План за четене на Библията

Основен / ден 297

Стар Завет

Даниил

7

Сънят на Даниил за четирите звяра


1 В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения в главата си върху леглото си. Тогава записа съня и разказа главното. 2 Даниил каза: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрове развълнуваха голямото море. 3 И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг. 4 Първият бе като лъв и имаше орлови крила; докато го гледах, крилата му се изскубаха и той се издигна от земята и бе заставен да се изправи на два крака като човек, и даде му се човешко сърце. 5 След това, ето друг звяр, втори, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата между зъбите си; и му казваха така: Стани, изяж много месо. 6 След това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: този звяр имаше и четири глави; и даде му се власт. 7 След това, като погледнах в нощните видения, ето четвърти звяр – страшен и ужасен, и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и трошеше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога. 8 Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове бяха изкоренени; и ето, на този рог имаше очи като човешки очи, и уста, които говореха надменно. 9 Гледах, докато се положиха престоли и Древният по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му – като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му – пламтящ огън. 10 Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха. 11 И продължих да гледам заради надменните думи, които рогът изговаряше; гледах, докато звярът беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. 12 А колкото до другите зверове, тяхната власт бе отнета; животът им обаче се продължи до време и година. 13 Гледах в нощните видения, и ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по дни; и доведоха Го пред Него. 14 И на Него се даде власт, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.

Тълкуванието на съня


15 Колкото до мене, Даниил, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми и виденията в главата ми ме смутиха. 16 Приближих се до един от стоящите отпред и го попитах какво е истинското значение на всичко това. И той ми проговори и ми даде да разбера значението на тези неща. 17 Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. 18 Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека и до вечни векове. 19 Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му – медни, който пояждаше и трошеше, а останалото стъпкваше с нозете си, 20 и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три – за онзи рог, на който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другите. 21 Гледах как този същият рог воюваше със светиите и надвиваше, 22 докато дойде Древният по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. 23 Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши. 24А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе. 25 Той ще говори хулни слова против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. 26 Но когато съдилището заседава, ще му отнемат властта, за да го изтребят и погубят докрай. 27 А царството и властта, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на народа от светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство, и на Когото всички властници ще служат и ще се покоряват.
28 Тук е краят на словото. Колкото до мене, Даниил, размишленията ми ме смутиха много и изгледът на лицето ми се измени; но запазих словото в сърцето си.
© Библейска лига - България

8

Видението на Даниил с овена и козела


1 В третата година от царуването на цар Валтасар, на мене, Даниил ми се яви видение, след онова, което ми се бе явило по-напред. 2 Видях във видението, (а когато видях, бях в столицата Суса, която е в областта Елам;) и видях във видението – бях при реката Улай. 3 После повдигнах очи и видях, и ето, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога; роговете бяха високи, но единият по-висок от другия; и по-високият беше израснал по-после. 4 Видях как овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но той постъпваше по волята си и се държеше горделиво. 5 И като размишлявах, ето, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята; и козелът имаше изпъкнал рог между очите си. 6 Той дойде до овена с двата рога, който бях видял да стои пред реката, и се завтече върху него с устремната си сила. 7 И видях, че се приближи при овена и се разяри против него, и като удари овена, счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; и той го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да избави овена от силата му. 8 Тогава козелът се възгордя много; но когато заякна, големият му рог се счупи и вместо него излязоха четири изпъкнали рога към четирите небесни ветрове. 9 И от единия от тях излезе един малък рог, който нарасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. 10 Издигна се чак до небесното войнство и свали на земята част от това войнство и от звездите, и ги стъпка. 11 Да! Издигна се дори до Началника на войнството, отне от него всекидневната жертва и мястото на светилището Му бе поругано. 12 И войнството на светиите бе предадено нему заедно с всекидневната жертва, поради престъпление; и той повали истината на земята, стори всичко това и успя. 13 Тогава чух един светия да говори; и друг светия да казва на този, който говореше: Докога се простира видението за всекидневната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и войнството на светиите ще бъдат потъпквани? 14 И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.

Тълкувание на видението


15 И когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И ето, застана пред мене нещо като човешки образ; 16 и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и каза: Гаврииле, направи този човек да разбере видението. 17 И така, той се приближи, където стоях; и когато дойде, аз се уплаших и паднах по лице; а той ми каза: Разбери, сине човешки; защото видението се отнася до последните времена. 18 И като ми говореше, аз паднах в несвяст по лице на земята; но той се допря до мене и ме изправи. 19 И рече: Ето, аз ще те науча какво има да се случи в последните времена на гнева; защото видението се отнася до определеното последно време. 20 Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и Персия. 21 Буйният козел е гръцкият цар; и големият рог между очите му е първият цар. 22 А когато се е строшил той и са излезли четирима вместо него, значи, че четирима царе ще се издигнат от този народ, но не със сила като неговата. 23 И в края на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. 24 И могъществото му ще бъде голямо, но не чрез неговата сила; и ще погубва напълно, ще благоуспява и ще действа по волята си, и ще погубва силните и святите люде. 25 Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му; и той ще се възгордее в сърцето си и всред мир ще погуби мнозина; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка. 26 А разказаното видение за денонощията е вярно; все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. 27 Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни; после станах и взех да върша царските дела. Бях изумен от видението, защото никой не го разбираше.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Йоан

2

1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца, Исус Христос Праведния. 2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. 3 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. 4 Който казва: Познавам Го, но не пази заповедите Му, лъжец е, и истината не е в него. 5 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. 6 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
7 Любезни, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули. 8 Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинно и в Него, и в нас; защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. 9 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и досега е в тъмнината. 10 Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. 11 А който мрази брата си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
12 Пиша ви, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. 13 Пиша ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша ви, младежи, защото победихте лукавия. Писах ви, дечица, защото познавате Отца. 14 Писах ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах ви, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

Не любете света


15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, любовта на Отца не е в него. 16 Защото нищо, което е в света – страстта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света; 17 и светът преминава, и всичко, към което той има похот; а който върши Божията воля, пребъдва довека.

Предупреждение срещу антихристите


18 Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. 19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да са си останали с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. 20 А вие сте помазани от Святия и знаете всичко. 21 Пиша ви не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. 22 Кой е лъжец, ако не онзи, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. 23 Никой, който се отрича от Сина, няма и Отца; [а който изповядва Сина, има и Отца]. 24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека пребъдва у вас. Ако пребъдва у вас това, което сте чули отначало, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. 25 И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. 26 Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят; 27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, пребъдва във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи на всичко и е истинно, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както и ви е научило да правите.

Божии чада


28 Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме увереност и да не се посрамим от Него в пришествието Му. 29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

20

1 Виното е присмивач, а спиртното питие – крамолник;
и който се увлича по тях, не е благоразумен.
2 Заплахата на царя е като рев на лъв;
който го дразни, съгрешава против своя живот.
3 Чест е за човека да страни от препирня;
а всеки безумен се впуска в раздори.
4 Ленивият не иска да оре поради зимата,
затова, когато потърси по жетва, не намира нищо.
5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода,
но разумен човек ще го извади.
6 Много човеци разгласяват всеки своята доброта,
но кой може да намери верен човек?
7 Праведният човек ходи в непорочността си –
блажени са чадата му след него.
8 Цар, който седи на съдебен престол,
с очите си пресява всяко зло.
9 Кой може да каже: Очистих сърцето си;
чист съм от греховете си?
10 Различни грамове и различни мерки –
и двете са мерзост пред Господа.
11 Даже и детето се познава по постъпките му –
делата му чисти ли са и прави ли са.
12 Ухо да слуша и око да гледа –
Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, да не осиромашееш;
отвори си очите и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е, лошо е! – казва купувачът,
а когато отмине, тогава се хвали с покупката.
15 Има злато и изобилие драгоценни камъни,
но устните, които изричат знание, са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд;
и я задръж в залог, ако го е направил за чужда жена.
17 Хляб, спечелен с лъжа, е сладък на човека,
но после устата му ще се напълнят с камъчета.
18 Намеренията се утвърждават чрез съвещание;
затова с мъдри съвети води война.
19 Клеветникът обхожда и открива тайни;
затова не се събирай с онзи, който ласкае с устните си.
20 Който злослови за баща си или за майка си,
светилникът му ще изгасне в най-мрачна тъмнина.
21 На имуществото, което бързо се придобива отначало,
сетнината не ще бъде благословена.
22 Да не речеш: Ще въздам за злото;
почакай Господа и Той ще те избави.
23 Различни грамове са мерзост пред Господа;
и неверните теглилки не са добри.
24 Стъпките на човека се насочват от Господа;
тогава как може да познае човек пътя си?
25 Примка е за човека да дава прибързано оброк
и след като се е обрекъл, тогава да се разкайва.
26 Мъдрият цар пресява нечестивите
и докарва върху тях колелото на вършачката.
27 Духът на човека е светилото Господне,
което изпитва вътрешния човек.
28 Милост и истина пазят царя
и той поддържа престола си с милост.
29 Славата на младите е силата им;
и украшението на старците са белите им коси.
30 Удари и рани очистват злото,
боят прочиства вътрешния човек.
© Библейска лига - България