План за четене на Библията

Основен / ден 292

Стар Завет

4 Царе

22

Открива се Книгата на закона


1 Йосия бе осемгодишен, когато се възцари, и царува в Ерусалим тридесет и една години; а името на майка му бе Йедида, дъщеря на Адая от Васкат. 2 Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи в пътя на баща си Давид, без да се отклони ни надясно, ни наляво.
3 И в осемнадесетата година на цар Йосия, царят прати в Господния дом писаря Сафан, сина на Азалия, Месуламовия син, и му каза: 4 Иди при първосвещеника Хелкия и му кажи да изброи внесените в Господния дом пари, които вратарите са събрали от народа, 5 и нека ги предадат в ръката на работниците, които надзирават Господния дом; а те нека ги дадат на работниците, които са в Господния дом, за да поправят повредите на дома – 6 на дърводелците, на строителите и на зидарите – за да купят дървен материал и дялани камъни, и да поправят дома. 7 Обаче не държаха с тях никаква сметка за предаваните в ръцете им пари, защото постъпваха честно.
8 Тогава първосвещеникът Хелкия каза на писаря Сафан: Намерих книгата на закона в Господния дом. И Хелкия даде книгата на Сафан, който я прочете. 9 И писарят Сафан отиде при царя и доложи на царя: Слугите ти харчат парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на работниците, които надзирават Господния дом. 10 И писарят Сафан съобщи на царя: Свещеникът Хелкия ми даде една книга. И Сафан я прочете пред царя. 11 И царят, като чу думите от книгата на закона, раздра дрехите си. 12 Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Ахвор, Михеевия син, на писаря Сафан и на царския слуга Асая: 13 Идете, допитайте се до Господа за мене, за народа и за цял Юда относно думите на тази книга, която се намери; защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не са слушали думите на тази книга, за да постъпват според писаното за нас. 14 И така, свещеникът Хелкия, Ахикам, Ахвор, Сафан и Асая отидоха при пророчицата Олда, жена на одеждопазителя Селум, сина на Тиква, Арасовия син. А тя живееше в Ерусалим, във втория участък; и те говориха с нея. 15 И тя им рече: Така казва Господ, Израилевият Бог: Кажете на човека, който ви е пратил при мене, 16 Така казва Господ: Ето, Аз ще докарам зло на това място и на жителите му, според всичко, което е писано в книгата, която Юдовият цар е прочел. 17 Понеже Ме оставиха и кадяха на други богове, та Ме разгневиха с всичките дела на ръцете си, затова гневът Ми ще пламне против това място и няма да угасне. 18 А на Юдовия цар, който ви прати да се допитате до Господа, така да му кажете: Така казва Господ, Израилевият Бог, относно думите, които си чул: 19 Понеже сърцето ти е омекнало и ти си се смирил пред Господа, когато си чул това, което говорих против това място и против жителите му, че ще запустеят и ще станат за проклятие, и ти раздра дрехите си, и плака пред Мене, затова и Аз те послушах, казва Господ. 20 Ето, Аз ще те прибера при бащите ти и ще се прибереш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място. И те доложиха на царя.
© Библейска лига - България

23

Йосия подновява завета


1 Тогава царят прати, та събраха при него всичките Юдови и ерусалимски старейшини. 2 И царят отиде в Господния дом, и с него – всички Юдови мъже и всички ерусалимски жители – свещеници, пророци и всички люде от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всички думи от Книгата на завета, която се намери в Господния дом. 3 И царят застана до стълба, и сключи завет пред Господа да следва Господа, да пази заповедите Му и заявленията Му, и повеленията Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета.
4 Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за ашерата и за цялото небесно множество; и ги изгори вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил. 5 И премахна идолопоклоническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. 6 Изнесе ашерата от Господния дом вън от Ерусалим, на потока Кедрон, и като я изгори при потока Кедрон, стри я на прах и хвърли праха ѝ по общонародните гробища. 7 Събори и къщите на мъжеложците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за ашерата. 8 И доведе всички свещеници от Юдовите градове, и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили – от Гева до Вирсавее; и събори високите места при портите – при входа на портата на градоначалника Исус отляво на градската порта. 9 Но жреците от високите места не отиваха да служат при Господния олтар в Ерусалим, а ядяха безквасни хлябове сред братята си. 10 Царят оскверни и Тофет, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да прекарва сина си или дъщеря си през огъня в жертва на Молох. 11 И премахна конете, които Юдовите царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом, при жилището на скопеца Натан-Мелех, което бе в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето. 12 Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които Юдовите царе бяха направили, и жертвениците, които Манасия бе направил в двата двора на Господния дом, и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон. 13 Царят оскверни и високите места пред Ерусалим отдясно на Хълма на разврата, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта – мерзостта на сидонците, и за Хемош – мерзостта на моавците, и за Мелхом – мерзостта на амонците. 14 И строши статуите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости. 15 При това, царят събори жертвеника, който беше във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който бе вкарал в грях Израил, да! Онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата. 16 И като се обърна и съгледа гробовете, които бяха там на хълма, Йосия прати да вземат костите от гробовете, изгори ги на жертвеника и го оскверни, според Господнето слово, прогласено от Божия човек, който прогласи тези неща. 17 Тогава попита: Какъв е тоя стълб, който виждам? А градските мъже му отговориха: Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юда и прогласи тези дела, които ти извърши против Ветилския жертвеник. 18 Тогава царят каза: Оставете го; никой да не поклати костите му. И така, оставиха костите му непоклатени, заедно с костите на пророка, който дойде от Самария. 19 Йосия премахна и всички капища на високите места, които се намираха в сирийските градове, и които Израилевите царе бяха направили, та бяха разгневили Господа, и постъпи с тях точно според делата, които беше извършил във Ветил. 20 И като изкла на жертвениците всички жреци от високите места, които бяха там, и изгори върху тях човешки кости, той се върна в Ерусалим.
21 След това царят заповяда на целия народ: Направете пасха на Господа, вашия Бог, както е писано в тази Книга на завета. 22 Защото от времето на съдиите, които съдеха Израил, и по времето на никой от Израилевите царе или Юдовите царе, не бе извършвана такава пасха на Господа, 23 каквато се извърши в Ерусалим в осемнадесетата година на цар Йосия.
24 При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всички мерзости, които се виждаха в Юдовата земя и в Ерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеникът Хелкия намери в Господния дом. 25 Преди него не е имало подобен на него цар, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила, според целия Мойсеев закон; и след него не се издигна подобен на него.
26 При все това Господ не отвърна яростния Си и голям гняв; защото гневът Му пламна против Юда поради всички предизвикателства, с които Манасия го беше разгневил. 27 И рече Господ: Ще отхвърля и Юда от лицето Си, както отхвърлих Израил; ще отхвърля и този град Ерусалим, който избрах, и дома, за който рекох: Името Ми ще бъде там.
28 А останалите дела на Йосия и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 29 В неговите дни египетският цар, Фараон Нехао излезе против асирийския цар при река Ефрат. Затова цар Йосия излезе против него; а той, като го видя, го уби в Магедон. 30 И слугите му го откараха мъртъв в колесница от Магедон и го докараха в Ерусалим, където го погребаха в неговия гроб. А народът на страната взе Йоахаз, Йосиевия син, и като го помаза, направи го цар вместо баща му.

Йоахаз – цар на Юда


31 Йоахаз бе двадесет и тригодишен, когато се възцари и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 32 Той върши зло пред Господа, като бащите си. 33 А Фараон Нехао го затвори в Ривла, в земята Хамат, за да не царува в Ерусалим; и наложи на земята дан от сто таланта сребро и един талант злато. 34 И Фараон Нехао постави Елиаким, Йосиевия син, цар вместо баща му Йосия, като промени името му на Йоаким, а Йоахаз отпрати; и той дойде в Египет и там умря. 35 А Йоаким даде на Фараона среброто и златото, обаче обложи с данък земята, за да даде парите според Фараоновата заповед; с насилие събра среброто и златото от народа на страната – от всекиго според състоянието му, за да го даде на Фараон Нехао.

Йоаким – цар на Юда


36 Йоаким бе двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Зевуда, дъщеря на Федая от Рума. 37 Той върши зло пред Господа точно както бащите си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Петрово

5

До презвитерите и младите


1 Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се яви: 2 Пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не от принуждение, но драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; 3 нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. 4 И когато се яви Пастиреначалникът, ще приемете за венец, който не повяхва, славата.
5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. 6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; 7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. 9 Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. 10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенства, утвърди и укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко. 11 На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.

Последни поздрави


12 Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърди в нея. 13 Поздравява ви избраната заедно с вас църква във Вавилон, и синът ми Марк. 14 Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа Исуса. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи