План за четене на Библията

Основен / ден 265

Стар Завет

Осия

4

Спорът с Израил


1 Слушайте словото Господне, израиляни,
защото Господ има съдебен спор с жителите на тази земя:
Понеже няма нито истина, нито милост,
нито знание за Бога по земята.
2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство,
кражба и прелюбодейство;
впуснали са се в насилие, в кръвопролитие след кръвопролитие.
3 Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще линее,
също и полските зверове, и небесните птици,
още и морските риби ще чезнат.
4 Но никой да не се противи, нито да изобличава другиго,
защото твоят народ е като онези, които се противят на свещеника.
5 Затова ще падаш денем и с тебе ще пада и пророкът нощем;
и Аз ще погубя майка ти.
6 Народът ми загина от липса на знание.
Понеже ти отхвърли знанието,
то и Аз ще те отхвърля да не Ми свещенодействаш;
понеже ти забрави закона на твоя Бог,
то и Аз ще забравя твоите чада.
7 Колкото повече се умножиха, толкова повече съгрешаваха против Мене;
ще обърна славата им в безчестие.
8 Свещениците се хранят с греховете на Моя народ
и прилепват сърцата си към тяхното беззаконие.
9 И тъй ще бъде – какъвто народът, такива и свещениците;
и Аз ще ги накажа за постъпките им
и ще им въздам за делата им.
10 Ще ядат, но няма да се насищат;
ще блудстват, но няма да се размножават,
защото престанаха да обръщат внимание на Господа.
11 Блудство, вино и мъст отнемат разума!
12 Народът Ми се допитва до дървените си идоли
и жезълът им отговаря;
защото блуднически дух ги е въвел в заблуда;
и те тръгнаха да блудстват и отстъпиха от своя Бог.
13 Принасят жертви по върховете на планините
и кадят по хълмовете,
под дъбовете, тополите и брястовете,
защото сянката им е добра;
затова дъщерите ви блудстват
и снахите ви прелюбодействат.
14 Няма да накажа дъщерите ви, когато блудстват,
или снахите ви, когато прелюбодействат,
защото вие самите отивате насаме с блудниците
и принасяте жертви с безчестните жени;
затова невежият народ ще стигне до гибел.
15 Макар че ти блудстваш, Израилю,
поне Юда да не вършеше беззаконие!
И не идвайте в Галгал,
нито се качвайте в Бет-Авен,
нито се кълнете в живота на Господа!
16 Защото Израил упорства като упорита телица.
Как тогава ще ги пасе Господ като агнета на широко пасбище?
17 Ефрем се е прилепил към идолите;
оставете го.
18 Дори когато свършат пировете им,
те продължават да блудстват,
първенците им много обичат срамните пътища.
19 Вятърът ще ги притисне между крилата си
и те ще се засрамят от жертвите си.
© Библейска лига - България

5

Присъда против Израил


1 Чуйте това, свещеници,
внимавай, доме Израилев,
и приклони ухо, доме царев!
Защото има присъда против вас;
понеже станахтекато примка в Масфа,
и като мрежа, простряна върху Тавор.
2 Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат,
но Аз ще ги изоблича всички.
3 Аз познавам Ефрем
и Израил не е скрит от Мене.
Защото и сега блудстваш, Ефреме,
и Израил е осквернен.
4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог;
защото блуднически дух има дълбоко в тях
и те не познават Господа.
5 Гордостта на Израил свидетелства против него;
затова Израил и Ефрем ще паднат в беззаконието си,
и Юда ще падне с тях.
6 С овцете си и с воловете си
ще отидат да търсят Господа,
но няма да Го намерят;
Той се е оттеглил от тях.
7 Те изневериха на Господа,
защото родиха чада от чужденки.
Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им.
8 Затръбете с рог в Гавая,
с тръба в Рама;
дайте тревога в Бет-Авен: След тебе, Вениамине!
9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен.
Обявих между Израилевите племена какво ще стане.
10 Юдовите първенци са като онези, които преместват межди;
затова ще излея гнева Си върху тях като порой.
11 Ефрем е угнетен, поразен е чрез съд,
защото пожела да следва суетните идоли.
12 Затова и Аз ще съм като молец за Ефрем
и като червей – за Юдовия дом.
13 Когато Ефрем видя, че боледува,
и Юда видя раната си,
Ефрем отиде при асириеца
и прати до цар Ярив;
но той не може да ви изцели,
нито да излекува раната ви.
14 Защото Аз ще бъда като лъв за Ефрем
и като млад лъв за Юдовия дом;
Аз, да, Аз ще ги разкъсам и ще си отида;
ще отнеса месата им и не ще има кой да ги отърве.
15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си,
докато не признаят вината си и не потърсят лицето Ми;
в скръбта си ще Ме търсят на ранина.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

4

Исус говори със самарянката


1 И така, когато Исус узна, че фарисеите чули, че Той придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан, 2 (макар сам Исус да не кръщаваше, а учениците Му), 3 напусна Юдея и отиде пак в Галилея. 4 И трябваше да мине през Самария. 5 И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. 6 Там беше Якововият кладенец. И Исус уморен от пътуването, седеше така до кладенеца. Беше около шестият час. 7 Дойде една самарянка да си начерпи вода. Исус ѝ каза: Дай Ми да пия. 8 (Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.) 9 Самарянката Му каза: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не общуват със самаряните.) 10 Исус в отговор ѝ каза: Ако би знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него, и Той би ти дал живавода! 11 Жената Му каза: Господине, нито почерпало имаш, а и кладенецът е дълбок; тогава откъде имаш живата вода? 12 Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца, и сам е пил от него, и чадата му, и добитъкът му? 13 Исус в отговор ѝ каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; 14 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее довека; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. 15 Жената Му каза: Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път дотук да изваждам. 16 Исус ѝ каза: Иди, повикай мъжа си и ела тука. 17 В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Каза ѝ Исус: Право каза, че нямаш мъж; 18 защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала. 19 Каза Му жената: Господине, гледам, че Ти си пророк. 20 Нашите бащи в тоя хълм са се кланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се кланяме. 21 Каза ѝ Исус: Жено, вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. 22 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите. 23 Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 24 Бог е дух; и онези, които Му се кланят, с дух и истина трябва да се кланят. 25 Каза Му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Помазаник); Той, когато дойде, ще ни яви всичко. 26 Каза ѝ Исус: Аз, Който разговарям с тебе, съм Месия.

Учениците се връщат при Исус


27 В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, че разговаря с жена; но никой не рече: Какво търсиш, или: Защо разговаряш с нея? 28 Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: 29 Елате да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би Той да е Помазаникът? 30 Те излязоха от града и отиваха към Него.
31 Между това, учениците молеха Исуса, казвайки: Учителю, яж. 32 А Той им рече: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете. 33 Затова учениците казваха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене? 34 Каза им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да свърша Неговата работа. 35 Не казвате ли: Още четири месеца, и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. 36 Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно, и който сее, и който жъне. 37 Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жъне.
38 Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.

Мнозина самаряни повярват


39 И от този град много самаряни повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелствуваше: Той ми каза всичко, което съм сторила. 40 И тъй, когато дойдоха самаряните при Него, помолиха Го да остане при тях; и преседя там два дни. 41 И още мнозина повярваха поради Неговото учение; 42 и на жената казаха: Ние вярваме не само поради това, което ни каза, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина [Помазаникът] Спасителят на света.

Исус изцелява син на царски чиновник


43 След два дни излезе оттам и отиде в Галилея. 44 Защото сам Исус заяви, че пророк няма почит в родината си. 45 И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, като бяха видели всичко, което стори в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
46 И тъй, Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. 47 Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при Него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. 48 Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. 49 Царският чиновник Му каза: Господине, ела, докато не е умряло детенцето ми. 50 Каза му Исус: Иди си; синът ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде. 51 И когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че синът му е жив. 52 А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: Вчера на седмия час треската го остави. 53 И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: Синът ти е жив. И повярва той, и целият му дом. 54 Това второ знамение извърши Исус, като дойде пак от Юдея в Галилея.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

106

1 Алилуя. Славете Господа, защото е благ.
Защото Неговата милост трае довека.
2 Кой може да изкаже мощните дела на Господа
или да разгласи всичката Негова хвала?
3 Блажени онези, които пазят правосъдие;
блажен онзи, който върши правда по всяко време.
4 Помни ме, Господи, с благоволението,
което питаеш към народа Си;
посети ме със спасението Си;
5 за да видя благоденствието на Твоите избрани,
за да се радвам във веселието на народа Ти,
за да се хваля заедно с Твоето наследство.
6 Съгрешихме ние и бащите ни,
беззаконие и нечестие сторихме.
7 Бащите ни не разбраха Твоите чудесни дела в Египет,
не си спомняха многото Твои милосърдни дела,
и се възпротивиха при морето, при Червеното море.
8 При все това Бог ги избави заради името Си,
за да покаже могъществото Си.
9 Смъмра Червеното море
и то изсъхна;
и така ги преведе през дълбочините като по сухо,
10 и ги спаси от ръката на ненавистника им,
и ги избави от ръката на неприятеля.
11 Водите покриха противниците им;
не остана ни един от тях.
12 Тогава повярваха на думите Му,
пееха на Него хвала.
13 Но скоро забравиха делата Му,
не чакаха изпълнението на намерението Му,
14 но се полакомиха твърде много в пустинята,
и изпитаха Бога в безводната страна;
15 и Той им даде това, което искаха;
но направи да залинеят душите им.
16 Също и на Мойсей завидяха в стана,
и на Господния светия Аарон.
17 Земята се разтвори, та погълна Датан
и покри Авироновата дружина.
18 И огън се запали всред дружината им;
пламък изгори нечестивите.
19 Те направиха телец в Хорив
и поклониха се на идол, отлят от метал;
20 така размениха славата си
срещу подобие на бик, който яде трева!
21 Забравиха своя избавител Бог,
Който беше извършил велики дела в Египет,
22 чудесни дела в Хамовата земя,
страшни неща при Червеното море.
23 Затова Той каза, че ще ги изтреби;
само че избраният му Мойсей застана пред Него в пролома,
за да отклони гнева Му, да не би да ги погуби.
24 Те презряха и желаната земя,
не повярваха на Неговото слово,
25 а зароптаха в шатрите си
и не послушаха гласа на Господа.
26 Затова Той им се закле,
че ще ги повали в пустинята
27 и че ще повали потомството им сред народите,
и ще ги разпръсне по страните.
28 Те също се прилепиха към Баал-Пеор
и ядоха жертви, принесени на мъртви богове.
29И тъй, предизвикаха Бога с делата си
дотолкова, че язвата ги нападна.
30 Но стана Финехас и извърши посредничество,
и язвата престана;
31 и това му се вмени за правда
из род в род довека.
32 И при водите на Мерива те Го разгневиха,
така че Мойсей пострада заради тях,
33 защото се възбунтуваха против духа му,
и Мойсей говори несмислено с устата си.
34 Не изтребиха племената,
според както Господ им бе заповядал,
35 но се смесиха с тия народи,
и се научиха на техните дела;
36 тъй че служиха на идолите им,
които станаха примка за тях.
37 Да! Синовете си и дъщерите си
принесоха в жертва на бесовете,
38 и проляха невинна кръв,
кръвта на синовете си и на дъщерите си,
които пожертваха на ханаанските идоли;
и земята се оскверни от кръвопролития.
39 Така те се оскверниха от делата си и блудстваха в деянията си.
40 Затова гневът на Господа пламна против народа Му
и Той се погнуси от наследството Си.
41 Предаде ги в ръцете на езичниците;
и завладяха ги онези, които ги мразеха.
42 Неприятелите им ги притесняваха;
и те останаха подчинени под ръката им.
43 Много пъти Той ги избавя;
но те Го предизвикваха с упорството си,
и бяха унизени поради беззаконието си.
44 Той обаче погледна на утеснението им,
когато чу вика им;
45 спомни си за тях Своя завет
и разкая се според голямата Си милост;
46 също стори да ги съжаляват
всички, които ги бяха пленили.
47 Избави ни, Господи, Боже наш,
и събери ни измежду народите,
за да славословим Твоето свято име
и да тържествуваме с Твоята слава.
48 Благословен да е Господ,
Израилевият Бог, отвека и довека;
и всичките люде да рекат: Амин.
Алилуя.
© Библейска лига - България