План за четене на Библията

Основен / ден 263

Стар Завет

2 Летописи

31

1 А като се свърши всичко това, всички израиляни, които се намираха там, излязоха по Юдовите градове и изпотрошиха кумирите, изсякоха ашерите и събориха високите места и жертвениците по цял Юда и Вениамин, също и в Ефрем и Манасия, докато унищожиха всички. Тогава всички израиляни се върнаха в градовете си, всеки в своята собственост.

Приноси за хваление


2 Тогава Езекия определи отрядите на свещениците и на левитите, според разпределенията им, всеки според службата му на свещеник или левит, за всеизгаряния и примирителни приноси, за служба, за хваление и славословие при портите на Господния дом. 3 Даде и царския дял от имота си за всеизгарянията – за утринните и вечерните всеизгаряния, и за всеизгарянията в съботите и по новолунията, и на празниците, според предписанието в Господния закон. 4 Заповяда още на народа, който живееше в Ерусалим, да дава дела на свещениците и на левитите, за да могат да изпълняват точно Господния закон. 5 И щом се издаде тази заповед, израиляните донесоха много от първите плодове на житото, виното, дървеното масло, меда и на всички земни произведения; донесоха още в изобилие и десятъците от всяко нещо. 6 И израиляните, и юдеите, които живееха в Юдовите градове, също донесоха десятък от едрия и дребния добитък и десятък от святите неща, посветени на Господа, техния Бог, и ги струпаха на купове. 7 В третия месец започнаха да правят куповете и в седмия месец свършиха. 8 И когато дойдоха Езекия и първенците, и видяха куповете, благословиха Господа и Неговия народ Израил. 9 Сетне Езекия запита свещениците и левитите за куповете. 10 И първосвещеникът Азария, от Садоковия дом, в отговор му рече: Откак започнаха да донасят приносите в Господния дом, яли сме до насита и остана много; защото Господ е благословил народа Си; и останалото е този голям склад. 11 Тогава Езекия заповяда да приготвят помещения в Господния дом; и като ги приготвиха, 12 в тях внесоха честно приносите, десятъците и посветените неща; а надзирател над тях бе левитът Хонения и след него брат му Семей. 13 А по заповед на цар Езекия и на настоятеля на Божия дом Азария, Ехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Еримот, Йозавад, Елиил, Исмахия, Маат и Веная бяха надзиратели под властта на Хонения и брат му Семей. 14 А Коре, синът на левита Емна, вратар на Източната порта, бе над нещата, доброволно принесени на Бога, за да раздава Господните приноси и пресветите неща. 15 А под него в градовете на свещениците бяха Еден, Минямин, Исус, Семая, Амария и Сехания, на които бе поръчано да раздават на братята си според отрядите им – както на големия, тъй и на малкия. 16 Те раздаваха още и на всички от мъжки пол от три години и нагоре, чиито имена бяха в родословните регистри – на всички, които отиваха в дома Господен за ежедневните си служби и задължения, според отрядите им. 17 Раздаваха и на преброените от свещениците и от левитите, според бащините им домове, на възраст от двадесет години и нагоре, според службите им, по отрядите им, 18 и на цялата им челяд – на жените им и на синовете им, и на дъщерите им – в цялото общество, които бяха преброени по родословие; защото те се посветиха вярно на святите неща. 19 А колкото до Аароновите потомци, свещениците, които живееха в полетата на градските пасбища, имаше във всеки град мъже, определени по име, да раздават дялове на всички от мъжки пол между свещениците и на всички преброени между левитите. 20 Така направи Езекия и в целия Юда; и върши това, което бе добро и право, и вярно пред Господа, своя Бог. 21 Всичко, което предприемаше по служенето на Божия дом и по изпълнението на закона и заповедите, той вършеше от все сърце, като търсеше своя Бог, и успяваше.
© Библейска лига - България

32

Сенахериб заплашва Ерусалим
1 След тези дела и тази вярност, асирийският цар Сенахериб дойде, та влезе в Юда и разположи стана си против укрепените градове, като намисли да ги присвои. 2 А Езекия, като видя, че Сенахериб дойде и намерението му бе да воюва против Ерусалим, 3 съветва се с първенците си и със силните си мъже да запушат водните извори, които бяха вън от града; и те му помогнаха. 4 И като се събраха много мъже, запушиха всички извори и потока, който тече сред земята, като казваха: Асирийските царе, като дойдат, защо да намерят много вода? 5 И Езекия се укрепи, и съгради пак цялата стена, която бе съборена, издигна я до кулите, съгради и друга стена вън и поправи Мило в Давидовия град, и направи много копия и щитове. 6 И постави военачалници над народа и като ги събра при себе си на площада при градската порта, говори им насърчително, казвайки: 7 Бъдете силни и храбри, не бойте се, и не се плашете от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него; защото с нас има по-велика сила, отколкото с него. 8 С него са плътски мишци, а с нас е Господ, нашият Бог, да ни помага и да воюва в боевете ни. И народът се успокои от думите на Юдовия цар Езекия.
9 След това асирийският цар Сенахериб прати слугите си в Ерусалим, (а той и всичките му военачалници с него обсаждаха Лахиш) до Юдовия цар Езекия и до целия Юда, който бе в Ерусалим, да рекат: 10 Така казва асирийският цар Сенахериб: На какво се надявате, та чакате в Ерусалим обсадата му? 11 Не ви ли мами Езекия, та ще ви предаде на смърт от глад и от жажда, като казва: Господ, нашият Бог, ще ни избави от ръката на асирийския цар? 12 Езекия не е ли същият, който махна Неговите високи места и Неговите жертвеници и заповяда на Юда и на Ерусалим: Пред един олтар да се кланяте и върху него да кадите? 13 Не знаете ли какво сторих аз и бащите ми на всички племена по другите земи? Можаха ли боговете на тези народи да избавят някак земята им от ръката ми? 14 Кой от всички богове на онези народи, които бащите ми изтребиха, е могъл да избави народа си от ръката ми, та да може вашият Бог да ви избави от ръката ми? 15 Сега да не ви мами Езекия и да не ви убеждава по този начин, и не му вярвайте; защото никой бог, на който и да било народ или царство, не е могъл да избави народа си от моята ръка и от ръката на бащите ми, та вашият ли Бог ще може да ви избави от ръката ми? 16 И слугите му говориха още повече против Господа, Бога и против слугата Му Езекия. 17 Той писа и писма да хули Господа, Израилевия Бог, и да говори против Него, като казваше: Както боговете на народите от другите земи не избавиха своя народ от ръката ми, така и Езекиевият Бог няма да избави Своя народ от ръката ми.
18 Тогава извикаха силно на юдейски език към ерусалимските жители, които бяха на стената, за да ги уплашат и смутят, та да превземат града; 19 и говориха за ерусалимския Бог, както за боговете на другите племена по света, които са дело на човешки ръце. 20 Затова цар Езекия и пророк Исая, Амосовият син, се помолиха и викаха към небето. 21 И Господ прати ангела на смъртта, който погуби всички силни и храбри мъже, и първенците, и военачалниците в стана на асирийския цар. Така той се върна с посрамено лице в земята си. И когато влезе в капището на бога си, тези, които бяха излезли из чреслата му, го убиха там с меч. 22 Така Господ избави Езекия и ерусалимските жители от ръката на асирийския цар Сенахериб и от ръката на всички други, и ги пазеше отвред. 23 И мнозина донесоха дарове на Господа в Ерусалим и скъпоценности на Юдовия цар Езекия; и оттогава той се възвеличи пред всички народи.
Гордостта, успехът и смъртта на Езекия
24 В това време Езекия се разболя до смърт; и като се помоли на Господа, Той му говори и му даде знамение. 25 Но Езекия не отдаде почит към Господа според стореното му благодеяние, защото сърцето му се надигна; затова гняв падна на него и на Юда, и на Ерусалим. 26 Обаче Езекия се смири поради надигането на сърцето си – той и ерусалимските жители – тъй че Господният гняв не дойде на тях в Езекиевите дни. 27 И Езекия придоби много голямо богатство и слава; и направи съкровищници за сребро и злато, за скъпоценни камъни, за аромати, за щитове и за всякакви отбрани вещи, 28 също и житници за произведеното жито, вино и дървено масло; и обори за всякакви животни и огради за стада. 29 При това той си направи градове и придоби множество овце и говеда, защото Бог му даваше твърде много имот. 30 Същият този Езекия препречи и горния извор на Гихонската вода и я отведе направо надолу, на запад от Давидовия град. И Езекия успяваше във всичките си дела. 31 Но относно посланиците, които вавилонските първенци пратиха до него да разпитат за знамението, станало в страната, Бог го остави, за да го изпита и да узнае всичко, което беше на сърцето му.
32 А останалите дела на Езекия и добрините му, ето, написани са във видението на пророк Исая, Амосовия син, в Книгата на Юдовите и Израилевите царе. 33 И Езекия заспа с бащите си, и го погребаха в най-видния от гробовете на Давидовите потомци; и целият Юда и ерусалимските жители му отдадоха почест при смъртта му. И вместо него се възцари синът му Манасия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

2

Исус превръща водата във вино


1 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. 2 И Исус, и учениците Му бяха поканени на сватбата. 3 И когато се свърши виното, майката на Исуса Му каза: Вино нямат. 4 А Исус ѝ каза: Какво има между Мене и тебе, жено? Часът Ми още не е дошъл. 5 Майка Му каза на слугите: Каквото ви рече, сторете. 6 А там имаше шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, които побираха по две или три мери. 7 Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. 8 Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха. 9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше (но слугите, които бяха налели водата, знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: 10 Всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното – след като се понапият; ти си задържал доброто вино досега. 11 Това извърши Исус в Кана Галилейска, ка то начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

Исус прочиства храма


12 След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни. 13 И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. 14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тези, които седяха и разменяха пари; 15 и направи бич от върви, и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите и прекатури масите им; 16 и на тези, които продаваха гълъбите рече: Вдигнете тези оттука; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия. 17 Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще Ме изяде“. 18 По повод на това, юдеите, проговаряйки, Му рекоха: С какво знамение ще ни покажеш, че имаш власт тъй да постъпваш? 19 В отговор Исус им каза: Разрушете тоя храм, и за три дни ще го издигна. 20 А юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? 21 Но Той говореше за храма на тялото Си. 22 И тъй, когато беше възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието, и на словото, което Исус беше говорил.
23 И когато беше в Ерусалим, на Пасхата, през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. 24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци 25 и защото Той нямаше нужда да Му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

105

1 Славословете Господа;
призовавайте името Му;
възвестявайте сред племената делата Му.
2 Пейте Му, славословете Го;
говорете за всичките Му чудесни дела.
3 Хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
4 Търсете Господа и Неговата сила;
търсете лицето Му винаги.
5 Помнете чудесните дела, които е извършил,
знаменията Му и присъдите на устата Му,
6 вие, потомци на слугата Му Авраам,
чада Яковови, Негови избрани.
7 Той е Господ, нашият Бог,
Чиито присъди са по цялата земя.
8 Всякога помни завета Си;
словото, което е заповядал за хиляди поколения,
9 което изговори на Авраам,
и клетвата, с която се закле на Исаак,
10 която утвърди на Яков за закон,
на Израил за вечен завет,
11 като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя
за дял на наследството ви.
12 Когато те бяха още малко на брой,
да, малцина, и пришълци в нея,
13 и се скитаха от народ в народ,
от едно царство в друго племе,
14 Той не остави никого да им напакости,
дори заради тях изобличи царе,
15 като каза: Да не се докосвате до помазаните Ми
и да не сторите зло на пророците Ми.
16 После призова глад на земята,
поломи всяко хлебно стъбло.
17 Изпрати пред тях човека Йосиф,
който бе продаден като роб.
18 Стегнаха в окови нозете му;
притиснаха душата му в желязо,
19 докато дойде време да се изпълни думата Му;
защото словото Господне го изпитваше.
20 Царят прати, та го развърза,
владетелят на народите го освободи.
21 Постави го господар на дома си
и управител на всичкия си имот,
22 за да поучава първенците му по волята си
и да учи старейшините му на мъдрост.
23 Тогава Израил дойде в Египет
и Яков се пресели в Хамовата земя;
24 и Господ умножи людете Си,
направи ги по-силни от противниците им.
25 Обърна сърцето им да мразят людете Му,
да постъпват коварно със слугите Му.
26 Прати слугата Си Мойсей,
и Аарон, когото бе избрал,
27 които извършиха всред тях знаменията Му
и чудесата Му в Хамовата земя.
28 Той изпрати тъмнина и причини мрак,
дано не се възпротивят на думите Му.
29 Превърна водите им в кръв
и измори рибите им.
30 Земята им кипна от жаби,
дори до вътрешните стаи на царете им.
31 Той каза и дойдоха рояци мухи,
и въшки по всичките им предели.
32 Даде им град вместо дъжд
и пламенен огън в земята им.
33 Порази тъй също лозята им и смокините им,
и изпочупи всичките дървета в пределите им.
34 Каза и дойдоха скакалци
и безчислени гъсеници,
35 които изпоядоха всичката трева по земята им,
и изпоядоха плода на нивята им.
36 Порази и всичките първородни в земята им,
първака на силата на всички тях.
37 И изведе народа Си със сребро и злато;
и нямаше немощен в племената им.
38 Развесели се Египет, когато си излязоха;
защото страх от тях бе го нападнал.
39 Разпростря облак да ги покрива
и огън да им свети нощем.
40 Те поискаха и Той им прати пъдпъдъци,
и с небесен хляб ги насити.
41 Разцепи канарата и бликнаха води,
потекоха реки в безводните места.
42 Защото си припомни Своето свято обещание
към слугата Си Авраам.
43 Така изведе народа Си с веселие,
избраните Си с радост.
44 Даде им земите на народите;
и те наследиха труда на племената,
45 за да пазят Неговите повеления,
и да изпълняват законите Му.
Алилуя.
© Библейска лига - България