План за четене на Библията

Основен / ден 28

Стар Завет

Битие

15

Заветът на Бога с Аврам


1 След тези събития дойде Господнето слово на Аврам във видение и Бог каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, твоя твърде голяма награда. 2 А Аврам рече: Господи Еова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен, и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми? 3 Аврам рече още: Ето, Ти не ми даде чадо; и ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник. 4 Но ето, дойде Господнето слово и Бог му каза: Този човек няма да ти стане наследник, а онзи който ще излезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник. 5 Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: Толкова ще бъдат твоите потомци. 6 И Аврам вярваше на Господа; и Той му го вмени за правда.
7 После му каза: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя. 8 А Аврам рече: Господи Еова, по какво да позная, че ще я наследя? 9 Господ му каза: Вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб. 10 И той взе всички тези, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата; само птиците не разсече. 11 И слетяха хищни птици на труповете; но Аврам ги разпъди. 12 А около залез слънце, дълбок сън нападна на Аврам; и ето, ужас като страшен мрак го обзе. 13 Тогава Господ каза на Аврам: Да знаеш, че твоите потомци ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и угнетявани четиристотин години. 14 Но Аз ще съдя народа, на когото ще робуват; и след това ще излязат с голям имот. 15 А ти ще отидеш при бащите си с мир и ще бъдеш погребан в честита старост. 16 А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука, защото беззаконието на аморейците не е стигнало още до върха си. 17 И когато слънцето залезе и настана мрак, ето дим като от пещ, и огнен пламък, който премина между разсечените животни. 18 Този ден Господ сключи завет с Аврам, като каза: На твоето потомство давам тази земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат, 19 земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците, 20 хетите, ферезейците, рафаимите, 21 аморейците, ханаанците, гергесейците, и евусейците.
© Библейска лига - България

16

Агар и Исмаил


1 А Сарая, жената на Аврам не му раждаше деца; но тя имаше слугиня, египтянка, на име Агар, 2 и Сарая рече на Аврам: Ето, Господ не ми дава да раждам; моля ти се влез при слугинята ми; може да придобия чадо чрез нея. И Аврам послуша думите на Сарая. 3 И тъй, след като Аврам беше преживял десет години в Ханаанската земя, Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам за жена. 4 И той влезе при Агар, и тя зачена; и като видя Агар, че е заченала, започна да презира господарката си. 5 Тогава Сарая каза на Аврам: Поради тебе ми е тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия, а тя като видя, че зачена, започна да ме презира. Нека Господ съди между мене и тебе. 6 А Аврам рече на Сарая: Ето, слугинята ти е в ръката ти; стори с нея каквото ти е угодно. И Сарая започна да се отнася зле с Агар и тя побягна от нея. 7 Но Ангелът Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур; 8 и каза: Агар, Сараина слугиньо, откъде идеш и къде отиваш? А тя каза: Бягам от лицето на господарката си Сарая. 9 А Ангелът Господен ѝ рече: Върни се при господарката си и покори се под властта ѝ. 10 Ангелът Господен още ѝ каза: Ще преумножа потомството ти дотолкова, че да не може да се изброи поради своето множество. 11 После Ангелът Господен ѝ каза: Ето, ти си заченала, и ще родиш син; да го наименуваш Исмаил, защото Господ чу гласа на неволята ти. 12 Той ще бъде между човеците като див осел; ще вдига ръка против всекиго и всеки ще вдига ръка против него; и той ще живее независим от всичките си братя. 13 Тогава Агар даде на Господа, Който ѝ говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда. Защото каза тя: Не потърсих ли тук Онзи, Който ме вижда? 14 Затова този кладенец се нарече Беер-Лахай-Рой; той се намира между Кадеш и Варад. 15 И Агар роди син на Аврам; и Аврам наименува сина си, когото му роди Агар, Исмаил. 16 Аврам беше на осемдесет и шест години, когато Агар му роди Исмаил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

28

Възкресението


1 А като се мина съботата, при разсъмването на първия ден от седми цата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. 2 И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето, та пристъпи и отвали камъка, и седна на него. 3 Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. 4 И от страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. 5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. 6 Няма Го тука; защото възкръсна, както и рече; елате, вижте мястото, където е лежал [Господ]. 7 Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви. 8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му. 9 И ето, Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. 10 Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете, кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

Известието на стражите


11 Докато те отиваха, ето, някои от стражите дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което бе станало. 12 И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: 13 Кажете, че учениците Му са дошли през нощта и са Го откраднали, докато ние сме спели. 14 И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще избавим от грижа. 15 И тъй, те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.

Великото поръчение


16 А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на планината, където Исус им определи. 17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. 18 Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

6

1 Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си,
или си дал ръка за някой чужденец,
2 ти си се впримчил с думите си,
хванат си с думите на устата си.
3 Затова, сине мой, ето що направи, за да се отървеш,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни, при нозете на ближния си и го моли настоятелно;
4 не давай сън на очите си,
и дрямка на клепачите си,
5 докато не се отървеш като сърна от ръката на ловеца
и като птица от ръката на птицеловец.
6 Иди при мравката, о ленивецо,
размишлявай за постъпките ѝ и стани мъдър.
7 Тя няма ни началник,
ни надзирател или управител,
8 но приготвя храната си лете
и събира яденето си по жетва.
9 Докога ще спиш, ленивецо?
Кога ще станеш от сън?
10 Малко спане, малко дрямка,
малко скръстване на ръце за почивка –
11 и ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник
и немотия като грабител.
12 Човек нехранимайко, човек негодник
е онзи, който ходи с извратени уста,
13 намигва с очи, говори с нозете си,
дава знак с пръсти,
14 който крои зло с лукавство в сърцето си,
непрестанно сее раздори.
15 Затова гибелта му ще дойде внезапно;
изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо.
16 Шест неща мрази Господ,
седем са мерзост за Него:
17 надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,
18 сърце, което крои лоши замисли,
нозе, които бързо тичат да вършат зло,
19 неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.
Предупреждение да не прелюбодействаме
20 Сине мой, пази заповедта на баща си
и не отстъпвай от наставлението на майка си.
21 Вържи ги завинаги за сърцето си,
увий ги около шията си.
22 Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.
23 Защото тези заповеди са светилник
и това наставление – светлина,
и поучителните изобличения – път към живот,
24 за да те пазят от лоша жена,
от ласкателния език на чужда жена.
25 Не пожелавай в сърцето си хубостта ѝ;
да не те улови с клепачите си,
26 защото поради блудница човек изпада в нужда за залък хляб,
а прелюбодейката улавя скъпоценната душа.
27 Може ли някой да пъхне огън в пазвата си
и дрехите му да не изгорят?
28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища
и нозете му да не се обжарят?
29 Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си,
който се допре до нея, не ще остане ненаказан.
30 Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
даже ако краде, за да насити душата си когато е гладен;
31 и ако го хванат, той трябва да възвърне седмократно,
да предаде целия имот на къщата си.
32 Но онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен;
който прави това, погубва душата си.
33 Бой и позор ще намери
и срамът му няма да се изличи.
34 Защото ревността на мъжа събужда яростта
и той няма да пожали в деня на отмъщението;
35 не ще иска да знае за никакъв откуп,
нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.
© Библейска лига - България