План за четене на Библията

Основен / ден 25

Стар Завет

Йов

42

1Тогава Йов отговори на Господа:
2 Зная, че всичко можеш
и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.
3 Наистина, кой е този, който помрачава Твоя промисъл неразумно.
Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал,
за неща, пречудни за мене, които не съм познавал.
4 Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря;
ще Те попитам и Ти ми отговори.
5 Слушал бях за Тебе само с ухото си,
но сега окото ми Те вижда;
6 затова се отричам от думите си
и се кая в пръст и пепел.
7 А когато Господ изговори тези слова на Йов, Господ рече на Теманеца Елифаз: Гневът Ми пламна против тебе и против двамата ти приятели; защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов. 8 Затова, вземете си сега седем телета и седем овни, и идете при слугата Ми Йов, и принесете всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Йов ще се помоли за вас (защото него ще приема), за да не постъпя с вас според безумието ви; защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов.
9 И тъй, Елифаз Теманеца и Билдад Шуахеца, и Софар Нааматеца отидоха и направиха, както им заповяда Господ; и Господ прие Йов.
10 И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно, колкото имаше по-напред. 11 Тогава дойдоха при него всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали по-напред, и ядоха хляб с него в къщата му; и, като плакаха за него, утешиха го за всичкото зло, което Господ му беше нанесъл; и всеки му даде по един сребърник, и всеки по една златна обеца.
12 Така Господ благослови последните дни на Йов повече от предишните; така че придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда осли. 13 Още му се родиха седем сина и три дъщери. 14 И първата си дъщеря нарече Емима, втората Касия, а третата Керен-Апух. 15 И по цялата страна нямаше жени по-красиви от Йововите дъщери; и баща им даде на тях наследство, както на братята им.
16 След това Йов живя сто и четиридесет години и видя синовете си и внуците си до четири поколения. 17 И тъй, Йов умря стар и сит от дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

25

Притчата за десетте девици


1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.
3 Защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха масло със себе си. 4 Но разумните, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. 5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха. 6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде]! Излизайте да го посрещнете! 7 Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. 8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло; защото нашите светилници угасват. 9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас; по-добре идете при продавачите и си купете. 10 И докато те отиваха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. 11 После дойдоха и другите девици и казаха: Господи, Господи, отвори ни! 12 А Той в отговор рече: Истина ви казвам, не ви познавам. 13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човеш кият Син ще дойде.]

Притчата за талантите


14 Защото е както когато човек, при тръгването си за чужбина, свика своите слуги и им предаде имането си. 15 На един даде пет таланта, на друг два, на друг един, всекиму според способността му; и тръгна. 16 Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет [таланта]. 17 Също и този, който получи двата, спечели още два. 18 А този, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. 19 След дълго време идва господарят на тези слуги и поисква им сметка. 20 И като се приближи този, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. 21 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 22 Приближи се и този, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде два таланта; ето, спечелих още два таланта. 23 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 24 Тогава се приближи този, който бе получил единия талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал; 25 и като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. 26 А господарят му в отговор му каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал; 27 ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. 28 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. 29 Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. 30 А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Овцете и козите


31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [святи] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. 32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; 33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. 34 Тогава Царят ще рече на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. 35 Защото огладнях, и Ме нахранихте; ожаднях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; 36 гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. 37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? 38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме; или гол, и Те облякохме? 39 И кога Те видяхме болен или в тъмница, и Те споходихме? 40 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили. 41 Тогава ще рече и на тези, които са от лявата Му страна: Идете от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. 42 Защото огладнях, и не Ме нахранихте; ожаднях, и не Ме напоихте; 43 странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. 44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? 45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това ни на един от тези най-скромните, и на Мене не сте го направили. 46 И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

11

1 За диригента. Давидов псалом.
На Господа се уповавам;
как казвате на душата ми:
Отлети като птица в планината си?
2 Понеже, ето, нечестивите запъват лък,
приготвят стрелите си на тетивите,
за да прострелят в тъмно онези, които са с право сърце.
3 Когато основите се разрушават,
какво може да стори праведният?
4 Господ е в святия Си храм,
Господ, Чийто престол е на небето;
очите Му гледат, погледът Му изпитва човешките чада.
5 Господ изпитва праведния;
а душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.
6 Над нечестивите ще излее Той като дъжд разпалени въглени, огън и жупел;
горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата им.
7 Защото праведният Бог обича правдата;
праведният човек ще гледа лицето Му.
© Библейска лига - България