План за четене на Библията

Основен / ден 303

Стар Завет

Езекиил

4

Обсада на Ерусалим за знамение


1 И ти, сине човешки, вземи тухла, сложи я пред себе си и начертай на нея град Ерусалим. 2 И постави обсада против него: съгради укрепления против него и издигни насипи против него; разположи още стан против него и постави стеноломи против него отвред. 3 Вземи си и желязна плоча, сложи я като желязна стена между тебе и града и насочи лице против него, и той ще бъде обсаден; и ти го обсаждай. Това ще бъде знамение за Израилевия дом.
4 Тогава легни на лявата си страна и поеми върху себе си беззаконието на Израилевия дом – колкото дни лежиш на нея, ще носиш беззаконието им. 5 Защото Аз определих годините на беззаконието им според броя на дните – триста и деветдесет дни; толкова ще носиш беззаконието на Израилевия дом. 6 И като ги изпълниш, легни на дясната си страна и носи четиридесет дни беззаконието на Юдовия дом: определил съм ти по един ден за всяка година. 7 И насочи лицето си към обсадата на Ерусалим, и с гола мишца пророкувай против него. 8 И ето, Аз ще те вържа с въжета, за да не се обръщаш от едната страна на другата, докато не се свършат дните, през които ще го обсаждаш. 9 Вземи си пшеница и ечемик, боб и леща, просо и бяло жито, и като ги сложиш в един съд, направи си от тях хлябове; и колкото дни лежиш на страната си, триста и деветдесет дни, яж от тях. 10 И храната, която ще ядеш, да бъде с теглилка двадесет сикли на ден; от време на време да ядеш от нея. 11 Също и вода с мярка да пиеш, по една шеста от ин; от време на време. 12 Да ги ядеш като ечемичени пити и да ги печеш на човешки тор пред очите им. 13 И Господ рече: Така ще ядат израиляните омърсен хляба си сред народите, където ще ги прогоня. 14 Тогава аз рекох: Ах! Господи Еова, ето, душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си досега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата ми нечисто месо. 15 Тогава ми каза: Виж, давам ти говежди тор вместо човешки; с него опечи хляба си. 16 Рече ми още: Сине човешки, ето, Аз ще строша подпората от хляб в Ерусалим; те ще ядат угрижени хляб под теглилка и смаяни ще пият вода под мярка, 17 защото хлябът и водата ще бъдат оскъдни; и те ще се гледат ужасени един друг и ще изтлеят в беззаконието си.
© Библейска лига - България

5

1 И ти, сине човешки, вземи си остър нож, тоест, вземи си бръснач и си обръсни главата и брадата; после вземи везни, та претегли и раздели космите. 2 Една трета от косата изгори в огън насред града, когато се изпълнят дните на обсадата; и една трета насечи с ножа около града, и една трета разпръсни по въздуха, а Аз ще изтегля меч след тях. 3 А от космите вземи няколко и ги вържи в полите си. 4 После и от тях вземи малко, хвърли ги в огъня и ги изгори, защото оттам ще лумне огън към целия Израилев дом.
5 Така казва Господ Еова:
Това е Ерусалим.
Аз го поставих всред народите
и разни страни го обграждат.
6 А той се възбунтува против наредбите Ми по-нечестиво и от народите
и против повеленията Ми – повече от страните около него.
Защото отхвърлиха наредбите Ми
и не ходиха според повеленията Ми.
7 Затова така казва Господ Еова:
Понеже вие сте по-непокорни от народите, които са около вас,
и не ходихте според повеленията Ми,
и не спазвахте заповедите Ми,
нито следвахте даже наредбите
на народите, които са около вас.
8 Затова така казва Господ Еова:
Ето и Аз съм против тебе,
и ще извърша съд сред тебе пред очите на народите.
9 Заради всички твои омразни идоли
ще ти направя онова, което никога преди не съм правил,
нито ще направя някога.
10 Затова всред тебе бащи ще изядат чадата си
и чада ще изядат бащите си.
И Аз ще извърша съд над тебе
а всички останали от тебе ще разпръсна по всички ветрове.
11 Затова заклевам се в живота Си – казва Господ Еова, –
понеже ти оскверни светилището Ми
с всичките си омразни идоли
и с всичките си омразни дела,
затова ще се отдръпна;
окото Ми няма да те пожали,
няма да те пощадя.
12 Една трета част от тебе ще измрат от мор
и ще бъдат довършени всред тебе от глад;
една трета част ще паднат от меч наоколо ти;
а една трета част Аз ще разпръсна по всички ветрове
и ще изтегля меч след тях.
13 Така ще се изчерпи гневът Ми
и Аз ще утоля яростта Си над тях,
и ще бъда удовлетворен;
и те ще познаят, че Аз, Господ, съм говорил в ревността Си,
когато изчерпя яростта Си против тях.
14 При това, пред всеки, който минава,
ще те превърна в пустиня и обект на присмех
сред народите около тебе.
15 И тъй, ти ще бъдеш за присмех и за подигравка,
за показ и за ужас
на народите около тебе,
когато извърша над тебе съд с гняв,
с ярост и яростно изобличение;
Аз, Господ говорих това.
16 Когато изпратя върху тях злите стрели на глада,
изтребителите, които ще изпратя, за да ви изтребят,
ще усиля още и глада у вас
и ще строша подпората ви от хляб.
17 Ще пратя върху вас и глад, и люти зверове,
и те ще те оставят без чада;
мор и кръв ще преминат през тебе
и Аз ще нанеса меч върху тебе.
Аз, Господ, изговорих това.
© Библейска лига - България

6

Пророчество против Израилевите планини


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Израилевите планини и пророкувай на тях, казвайки:
3 Планини Израилеви, слушайте словото на Господа Еова.
Така казва Господ Еова към планините и към хълмите,
към урвите и към долините:
Ето, Аз Самият ще нанеса меч срещу вас
и ще разруша високите ви места.
4 Жертвениците ви ще бъдат изоставени
и кумирите ви на слънцето ще се строшат;
и ще тръшна пред идолите ви избитите ви мъже.
5 И ще постеля труповете на израиляните пред идолите им,
и ще разпръсна костите ви
около жертвениците ви.
6 Навсякъде, където живеете, градовете ще бъдат опустошени
и високите места – срутени,
за да запустеят и да бъдат изоставени жертвениците ви,
идолите ви да се строшат и да изчезнат,
вашите кумири на слънцето да бъдат съсечени
и изделията ви – унищожени.
7 И избитите ще паднат сред вас,
и ще разберете, че Аз съм Господ.
8 Но Аз ще оставя остатък,
за да имате сред народите някои избягали от меча,
когато бъдете разпръснати по разните страни.
9 И онези от вас, които избягат,
ще Ме помнят между народите,
където ще бъдат заведени пленници,
как съм бил съкрушен поради блудното им сърце,
което се отклони от Мене,
и поради очите им, които блудстват сред идолите им;
и ще се отвращават от себе си
поради злините, които са вършили във всичките си мерзости.
10 И ще познаят, че Аз, Господ,
не съм казал напразно,
че ще им сторя това зло.
11 Така казва Господ Еова:
Плесни с ръката си
и тропни с ногата си, и речи:
Горко поради всички лоши мерзости на Израилевия дом!
Защото ще паднат от меч, от глад и от мор.
12 Далечният ще умре от мор
и ближният ще падне от меч,
а който остане и бъде обсаден, ще умре от глад;
така ще изчерпя яростта Си над тях.
13 И ще познаете, че Аз съм Господ,
когато убитите им легнат убити между идолите им,
около жертвениците им,
на всеки висок хълм,
по високите върхове на планините,
под всяко зелено дърво
и под всеки гъстолист дъб,
на мястото, където принасяха благоухание
на всичките си идоли.
14 И Аз ще простра ръката Си върху тях,
и ще направя земята пуста –
по-пуста от пустинята към Дивлат –
във всички места, където живеят;
и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Юда

1

1 Юда, слуга на Исуса Христа, а брат на Яков, до призваните, осветени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа: 2 Милост, мир и любов да ви се умножат.

Грехът и осъждението на безбожниците


3 Любезни, макар да имах голямо желание да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. 4 Защото сред вас са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждение, нечестивци, които покваряват благодатта на нашия Бог с похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос. 5 А искам да ви напомня (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от Египетската земя, после погуби онези, които не повярваха; 6 и че ангели, които не запазиха подобаващото им положение, а напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни окови за съда на великия ден; 7 както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпадаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън. 8 При все това, по същия начин и тези с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. 9 А архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мой-сеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри. 10 Тия обаче хулят всичко, което не знаят; а което знаят по природа, както животните без разум, в това развращават себе си. 11 Горко им! Защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовото заблуждение и погиват в Кореевото упорство. 12 Те са подводни скали, когато пируват с вас без страх в дружелюбните ви гощавки, и пасат сами себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени; 13свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които мракът на тъмнината се пази навеки. 14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои светии 15 да извърши съд над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. 16 Те са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.

Призив за устояване


17 Но вие, любезни, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, 18как ви казваха, че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите си нечестиви страсти. 19 Те са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа. 20 А вие, любезни, като назидавате себе си на вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, 21 пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. 22 И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви; 23 други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към трети показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

Възхвала на Бога


24 А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, 25на Единствения Бог, наш Спасител чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи