План за четене на Библията

Основен / ден 275

Стар Завет

Софония

1

1 Господнето слово, което дойде към Софония, син на Хуси, сина на Годолия, сина на Амария, Езекиевия син, в дните на Юдовия цар Йосия, Амоновия син:

Предупреждение за идващото изтреблениие


2 Всичко ще погубя от лицето на земята – казва Господ. –
3 Ще погубя човек и животно,
ще погубя небесните птици и морските риби,
и съблазните заедно с нечестивите;
и ще изтребя човека от лицето на земята – казва Господ.

Против Юда


4 Ще простра ръката Си върху Юда
и върху всичките ерусалимски жители;
и ще изтребя от това място останалите Ваалови служители
и името на идолските жреци заедно със свещениците;
5 и онези, които върху къщните покриви се кланят на небесното войнство,
и онези поклонници, които се кълнат в Господа,
но които се кълнат и в Молох;
6 също и онези, които са се отклонили от Господа
и които не търсят Господа, нито питат за Него.
7 Замълчи пред присъствието на Господа Еова,
защото е близо денят Господен;
защото Господ приготви жертва,
освети поканените Си.
8 И в деня на жертвата Господня
ще накажа първенците и царските чада,
и всички, които са облекли чуждестранни дрехи.
9 В онзи ден ще накажа и всички, които прескачат праговете,
които пълнят къщите на господарите си с грабителство и измама.
10 И в онзи ден – казва Господ – ще се чуе метежен вик от Рибната порта,
ридание от втория квартал
и голям трясък от хълмовете.
11 Плачете, жители на Мактеш,
защото ще бъдат изтребени всички търговци,
ще бъдат погубени всички, които са натоварени със сребро.
12 И в онова време
ще претърся Ерусалим със светило,
и ще накажа самодоволните, онези, които лежат на лаврите си
и които казват в сърцето си:
Господ няма да стори ни добро, ни зло.
13 Имотът им ще бъде разграбен
и къщите им – унищожени,
Да! Ще построят къщи, но няма да живеят в тях;
и ще насадят лозя, но няма да пият виното им.

Великият ден Господен


14 Близо е великият ден Господен.
Близо и много бърза
гласът на деня Господен;
горчиво ще извика тогава и най-храбрият!
15 Ден на гняв е онзи ден,
ден на смущение и на утеснение,
ден на опустошение и на разорение,
ден на тъмнина и на мрак,
ден на облак и на гъста мъгла,
16 ден на тръба и на тревога
против укрепените градове
и против високите кули при ъглите.
17 Аз така ще наскърбя човеците,
че ще ходят като слепи,
защото са съгрешили против Господа;
кръвта им ще се изсипе като прах
и плътта им като смет.
18 Нито среброто им, нито златото им
ще може да ги избави
в деня на гнева Господен;
но цялата земя ще бъде погълната
от огъня на ревнивостта Му;
защото ще довърши, и то скоро,
всички жители на земята.
© Библейска лига - България

2

1 Изпитайте себе си, да!
Изпитайте се,
народе безсрамни,
2 преди да влезе в сила указът
и денят да се разпилее като плява,
преди да ви сполети лютият гняв Господен,
преди да ви постигне денят на гнева Господен.
3 Търсете Господа, всички кротки на земята,
които изпълнявате заповедите Му.
Търсете праведност, търсете кротост,
дано бъдете покрити в деня на гнева Господен.

Против Филистимската земя


4 Защото Газа ще бъде изоставена
и Ашкелон ще бъде опустошен;
Азот ще бъде обезлюден по пладне
и Акарон – изкоренен.
5 Горко на крайморските жители,
на критския народ!
Словото Господне е против вас;
и тебе, Ханаане, Филистимска земьо,
ще те погубя, за да няма в тебе жители.
6 И морският бряг ще бъде селище с кладенци за овчари и огради за стада.
7 И това крайморие ще бъде за останалите от Юдовия дом;
там ще пасат стадата си;
в къщите на Ашкелон ще лежат вечер.
Защото Господ, техният Бог, ще ги посети
и ще ги върне от плена им.

Против Моав и Амон


8 Чух хулата на Моав
и укорите на амонците,
с които хулеха народа Ми
и горделиво нарушиха границата им.
9 Затова заклевам се в живота си – казва Господ на силите, Израилевият Бог, –
Моав непременно ще бъде като Содом
и амонците като Гомор –
място завладяно от коприва и солници – вечна пустота;
останалите от народа Ми ще ги оберат
и оцелелите от народа Ми ще ги наследят.
10 Това ще получат поради гордостта си,
защото се подиграха с народа на Господа на силите,
и се надигнаха против него.
11 Господ ще бъде страшен за тях,
защото ще изтреби всички земни богове.
И народите ще Му се кланят, всеки от мястото си,
дори островите на народите.
Против Етиопия
12 И вие, етиопци, вие ще бъдете убити с меча Ми.

Против Асирия


13 Той ще простре ръката Си против Севера
и ще погуби Асирия;
ще обърне Ниневия на пустош,
на място безводно като пустинята.
14 Черди ще лежат сред нея,
всякакъв вид животни;
пеликанът и ежът ще обитават в капителите ѝ;
гласът им ще ечи в прозорците;
пустота ще има по праговете,
защото Той ще я лиши от кедровите изделия.
15 Този е веселящият се град,
който живееше безгрижно,
който казваше в сърцето си:
Аз съм и освен мене няма друг!
Как се обърна на пустош,
обиталище на зверове!
Всеки, който минава край него,
ще подсвирне и ще помаха с ръка.
© Библейска лига - България

3

Бъдещето на Ерусалим


1 Горко на бунтовния и скверен град,
на насилническия град!
2 Той не послуша гласа,
не прие поправление,
не се упова на Господа,
не се приближи към своя Бог.
3 Първенците сред него са ревящи лъвове,
съдиите му – нощни вълци,
които не оставят нищо за сутринта.
4 Пророците му са вятърничави коварници;
свещениците му оскверниха светилището,
извратиха закона.
5 Господ сред него е праведен;
няма да извърши неправда.
Всяка сутрин изявява правосъдието Си – неизменно,
но неправедният не знае срам.
6 Изтребих народи;
ъгловите им кули са запустели;
оставих пусти пътищата им, тъй че никой не минава;
градовете им са разорени,
тъй че няма човек в тях, няма жител.
7 Рекох си: Ти ще се побоиш от Мене,
ще приемеш поправление;
и така селището му не щеше да се изтреби
според всичко онова, което му определих;
но те побързаха да извратят всичките си дела.
8 Затова, чакайте Ме – казва Господ, –
до деня, когато се вдигна за опустошение.
Защото решението Ми е да събера народите
и да прибера царствата,
за да излея върху тях негодуванието Си,
целия Си лют гняв;
цялата земя ще бъде погълната
от огъня на ревнивостта Ми.
9 Тогава ще възвърна на племената чисти устни,
за да призовават всички името Господне,
да Му служат единодушно.
10 От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми,
децата на Моя разпилян народ,
ще Ми донесат приноси.
11 В онзи ден няма да бъдеш засрамен
поради много дела,
чрез които си действал против Мене,
защото дотогава ще съм премахнал от тебе онези от тебе,
които горделиво тържествуват;
и ти няма вече да се носиш надменно в святия Ми хълм.
12 Но ще оставя сред тебе
покорните и смирените,
които ще се уповават на името Господне.
13 Останалите от Израил няма да беззаконстват,
нито да лъжат,
нито ще се намери в устата им измамлив език;
защото те ще пасат и ще лежат,
и никой няма да ги плаши.
14 Пей, Сионова дъще,
възкликни, Израилю!
Весели се и радвай се от все сърце,
Ерусалимска дъще;
15 защото Господ отмени наказанието за тебе,
изхвърли неприятеля ти.
Господ, Царят Израилев, е сред тебе;
няма вече да видиш зло.
16 В онзи ден ще рекат на Ерусалим: Не бой се,
и на Сион: Да не отслабват ръцете ти.
17 Господ, твоят Бог, е сред тебе,
силният, който ще те спаси.
Ще се развесели за тебе с радост,
ще се успокои в любовта Си,
ще се весели за тебе с песни.
18 Ще събера онези, които бяха от тебе,
които скърбят за празниците
и върху които тежи укор.
19 Ето, в онова време ще се разправя с всички, които те угнетяват,
Ще избавя куцата, ще прибера прогонените
и ще направя онези за хвала и слава,
чийто срам е бил по цялата земя.
20 В онова време ще ви доведа пак у дома,
в онова време ще ви събера;
ще ви направя именити и похвални
сред всички племена на земята,
когато върна пленниците ви пред очите ви – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

14

Исус утешава Своите ученици


1 Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. 2 В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. 3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие. 4 И вие знаете закъде отивам и пътя [знаете].

Исус, Пътят към Отца


5 Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как да знаем пътя? 6 Исус му казва: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. 7 Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели. 8 Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. 9 Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ни Отца? 10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела. 11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ми поради самите дела. 12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца. 13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. 14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.

Исус обещава Святия Дух


15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. 16 И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас довека. 17 Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. 18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. 19 Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие ще Ме виждате; понеже Аз живея, и вие ще живеете. 20 В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас. 21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си на него. 22 Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света? 23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го люби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. 24 Който не Ме люби, не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
25 Това ви изговорих, докато още съм с вас. 26 А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. 28 Чухте как Аз ви казах: Отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали, че отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене. 29 И сега ви казах това, преди да е станало, та, когато стане, да повярвате. 30 Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [тоя] свят. Той няма нищо в Мене; 31 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи