План за четене на Библията

Основен / ден 250

Стар Завет

Исая

47

Поражението на Вавилон


1 Сниши се и седни в пръстта, девице, Дъще вавилонска;
Седни на земята, а не на престол, Дъще халдейска;
защото няма да се наричаш вече изтънчена и изнежена.
2 Хвани ръчната мелница и мели брашно;
махни булото си, вдигни полите си,
открий нозете си и мини през реките.
3 Голотата ти ще се открие,
да, срамът ти ще се яви.
Аз ще си възмездя
и не ще се примиря с никого.
4 Името на нашия Изкупител е Господ на силите,
Святият Израилев.
5 Седи, мълчи и влез в тъмнината, Халдейска дъще,
защото няма вече да те наричат господарка на царствата.
6 Разгневих се на народа Си,
оскверних наследството Си
и ги предадох в ръката ти,
но ти не им оказа милост.
Дори на стареца наложи твърде тежък хомот.
7 И си каза: Довека ще бъда господарка
и на сърце не си слагаше това,
нито помисли до какво ще доведе то.
8 Затова сега чуй това, ти, сластолюбко,
която седиш безгрижна, която казваш в сърцето си:
Аз съм и освен мене няма друга;
няма да седя вдовица,
нито ще зная какво е да изгубя децата си.
9 И двете тези неща ще дойдат върху тебе внезапно, в един ден,
загуба на деца и вдовство.
В пълна мяра ще те постигнат,
въпреки многото ти чародейства
и голямото изобилие на обаянията ти.
10 Понеже си се уповавала на нечестието си
и си рекла: Никой не ме вижда, –
понеже мъдростта ти и знанието ти са те отвратили
и си казала в сърцето си:
Аз съм и освен мене няма друга, –
11 затова ще дойде върху тебе зло,
без да знаеш откъде се явява;
и беда ще те нападне,
без да можеш да я умилостивиш;
ще дойде внезапно върху тебе и опустошение, без да ти е било известно.
12 Стой си тогава с твоите обаяния
и с многото си чародейства,
в които си се трудила от младостта си;
може би ще си помогнеш!
Може би ще уплашиш неприятеля!
13 Уморила си се в многото си съвещания.
Нека приближат сега астролозите, звездобройците
и предвещателите по новолунията
и нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе!
14 Ето, те ще бъдат като плява;
огън ще ги изгори.
Не ще могат да се избавят от силата на пламъка,
понеже той не ще бъде въглен, да се огрее някой,
или огън, пред който да седне.
15 Такива ще станат нещата, в които си се трудила;
онези, които са търгували с тебе от младостта ти,
ще се разбягат всеки по своя път;
не ще има кой да те избави.
© Библейска лига - България

48

Упоритостта на Израил


1 Чуйте това, доме Яковов, които сте се нарекли с Израилевото име,
които излязохте от Юдовия източник,
които се кълнете в името Господне
и изповядвате Бога Израилев,
но не с истина, нито с праведност,
2 вие, които се именувате на святия град
и се облягате на Израилевия Бог,
Чието име е Еова на силите:
3 От древността обявих предишните дела.
Да! Излязоха от устата Ми и Аз ги прогласих;
внезапно ги извърших и те се сбъднаха.
4 Понеже знаех, че си упорит,
че вратът ти е желязна жила, и челото ти – медно,
5 затова от древността ти обявих тези неща,
преди да станат, прогласих ти ги,
да не би да речеш: Кумирът ми ги извърши, да,
изваяното ми и излятото ми ги заповяда.
6 Чул си всичко това, виждаш ли?
И няма ли да го признаеш?
И отсега ти изявявам нови неща,
дори скрити, които ти не си знаел.
7 Те станаха сега, а не отдавна,
и преди този ден не си чувал за тях.
Да не би да речеш: Ето, аз знаех това.
8 Нито даже си слушал, нито даже си знаел,
нито даже са били отворени от древността ушите ти.
Защото знаех, че ти постъпваше много коварно
и още от утробата си бил наречен престъпник.
9 Заради Своето име ще отложа изливането на гнева Си,
и заради славата Си ще се сдържам, да не те изтребя.
10 Ето, очистих те, но не като сребро;
изпитах те в горнилото на скръбта.
11 Заради Себе Си ще сторя това.
Защото как да се оскверни името Ми?
Да! Няма да дам славата Си на друг.

