План за четене на Библията

Основен / ден 271

Стар Завет

Михей

3

Укор срещу началниците и пророците


1 И казах: Слушайте сега,
първенци Яковови,
и началници на Израилевия
дом:
Не трябва ли вие да знаете правосъдието –
2 вие, които мразите доброто и обичате злото,
които одирате кожата на моя народ
и месото от костите им,
3 които ядете плътта на моя народ
и дерете кожата от тях,
които трошите костите им;
и ги кълцате като за котела
и като месо за гърнето?
4 Тогава ще извикат към Господа, но няма да ги послуша,
дори ще скрие лицето Си от тях в онова време,
защото те постъпиха зле в делата си.
5 Така казва Господ
за пророците, които заблуждават народа ми,
които, докато дъвчат със зъбите си, викат: Мир!
Но ако не сложи някой нещо в устата им,
обявяват война против него.
6 Затова ще падне нощ върху вас, та да нямате видение,
и ще ви бъде тъмно, та да не предсказвате,
слънцето ще залезе за пророците
и денят ще се смрачи над тях.
7 Тогава гледачите ще се засрамят
и чародеите ще се смутят.
Да! Те всички ще покрият устата си,
защото няма отговор от Бога.
8 Но аз наистина съм пълен със сила,
правосъдие и мощ чрез Духа Господен,
за да изявя на Яков
престъплението му
и на Израил – греха му.
9 Слушайте това, първенци на Якововия дом
и князе на Израилевия дом,
които се гнусите от правосъдие
и изопачавате всичко право,
10 които градите Сион с кръв
и Ерусалим – с беззаконие.
11 Първенците му съдят за подкупи,
свещениците му учат за заплата
и пророците му чародействат за пари,
и пак се облягат на Господа, и казват:
Не е ли Господ сред нас?
Никакво зло няма да ни сполети!
12 Затова поради вас Сион ще бъде изоран като нива,
Ерусалим ще стане грамади развалини,
и хълмът на дома Господен – като високите места на лес.
© Библейска лига - България

4

Хълмът Господен


1 А в последните дни хълмът на дома Господен
ще се утвърди по-високо от всички хълмове
и ще се издигне над бърдата,
и народите ще се стекат към него.
2 И много народи ще отидат и ще кажат:
Елате да възлезем на хълма Господен,
в дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си
и ние ще ходим в пътеките Му.
Защото от Сион ще излезе поуката
и словото Господне – от Ерусалим.
3 Бог ще съди между много племена
и ще решава между силни народи до далечни страни;
и те ще изковат мечовете си на палешници
и копията си – на сърпове;
народ против народ няма да вдигне меч,
нито ще се учат вече на война.
4 Но ще седят всеки под лозата си и под смокинята си,
без да има кой да ги плаши,
понеже устата на Господа на силите изговориха това.
5 Защото всички племена ходят всеки в името на своя Бог,
а ние ще ходим в името на Господа, нашия Бог, до вечни векове.

Божият план


6 В онзи ден – казва Господ –
ще събера хромите
и ще прибера заточените и онези, които съм съсипал;
7 ще направя хромите да оцелеят,
и откараните надалеч – силен народ;
и Господ ще царува над тях на хълма Сион
отсега и довека.
8 И ти, кула на стадото,
укрепление на Сионовата дъщеря,
в тебе ще се върне предишната власт.
Да! Ще дойде царството на Ерусалимската дъщеря.
9 А защо викаш със силен глас?
Нямаш ли цар?
Загинал ли е съветникът ти,
та са те обзели болки като на раждаща жена?
10 Страдай и мъчи се, дъще Сионова,
като раждаща жена.
Защото сега ще излезеш от града
и ще живееш на полето,
и ще отидеш до Вавилон –
там ще бъдеш избавена,
там ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти.
11 А сега са се събрали против тебе много народи,
които казват: Нека се оскверни
и нека окото ни злорадства над Сион.
12 Но тези не познават мислите на Господа,
нито разбират Неговото намерение,
че ги е събрал като снопове на гумно.
13 Стани и вършей, Сионова дъще,
защото ще направя рога ти железен
и копитата ти ще направя медни,
та ще смажеш много племена
и ще обречеш техните печалби на Еова
и имота им – на Господа на целия свят.
© Библейска лига - България

5

Обещаният владетел


1 Събери се в полкове, ти дъще на полкове;
обсада е наложена против нас;
с жезъл ще удрят по страната съдията Израилев.
2 А ти, Витлеем-Ефраат, ако и да си малък сред Юдовите родове,
от тебе ще произлезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил,
Чийто произход е от началото, от вечността.
3 Затова Той ще ги изостави
до времето, когато раждащата ще роди;
тогава ще се върнат при израиляните останалите от братята им.
4 И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня,
чрез великото име на Господа, Своя Бог;
и те ще живеят в сигурност,
защото тогава Той ще бъдевелик до краищата на земята.

Избавление и опустошение


5 И Той ще бъде Мир.
Когато дойде асириецът в земята ни
и когато стъпи в палатите ни,
ще вдигнем против него седем пастири и осем князе,
6 които ще опустошат Асирийската земя с меч
и земята на Нимрод при портите ѝ;
и Той ще ни избави от асириеца,
когато дойде в земята ни
и когато стъпи вътре в границата ни.
7 И останалите от Яков ще бъдат сред многото народи
като роса от Господа,
като леки дъждове по тревата,
които не зависят от човека,
нито се осланят на синовете човешки.
8 И останалите от Яков ще бъдат сред народите,
сред многото племена,
като лъв сред горските животни,
като млад лъв сред стада овце,
който, като минава, тъпче и разкъсва,
без да има кой да избавя.
9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти
и ще се изтребят всичките ти неприятели.
10 В онзи ден – казва Господ –
ще изтребя конете ти изсред тебе
и ще погубя колесниците ти;
11 ще изтребя и градовете на твоята земя
и ще съборя всичките ти крепости;
12 ще изтребя чародеянията от ръката ти
и не ще имаш вече предвещатели;
13 ще изтребя идолите ти
и кумирите ти изсред тебе
и не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;
14 ще изкореня ашерите ти изсред тебе
и ще съсипя градовете ти;
15 и ще извърша въздаяние с гняв и с ярост
върху народите, които не Ме послушаха.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

10

Пастирът и неговото стадо


1 Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача отдругаде, той е крадец и разбойник. 2 А който влиза през вратата, овчар е на овцете. 3 На него вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име, и ги извежда. 4 Когато е изкарал всичките, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. 5 А чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите. 6 Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7 Тогава Исус пак им каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете. 8 Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. 9 Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. 10 Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно. 11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. 12 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13 Той бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите Мене познават, 15 също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. 16 И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир. 17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Отца Си.
19 Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите. 20 Мнозина от тях казваха: Бяс има и луд е; защо Го слушате? 21 Други казваха: Тези думи не са на човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?

Неверието на юдеите


22 И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима; 23 и Исус ходеше в Соломоновия трем на храма. 24 Тогава юдеите Го заобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Помазаникът, кажи ни ясно. 25 Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелстват за Мене. 26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце. 27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. 28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. 30 Аз и Отец едно сме. 31 Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият. 32 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни? 33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство и защото Ти, като си човек, правиш Себе Си Бог. 34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз рекох, богове сте вие“? 35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово (и написаното не може да се наруши), 36 то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казва те ли: Богохулстваш, защото рекох: Аз съм Божий Син? 37 Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва; 38 но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене и Аз в Отца. 39 Пак искаха да Го хванат; но Той избяга от ръцете им.
40 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-преди кръщаваше, и остана там. 41 И мнозина дойдоха при Него; и казваха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този беше истинно. 42 И там мнозина повярваха в Него.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи