План за четене на Библията

Основен / ден 283

Стар Завет

Еремия

26

Еремия заплашен със смърт


1 В началото на царуването на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово от Господа:
2 Така казва Господ: Застани в двора на Господния дом и изговори на всички Юдови градове, които идват да се покланят в Господния дом, всички слова, които ти заповядвам да им говориш; не задържай ни една дума. 3 Може би ще послушат и всеки ще се върне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лошите им дела. 4 И да им речеш: Така казва Господ: Ако не Ме послушате и не ходите в закона Ми, който поставих пред вас, 5 и не слушате словата на слугите Ми, пророците, които изпращах при вас, като ставах рано и ги пращах, но вие не послушахте, 6 тогава ще направя този дом като Сило и ще направя този град за проклятие на всички народи по земята.
7 А свещениците, пророците и целият народ чуха Еремия да говори тези думи в Господния дом. 8 Но щом Еремия спря да говори на целия народ всичко, което Господ му бе заповядал да им каже, свещениците, пророците и целият народ го хванаха и казаха: Непременно ще умреш. 9 Защо пророкува в Господнето име, като рече: Този дом ще стане като Сило и този град ще запустее, та ще остане без жител? И целият народ се събра около Еремия в Господния дом. 10 И Юдовите първенци, като чуха това нещо, дойдоха от царския дворец в Господния дом и седнаха при входа на Новата порта на Господния дом. 11 Тогава свещениците и пророците говориха пред първенците и целия народ, казвайки: Този човек заслужава да бъде умъртвен, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си.
12 Тогава Еремия говори на всички първенци и на целия народ, като рече: Господ ме изпрати да пророкувам против този дом и против този град всички слова, които чухте. 13 Затова сега оправете постъпките си и делата си и послушайте гласа на Господа, вашия Бог. И Господ ще се разкае за злото, което е изговорил против вас. 14 А за мене, ето, аз съм в ръката ви; направете с мене каквото ви се вижда за добро и угодно. 15 Но добре да знаете, че ако ме умъртвите, ще докарате невинна кръв върху себе си, върху този град и върху жителите му; защото наистина Господ ме прати при вас да говоря в ушите ви всички тези слова.
16 Тогава първенците и целият народ рекоха на свещениците и на пророците: Този човек не заслужава да бъде умъртвен, защото ни говори в името на Господа, нашия Бог. 17 Тогава някои от местните старейшини станаха и говориха пред събрания народ: 18 Михей моресетецът пророкуваше в дните на Юдовия цар Езекия, като се обърна към целия народ на Юда, казвайки: Така казва Господ на силите: Сион ще се изоре като нива, Ерусалим ще стане грамади от развалини, а хълмът на този дом – като планина. 19 Умъртвиха ли го Юдовият цар Езекия и цял Юда? Не се ли побоя той от Господа и не умилостиви ли Господа, та Господ се разкая за злото, което беше изрекъл против тях? Така можем да си навлечем голямо зло на своите души.
20 А имаше и друг човек, Урия, Семаевият син от Кириат-Еарим, който пророкуваше в Господнето име; и пророкуваше против този град и против тази страна със същите думи както и Еремия. 21 И когато цар Йоаким, всичките му силни мъже и всичките първенци чуха думите му, царят търсеше случай да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се, побягна и отиде в Египет. 22 А цар Йоаким прати мъже в Египет – Елнатан, Ахворовия син, и известни мъже с него в Египет, 23 и изведоха Урия от Египет и го доведоха при цар Йоаким, който го порази с меч и хвърли трупа му в гробищата на простолюдието. 24 Но ръката на Ахикам, Сафановия син, бе с Еремия, за да не го предадат в ръката на народа и да го убият.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Яков

1

Изпитания и изкушения


1 Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте разпръснати племена, поздрав.
2 Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания, 3 като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. 4 А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. 5 Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава щедро на всички, без да укорява, и ще му се даде. 6 Но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. 7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, 8 понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. 9 Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига, 10 а богатият – когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. 11 Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът ѝ окапва, и красотата на изгледа ѝ изчезва: така и богатият ще повехне в пътищата си.
12 Блажен онзи човек, който издържа изпитание; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят. 13 Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. 14 А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; 15 и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. 16 Не се заблуждавайте, любезни мои братя; 17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка на промяна. 18 От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.

Изпълнители, а не само слушатели


19 И тъй, любезни мои братя, нека бъде всеки човек бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи; 20 защото човешкият гняв не върши Божията правда.
21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемете с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви. 22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. 23 Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото: 24 оглежда се, отива си и завчас забравя какъв е бил. 25 Но който вникне в съвършения закон, закона на свободата, и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. 26 Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. 27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето какво е: да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

18

1 Който се отлъчва от другите, търси само своето желание,
и се противи на всеки здрав разум.
2 Безумният не се наслаждава на благоразумието,
а само на изявите на сърцето си.
3 С идването на нечестивия идва и презрението,
с подлостта идва и позорът.
4 Думите от устата на човека са като дълбоки води,
а изворът на мъдростта е като поток.
5 Не е добро да показваш пристрастрие към нечестивия
и да лишиш праведния от справедлива присъда.
6 Устните на безумния причиняват препирни,
а устата му предизвикват плесници.
7 Устата на безумния са погибел за него,
а устните му са примка за душата му.
8 Думите на клюкаря са като сладки залъци –
те слизат вътре в корема.
9 Немарливият в работата си
е брат на разсипника.
10 Името Господне е яка кула –
праведният прибягва в нея и е в безопасност.
11 Имотът на богатия е укрепен град за него,
във въображението му е като висока стена.
12 Преди падение сърцето на човека се възгордява,
а преди прославяне то се смирява.
13 Да отговаря някой преди да чуе,
е безумие и позор за него.
14 Духът на човека ще го подпира в немощта му;
но унилият дух кой може да повдигне?
15 Сърцето на благоразумния придобива разум;
и ухото на мъдрите търси знание.
16 Подаръкът, който дава човек, му отваря път
и го привежда пред големците.
17 Който пръв защитава делото си, изглежда да е прав,
но съседът му идва и го изпитва.
18 Жребият прекратява разприте
и решава между силните.
19 Брат, онеправдан, е по-недостъпен от укрепен град;
и разногласията са като лостове на крепост.
20 От плодовете на устата се пълни коремът на човека;
от жътвата на устните си се насища човек.
21 Смърт и живот има в силата на езика;
и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.
22 Който е намерил съпруга, намерил е добро
и е получил благоволение от Господа.
23 Сиромахът говори с молба,
а богатият отговаря грубо.
24 Човек, който има много приятели, може да стигне до гибел,
но има приятел, който стои по-близко и от брат.
© Библейска лига - България