Освобождението на Израил


12 Чуй ме, Якове, Израилю, когото Аз призовах:
Аз съм същият, Аз съм първият и Аз съм последният.
13 Да! Моята ръка основа земята
и десницата Ми разпростря небесата;
когато ги извикам, те всички се представят.
14 Съберете се, всички вие, и чуйте:
Кой от идолите е възвестил това?
Онзи, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон
и мишцата му ще бъде срещу халдеите.
15 Аз, Аз говорих, да! Призовах го;
доведох го;
и пътят му ще благоуспее.
16 Приближете се към Мене, чуйте това;
от началото не съм говорил скришно;
откакто е станало това, Аз бях там.
И сега ме прати Господ Еова и Духът Му.
17 Така казва Господ, Изкупителят ти, Святият Израилев:
Аз съм Господ, твоят Бог,
Който те учи за ползата ти,
Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.
18 Ако бе послушал ти заповедите Ми!
Тогава мирът ти щеше да бъде като река
и праведността ти – като морските вълни.
19 Потомството ти щеше да бъде като пясъка
и рожбите на чреслата ти – безбройни като песъчинките;
името му не би се отсякло,
нито би се изтребило пред Мене.
20 Излезте от Вавилон, бягайте от халдеите;
с възклицание прогласете, проповядвайте това,
разгласете го до земния край,
кажете: Господ изкупи слугата Си Яков.
21 И те не жадуваха, когато ги водеше през пустините;
Той направи да изтекат за тях води от канарата,
още разцепи канарата и потекоха водите.
22 Мир няма за нечестивите – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

2

Предупреждение да се внимава


1 Затова ние сме длъжни да внимаваме повече за онова, което сме чули, да не би да го изгубим някога. 2 Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, се оказа вярно, и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, 3 то как ще избегнем ние, ако сме пренебрегнали едно толкова велико спасение? Спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха Го чули; 4 като им съсвидетелства и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух според волята Си.

Предупреждение да се внимава


5 Защото не на ангели подчини Той бъдещия свят, за който говорим; 6 но някой е заявил някъде, като е казал:
„Що е човек, та да го помниш,
или човешки син, та да го посещаваш?
7 Ти си го направил само малко по-долен от ангелите,
със слава и чест си го увенчал,
и поставил си го над делата на ръцете Си;
8 всичко си подчинил под нозете му“.
А като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него; сега обаче още не виждаме да му е всичко подчинено. 9 Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, та с Божията благодат да вкуси смърт за всеки човек. 10 Защото беше уместно Онзи, заради Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение. 11 Понеже и Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един; затова Той не се срамува да ги нарича братя, 12 казвайки:
„Ще възвестявам името Ти на братята Си;
ще Те хваля всред събранието“.
13 И пак:
„Аз на Него ще се уповавам“.
И пак:
„Ето Ме Мене и децата, които Ми е дал Бог“.
14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта онзи, който има власт над смъртта, тоест дявола, 15 и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подложени на робство. 16 (Защото наистина Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство.) 17 Затова трябваше да прилича във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в служба на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете. 18 Понеже и Сам Той пострада като изкушаван, може и на изкушаваните да помага.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

100

1 Хвалебен псалом.
Възкликнете към Господа, всички земи!
2 Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост.
3 Познайте, че Господ е Бог;
Той ни е създал и ние сме Негови;
Негови люде сме и овце на пасбището Му.
4 Влезте в портите Му със славословие
и в дворовете Му с хваление.
Славословете Го,
и благословете името Му.
5 Защото Господ е благ;
милостта Му трае довека,
и истината Му из род в род.
© Библейска лига - България