План за четене на Библията

Основен / ден 305

Стар Завет

Езекиил

9

Убийството на идолопоклонниците


1 Тогава Той извика в ушите ми с висок глас и каза: Нека се приближат тук палачите на града, всеки с пагубното си оръжие в ръка.
2 И ето, шестима мъже се зададоха по пътя от горната порта, която гледа на север, всеки с разрушително оръжие в ръка; и сред тях беше един човек, облечен в ленено, с писарска мастилница на кръста; и като влязоха, застанаха до медния олтар. 3 И славата на Израилевия Бог се издигна от херувима, над който бе, и се премести към прага на храма. Тогава Господ извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница, 4 и му каза: Мини през града, през Ерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всички мерзости, които стават в него. 5 А на другите чух да казва: Минете след него през града и убивайте; окото ви да не жали и да не щадите: 6 Старци, юноши и девици, младенци и жени избийте до крак, но не докосвайте никого от онези, които имат белега; и започнете от светилището Ми. И така, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома Господен. 7 Тогава им каза: Осквернете дома и напълнете дворовете с убити. Вървете! И те излязоха и започнаха да убиват в града.
8 И докато те убиваха, аз останах и паднах по лице, и извиках: Горко, Господи Еова! Ще изтребиш ли остатъка от Израил, като изливаш гнева Си върху Ерусалим? 9 И Той ми рече: Беззаконието на Израилевия и на Юдовия дом е твърде голямо; земята е пълна с кръв и градът – пълен с неправда, защото те си казват: Господ е напуснал земята; Господ не вижда. 10 Затова и окото Ми няма да ги пожали, няма да ги пощадя, а ще възвърна постъпките им върху главите им.
11 И ето, облеченият в ленено мъж, който имаше на кръста си мастилницата, даде отчет за работата, като каза: Направих, както Ти ми заповяда.
© Библейска лига - България

10

Господнята слава излиза над храма
1 После погледнах и ето, в простора над главите на херувимите се появи нещо като сапфир, някакво подобие на престол. 2 И Господ каза на облечения в ленено мъж: Влез между колелата под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред хехувимите и ги пръсни върху града. И той влезе пред очите ми.
3 А херувимите стояха от дясната страна на храма, когато влезе човекът, и облакът изпълни вътрешния двор. 4 И Господнята слава се издигна от херувима и застана на прага на храма, и облакът изпълни храма, и дворът се изпълни от сиянието на Господнята слава. 5 И фученето на крилата на херувимите се чуваше чак до външния двор, като гласа на Всемогъщия Бог, когато говори.
6 И когато Господ заповяда на облечения в ленено мъж: Вземи огън измежду колелата, изсред херувимите, мъжът влезе и застана до едно колело. 7 И един от херувимите простря ръка изсред тях към огъня, който бе между херувимите, взе от него и го сложи в ръцете на облечения в ленено, който го взе и излезе. 8 А под крилата на херувимите се виждаше подобие на човешки ръце.
9 И като погледнах – ето четири колела до херувимите, по едно колело до всеки херувим; и колелата бяха наглед като хризолит. 10 А колкото за изгледа им, и четирите изглеждаха еднакво; всяко беше като че ли колело в колело. 11 Като вървяха, вървяха и в четирите посоки, и като вървяха, не се обръщаха; накъдето погледнеше главата, натам тръгваха, и като вървяха, не се обръщаха. 12 А цялото им тяло – гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата им бяха пълни с очи, колелата и на четирите. 13 А на тези колела чух да се казва – „Вихрените колела“. 14 И всяко живо същество имаше четири лица: едното лице бе херувимско; второто – човешко; третото – лъвско; а четвъртото – орлово лице. 15 И херувимите се издигнаха. Това бяха живите същества, които видях при река Ховар. 16 И когато вървяха херувимите, и колелата край тях вървяха; и когато херувимите повдигаха крилата си, за да се издигнат от земята, колелата не се отделяха от тях. 17 Когато херувимите стояха, те също стояха; а когато херувимите се издигаха, издигаха се и те с тях, защото духът на живите същества беше в тях.
18 Тогава Господнята слава се оттегли от прага на храма и застана над херувимите. 19 И херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от земята пред очите ми, и като тръгнаха, колелата тръгнаха с тях; и застанаха при входа на Източната порта на Господния дом и славата на Израилевия Бог бе отгоре им. 20 Това бяха живите същества, които видях под Израилевия Бог, при река Ховар; и познах, че бяха херувими. 21 Всеки имаше четири лица и четири крила; под крилата си имаше подобие на човешки ръце. 22 А лицата им приличха на онези, които видях при река Ховар. Всяко вървеше право пред себе си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

2

Исус изцелява паралитик


1 След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и разчу се, че бил в къщата. 2 И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото. 3 И дойдоха, та донесоха при Него един паралитик. Четирима го носеха; 4 и като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, и го пробиха, та спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. 5 А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. 6 А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: 7 Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 8 И Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? 9 Кое е по-лесно, да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани, вдигни постелката си и ходи? 10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (казва на паралитика): 11 Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. 12 И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките; така че всички се удивяваха и славеха Бога, и казваха: Никога не сме виждали такова нещо.

Призоваването на Леви


13 И пак излезе край езерото; и цялото множество идва при Него, и Той ги поучаваше. 14 И като минаваше, видя Леви Алфеев, седящ в бирничеството, и му каза: Върви след Мене. И той стана и тръгна след Него.
15 И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му, и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и вървяха след Него. 16 Тогава книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде [и пие] с бирниците и грешниците? 17 И Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].

Исус запитан за постенето


18 А Йоановите и фарисейските ученици постеха; и дойдоха, и Го попитаха: Защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а Твоите ученици не постят? 19 А Исус им рече: Могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? Докато младоженецът е с тях, не могат да постят. 20 Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, в онова време, ще постят. 21 Никой не пришива кръпка от нов плат на стара дреха; защото кръпката ще се отдере от дрехата, новото – от старото, и съдраното ще стане по-лошо. 22 И никой не налива ново вино в стари мехове; иначе, новото вино ще спука меховете и се изхабяват и виното, и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.

Господар на съботата


23 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, вървейки по пътя, почнаха да късат класовете. 24 И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота каквото не е позволено? 25 А Той им рече: Не сте ли никога чели какво стори Давид, когато беше в нужда, и огладня той и мъжете, които бяха с него? 26 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него? 27 И каза им: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата; 28 така че Човешкият Син е господар и на съботата.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

122

1 Давидова песен на възкачванията.
Зарадвах се, когато ми рекоха:
Да отидем в дома Господен.
2 Ето, нозете ни стоят
отвътре портите ти, Ерусалиме,
3 Ерусалиме, който си съграден
като град сглобен в едно;
4 където възлизат племената,
Господните племена,
според завещаното на Израил,
за да славят името Господне.
5 Защото там са поставени престолите на съда,
престолите на Давидовия дом.
6 Искайте мир за Ерусалим;
нека благоденстват онези, които те обичат!
7 Мир да бъде отвътре стените ти,
благоденствие в палатите ти!
8 Заради братята и другарите си
ще кажа сега: Мир да е в тебе!
9 Заради дома на Господа, нашия Бог,
ще търся доброто ти.
© Библейска лига - България