План за четене на Библията

Основен / ден 264

Стар Завет

Осия

1

1 Господнето слово, което дойде към Осия, син на Беери, в дните на Юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоам, син на Йоас.

Жената и децата на Осия


2 Когато Господ започна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена и добий чада от блудство; защото земята извърши твърде много блудства, като се отклони от Господа. 3 И тъй, той отиде и взе Гомер, дъщеря на Девлаим, която зачена и му роди син. 4 И Господ му каза: Наречи го Езреел, защото още малко и ще отмъстя на дома на Иуй за кръвта, която проля в Езреел и ще сложа край на царството на Израилевия дом. 5 И в онзи ден ще строша Израилевия лък в долината Езреел. 6 И тя пак зачена и роди дъщеря. И Господ му каза: Наречи я Ло-Рухама, защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом и никак няма да им простя. 7 А към Юдовия дом ще покажа милост и ще ги спася чрез Господа, техния Бог, и няма да ги спася с лък, с меч или бой, с коне или конници. 8 А като отби Ло-Рухама, тя зачена и роди син. 9 И Господ каза: Наречи го Ло-Амми, защото вие не сте Мой народ и Аз няма да бъда ваш Бог. 10 Но все пак броят на израиляните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза: Не сте Мой народ, ще им се каже: Вие сте чада на живия Бог. 11 Тогава юдеите и израиляните ще се съберат заедно и ще си поставят един владетел и ще излязат от земята; защото велик ще бъде денят на Езреел.
© Библейска лига - България

2

1 И така, казвайте на братята си Амми и на сестрите си Рухама.

Наказанието и възстановяването на Израил


2 Съдете се с майка си, съдете се;
защото тя не Ми е жена
и Аз не съм ѝ мъж.
Нека да махне блудството от лицето си
и прелюбодейството от гърдите си.
3 Да не би да я съблека гола
и да я изложа както в деня, когато се е родила;
да не я направя като пустиня
и да не я обърна в суха земя,
и да не я уморя от жажда.
4 Даже на чадата ѝ няма да покажа милост,
понеже са чада от блудство.
5 Защото майка им блудства,
тази, която ги зачена, се опозори;
защото каза: Ще тръгна след любовниците си,
които дават хляба ми и водата ми,
вълната ми и лена ми, маслото ми и питиетата ми.
6 Затова ето, Аз ще препреча пътя ѝ с плет от тръни
и ще направя преграда пред нея,
за да не намери отново пътищата си.
7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне;
ще ги търси, но няма да ги намери.
Тогава ще каже: Ще отида и ще се върна при първия си мъж,
защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.
8 Защото тя не знаеше, че Аз съм ѝ давал житото, виното и маслото,
и съм умножил среброто и златото ѝ,
което употребиха за Ваал.
9 Затова ще се върна и ще взема обратно житото Си на времето му
и виното Си – на определеното му време;
ще взема обратно вълната Си и лена Си,
които трябваше да покриват голотата ѝ.
10 И сега ще открия нечистотата ѝ пред очите на любовниците ѝ;
и никой няма да я избави от ръката Ми.
11 И ще прекратя цялото ѝ веселие –
тържествата ѝ, новолунията ѝ, съботите ѝ
и всичките ѝ определени празници.
12 Ще опустоша лозите ѝ и смокините ѝ,
за които казваше: Те са заплатата,
която ми дадоха любовниците ми.
Ще ги превърна в див лес
и полските животни ще ги ядат.
13 И ще я накажа за дните, които посвещаваше на Вааловите кумири,
когато им кадеше,
като се кичеше с обеците си и огърлиците си,
и ходеше след любовниците си,
а Мене забравяше – казва Господ –
14 Но ето, Аз ще я привлека
и като я заведа в пустинята, ще ѝ говоря по сърцето ѝ.
15 И още там ще ѝ дам ханаанските лозя
и долината Ахор за врата на надежда.
И там тя ще се отзове както в дните на младостта си
и както в деня, когато излезе от Египетската земя.
16 В онзи ден – казва Господ, –
ще Ме наричаш: Мъжо мой
и няма да Ме наричаш вече: Ваале мой.
17 Защото ще премахна имената на Вааловите кумири от устата ѝ;
и няма вече да се споменават по име.
18 В онзи ден ще сключа завет заради тях
с полските зверове,
с небесните птици
и със земните влечуги;
и като изтребя лък и меч, и война от земята,
ще ги населя в безопасност.
19 И ще те сгодя за Себе Си завинаги.
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съд,
в заветна любов и в милосърдие.
20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност
и ще познаеш Господа.
21 И в онзи ден ще отговоря – казва Господ, –
ще отговоря на небето
и то ще отговори на земята,
22 и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото,
и те ще отговорят на Езреел.
23 И ще я насея за Себе Си на земята,
и ще покажа милост към непомилваната.
И на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие,
а те ще кажат: Ти си мой Бог.
© Библейска лига - България

3

Осия се помирява с жена си


1 И Господ ми каза: Иди и пак залюби жена си, която макар че е залюбена от мъжа си, е прелюбодейка, също както Господ люби израиляните, при все че гледат към чужди богове и обичат пити с грозде. 2 И тъй, аз си я откупих за петнадесет сребърника, за кор и половина ечемик. 3 И казах ѝ: Остани при мене за дълго време; недей да блудстваш и не бъди жена на друг, така и аз ще бъда за тебе.
4 Защото израиляните ще останат за дълго време без цар и без владетел, без идолски стълб, без ефод и без домашни богове. 5 После израиляните наново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост в последните дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

3

Исус поучава Никодим


1 Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. 2 Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. 3 Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. 4 Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? 5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. 6 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7 Недей се чуди, че ти казах: Трябва да се родите отгоре. 8 Вятърът духа, където ще, и чуваш шума му; но не знаеш откъде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа. 9 Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това? 10 Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това? 11Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. 12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? 13 И никой не е възлязъл на небето, освен Този, Който е слязъл от небето, тоест, Човешкият Син, Който е на небето. 14 И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, 15 та всеки, който вярва в Него, [да не погине, но] да има вечен живот. 16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. 17 Понеже Бог не е пратил Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. 19 И това е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. 20 Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; 21 но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус


22 След това дойде Исус с учениците Си в Юдейската земя; и там живееше с тях и кръщаваше. 23 Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете идваха и се кръщаваха. 24 Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница. 25 И така, възникна препирня от страна на Йоановите ученици с един юдеин относно очистването. 26 И дойдоха при Йоан, и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Йордан, за Когото ти свидетелства, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него. 27 Йоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. 28Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Помазаникът, но съм пратен пред Него. 29 Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много на гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна. 30 Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. 31 Оня, Който иде отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който иде от небето, е от всички по-горен. 32 Каквото е видял и чул, за него свидетелства; но никой не приема свидетелството Му. 33 Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. 34 Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка. 35 Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка. 36 Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не приема Сина, няма да види живот и Божият гняв остава върху него.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи