План за четене на Библията

Основен / ден 300

Стар Завет

4 Царе

24

1 В неговите дни вавилонският цар Навуходоносор завладя земята; и Йоаким му стана подчинен за три години, но после се отметна и въстана против него. 2 И Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, моавските чети и четите на амонците и ги прати против Юда, за да го съкрушат, според словото, което Господ бе говорил чрез слугите Си, пророците. 3 Наистина по заповед от Господа стана това на Юда, за да го отхвърли от лицето Си поради греховете на Манасия, поради всичко, което бе извършил, 4 а още поради невинната кръв, която бе пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да му прости. 5 А останалите дела на Йоаким и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 6 И Йоаким заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Йоахин. 7 И египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, което принадлежеше на египетския цар – от египетската река до река Ефрат.

Йоахин – цар на Юда


8 Йоахин беше осемнадесетгодишен, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му бе Нехуща, дъщеря на Елнатан от Ерусалим. 9 Той върши зло пред Господа, точно като баща си. 10 В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор настъпиха против Ерусалим и обсадиха града. 11 И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града; 12 и Юдовият цар Йоахин се предаде на вавилонския цар – той, майка му, слугите му, началниците му и скопците му; и вавилонският цар го плени в осмата година на царуването си. 13 И той отнесе оттам всички съкровища на Господния дом и съкровищата на царския дом, и съсече всички златни вещи в Господния храм, които Израилевият цар Соломон беше направил, както Господ беше казал. 14 И пресели цял Ерусалим, всички първенци и всички юначни мъже – десет хиляди пленници – и всички дърводелци и ковачи; остана само по-сиромашката част от народа на страната. 15 Отведе Йоахин във Вавилон; и отведе в плен от Ерусалим във Вавилон царската майка, царските жени, скопците на царя и първенците на страната. 16 Всичките юначни мъже – седем хиляди души, и дърводелците и ковачите – хиляда души, всичките храбри войници – тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон. 17 И вавилонският цар постави чичо му Матания за цар вместо него, като промени името му на Седекия.

Седекия – цар на Юда


18 Седекия беше на двадесет и една години, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 19 Той върши зло пред Господа, точно както Йоаким. 20 Поради гнева на Господа се случи всичко това на Ерусалим и Юда, докато накрая Той ги отхвърли от лицето Си. И Седекия въстана против вавилонския цар.
© Библейска лига - България

