План за четене на Библията

Основен / ден 304

Стар Завет

Езекиил

7

Свършекът дойде


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 А ти, сине човешки, слушай. Така казва Господ Еова към Израилевата земя:
Свършек! Свършекът дойде
за четирите краища на земята.
3 Свършекът сега е върху тебе
и Аз ще изпратя гнева Си върху тебе,
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
4 Окото Ми няма да те пожали,
няма да те пощадя;
но ще възвърна върху тебе постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред тебе;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
5 Така казва Господ, Бог Еова:
Зло, небивало зло, ето, иде;
6 свършек дойде, свършекът дойде,
дебнеше те;
ето, настъпи.
7 Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в тази земя;
времето дойде, денят наближи,
ден на смущение по планините, а не на възклицание.
8 Сега скоро ще излея върху тебе яростта Си
и ще изчерпя гнева Си върху тебе;
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости,
9 Окото Ми няма да те пожали
няма да те пощадя;
ще ти въздам според постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред тебе;
и ще познаете, че Аз, който ви поразявам, съм Господ.
10 Ето, денят, ето, иде!
Твоята присъда се яви!
Жезълът разцъфтя, гордостта напъпи!
11 Насилието порасна в жезъл на беззаконие;
нищо не ще остане от народа,
нищо от това множество –
нито от имота им,
нито нещо от великолепието им.
12 Времето дойде, денят наближи;
който купува, да не се радва;
и който продава, да не жали;
защото има гняв върху цялото това множество.
13 Защото продавачът няма да притежава наново продаденото от него,
ако и да е останал жив;
понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени,
нито ще утвърди някой себе си
чрез беззаконния си живот.
14 Затръбиха и приготвиха всичко,
но никой не отива на бой;
защото Моят гняв е върху цялото това множество.
15 Мечът е вън, а морът и гладът – вътре;
който е на нивата, ще умре от меч;
а който е в града, глад и мор ще го погълнат.
16 А онези от тях, които избягат, като се избавят,
ще бъдат по планините като гълъбите по долините –
всички плачещи, всеки за беззаконието си.
17 Всички ръце ще отслабват
и всички колена ще станат като вода.
18 Ще се препашат с вретище
и ужас ще ги покрие;
срам ще има по лицата на всички
и плешивост – по главите на всички тях.
19 Среброто си ще хвърлят по улиците
и златото им ще им бъде като нечисто нещо;
среброто и златото им не ще могат да ги избавят
в деня на гнева Господен;
няма да наситят душите им, нито да напълнят стомасите им,
защото в тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.
20 Защото от славните си украшения, с които се гордееха,
те направиха образите на своите мерзости,
на омразните си идоли;
затова Аз ги обръщам в нещо нечисто за тях.
21Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка
и на нечестивите на земята – за корист;
и те ще го омърсят.
22 И ще отвърна лицето Си от тях,
и те ще омърсят светилището Ми,
и грабители ще влязат в него и ще го омърсят.
23 Направи вериги;
защото земята е пълна с кървави престъпления
и градът е пълен с насилие.
24 Аз ще докарам най-злите от народите,
за да завладеят къщите им;
ще направя да престане и гордостта на силните;
и святите им места ще се омърсят.
25 Погибел иде;
ще потърсят мир, но не ще има.
26 Бедствие след бедствие ще идва
и слух след слух ще пристига;
тогава ще поискат видение от пророк,
но не ще има поучение от свещеника
и съвет от старейшините.
27 Царят ще жалее,
първенецът ще се облече в отчаяние
и ръцете на народа на страната ще отслабнат.
Ще постъпя с тях според постъпките им
и според заслугите им ще ги съдя;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

