План за четене на Библията

Основен / ден 293

Стар Завет

2 Летописи

36

1 Тогава народът от Юдовата земя взе Йоахаз, Йосиевия син, и го направи цар в Ерусалим вместо баща му.

Йоахаз, цар на Юда


2 Йоахаз бе двадесет и тригодишен, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим. 3 Защото египетският цар го свали от престола в Ерусалим и наложи на земята данък от сто таланта сребро и един талант злато. 4 И египетският цар постави брат му Елиаким за цар над Юда и Ерусалим, като промени името му на Йоаким. А брат му Йоахаз Нехао взе и го заведе в Египет.

Йоаким, цар на Юда


5 Йоаким бе двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и върши зло пред Господа, своя Бог. 6 И вавилонският цар Навуходоносор излезе против него и го окова с окови, за да го заведе във Вавилон. 7 Навуходоносор занесе и от вещите на Господния дом във Вавилон и ги сложи в капището си във Вавилон. 8 А останалите дела на Йоаким и мерзостите, които извърши, и това, което се намери в него, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе. И вместо него се възцари синът му Йоахин.

Йоахин, цар на Юда


9 Йоахин бе осемнадесетгодишен, когато се възцари и царува три месеца и десет дни в Ерусалим; и върши зло пред Господа. 10 А в края на годината цар Навуходоносор прати да го доведат във Вавилон заедно с отбраните вещи на Господния дом; и направи Седекия, брата на баща му, цар над Юда и Ерусалим.
11 Седекия бе двадесет и еднагодишен, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим. 12 Той върши зло пред Господа, своя Бог; не се смири пред пророк Еремия, който му говореше с Господните уста. 13 А още се и вдигна против цар Навуходоносор, който го бе заклел в Бога в подчиненост; и закорави врата си, и упорства в сърцето си дотам, че не се обърна към Господа, Израилевия Бог. 14 При това всички по-главни свещеници и народът преумножиха престъпленията си според всички мерзости на народите и оскверниха дома на Господа, който Той бе осветил в Ерусалим. 15 И Господ, Бог на бащите им, ги предупреждаваше чрез Своите посланици, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше народа Си и обиталището Си. 16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, докато гневът Му се издигна против народа Му, така че нямаше вече изцеление. 17 Затова Той доведе против тях халдейския цар, който изби юношите им с меч, вътре в дома на светилището им, и не пожали ни юноша, ни девица, ни старец, ни белокос; всички предаде в ръката му. 18 И всички вещи на Божия дом – големи и малки – и съкровищата на Господния дом, и съкровищата на царя и на първенците му – всичко занесе във Вавилон. 19 И изгориха Божия дом, и събориха стената на Ерусалим, и всичките му палати изгориха с огън, и всичките му скъпоценни вещи унищожиха. 20 А оцелелите от меч отведе във Вавилон, където станаха роби на него и на синовете му до времето на персийското царство; 21 за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Еремия, докато земята не се наслади на съботите си; защото през цялото време на запустението си тя пазеше съботата, докато се изпълниха седемдесет години.
22 А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир, та прогласи из цялото си царство, още и писмено обяви: 23 Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Еова ми е дал всички царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Който между вас е от Неговия народ, нека Еова, неговият Бог, да бъде с него и нека отиде там.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Петрово

1

1 Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра: 2 Благодат и мир да ви се умножат чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.

Да затвърждаваме нашето призвание и избиране


3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призвал чрез Своята слава и сила; 4 чрез които ни се подариха скъпоценните и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избегнали произлязлото от страстите разтление в света; 5 то по самата тази причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, 6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, 7 на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. 8 Защото, ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да ви оставят безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. 9 Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране; защото, като изявявате тези добродетели, никога няма да се спънете. 11 Понеже така ще ви се даде щедър достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Пророческото слово като светило


12 Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. 13 И мисля, че е право, докато съм в тази телесна хижа, да ви подбуждам чрез напомняне; 14 понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. 15 Даже ще се постарая вие и след умирането ми да можете всякога да помните тези работи. 16 Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. 17 Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. 18 Този глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на святата планина. 19 И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. 2 0И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено на пророка обяснение на Божията воля; 21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [святите] човеци са говорили от Бога; движени от Святия Дух.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

118

1 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
2 Нека каже сега Израил,
че Неговата милост трае довека.
3 Нека каже сега Аароновият дом,
че Неговата милост трае довека.
4 Нека кажат сега онези, които се боят от Господа,
че Неговата милост трае довека.
5 В притеснението си призовах Господа;
Господ ме послуша и ме постави на широко място.
6 Господ е откъм мене; няма да се убоя;
какво може да ми стори човек?
7 Господ е откъм мене между помощниците ми;
затова ще видя повалянето на онези които ме мразят.
8 По-добре да се надява някой на Господа,
а не да се уповава на човека.
9 По-добре да се надява някой на Господа,
а не да се уповава на князе.
10 Всичките народи ме обиколиха;
но в името Господне ще ги отсека.
11 Обиколиха ме,
да, обиколиха ме;
но в името Господне ще ги отсека.
12 Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни;
защото в името Господне ще ги отсека.
13 Ти, враже, ме тласна силно, за да падна;
но Господ ми помогна.
14 Сила моя и песен моя е Господ,
и Той ми стана избавител.
15 Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните;
десницата Господня върши храбри дела.
16 Десницата Господня се издигна;
десницата Господня върши храбри дела.
17 Аз няма да умра, но ще живея
и ще разказвам за делата Господни.
18 Строго ме наказа Господ,
но на смърт не ме предаде.
19 Отворете ми портите на правдата;
ще вляза в тях и ще прославя Господа.
20 Това са Господните порти,
в които ще влязат праведните.
21 Ще Те славословя, защото си ме послушал
и станал си ми избавител.
22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
стана глава на ъгъла.
23 От Господа е това
и чудно е в нашите очи.
24 Този е денят, който Господ е сътворил;
нека се радваме и се развеселим в Него.
25 О, Господи, избави, молим се!
О, Господи, молим се, изпрати благоденствие!
26 Благословен, който иде в Господнето име!
Благославяме ви от дома Господен.
27 Господ е Бог, Който ни показа светлина;
приведете до роговете на олтара
вързаната с въжета жертва.
28 Ти си Бог мой и ще Те славя;
Боже мой, ще Те възвишавам.
29 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
© Библейска лига - България