25

Падането на Ерусалим


1 И тъй, в деветата година от царуването на Седекия, в десетия месец на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор настъпи – той и цялата му войска – против Ерусалим и като разположи стана си против него, издигнаха укрепления наоколо против него; 2 и обсаждаха града до единадесетата година на цар Седекия. 3 А на деветия ден от четвъртия месец, когато гладът се усили в града, тъй че нямаше хляб за народа да яде, 4 отвори се пролом в градската стена, поради което всички военни мъже побягнаха през портата, която е между двете стени при царската градина, (а халдейците бяха близо около града,) и царят тръгна по пътя за полето. 5 А халдейската войска преследва царя и го стигна в ерихонските полета; и цялата му войска се разбяга от него. 6 И хванаха царя, та го въведоха при вавилонския цар в Ривла; и издадоха присъда против него, а именно: 7 заклаха синовете на Седекия пред очите му, избодоха очите на Седекия и като го вързаха в окови, го заведоха във Вавилон. 8 А в петия месец на седмия ден от месеца, в деветнадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор, дойде в Ерусалим началникът на телохранителите Навузардан, служител на вавилонския цар, 9 и изгори Господния дом и царския дворец; и всички къщи в Ерусалим, всяка голяма къща изгори с огън. 10 И цялата халдейска войска, която бе с началника на телохранителите, събори стените около Ерусалим. 11 Тогава началникът на телохранителите Навузардан заведе в плен останалите от народа, които бяха оцелели в града, и бежанците, които бяха отишли при вавилонския цар, както и останалото множество. 12 Обаче началникът на телохранителите остави някои от най-бедните в земята за лозари и земеделци. 13 А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията, и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците изпотрошиха и пренесоха медта им във Вавилон; 14 отнесоха и котлите, лопатите, щипците, тамянниците и всички медни прибори, с които се извършваше службата. 15 Началникът на телохранителите отнесе и кадилниците и тасовете; каквото беше златно – като злато – и каквото сребърно – като сребро. 16 Колкото за двата стълба, едното море и подножията, които Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тези вещи превишаваше всякакво тегло; 17 височината на единия стълб беше осемнадесет лакти; и меден капител имаше върху него, чиято височина бе три лакти; а върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тези бяха мерките и на втория стълб с мрежата.
18 Началникът на телохранителите плени и първосвещеника Серая, и втория свещеник Софония, и тримата вратари; 19 и от града взе един скопец, който беше надзирател на военните мъже, и петима мъже от имащите достъп при царя, които се намериха в града, и на военачалника писаря, който събираше войски от народа на страната, и шестдесет мъже от народа на страната, които се намериха в града; 20 и като ги плени, началникът на телохранителите Навузарадан ги заведе при вавилонския цар в Ривла. 21 И вавилонският цар ги порази и ги уби в Ривла; в земята Хамат. Така Юда беше откаран в плен от земята си.
22 А колкото до народа, който остана в Юдовата земя, който вавилонският цар Навуходоносор беше оставил, над тях той постави за управител Годолия, син на Ахикам, Сафановия син. 23 И като чуха всички военачалници, те и войниците им, че вавилонският цар поставил за управител Годолия, дойдоха при Годолия в Масфа, а именно: Исмаил, синът на Натания, Йонан, синът на Кария, Серая синът на нетофатеца Танумет, Язания, синът на един маахатец – те и войниците им. 24 И Годолия се закле пред тях и пред мъжете им, като им каза: Не се бойте да бъдете слуги на халдейците; заселете се в земята, работете на вавилонския цар и ще ви бъде добре. 25 Но в седмия месец Исмаил, синът на Натания, Елисамовия син от царския род, дойде заедно с десетина мъже и поразиха Годолия (тъй че умря) и юдеите, и халдейците, които бяха с него в Масфа. 26 Тогава целият народ – от малък до голям и военачалниците, стана и отиде в Египет; защото се уплашиха от халдейците.

Освобождаването на Йоахин


27 А в тридесет и седмата година от пленяването на Юдовия цар Йоахин, в дванадесетия месец, на двадесет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евил-Меродах в годината на възцаряването си, освободи от тъмницата Юдовия цар Йоахин; 28 и говори му любезно, постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон, 29 и промени тъмничните му дрехи; и Йоахин се хранеше всякога пред него, през всичките дни на живота си.
30 А колкото за храната му, даваше му се от царя постоянна храна, ежедневен дял, през всичките дни на живота му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Йоан

5

Вяра в Божия Син


1 Всеки, който вярва, че Исус е Помазаникът, е роден от Бога; и всеки, който люби Онзи, Който е родил, люби и Родения от Него. 2 По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди; 3 защото тази е Божията любов: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки. 4 Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази е победата, която е победила света, нашата вяра. 5 И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син?
6 Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината. 7 Защото три са, които свидетелстват: 8 Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни; 9Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това е Божието свидетелство, с което Бог свидетелства за Сина Си. 10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва в Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Сина Си. 11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. 12 Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.

Заключителни бележки


13 Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син]. 14 И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша; 15 и ако знаем, че ни слуша за каквото и да Му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. 16 Ако някой види брата си, че извършва грях, който не води към смърт, нека поиска, и Бог ще му даде живот, тоест, на онези, чиито грях не води към смърт. Има грях, който води към смърт; не казвам за него да се помоли. 17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не води към смърт. 18 Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. 19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия. 20 Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, тоест, в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. 21 Дечица, пазете себе си от идоли. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи