План за четене на Библията

Основен / ден 287

Стар Завет

Еремия

16

Ден на бедствие


1 Господнето слово дойде пак към мене:
2 Недей си взема жена,
нито да имаш синове или дъщери на това място.
3 Защото така казва Господ
за синовете и за дъщерите, които се раждат на това място,
и за майките, които са ги родили,
и за бащите, които са ги добили, в тази страна:
4 Те ще умрат от разни видове люта смърт;
не ще бъдат оплакани, нито погребани;
ще бъдат като тор по лицето на земята;
ще загинат от меч и от глад,
и труповете им ще бъдат храна
за небесните птици и за земните зверове.
5 Защото така казва Господ:
Не влизай в дом, където има жалейка,
не ходи да ридаеш или да оплакваш с тях;
защото отнех мира Си от този народ – казва Господ, –
да! Отнех милосърдието и щедростта Си.
6 И големи, и малки ще измрат в тази страна;
не ще бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
нито ще правят нарязвания по телата си,
нито ще се обръснат за тях;
7 нито ще раздават хляб в жалеенето,
за да ги утешат за умрелия,
нито ще ги напоят с утешителната чаша
за баща им или за майка им.
8 Не влизай и в дом, където има пируване,
да седиш с тях, за да ядеш и да пиеш.
9 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Ето, пред очите ви и във вашите дни
Аз ще направя да престане в това място
гласът на радостта и гласът на веселието,
гласът на младоженеца и гласът на невестата.
10 И когато известиш на този народ всички тези слова, и те ти рекат: Защо е изрекъл Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа, нашия Бог?
11 Тогава да им речеш:
Понеже ме оставиха бащите ви – казва Господ, –
и последваха други богове,
служиха им и им се поклониха,
а Мене оставиха и закона Ми не опазиха;
12 а и вие сторихте още по-лошо от бащите си –
защото ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце
и не Ме слушате.
13 Затова ще ви изхвърля от тази земя
в земя, която не сте познавали – нито вие, нито бащите ви –
и там ден и нощ ще служите на други богове,
понеже няма да покажа милост към вас.
14 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато няма вече да казват: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израиляните от Египетската земя!
15 Но: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израиляните от северната земя
и от всички страни, където ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в земята им,
която дадох на бащите им.
16 Ето, ще пратя за много рибари –
казва Господ – та ще ги изловят;
и след това ще пратя за много ловци,
та ще ги гонят от всяка планина
и от всеки хълм, и от дупките на канарите.
17 Защото очите Ми са върху всичките им пътища;
те не са скрити от лицето Ми,
нито е утаено беззаконието им от очите Ми.
18 И най-напред ще им въздам двойно
за беззаконието и за греха им,
защото оскверниха земята Ми
с труповете на гнусотиите си
и с мерзостите си напълниха наследството Ми.
19 Господи, сило моя и крепост моя,
прибежище мое в скръбен ден!
При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята
и ще кажат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
суета, и безполезни неща.
20 Да си прави ли човек богове,
които всъщност не са богове?
21 Затова, ето, ще ги накарам този път да познаят –
ще ги накарам да познаят ръката Ми и силата Ми;
и те ще познаят, че името Ми е Еова.
© Библейска лига - България

17

1 Юдовият грях е записан с желязно длето с диамантен връх;
начертан е на плочата на сърцето им
и върху роговете на жертвениците им,
2 докато чадата им помнят жертвениците си и ашерите си
при зелените дървета по високите хълми.
3 Моята планина в полето,
имота ти и всичките ти съкровища ще предам на разграбване
заедно с високите ти места поради грях във всичките ти предели.
4 А ти, която си едвам оцеляла,
ще загубиш наследството, което ти дадох
и ще те накарам да робуваш на неприятелите си
в земя, която не познаваш;
защото запалихте огъня на гнева Ми,
който ще гори довека.
5 Така казва Господ:
Проклет да бъде онзи,
който се уповава на човек,
който прави плътта своя мишца
и чието сърце се отдалечава от Господа,
6 защото той ще бъде като изтравничето в пустинята –
няма да види, когато дойде доброто,
но ще обитава в сухите места на пустинята,
в солена и ненаселена земя.
7 Благословен да бъде онзи човек,
който се уповава на Господа
и чието упование е Господ,
8 защото той ще бъде като дърво, насадено при вода,
което разпростира корените си при потока,
и няма да се бои, когато настане пек,
но листата му ще се зеленеят,
и не ще има грижа в година на суша,
нито ще престане да дава плод.
9 Сърцето е измамливо повече от всичко
и е страшно болно. Кой може да го познае?
10 Аз, Господ, изпитвам сърцето,
опитвам вътрешностите,
за да въздам всекиму според постъпките му
и според плода на делата му.
11 Като яребицата, която събира пиленца, които не е измътила,
е онзи, който придобива много богатства с неправда;
в половината на дните му те ще го оставят
и в сетнините си той ще бъде безумен.
12 Славен, възвишен от самото начало престол,
е мястото на светилището ни.
13 Господи, надеждо Израилева,
всички, които Те оставят, ще се посрамят;
на тези, които отстъпят от Мене, имената им ще бъдат написани върху пръстта,
защото оставиха Господа – извора на живата вода.
14 Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен;
спаси ме и ще бъда спасен,
защото с Тебе аз се хваля.
15 Ето, те ми казват:
Къде е словото Господне? Нека дойде сега.
16 Но аз не побързах да се оттегля, за да не съм пастир и да не Те следвам;
нито пожелах скръбния ден;
Ти знаеш:
това, което е излязло из устните ми, беше явно пред Тебе.
17 Не бъди ужас за мене;
Ти си мое прибежище в злощастен ден.
18 Нека се посрамят онези, които ме гонят, а аз да не се посрамя;
нека се ужасяват те, а аз да не се ужася;
докарай върху тях злощастен ден
и сломи ги с двоен пролом.
Осветете съботата
19 Така ми рече Господ: Иди и застани при портата на синовете на народа си, през която влизат Юдовите царе и през която излизат; и при всички ерусалимски порти и кажи им: 20 Слушайте Господнето слово, Юдови царе и всички от Юда, и всички ерусалимски жители, които влизате през тези порти. 21 Така казва Господ: Внимавайте, пазете душите си и не носете товар в съботен ден, нито го внасяйте през ерусалимските порти; 22 нито изнасяйте товар от къщите си в съботен ден и не вършете никаква работа; но освещавайте съботния ден, както заповядах на бащите ви. 23 Те обаче не послушаха, нито приклониха ухото си, но закоравиха врата си, за да не чуят и да не приемат наставление.
24 И тъй, ако Ме послушате внимателно – казва Господ, –
да не внасяте товар през портите на този град в съботен ден,
но да освещавате съботния ден
и да не вършите в него никаква работа,
25 тогава ще влизат през портите на този град
царе и князе, седящи на Давидовия престол,
возени на колесници и яздещи на коне –
те и първенците им,
Юдовите мъже и ерусалимските жители;
и този град ще се населява вечно.
26 И ще дойдат от Юдовите градове
и от ерусалимските околности,
от Вениаминовата земя и от полската,
и от планинската, и от юг,
носещи всеизгаряния и жертви,
и хлебни приноси, и ливан,
носещи още и благодарствени жертви в дома Господен.
27 Но ако не Ме послушате
да освещавате съботния ден
и да не носите товар, нито да влизате с такъв през ерусалимските порти в съботен ден,
тогава ще запаля огън в портите му,
който ще пояде ерусалимските палати
и няма да угасне.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Яков

5

Предупреждение за богатите потисници


1 Слушайте сега, вие богати, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. 2 Богатството ви изгни, и дрехите ви са проядени от молци. 3 Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. 4 Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивята ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. 5 Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си дори в ден на клане. 6 Осъдихте, убихте праведния; и той не ви се противи.

Търпение в страданието


7 И тъй, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато навали и ранният, и късният дъжд. 8 Останете и вие твърди, укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи. 9 Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. 10 Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха в Господнето име. 11 Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видели сте сетнината, въздадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.
12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва; но нека думите ви да бъдат: „Да, да“, и „Не, не“, за да не паднете под осъждение.

Молитва с вяра


13 Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. 14 Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име; 15 и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. 16 И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18 и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.
19 Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне, 20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

115

1 Не нам, Господи, не нам,
но на Своето име дай слава,
заради милостта Си и заради истината Си.
2 Защо да рекат народите:
къде е сега техният Бог?
3 Нашият Бог е на небето;
прави всичко, което Му е угодно.
4 Техните идоли са сребро и злато,
направа на човешките ръце.
5 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
6 уши имат, но не чуват;
ноздри имат, но не миришат;
7 ръце имат, но не пипат;
нозе имат, но не ходят;
нито издават глас от гърлото си.
8 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който се уповава на тях.
9 Израиле, уповавай се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
10 Доме Ааронов, уповавайте се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
11 Вие, които се боите от Господа, уповавайте се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
12 Господ си спомни за нас; ще ни благослови;
ще благослови Израилевия дом;
ще благослови Аароновия дом.
13 Ще благослови онези, които се боят от Господа,
и малки и големи.
14 Дано Господ ви умножава повече и повече –
вас и чадата ви.
15 Благословени сте вие от Господа,
Който е сътворил небето и земята.
16Небесата са небеса на Господа;
а земята Той даде на човешките чада.
17 Мъртвите не хвалят Господа,
нито онези, които слизат в мястото на мълчанието;
18 но ние ще благославяме Господа
отсега и довека. Алилуя.
© Библейска лига - България