План за четене на Библията

Основен / ден 252

Стар Завет

Исая

51

Вечно спасение за Сион


1 Слушайте Мене, вие, които следвате праведността,
които търсите Господа.
Погледнете към канарата, от която сте отсечени,
и към дупката на ямата, от която сте изкопани;
2 погледнете към баща си Авраам
и към Сара, която ви е родила,
защото когато беше само един, го повиках,
благослових го и го умножих.
3 Защото Господ ще утеши Сион;
Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем,
и запустялостта му като Господнята градина;
веселие и радост ще се намери в него,
славословие и глас на хваление.
4 Слушай Ме, народе Мой,
слушай Ме, племе Мое!
Защото закон ще излезе от Мене
и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
5 Правдата Ми наближава,
спасението Ми се яви,
и Моята мишца ще съди народите.
Островите ще ме чакат
и ще се уповават на мишцата Ми.
6 Повдигнете очите си към небето
и погледнете към земята долу;
защото небето ще изчезне като дим,
и земята ще овехтее като дреха
и онези, които живеят на нея, ще измрат като мухи.
Но Моето спасение ще пребъдва довека
и правдата Ми няма да се отмени.
7 Слушайте Мене, вие, които познавате правдата,
ти, народе, който имаш в сърцето си закона Ми.
Не бойте се от укорите на хората,
нито се смущавайте от ругатните им.
8 Защото молецът ще ги сяде като дреха
и червеят ще ги изяде като вълна.
Но Моята правда ще пребъде довека
и спасението Ми – из род в род.
9 Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господня!
Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Рахав,
и смъртно си пробола змея?
10 Не си ли ти, която си изсушила морето,
водите на голямата бездна,
и си направила морските дълбочини
път за преминаването на изкупените?
11 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще увенчава главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишане ще побягнат.
12 Аз, Аз съм, Който ви утешавам.
Кой си ти, та се боиш от смъртен човек
и от човешки син, който ще стане трева;
13 а си забравил Господа, твоя Създател,
Който разпростря небесата и основа земята,
и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя,
като че се приготвя да те изтреби?
И къде е сега яростта на притеснителя?
14 Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан
и няма да умре в ямата,
нито ще бъде лишен от хляб.
15 Защото Аз съм Господ, твоят Бог,
Който уталожва морето, когато бучат вълните му,
Господ на силите е името Му.
16 Вложих словата Си в устата ти
и те покрих в сянката на ръката Си,
за да устроя небето, да основа земята
и да река на Сион: Ти си Моят народ.

Чашата на Божията ярост


17 Събуди се, събуди се, стани, Ерусалимска дъще,
която си пила от ръката на Господа чашата на яростта Му;
пила си и си изпразнила до дъно чашата на омайването.
18 От всички синове, които е родила,
няма кой да я води;
нито има, между всички синове, които е отхранила,
някой, който да я държи за ръка.
19 Тези две беди те сполетяха,
кой ще те пожали?
Разорение и погибел, глад и меч –
как да те утеша?
20 Синовете ти примряха;
лежат по всички кръстопътища
като антилопа в мрежа;
пълни с яростта Господня,
с изобличението на твоя Бог.
21 Слушай сега това, ти, наскърбена и опиянена, но не с вино.
22 Така казва твоят Господ Еова,
твоят Бог, Който защитава делото на Своя народ:
Ето, взех от ръката ти чашата на омайването;
от тази чаша, чашата на яростта Ми,
ти вече няма да пиеш.
23 А ще я сложа в ръката на притеснителите ти,
които рекоха на душата ти:
Падни ничком, за да минем над тебе.
И ти подложи гърба си като земя
и като път за онези, които минават отгоре.
© Библейска лига - България

52

1 Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе;
облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, святи граде,
защото отсега нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист.
2 Отърси от себе си пръстта;
стани, пленени Ерусалиме!
Освободи се от веригите на врата си,
пленена Дъще Сионова!
3 Защото така казва Господ:
Продадохте се за нищо
и ще бъдете изкупени без пари.
4 Защото така казва Господ Еова:
Народът Ми слезе първо в Египет, за да поживее там;
после и асирийците го угнетяваха без причина.
5 И сега какво да правя тук? – казва Господ.
Понеже народът Ми бе взет за нищо,
владеещите над тях се присмиват, казва Господ –
и името Ми непрестанно се хули всеки ден.
6 Затова народът Ми ще познае Моето име;
затова, ще познаят в оня ден,
че Аз съм, Който говоря. Да! Аз.
7 Колко прекрасни са върху планините
нозете на онзи, който благовества, който проповядва мир!
Който благовества добро, който проповядва спасение!
Който казва на Сион: Твоят Бог царува!
8 Ето гласа на стражите ти! Издигат гласа си,
всички възклицават;
защото ще видят ясно с очите си
как Господ се връща в Сион.
9 Възкликнете, запейте заедно,
запустели ерусалимски места;
защото Господ утеши народа Си,
изкупи Ерусалим.
10 Господ запретна святата Си мишца
пред всички народи;
и всички земни краища ще видят
спасението от нашия Бог.
11 Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам,
не се допирайте до нечисто;
излезте от него;
очистете се вие, които носите съдовете Господни;
12 защото няма да излезете набързо,
нито ще пътувате бежешком,
защото Господ ще върви пред вас
и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.

Страданията и славата на Служителя


13 Ето, Служителят Ми ще благоуспее,
ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо.
14 Както мнозина се чудеха на Него
(толкова бе обезобразено лицето Му, повече от лицето на който и да е човек,
и образът Му – от образа на който и да е от човешките синове),
15 така Той ще удиви много народи;
царете ще затворят устата си пред Него,
защото ще видят онова, за което не им е говорено,
и ще разберат това, което не са чули.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

4

Съботна почивка за Божиите хора


1 И така, понеже ни е оставено обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим, да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. 2 Защото и на нас, както и на тях, се донесе едно благовестие; но словото, което те чуха, не им принесе полза, понеже онези, които го чуха, не го съчетаха с вяра. 3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:
„Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка“;
ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света. 4Защото някъде е казал за седмия ден така: „И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела“; 5и пак на това място: „Няма да влязат в Моята почивка“. 6И тъй, понеже остава да влязат някои в нея, а онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, 7затова Той пак определя един ден, „днес“, като казва след толкова време чрез Давид, както вече казахме:
„Днес, ако чуете Неговия глас,
не закоравявайте сърцата си“.
8 Защото, ако Исус Навиев беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. 9 Следователно за Божиите люде остава една събота почивка. 10 Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите Си. 11 Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой, като следва същия пример на неверие. 12 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. 13И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото ще отговаряме.

Исус е великият Първосвещеник


14 И тъй, като имаме велик Първосвещеник, Исус Божият Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. 15 Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, без да се открие у Него грях. 16 Затова нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

101

1 Давидов псалом.
Милостта и правосъдието Ти ще възпея;
на Тебе, Господи, ще пея хваления.
2 Ще внимавам да следвам пътя на непорочността.
Кога ще дойдеш при мене?
Ще ходя с незлобливо сърце сред дома си.
3 Няма да положа пред очите си нищо подло;
мразя делото на изневерниците;
то няма да се прилепи до мене.
4 Развратеното сърце ще бъде отхвърлено от мене;
злосторника не ще познавам.
5 Който клевети скришом съседа си, него ще погубя;
който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще търпя.
6 Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене;
който ходи в път непорочен, той ще ми бъде служител.
7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми;
който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
8 Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята,
за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие.
© Библейска лига - България