План за четене на Библията

Основен / ден 282

Стар Завет

Еремия

11

Заветът е нарушен


1 Словото, което дойде към Еремия от Господа: 2 Слушайте думите на този завет и говорете на Юдовите мъже и на ерусалимските жители; и ти да им речеш: 3 Така казва Господ, Израилевият Бог: Проклет онзи човек, който не слуша думите на този завет, 4 който заповядах на бащите ви в деня, когато ги изведох от Египетската земя, от железарската пещ и казах: Слушайте гласа Ми и изпълнявайте всичко, което съм ви заповядал; и така вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог, 5 за да изпълня клетвата, с която се клех на бащите ви да им дам земя, която изобилства с мляко и мед – земята, която притежавате днес. Тогава отговорих: Амин, Господи!
6 И Господ ми рече: Разгласи всички тези слова в Юдовите градове и по ерусалимските улици, като кажеш: Слушайте думите на този завет и ги изпълнявайте. 7Защото изрично заявявах пред бащите ви от деня, когато ги изведох от Египетската земя до днес: Слушайте гласа Ми. 8Но те не послушаха и не преклониха ухо, а ходеха всеки по упорството на нечестивото си сърце; затова докарах върху тях всичко казано в този завет, който им заповядах да изпълняват, но който не изпълниха.
9 И Господ ми рече: Заговор се откри сред Юдовите мъже и ерусалимските жители. 10 Те са се върнали в беззаконията на праотците си, които отказаха да слушат Моите думи и следваха други богове, за да им служат. Израилевият дом и Юдовият дом са нарушили завета, който сключих с бащите им. 11 Затова така казва Господ:
Ето, ще докарам върху тях зло,
от което не ще могат да избягнат;
и ще извикат към Мене,
но няма да ги послушам.
12 Тогава Юдовите градове и ерусалимските жители ще отидат
и ще извикат към боговете, на които кадят;
но те няма да ги спасят
във времето на бедствието им.
13 Защото колкото са градовете ти,
толкова са и боговете ти, Юдо;
колкото са ерусалимските улици,
толкова олтари издигнахте на онова срамно нещо –
олтари, за да кадите на Ваал.
14 Затова ти недей се моли за този народ,
нито възнасяй вик или молба за тях;
защото Аз няма да ги послушам, когато викат към Мене,
поради своето бедствие.
15 Какво прави Моята възлюбена в Моя дом,
като е блудствала с мнозина,
нима ще ти помогне принасянето на святите жертви?
Когато струваш зло, тогава се веселиш.
16 Господ те нарече
маслина вечнозелена, красива, доброплодна;
но с шум на силно вълнение запали огън върху нея
и клоните ѝ се строшиха.
17 Защото Господ на силите, Който те е насадил,
изрече зло против тебе,
поради злото, което Израилевият дом и Юдовият дом
си избраха да извършат,

като Ме разгневиха с каденето си на Ваал.


Замисъл против Еремия
18 Но Господ ми откри това, та го познах;
и тогава Ти ми показа делата им.
19 Но аз бях като кротко агне, водено на клане,
и не знаех, че бяха скроили замисли против мене, казвайки:
Нека свалим дървото с плода му
и нека го отсечем от земята на живите,
за да не се помни вече името Му.
20 Но, о, Господи на силите, Който съдиш справедливо,
Който изпитваш вътрешностите и сърцето,
нека видя Твоето въздаяние върху тях!
Защото на Тебе поверих делото си.
21 Затова така казва Господ за анатотските мъже,
които искат да отнемат живота ти и казват:
Да не пророкуваш в името Господне,
да не би да умреш от ръцете ни.
22Така казва Господ на силите:
Ето, Аз ще ги накажа:
юношите ще умрат от меч,
синовете им и дъщерите им ще измрат от глад
23 и няма да остане от тях нищо,
защото ще докарам зло върху анатотските мъже
в годината, когато ги накажа.
© Библейска лига - България

12

Оплакването на Еремия


1 Праведен си, Господи, когато се съдя с Тебе;
но пак нека разисквам с Тебе за присъдите Ти:
защо успява пътят на нечестивите?
Защо са охолни всички, които постъпват коварно?
2 Насадил си ги и те даже се вкорениха;
растат, даже и плод принасят;
Ти си близо в устата им, а далеч от сърцата им.
3 Но ти, Господи, ме познаваш; виждаш ме и изпитваш
какво е сърцето ми спрямо Тебе;
отдели ги като овце за клане
и ги приготви за деня, когато ще бъдат заклани.
4 Докога ще жалее страната
и ще съхне тревата на цялата земя?
Загинаха животните и птиците
поради нечестието на жителите ѝ,
защото рекоха: Той няма да види сетнината ни.
Божият отговор
5 Ако тичаш с пешаци и те те изморят,
тогава как ще се надбягваш с конете?
И макар че в мирна страна си в безопасност,
какво би направил, когато придойде Йордан?
6 Защото братята ти и бащиният ти дом,
даже и те постъпиха вероломно с тебе.
Да! И те извикаха подир тебе гръмогласно,
но не им вярвай, даже ако ти говорят добро.
7 Напуснах дома Си, отхвърлих наследството Си,
предадох възлюбената на душата Ми в ръката на неприятелите ѝ.
8 Наследството Ми стана за Мене като лъв в гората;
то издигна гласа си против Мене;
затова го намразих.
9 Наследството Ми е за Мене като пъстра хищна птица;
хищните птици от всяка страна са против него.
Идете, съберете всички полски зверове,
докарайте ги да го разкъсат.
10 Много овчари опустошиха лозето Ми,
потъпкаха Моя дял,
обърнаха любимия Ми дял в непроходима пустиня.
11 Обърнаха го в пустота;
и той, запустял, жалее пред Мене.
Цялата страна е опустошена,
защото няма кой да вземе това присърце.
12 По всички голи бърда на пустинята дойдоха разорители;
защото мечът Господен поразява
от единия край на страната до другия;
никоя плът няма мир.
13 Сяха жито, но пожънаха тръни;
трудиха се, но не ще имат никаква полза.
Посрамете се от тези ваши плодове
поради пламенния гняв на Господа.
14 Така казва Господ:
Против всичките Ми зли съседи,
които посягат към наследството, което дадох на Моя народ Израил,
ето, ще ги изтръгна от земята им
и Юдовия дом ще изтръгна изсред тях.
15 Но след като ги изтръгна,
пак ще им покажа милост
и ще ги върна – всеки човек в наследството му
и всеки човек в земята му.
16 И ако научат добре пътя на Моя народ,
да се кълнат в Моето име, казвайки – заклевам се в живота на Господа!
(както те научиха Моя народ да се кълне във Ваал,)
тогава и те ще бъдат утвърдени сред народа Ми.
17 Но ако не послушат,
напълно ще изтръгна и ще изтребя онзи народ –
казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

21

Исус и чудният улов на риба


1 След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: 2 там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевитесинове и други двама от учениците Му. 3 Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през онази нощ не уловиха нищо. 4 А като се разсъмваше вече, Исус застана на брега; учениците обаче не познаха, че е Исус. 5 Исус им казва: Момчета, имате ли риба? Отговориха Му: Нямаме. 6 А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. И те хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риба. 7 Тогава онзи ученик, когото обичаше Исус, казва на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. 8 А другите ученици дойдоха в ладията (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти) и влачеха мрежата с рибата. 9 И като излязоха на сушата, видяха там жарава и риба сложена на нея, и хляб. 10 Исус им каза: Донесете от рибите, които сега уловихте. 11 Симон Петър се качи на ладията, та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и при все че бяха толкова, мрежата не се съдра. 12 Исус им каза: Елате да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? Понеже знаеха, че е Господ.) 13 Дойде Исус, взе хляба и им даде, също и рибата. 14 Това беше вече третият път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите.

Исус възстановява Петър


1 5А като позакусиха, Исус казва на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тези? Казва Му: Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. 16 Пак му казва втори път: Симоне Йонов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси овцете Ми. 17 Казва му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се наскърби, загдето трети път му каза: Обичаш ли Ме? И Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми. 18 Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва, и ще те води, където не искаш. 19 А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, каза му: Върви след Мене. 20 Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна към Него и попита: Господи, кой е тоя, който ще Те предаде? 21 Него като видя, Петър каза на Исуса: Господи, а на този какво ще стане? 22 Исус му каза: Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е? Ти върви след Мене. 23 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик няма да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е?
24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно. 25 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не би побрал написаните книги. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

113

1 Алилуя. Хвалете слуги Господни,
хвалете името Господне.
2 Да бъде името Господне благословено
отсега и довека.
3 От изгряването на слънцето до залязването му
името Господне е за хваление.
4 Господ е високо над всичките народи;
Неговата слава е над небесата.
5 Кой е като Господ, нашия Бог,
Който, макар тронът Му и да е във висините,
6 пак се снижава да преглежда небето и земята.
7 Въздига сиромаха от пръстта
и възвишава немотния от бунището,
8 за да го сложи да седне с първенци,
да, с първенците на людете Му.
9 Който настанява в дом бездетната,
и я прави весела майка на деца.
Алилуя.
© Библейска лига - България