8

Идол в храма


1 А в шестата година, в шестия месец, на петия ден от месеца, както седях в къщата си и Юдовите старейшини седяха пред мене, ръката на Господа Еова се спусна там върху мене. 2 Погледнах и ето – подобие наглед като човек, като огън: от кръста му надолу – огън; а от кръста му нагоре – наглед като сияние, като че ли нажежен метал. 3 И той простря подобие на ръка и ме хвана за косата на главата ми; и Духът ме издигна между земята и небето, и ме пренесе чрез Божии видения в Ерусалим, до входа на Северната порта на вътрешния двор, където бе поставен идолът на ревността, който предизвиква ревност. 4 И ето, славата на Израилевия Бог бе там, както във видението, което видях на полето.
5 Тогава ми каза: Сине човешки, повдигни сега очите си на север. И тъй, повдигнах очите си на север, и ето, на север от вратата, която води към олтара, при входа видях идола на ревността. 6 И ми рече: Сине човешки, виждаш ли какво правят тези? Големите мерзости, които Израилевият дом върши тук, за да се отдалеча Аз от светилището Си? Но ще видиш още по-големи мерзости.
7 И тъй, заведе ме до входа на двора; и като погледнах, ето една дупка в стената. 8 Тогава ми каза: Сине човешки, копай сега в стената. И като копах в стената, ето един вход. 9 И рече ми: Влез и виж нечестивите мерзости, които тези вършат тук. 10 Влязох и погледнах; и ето всякакви подобия на влечуги и нечисти животни, и всички идоли на Израилевия дом, изобразени върху стената от край до край. 11 И пред тях стояха седемдесет мъже от старейшините на Израилевия дом, всред които беше Язания, Сафановият син, всеки с кадилница в ръката си; и гъст облак тамян се издигаше. 12 Тогава ми рече: Сине човешки, видя ли какво правят в тъмнината старейшините на Израилевия дом, всеки в скришната стая на идола си? Защото си казват: Господ не ни вижда; Господ е напуснал земята.
13 Каза ми още: Обърни се и ще видиш още по-големи мерзости, които вършат. 14 Тогава ме заведе при входа на Северната порта на Господния дом; и ето, там седяха жени и оплакваха Тамуз.
15 И каза ми: Видя ли, сине човешки? Ще видиш още по-големи мерзости от тези. 16 И ме въведе във вътрешния двор на Господния дом; и ето, при входа на Господния храм, между предхрамието и олтара – около двадесет и петима мъже – с гръб към Господния храм и с лица на изток, те се кланяха на слънцето на изток.
17 Тогава ми каза: Видя ли, сине човешки? Малко ли е за Юдовия дом, дето вършат мерзости, каквито тези вършат тук? Защото напълниха земята с насилие и предизвикват непрекъснато гнева Ми? И ето, слагат клончето до ноздрите си. 18 Затова и Аз ще действам с ярост; окото Ми няма да ги пожали, няма да ги пощадя; и макар да викат силно в ушите Ми, няма да ги послушам.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

1

Йоан Кръстител проправя пътя за Исус


1 Начало на благовестието на Исуса Христа, Божия Син; 2 както е писано в пророците:
„Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път пред Тебе;
3 глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа.
Прави направете пътеките Му.“
4 Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. 5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и ерусалимците, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. 6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и се хранеше с акриди и див мед. 7 И като проповядваше, казваше: След мене идва Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа да развържа ремъка на обущата Му. 8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

Кръщението и изкушаването на Исус


9 През тези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. 10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слиза върху Него. 11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение. 12 И скоро Духът го закара в пустинята. 13 И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; и ангелите Му служеха.

Призоваването на първите ученици


14 А след като Йоан беше предаден на власт та, Исус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство, казвайки: 15 Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и вярвайте в благовестието.
16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И Исус им рече: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци. 18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 19 И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които тъй също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. 20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в ладията с надничарите и тръгнаха след Него.

Исус изгонва зъл дух


21 И дойдоха в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и започна да поучава. 22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. 23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат от нечист дух, който извика, казвайки: 24 [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Святият Божий. 25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез от него! 26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27 И всички се смаяха, така че разискваха помежду си, казвайки: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват! 28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска околност.

Исус изцелява мнозина


29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея. 31 И Той се приближи, и като я хвана за ръката, вдигна я; и [начаса] треската я остави, и тя им прислужваше. 32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 33 И целият град се събра пред вратата. 34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

Исус се моли на усамотено място


35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана, та излезе и отиде в уединено място, и там се молеше. 36 А Симон и онези, които бяха с Него, се завтекоха след Него. 37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.
38 А Той им каза: Да идем другаде, в близките градове, та и там да проповядвам; защото затова съм излязъл. 39 И Той влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесове.

Прокаженият


40 И дойде при Него един прокажен, та Му се моли, коленичил пред Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 41 И Исус се смили, протегна ръка, допря се до него и му каза: Искам; бъди очистен. 42 И веднага проказата го остави, и той се очисти. 43 И начаса го отпрати и му заръча строго, като му каза: 44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и идваха при Него отвсякъде.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

121

1 Песен на възкачванията.
Издигам очите си към хълмите,
отдето иде помощта ми.
2 Помощта ми е от Господа,
Който е създал небето и земята.
3 Той няма да остави да се поклати ногата ти;
Онзи, Който те пази, няма да задреме.
4Ето, няма да задреме нито ще заспи
Онзи, Който пази Израил.
5 Господ ти е пазач;
Господ е твоя сянка отдясно ти.
6 Слънцето няма да те повреди денем,
нито луната нощем.
7 Господ ще те пази от всяко зло;
ще пази душата ти.
8 Господ ще пази излизането ти и влизането ти
отсега и довека.
© Библейска лига - България