План за четене на Библията

Основен / ден 256

Стар Завет

Исая

59

Грях, изповед и изкупление


1 Ето, ръката на Господа не се е скъсила, че да не може да спасява,
нито ухото Му е оглушало, че да не може да чува.
2 Но вашите беззакония са ви разлъчили от Бога ви
и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чуе.
3 Защото ръцете ви са осквернени от кръв
и пръстите ви – от беззаконие;
устните ви говорят лъжи, езикът ви мърмори нечестие.
4 Никой не призовава за справедливост;
никой не се застъпва за истината;
уповават се на суетата и говорят лъжи;
зачеват злоба и раждат злодейство.
5 Мътят змийски яйца и тъкат паяжина.
Който яде от яйцата им, умира;
и ако се счупи някое, излиза ехидна.
6 Паяжината им няма да стане на дрехи,
нито ще се облекат от изработките си;
делата им са зли дела
и насилието е в ръцете им.
7 Нозете им тичат към греха
и бързат да проливат невинна кръв;
мислите им са мисли нечестиви;
опустошение и разорение има в пътищата им.
8 Те не знаят пътя на мира,
и няма правосъдие в стъпките им.
Сами си изкривиха пътищата;
никой, който ходи в тях,
не знае мир.
9 Затова правосъдието е далеч от нас
и правдата не стига до нас.
Чакаме светлина, а всичко е тъмнина;
сияние, а ходим в мрак.
10 Пипаме стената като слепци,
пипаме като онези, които нямат очи;
по пладне се препъваме сякаш е нощ;
сред яките сме като мъртви.
11 Всички ревем като мечки и горчиво стенем като гълъби.
Чакаме правосъдие, но няма;
избавление, но то е далеч от нас.
12 Защото се умножиха пред Тебе престъпленията ни
и греховете ни свидетелстват против нас;
защото престъпленията ни са пред нас
и ние знаем беззаконията си.
13 Изневерихме и лъгахме пред Господа,
отстъпихме от нашия Бог,
говорехме клевети и изневяра,
зачевахме и раждахме от сърцата си лъжи.
14 Затова правосъдието отстъпи назад
и правдата стои далеч;
защото истината падна на площада,
и честността не може да влезе.
15 Да! Истината я няма
и който бяга от злото, става плячка.
И Господ видя и Му стана неугодно, че няма правосъдие.
16 Видя, че няма човек и се почуди, че няма застъпник;
затова Неговата мишца издейства за Него спасение
и праведността Му го подкрепи.
17 Той се облече с правдата като с бронен нагръдник
и сложи на главата Си шлема на спасението;
облече и одеждите на възмездието за греха
и се загърна в ревността като с мантия.
18 Според каквото възмездие заслужават, така Той ще отплати –
с ярост на противниците Си
и възмездие на враговете Си;
ще даде възмездие на островите.
19 Така ще се побоят на запад от името на Господа
и на изгрев слънце – от славата Му;
защото ще дойде като стремителен поток,
тласкан от Господнето дихание.
20 Изкупителят ще дойде в Сион
за онези от Яков, които са се отвърнали от нечестие – казва Господ.
21 А от Моя страна, ето Моя завет с тях – казва Господ:
Духът Ми, който е на тебе,
и словата Ми, които вложих в устата ти,
не ще липсват от устата ти,
нито от устата на потомството ти,
нито от устата на тяхното потомство
отсега и довека – казва Господ.
© Библейска лига - България

60

Славата на Сион


1 Стани, свети; защото светлината дойде за тебе
и славата Господня те осия.
2 Защото ето, тъмнина ще покрие земята и гъст мрак – народите;
а над тебе ще възсияе Господ
и славата Му ще се яви над тебе.
3 Народите ще дойдат при светлината ти
и царете – при бляскавата ти зора.
4 Вдигни очите си и виж наоколо:
те всички се събират, идат при тебе;
синовете ти ще дойдат отдалеч
и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.
5 Тогава ще видиш и ще се зарадваш,
и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;
защото богатството на морето към тебе ще се обърне,
имотът на народите ще дойде при тебе.
6 Стада камили ще покрият земята ти –
млади камили от Мадиам и Ефа;
всички ще дойдат от Шева,
злато и тамян ще донесат
и ще прогласят хваленията Господни.
7 Всички кедарски стада ще се съберат при тебе;
навайотските овни ще ти служат –
те ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва;
и Аз ще прославя славния Си дом.
8 Кои са тези, които летят като облаци,
като гълъби към гнездата си?
9 Ето, островите ще Ме чакат,
с тарсиските кораби начело,
за да доведат отдалеч синовете ти заедно със среброто им и златото им
заради името на Господа, твоя Бог,
и на Святия Израилев, защото те прослави.
10 И чужденците ще съградят отново стените ти
и царете им ще ти служат, защото в гнева Си те поразих,
но в благоволението Си ти показах милост.
11 Портите ти ще бъдат винаги отворени,
не ще се затварят ни денем, ни нощем,
за да се внася в тебе имотът на народите –
и да се довеждат техните царе.
12 Защото онзи народ и царство,
които не биха ти служили, ще загинат;
онези народи съвсем ще се съсипят.
13 Славата на Ливан ще дойде при тебе –
елха, явор и кипарис заедно,
за да украсят мястото на светилището Ми
и за да прославя мястото на нозете Ми.
14 Онези, които са те угнетявали,
ще дойдат наведени пред тебе,
и всички, които са те презирали,
ще се поклонят до стъпалата на нозете ти
и ще те наричат Град Господен,
Сион на Святия Израилев.
15 Макар че ти бе изоставен и намразен,
и никой не минаваше през тебе,
Аз ще те направя вечно величие,
радост за много поколения.
16 Ще сучеш млякото на народите.
Да! Ще се храниш от гърдите на царете;
и ще познаеш, че Аз, Еова, съм твоят Спасител
и твоят Изкупител, Мощният Яковов.
17 Вместо мед, ще донеса злато
и вместо желязо, ще донеса сребро,
вместо дърва – мед
и вместо камъни – желязо.
Ще направя мирът да бъде твое настоятелство
и правдата – твое началство.
18 Няма вече да се чуе насилие в земята ти,
опустошение и разорение – в пределите ти;
а ще наречеш стените си Спасение
и портите си – Хвала.
19 Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем,
нито луната със сиянието си ще ти свети,
защото Господ ще ти бъде вечна светлина
и твоят Бог – твоя слава.
20 Слънцето ти няма вече да залезе,
нито ще се скрие луната ти,
защото Господ ще ти бъде вечна светлина
и дните на жалеенето ти ще свършат.
21 Тогава всички Твои люде ще бъдат праведни;
земята ще им бъде вечно наследство;
те са клонче, което Аз съм посадил,
дело на Моите ръце, за да се прославям.
22 Най-малочисленият от вас ще стане хиляда,
и най-малкият – силен народ;
Аз, Господ, ще ускоря това
на времето му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

8

Първосвещеникът на Новия Завет


1 А от това, което казваме, ето главното: Ние имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, 2 Служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. 3 Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове, и жертви; затова, нужно е и Този Първосвещеник да има какво да принася. 4 А ако беше на земята, Той нямаше да е и свещеник, защото има свещеници, които принасят даровете според закона; 5 (които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Мойсей, когато щеше да направи скинията; защото: „Внимавай“, му каза Бог, „да направиш всичко по образеца, който ти беше показан на планината“), 6 но на дело Христос е получил служение толкова по-превъзходно, колкото и заветът, на който Той е Ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. 7 Защото, ако онзи първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. 8 А напротив, когато порицава израиляните, казва:
„Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
9 не такъв завет, какъвто направих с бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египетската земя;
защото те не устояха в завета Ми,
и Аз ги оставих, казва Господ.
10 Защото, ето завета, който ще сключа с Израилевия дом
след онези дни, казва Господ:
ще положа законите Си в ума им
и ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ;
11 и няма вече да учат всеки съгражданина си
и всеки брат си, като му казват: Познай Господа;
защото всички ще Ме познават,
от малък до голям между тях.
12 Защото ще покажа милост към неправдите им,
и греховете им [и беззаконията им]
няма да помня вече“.
13 А като казва „нов“ завет, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

13

1 Мъдрият син слуша бащината си поука,
а присмивачът не се вслушва в изобличение.
2 От плодовете на устата си човек се храни с добрини,
а душата на коварните се храни с насилие.
3 Който пази устата си, опазва душата си,
а който отваря широко устата си, ще погине.
4 Душата на ленивия желае, но не получава нищо,
а душата на трудолюбивите ще се угои.
5 Праведният мрази лъжата,
а нечестивият постъпва подло и срамно.
6 Праведността пази ходещия непорочно,
а нечестието съсипва грешния.
7 Един се преструва на богат, а няма нищо,
друг се преструва на сиромах, но има много имот.
8 Богатството на човека служи за откуп на живота му,
а немотният не се вслушва в изобличение.
9 Светлината на праведните развеселява,
а светилникът на нечестивите ще изгасне.
10 От гордостта произхожда само препиране,
но мъдростта е с онези, които приемат съвети.
11 Богатство, придобито чрез измама, ще намалее,
а който събира с труд, ще го умножи.
12 Несбъднатото очакване изнурява сърцето,
а постигнатото желание е дърво на живот.
13 Който презира словото, сам на себе си вреди,
а който почита заповедта, има отплата.
14 Поуката на мъдрия е извор на живот,
за да отбягва човек примките на смъртта.
15 Здравият разум дава благодат,
а пътят на коварните е неравен.
16 Всеки благоразумен човек работи със знание,
а безумният показва глупостта си.
17 Лошият пратеник изпада в зло,
а верният посланик носи здраве.
18 Сиромашия и срам ще постигнат онзи, който отхвърля поука,
а който се вслушва в изобличение, ще бъде почитан.
19 Изпълнено желание услажда душата,
а на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
20 Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър,
а другарят на безумните ще пострада зле.
21 Злото преследва грешните,
а на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследство на внуците си,
а богатството на грешника се запазва за праведния.
23 Обработената нива на сиромасите доставя много храна,
но понякога бива пометена от липса на правосъдие.
24 Който щади тоягата си, мрази сина си;
но който го обича, го наказва с време.
25 Праведният яде до насита на душата си,
а стомахът на нечестивите ще познае недоимък.
© Библейска лига - България