачеваш?
Или на жена му: Какво добиваш?
11 Така казва Господ, Святият Израилев, неговият Създател:
Ще се допитвате ли до Мене за бъдещето,
за синовете ми или ще Ми заповядвате за делото на ръцете Ми.
12 Аз създадох земята и сътворих човека на нея;
Аз, да! Моите ръце разпростряха небесата,
Аз дадох заповеди на цялото им множество.
13 Аз издигнах него с праведност,
Аз ще оправям всичките му пътища;
Той ще съгради отново града Ми и ще пусне пленниците Ми
без откуп или подаръци – казва Господ на силите.
14 Така казва Господ:
Плодовете на Египет и стоките на Етиопия, и на високите мъже, савците,
ще минат към тебе и твои ще бъдат;
ще те търсят;
в окови ще заминат;
и като ти се поклонят, ще ти се помолят, казвайки:
Само с тебе е Бог и няма друг, друг Бог няма.
15 Наистина Ти си Бог, Който се криеш,
Боже Израилев, Спасителю!
16 Те всички, които правят идоли, ще се посрамят и смутят;
те всички ще си отидат засрамени.
17 А Израил ще се спаси чрез Господа с вечно спасение;
вие няма да се посрамите, нито да се смутите до вечни времена.
18 Защото така казва Господ, Който сътвори небето
(Този Бог, Който създаде земята, направи я и я утвърди;
Той не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява):
Аз съм Господ и няма друг.
19 Не съм говорил в тайно, от място в тъмна земя;
не съм рекъл на Якововото потомство: Търсете ме напразно.
Аз, Господ, изричам правда,
възвестявам истината.
20 Съберете се и елате,
приближете се, всички вие оцелели от народите.
Нямат разум онези, които възправят дървените си идоли
и се молят на бог, който не може да спаси.
21 Изявете и приведете ги.
Да! Нека се съветват заедно.
Кой е прогласил това от древността?
Кой го е изявил от отдавнашното време?
Не аз ли, Господ? И освен Мене няма друг Бог,
освен Мене няма Бог праведен и Спасител.
22 Към Мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища;
защото Аз съм Бог и няма друг.
23 В Себе Си се заклех
(от устата Ми излезе правда, дума неизменна),
че пред Мене ще се преклони всяко коляно,
всеки език ще се закълне в Мене.
24 Само в Господа, ще рече някой за Мене,
има праведност и сила.
При Него ще дойдат човеците,
а всички, които се гневят против Него, ще се засрамят.
25 Чрез Господа ще се оправдае
и с Него ще се хвали цялото Израилево потомство.
© Библейска лига - България

46

Боговете на Вавилон


1 Прегъна се Бел, наведе се Нево;
идолите им са натоварени на животни и на добитък.
Товарът, който вие носехте в шествията си, стана тежък за умореното животно.
2 Наведоха се, всички паднаха;
те не можаха да отърват товара,
но сами дойдоха в плен.
3 Слушайте ме, доме Яковов,
и всички останали от Израилевия дом,
които съм носел още от утробата
и съм държал още от рождението:
4 Даже до старостта ви Аз съм същият
и докато побелеете, Аз ще ви подкрепям.
Аз ви направих и Аз ще ви нося.
Да! Аз ще ви подкрепям и избавям.
5 На кого ще Ме оприличите, с кого ще Ме сравните и съпоставите,
за да бъдем подобни?
6 Онези, които изсипват злато от торбичка
и претеглят сребро с теглилка,
те наемат златар, да го направи на бог,
пред който падат и се покланят;
7 вдигат го на рамо и го носят,
поставят го на мястото му
и той стои там, и от мястото си няма да мръдне.
Макар че вика човек към него, той не може да отговори,
нито да го избави от бедата му.
8 Помнете това и се покажете мъже;
докарайте ги на ума си, вие престъпници.
9 Помнете предишните неща от древността;
защото Аз съм Бог и няма друг;
Аз съм Бог и няма подобен на Мене.
10 От началото Аз изявявам края,
от древни времена – нестаналите още неща.
Аз казвам: Намерението Ми ще устои
и ще извърша всичко, което Ми е угодно.
11 От изток зова хищна птица;
от далечна земя – мъж, да изпълни намерението Ми.
Да! Рекох и ще направя да стане;
намислих и ще го извърша.
12 Слушайте ме, вие, коравосърдечни,
вие, които сте далеч от праведност:
13 Приближих Своята праведност;
тя не ще бъде далеч
и спасението Ми няма да закъснее;
и ще дам спасение на Сион,
славата Си – на Израил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

1

Синът, по-горен от ангелите


1 Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, 2 в края на тези дни ни говори чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете; 3 Който, като е сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините, 4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. 5 Защото на кого от ангелите е рекъл Бог някога:
„Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих.“
И пак:
„Аз ще Му бъда Отец,
и Той ще Ми бъде Син“?
6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва:
„И поклонете се на Него, всички Божии ангели“.
7 И за ангелите казва:
„Който прави ангелите Си силни като ветрове
и служителите Си като огнен пламък“;
8 а за Сина казва:
„Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове;
и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
9 Възлюбил си правда и намразил си беззаконие;
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал
с миро на радост повече от Твоите събратя“.
10 И пак:
„В начало Ти, Господи, си основал земята,
и дело на Твоите ръце е небето;
11 те ще изчезнат, а Ти пребъдваш;
да, те всички ще овехтеят като дреха,
12 и като наметало ще ги свиеш,
и те ще бъдат изменени;
но Ти си Същият,
и Твоите години няма да се свършат“.
13 А на кого от ангелите е рекъл някога:
„Седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?
14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи