План за четене на Библията

Основен / ден 281

Стар Завет

Еремия

5

Няма ни един праведен


1 Обходете улиците на Ерусалим
и вижте сега, научете и потърсете по площадите му
дали можете намери човек –
дали има някой, който постъпва справедливо и търси честност.
И Аз ще простя на този град.
2 Защото, ако и да казват: Заклевам се в живота на Господа! –
те наистина лъжливо се кълнат.
3 Господи, очите Ти не търсят ли честност?
Ударил си ги, но не ги заболя;
изнурил си ги, но не искаха да приемат поправление;
втвърдиха лицата си повече от камък;
не искаха да се върнат.
4 Тогава аз рекох:
Навярно това са сиромасите, те са безумни,
защото не знаят пътя Господен,
нито закона на своя Бог.
5 Ще се обърна към големците
и ще говоря с тях;
защото те сигурно знаят пътя Господен
и закона на своя Бог.
Но и те всички са строшили хомота,
разкъсали са връзките.
6 Затова лъв от гората ще ги порази,
вълк от пустинята ще ги ограби,
рис ще причаква край градовете им;
всеки, който излезе оттам, ще бъде разкъсан,
защото престъпленията им са много,
отстъпничествата им се умножиха.
7 Как ще ти простя това?
Чадата ти Ме оставиха
и се кълняха в онези, които не са богове;
след като ги наситих, те прелюбодействаха
и на тълпи отиваха в къщите на блудниците.
8 Сутрин са като нахранени коне –
всеки цвили подир жената на ближния си.
9 Няма ли да накажа за това? – казва Господ. –
И душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?
10 Качете се на стените му и събаряйте,
но не нанасяйте пълно изтребление:
махнете колоните му,
защото не са Господни.
11 Защото Израилевият дом и Юдовият дом
се отнесоха много предателски към Мене – казва Господ.
12 Отрекоха се от Господа,
казвайки: Не Той ни заплашва с това
и няма да ни постигне зло,
нито ще видим меч или глад.
13 Пророците са вятър
и слово Господне няма в тях;
на самите тях ще се сбъдне това.
14 Затова, така казва Господ, Бог на силите:
Понеже изговаряш тези думи,
ето, Аз ще направя Моите слова в устата ти огън,
а тези люде – дърва и той ще ги пояде.
15 Ето, доме Израилев, Аз ще доведа върху вас
народ отдалеч – казва Господ,-
народ траен е той, народ старовременен,
народ, чийто език не знаеш,
нито разбираш какво говори.
16 Колчанът му е като отворен гроб,
всички те са юнаци.
17 Ще изпоядат жетвата ти и хляба ти,
който синовете ти и дъщерите ти трябваше да ядат;
ще изпоядат овцете ти и воловете ти,
ще изпоядат лозята ти и смокините ти,
ще разбият с меч укрепените ти градове,
на които ти се уповаваш.
18 Но и в онези дни – казва Господ, –
няма да ви изтребя докрай.
19 И когато кажете: Защо Господ, нашият Бог,
ни стори всичко това?
Тогава да им отговориш:
Както Ме оставихте
и служихте на чужди богове във вашата земя,
така ще служите на чужденците в една земя, която не е ваша.
20 Известете това на Якововия дом
и прогласете го в Юда, като кажете:
21 Чуй сега това, глупав и неразумен народе,
който има очи, но не вижда;
който има уши, но не чува.
22 Не се ли боите от Мене? – казва Господ. –
Няма ли да треперите пред Мене?
Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето
и то не може да я премине.
Тъй че, макар вълните му да се издигат, пак няма да я преодолеят;
при все че бучат, пак няма да я преминат.
23 Но този народ има бунтовно, непокорно сърце;
възбунтува се и си отиде.
24 Не казва в сърцето си:
Нека се боим сега от Господа, нашия Бог,
Който дава ранния и късния дъжд на времето му,
Който пази за нас определените седмици на жетвата.
25 Вашите беззакония отвърнаха тези неща,
вашите грехове ви лишиха от доброто.
26 Защото се намират сред
народа Ми нечестивци,
които, наблюдавайки както причакващ ловец,
полагат примки, ловят човеци.
27 Както клетка е пълна с птици,
така къщите им са пълни с измама,
чрез която те се възвеличиха и обогатиха,
28 затлъстяха, лъщят:
да, надминават делата на нечестивите;
не защитават делото – делото на сирачето, за да благоденстват,
и правото на бедните не отсъждат.
29 Няма ли да накажа за това? – казва Господ. –
Душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?
30 Удивително и ужасно нещо стана в тази земя:
31 пророците пророкуват лъжливо
и свещениците господстват чрез тях.
И Моят народ обича това.
А какво ще правите накрая?
© Библейска лига - България

