План за четене на Библията

Основен / ден 268

Стар Завет

Осия

11

Божията любов за Израил


1 Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих
и от Египет повиках сина Си.
2 Колкото повече ги викаха пророците,
толкова повече те се оттегляха от тях,
принасяха жертви на Вааловците
и кадяха на ваяните идоли.
3 Аз научих Ефрем да ходи,
като го хващах за мишците му,
но те не съзнаваха, че Аз ги лекувам.
4 Привлякох ги с човешки връзки, с връзки на любов;
Аз бях за тях като онези, които изваждат хомота от челюстите им
и слагах храна пред тях.
5 Той няма да се върне в Египетската земя,
но асириецът ще му бъде цар,
защото отказаха да се обърнат към Мене?
6 Меч ще се стовари върху градовете му,
ще довърши силите му и ще ги погълне
поради собствените им намерения.
7 Моят народ решително отстъпва от Мене.
Ако и да ги призовават пророците да гледат към Всевишния,
пак никой не се старае да се изправи.
8 Как да те оставя, Ефреме?
Как да те предам, Израилю?
Да постъпя ли с тебе като с Адма?
Да ти сторя ли като на Цебоим?
Сърцето Ми се обърна в Мене,
милосърдието Ми се разпали.
9 Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв,
няма пак да изтребя Ефрем,
защото Аз съм Бог, а не човек;
Святият сред тебе.
И няма да дойда при тебе с гняв.
10 Те ще ходят след Господа:
Той ще изреве като лъв;
и когато изрикае,
тогава ще се стекат чадата от запад.
11 Ще полетят от Египет като птици,
и от Асирийската земя – като гълъби;
и ще ги населя пак в домовете им – казва Господ.

Грехът на Израил


12 Ефрем Ме е окръжил с лъжи и Израилевият дом – с измама;
и Юда още се колебае спрямо Бога,
спрямо Святия, Който е верен.
© Библейска лига - България

12

1 Ефрем се храни с вятър;
гони източния вятър –
и непрестанно умножава лъжите и насилието;
сключва завет с асирийците
и праща дървено масло в Египет!
2 Но и с Юда Господ има съдебен спор,
и ще накаже Яков според постъпките му,
според делата му ще му въздаде.
3 В утробата той хвана петата на брат си
и като мъж се бори с Бога.
4 Да! Бори се с ангела и надви;
плака и Го моли за милост.
Намери Го във Ветил и там Той говори с нас –
5 Да! Еова, Бог на силите,
Чието паметно име е Еова.
6 Затова обърни се към твоя Бог,
пази милост и правосъдие
и винаги се надявай на твоя Бог.
7 Ефрем е търговец;
неверни везни има в ръката му;
той обича да мами.
8 И Ефрем си каза: Наистина аз се обогатих,
придобих имот;
във всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие,
което да се счита за грях.
9 Аз съм Господ, твой Бог, от времето, когато беше ти в Египетската земя;
пак ще те заселя в шатри,
както в дните на празника.
10 Говорих още и чрез пророците
и умножих виденията,
и чрез пророците
си служих с притчи.
11 Има ли беззаконие в Галаад?
Наистина станаха суетни!
Жертват телци в Галгал;
жертвениците им са многобройни като купищата тор
в браздите на нивите.
12 Яков побягна в сирийското поле;
Израил слугува за жена
и за жена пасе овце.
13 Чрез пророк Господ изведе Израил от Египет;
и чрез пророк Той го опази.
14 Но Ефрем разгневи Бога много горчиво;
затова Неговият Господ ще остави кръвта му върху него
и ще обърне укора му върху самия него.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

7

Исус отива на Празника на шатроразпъването


1 След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият. 2 А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване. 3 Затова Неговите братя Му рекоха: Замини оттука и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш; 4 защото никой, който иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тези дела, яви Себе Си на света. 5 (Защото нито братята Му вярваха в Него.) 6 А Исус им каза: Моето време още не е дошло; а вашето време винаги е готово. 7 Вас светът не може да мрази; а Мене мрази, защото Аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. 8 Идете вие на празника; Аз няма още да ида на тоя празник, защото времето Ми още не е дошло. 9 И като им каза това, остана си в Галилея.
10 А когато братята Му отидоха на празника, тогава и Той отиде, не явно, а тайно някак си. 11 А юдеите Го търсеха на празника и казваха: Къде е Онзи? 12 И имаше за Него много глъчка между народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава народа. 13 Обаче никой не говореше открито за Него поради страха от юдеите.

Исус поучава по време на празника


14 Но като се преполовяваше вече празникът, Исус възлезе в храма и почна да поучава. 15 И юдеите се чудеха и казваха: Как знае Този книга, като не се е учил? 16 Исус в отговор им каза: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил. 17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря. 18 Който говори от себе си, търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истински и в Него няма неправда. 19 Не ви ли даде Мойсей закона? Но пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете? 20 Народът отговори: Бяс имаш. Кой иска да Те убие? 21 Исус в отговор им рече: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него. 22 Мойсей ви даде обрязването, (не че е от Мойсей, но от бащите); и в събота обрязвате човека. 23 Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Мойсеевият закон, на Мене ли се гневите, задето напълно изцелих човек в събота. 24 Не съдете по изглед, а съдете справедливо.

Исус ли е Христос?


25 Тогава някои от ерусалимците казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият? 26 Ето, Той явно говори, и нищо не Му казват. Да не би първенците положително да знаят, че Този е Помазаникът? 27 Обаче Този знаем откъде е; а когато дойде Помазаникът, никой няма да знае откъде е. 28 Затова Исус, като поучаваше в храма, извика, казвайки: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате. 29 Аз Го познавам, защото съм от Него, и Той Ме е пратил. 30 И тъй, искаха да Го хванат; но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл. 31 Обаче мнозина от народа повярваха в Него, като казваха: Като дойде Помазаникът, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?
32 Фарисеите чуха, че така мълви народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат. 33 А Исус каза: Още малко време съм с вас и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил. 34 Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете. 35 На това юдеите рекоха помежду си: Къде ще отиде Този, че няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците? 36 Какво значат тези думи, които рече: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете?
37 А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. 38 Който вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му, както рече Писанието. 39 А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото [Святият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. 40 Тогава някои от народа, които чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът. 41 Други казваха: Този е Помазаникът. Някои пък казваха: Нима от Галилея ще дойде Помазаникът? 42 Не рече ли Писанието, че Помазаникът ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Витлеем, откъдето беше Давид? 43 И така възникна раздор относно Него между народа. 44 И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не сложи ръце на Него.

Неверието на юдейските ръководители


45 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им рекоха: Защо не Го доведохте? 46 Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така [както Този Човек]. 47 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени? 48 Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите? 49 Но това простолюдие, което не знае закона, проклето е. 50 Никодим, който беше един от тях, (същият, който бе ходил при Него [нощем] по-рано), им каза: 51 Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши? 52 Те в отговор му рекоха: Да не си и ти от Галилея? Издири и виж, че от Галилея пророк не се издига.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

15

1 Мек отговор отклонява от ярост,
а оскърбителна дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите изказва знание,
а устата на безумните изригват глупост.
3 Очите Господни са на всяко място
и наблюдават злите и добрите.
4Благият език е дърво на живот,
а измамният съкрушава духа.
5 Безумният презира поуката на баща си,
но който се вслушва в изобличението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие
а в доходите на нечестивия – грижа.
7 Устните на мъдрите разнасят знание,
а сърцето на безумните не прави така.
8 Жертвата на нечестивите е мерзост пред Господа,
а молитвата на праведните е благоприятна Нему.
9 Пътят на нечестивия е мерзост пред Господа,
но Той обича този, който следва праведността.
10 Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя;
който мрази изобличение, ще умре.
11 Шеол и погибел са открити пред Господа –
колко повече сърцата на човешките чада!
12 Присмивачът не обича изобличителя си,
нито ще отиде при мъдрите.
13 Весело сърце прави засмяно лицето,
а от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
14 Сърцето на разумния търси знание,
а устата на безумните се хранят с глупост.
15 За наскърбения всички дни са зли,
а онзи, който е с весело сърце, има постоянно пируване.
16 По-добре малко, но със страх от Господа,
нежели много съкровища с безпокойство.
17 По-добре ястие от зеленчук и с него любов,
отколкото охранено говедо и с него омраза.
18 Сприхавият човек повдига препирни,
а търпеливият усмирява крамоли.
19 Пътят на ленивия е като трънен плет,
а пътят на праведните е гладък.
20 Мъдър син радва бащата,
а безумен човек презира майка си.
21 За безумния глупостта е радост,
а разумният човек ходи по прав път.
22 Където няма съвещание, намеренията се осуетяват,
а при множество съветници те успяват.
23 От отговора на устата си човек изпитва радост;
и колко добра е дума, казана навреме!
24 За мъдрия пътят на живота води нагоре,
за да се отклони от шеол долу.
25 Господ ще съсипе дома на горделивите,
но ще утвърди имота на вдовицата.
26 Лошите помисли са мерзост пред Господа,
а чистите думи Му са угодни.
27 Користолюбивият смущава своя си дом,
а който мрази подкупите, ще живее.
28 Сърцето на праведния обмисля какво да отговори,
а устата на нечестивите изригват зло.
29 Господ е далеч от нечестивите,
но слуша молитвата на праведните.
30 Светъл поглед весели сърцето
и добри вести угояват костите.
31 Ухо, което слуша животворното изобличение,
ще пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поука, презира собствената си душа,
а който се вслушва в изобличението, придобива разум.
33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост;
и смирението предшества славата.
© Библейска лига - България