План за четене на Библията

Основен / ден 270

Стар Завет

Михей

1

1 Господнето слово, което дой-де към моресетеца Михей в дните на Юдовите царе Йотам, Ахаз и Езекия, което чу във видение за Самария и Ерусалим:
2 Слушайте, всички племена,
и ти, земьо, и всичко, което е в тебе;
и нека бъде Господ Еова свидетел против вас,
Господ от святия Си храм.

Присъда над Самария и Ерусалим


3 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си
и като слезе, ще стъпи на земните височини.
4 Планините ще се стопят под него
и долините ще се разпукат
като восък пред огъня
и като води, които се изливат по стръмнина.
5 Поради нечестието на Яков е всичко това
и поради греховете на Израилевия дом.
Какво е нечестието на Яков? Не е ли Самария?
И кои са високите Юдови места?
Не е ли Ерусалим?
6 Затова ще направя Самария като грамада камъни в нива,
място за садене на лозе;
ще изсипя камъните ѝ в долината
и ще оголя основите ѝ.
7 Всичките ѝ ваяни идоли ще се изпотрошат,
и всичките ѝ дарове от блудство ще се изгорят в огън;
Да! Всичките ѝ идоли ще погубя;
защото с дарове от блудство ги е събирала
и в дарове от блудство ще се превърнат.
Плач и жалеене
8 Затова ще ридая и ще плача,
ще ходя бос и гол;
ще вия като чакалите
и ще стена като щраусите.
9 Защото раната ѝ е неизцелима;
тя дойде и до Юда,
стигна до самата порта на народа Ми, до Ерусалим.
10 Не възвестявайте това в Гет;
никак не плачете;
в Бет-Афра се оваляйте в прахта.
11 Бягай, жителко на Шафир, срамно заголена;
жителката на Цаанан не е излязла;
Бет-Ецел жалее; отнета е от вас защитата му.
12 Жителката на Марот горчиво очаква благото,
понеже зло слезе от Господа чак до портата ерусалимска.
13 Впрегни бързия кон в колесницата, ти, жителко на Лахиш,
която беше първа причина за грях на Сионовата дъщеря;
защото в тебе се намериха престъпленията на Израил.
14 Затова ще дадеш прощални подаръци на Моресет-Гет;
но домовете на Ахзив ще бъдат измама за Израилевите царе.
15 Аз ще доведа против тебе един, който ще те владее, о, жителко на Мариса;
Израилевата слава ще дойде и до Адулам.
16 Оплешивей, острижи си косата за милите си чада;
разшири плешивината си като лешояд,
защото ще отидат от тебе в плен.
© Библейска лига - България

2

Човешките и Божиите планове


1 Горко на онези, които замислят беззаконие
и кроят зло в леглата си!
Щом се съмне, те го извършват,
защото е в силата на ръката им.
2 Пожелават ниви – и ги отнемат с насилие,
къщи – и ги грабят.
Обират човека и къщата му, човека и наследството му.
3 Затова така казва Господ: Ето, против този род Аз измислям зло,
от което не ще можете да извадите вратовете си;
нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.
4 В онзи ден ще станете за присмех;
ще ви оплакват и ще нареждат:
Бяхме съвсем разграбени;
дела на моя народ даде на друг.
Как го отне от мене!
На предатели раздели нивите ни.
5 Затова у тебе не ще има кой да размерва земята с въже чрез жребий
в събранието Господне.

Лъжливи пророци


6 Не пророкувайте, казват те, не им пророкувайте,
за да не ви постигне срам.
7 О ти, който се наричаш Яковов дом,
смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата Му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо?
8 Обаче народът Ми отскоро се надигна като враг,
смъквате мантията от дрехите на онези, които отминават мирно,
на онези, които се отвръщат от война.
9 Гоните жените на Моя народ от хубавите им къщи;
от чадата им отнемате завинаги словото Ми.
10 Станете и заминете, защото не е тук почивката ви,
защото тази страна е осквернена,
тя ще ви погуби с тежко погубление.
11 Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже,
като казва: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие,
такъв става пророк на този народ.

Обещание за избавление


12 Ще те събера цял, Якове;
ще прибера останалите от Израил;
ще ги сложа заедно като овце в кошара,
като стадо сред пасбището им;
голям шум ще вдигат поради многолюдието.
13 Стенобоецът ще върви пред тях;
те ще разбият прегради,
ще влязат през портата и ще излязат през нея,
и царят им ще ги предвожда,
и Господ ще бъде начело.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

9

Исус изцелява човек, сляп по рождение


1 И когато заминаваше, видя един сляпороден човек. 2 И учениците Му Го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? 3 Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. 4 Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. 5 Когато съм в света, светлина съм на света. 6 Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му; 7 и рече му: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи: пратен). И тъй, той отиде, уми се и дойде прогледнал.
8 А съседите и онези, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, казваха: Не е ли тоя, който седеше и просеше? 9 Едни казваха: Той е; други казваха: Не, а прилича на него. Той каза: Аз съм. 10 Затова му рекоха: Тогава как ти се отвориха очите? 11 Той отговори: Човекът, Който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй, отидох, и като се умих, прогледнах. 12 Тогава му рекоха: Къде е Той? Казва: Не зная.

Фарисеите разследват изцелението


13 Заведоха при фарисеите някогашния слепец. 14 А беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите. 15 И тъй, пак го питаха и фарисеите как е прогледнал. И той им рече: Кал сложи на очите ми, умих се и гледам. 16 Затова някои от фарисеите казваха: Този Човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. 17 Казват пак на слепеца: Ти какво казваш за Него, като ти е отворил очите? И той рече: Пророк е. 18 Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и е прогледнал, докато не повикаха родителите на прогледналия, 19 та ги попитаха, казвайки: Този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда? 20 Родителите в отговор казаха: Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; 21 а сега как вижда, не знаем; или кой му е отворил очите, не знаем; него питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си. 22 Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го признал, че е Помазаникът. 23 По тази причина родителите му казаха: Той е на възраст, него питайте. 24 И тъй, повикаха втори път човека, който беше сляп, и му казаха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че Този Човек е грешник. 25 А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам. 26 Затова му казаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите? 27 Отговори им: Казах ви ей сега, и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици? 28 Тогава те го изругаха, казвайки: Ти си Негов ученик; а ние сме Мойсееви ученици. 29 Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил, а Този не знаем откъде е. 30 Човекът в отговор им каза: Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. 31 Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша. 32 А пък от века не се е чуло да е отворил някой очи на сляпороден човек. 33 Ако не беше Тоя Човек от Бога, не би могъл нищо да стори. 34 Те в отговор му казаха: Ти цял в грехове си роден, и нас ли учиш? И го изпъдиха вън.

Духовна слепота


35 Чу Исус, че го изпъдили вън и като го намери, рече: Ти вярваш ли в Божия Син? 36 Той в отговор рече: А кой е Той, Господи, за да вярвам в Него? 37 Исус му рече: И видял си Го, и Който говори с тебе, Той е. 38 А той рече: Вярвам, Господи; и поклони Му се. 39 И Исус рече: За съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. 40 Ония от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, казаха Му: Да не сме и ние слепи? 41 Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

108

1 Песен. Давидов псалом.
Непоколебимо е сърцето ми, Боже;
ще пея и ще славословя с душата си.
2 Събуди се, псалтирю и арфо;
сам аз ще се събудя на ранина.
3 Ще Те хваля, Господи, между племената;
ще Те славословя между народите.
4 Защото Твоята милост е по-велика от небесата
и Твоята истина стига до облаците.
5 Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.
6 За да се избавят Твоите възлюбени,
спаси ни с десницата Си и послушай ни.
7 Бог говори в светилището Си:
А з ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
8 Мой е Галаад, Мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата Ми,
Юда е скиптър Мой;
9 Моав е умивалникът Ми,
на Едом ще хвърля обувката Си,
над Филистимската земя ще владея.
10 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
11 Не Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил,
и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
12 Помогни ни в беда,
защото суетна е човешката помощ.
13 Чрез Бога ще вървим юнашки,
защото Той ще стъпче противниците ни.
© Библейска лига - България