6

Насип против Ерусалим


1 Вениаминци, бягайте от Ерусалим,
затръбете в Текоа и издигнете знак в Бет-Акерем,
защото зло предстои от север и голяма погибел.
2 Красивата и изнежена жена –
Сионовата дъщеря – ще изтребя.
3 Овчарите и стадата им ще дойдат при нея,
ще разпънат шатри около нея,
ще пасат всеки на мястото си.
4 Ще извикат: Гответе война против нея,
станете и нека тръгнем по пладне.
Горко ни! Защото преваля денят,
защото се простират вечерните сенки.
5 Станете и нека вървим през нощта,
и да съборим палатите ѝ,
6 защото така казва Господ на силите:
Отсечете дърветата ѝ,
и издигнете насип против Ерусалим;
този град трябва да бъде наказан –
само насилие има в него.
7 Както блика вода от извора,
така блика злото от него;
насилие и грабеж се чува в него,
пред Мене непрестанно има болест и рани.
8 Приеми поука, Ерусалиме,
да не би да се отвърне душата Ми от тебе,
да не би да те направя пустиня, земя ненаселена.
9 Така казва Господ на силите:
Ще берат и ще оберат останалите от Израил като лозе;
простри ръката си като гроздоберач към пръчките.
10 Кому да говоря и пред кого да заявя, за да чуят?
Ето, ухото им е необрязано и те не могат да чуват;
ето, словото Господне стана обект на присмех за тях,
не намират наслада в него.
11 Затова съм пълен с яростта на Господа,
уморих се да се въздържам.
Ще я излея върху децата по улиците
и върху събранието на младежите,
ще бъдат грабнати мъж с жена,
старец заедно с престарял.
12 Къщите им ще преминат у други,
заедно с нивите и жените им,
защото ще простра ръката Си
върху жителите на тази страна – казва Господ. –
13 Защото от малък до голям – всеки от тях се е предал на сребролюбие,
и от пророк до свещеник –
всеки постъпва лъжливо.
14 Повърхностно са лекували те раната на народа Ми,
като са казвали: Мир, мир! А пък мир няма.
15 Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости?
Не, никак не ги досрамя,
нито са знаели да почервенеят.
Затова ще паднат след падащите,
ще бъдат поваляни, когато ги накажа – казва Господ.
16 Така казва Господ:
Застанете на пътищата и вижте;
и попитайте за древните пътеки,
къде е добрият път, и ходете по него,
и ще намерите покой за душите си.
Но те рекоха: Не щем да ходим по него.
17 Поставих и пазачи над вас
и казах: Слушайте гласа на тръбата.
Но те рекоха: Не щем да слушаме.
18Затова чуйте народи,
и ти, Израилево събрание, знай какво ще им се случи.
19 Чуй, земьо!
Ето, Аз ще докарам зло върху този народ,
плод на помислите им,
защото не послушаха словата Ми,
а колкото за закона Ми – те го отхвърлиха.
20 Защо ми е ливанът, който донасят от Шева,
и благовонната тръстика от далечна страна?
Всеизгарянията ви не са Ми приятни,
нито жертвите ви – угодни.
21 Затова така казва Господ:
Ето, Аз ще поставя пред този народ препънки,
в които ще се спъват бащи и синове заедно;
съседът и приятелят му ще загинат заедно.
22 Така казва Господ:
Ето, народ иде от северната страна,
велик народ ще се повдигне от краищата на земята.
23 Лък и копие държат,
жестоки са и немилостиви;
гласът им бучи като море,
възседнали са на коне,
наредени като воини за бой,
против тебе, дъще Сионова.
24 Откакто чухме вест за тях,
ръцете ни отслабнаха,
мъки ни обзеха и болки,
като на жена, която ражда.
25 Не излизайте на полето и на път не ходете,
защото мечът на врага и ужас са от всяка страна.
26 О, дъще на Моя народ, препаши се с вретище
и се валяй в пепел;
жалей като за едничък син, заплачи горчиво,
защото разрушителят ще дойде внезапно върху нас.
27 Поставих те за изпитател и крепост между народа Ми,
за да можеш да знаеш и да изследваш пътя му.
28 Те всички са непоправими отстъпници, които разпространяват клевети;
мед и желязо са;
те всички са развратители.
29 Духалото изгоря;
оловото се изгуби от огъня:
леярят го топи напразно,
защото злите не се отделиха.
30 Сребро за смет ще ги нарекат,
защото Господ ги е отхвърлил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

20

Празният гроб


1 В първия ден на седмицата Мария Магдалина дойде на гроба сутринта, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е вдигнат от гроба. 2 Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото обичаше Исус, и им каза: Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили. 3 И тъй, Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба; 4 И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. 5 И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре. 6 След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащаниците сложени, 7 а кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място. 8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва. 9 Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите. 10 И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.

Исус се явява на Мария Магдалина


11 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше, надникна в гроба, 12 и видя два ангела в бели дрехи, седнали там, където бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата и един откъм нозете. 13 И те ѝ казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото са вдигнали моя Господ и не знам къде са Го положили. 14 Като каза това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. 15 Казва ѝ Исус: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил, и аз ще Го вдигна. 16 Казва ѝ Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! Което значи: Учителю! 17 Казва ѝ Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог. 18 Мария Магдалина дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той ѝ е казал това.

Исус се явява на Своите ученици


19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата, и им каза: Мир вам! 20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. 21 И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. 22 И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух. 23 На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са.

Исус се явява на Тома


24 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. 25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им каза: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26 И след осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. А Исус дойде, когато беше заключена вратата, застана посред тях и рече: Мир вам! 27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и сложи я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. 28 Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! 29 Исус му казва: Понеже Ме видя [Тома], ти повярва, блажени онези, които, без да видят, са повярва ли.
30 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. 31 А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Помазаникът, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи