План за четене на Библията

Основен / ден 306

Стар Завет

Езекиил

11

Присъда за Израилевите водачи


1 После духът ме вдигна и ме отнесе към Източната порта на Господния дом, която гледа на изток; и ето, при входа на портата имаше двадесет и петима мъже, между които видях Язания, Азуровия син, и Фелатия, Венаевия син, първенци на народа. 2 И Господ ми каза: Сине човешки, тези са мъжете, които замислят зло и дават нечестив съвет в този град. 3 Те казват: Още е далеч; да градим къщи; този град е котелът, а ние – месото. 4 Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки. 5 И Господният Дух слезе върху мене и ми рече: Говори. Така казва Господ:
Така сте рекли, доме Израилев,
защото Аз зная размишленията на духа ви.
6 Умножихте убитите си в този град
и напълнихте улиците му с трупове.
7 Затова така казва Господ Еова:
Избитите от вас, които постлахте сред него,
те са месото, а този град е котелът;
обаче Аз ще ви извадя от него.
8 От меча се боите
и меч ще нанеса върху вас – казва Господ Еова. –
9 Ще ви извадя от града
и ще ви предам в ръцете на чужденци,
и ще извърша съд сред вас.
10 От меч ще паднете
и в Израилевите предели ще ви съдя;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
11 Този град не ще ви бъде котел,
нито вие ще бъдете месото в него;
в Израилевите предели ще ви съдя;
12 и ще познаете, че Аз съм Господ,
понеже не ходихте според повеленията Ми,
нито спазвахте заповедите Ми,
но постъпвахте според наредбите на околните вам народи.
13 А като пророкувах, Фелатия, Венаевият син умря. Тогава паднах по лице и извиках с висок глас: Горко, Господи Еова! Изцяло ли ще довършиш остатъка от Израил?
14 И Господнето слово дойде към мене: 15 Сине човешки, братята ти, твоите братя, сродните ти мъже и целият Израилев дом, те са онези, за които ерусалимските жители рекоха: Отдалечете се от Господа; на нас се даде тази земя за владение.

Обещание за завръщането на Израил


16 Затова кажи: Така казва Господ Еова:
Макар че ги преместих далеч сред народите
и ги разпръснах по разни страни,
Аз, все пак, ще бъда за тях светилище
в страните, където са отишли.
17 Затова речи:
Така казва Господ Еова:
Ще ви събера от народите,
ще ви прибера от страните където сте разпръснати,
и ще ви дам отново Израилевата земя.
18 И като дойдат там,
ще махнат от нея всичките ѝ омразни изображения
и всичките ѝ мерзости.
19 И ще им дам едно сърце
и ще вложа нов дух във вас;
и ще отнема от тях каменното им сърце
и ще им дам меко сърце,
20 за да ходят според повеленията Ми
и да спазват наредбите Ми и да ги изпълняват.
И те ще бъдат Мой народ, а Аз ще бъда техен Бог.
21 А колкото до онези, чието сърце следва
омразните им изображения и мерзости,
ще възвърна постъпките им върху главите им –
казва Господ Еова.
22 Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата край тях, и славата на Израилевия Бог бе отгоре им. 23И Господнята слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на изток от него. 24И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение от Божия Дух в Халдейската земя при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене. 25После разказах на пленниците за всички неща, които Господ ми беше показал.
© Библейска лига - България

12

Знамение за преселването


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, ти живееш сред бунтовен дом; те имат очи, за да виждат, но не виждат, имат уши, за да чуват, но не чуват, защото са бунтовен дом. 3 Затова, ти, сине човешки, приготви вещите си, потребни за преселване, и се пресели през деня пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им, дано обърнат внимание, макар да са бунтовен дом. 4 Изнеси вещите си за преселване през деня пред очите им, а привечер, пред очите им излез, като онези, които отиват на преселване. 5 Прокопай стената пред очите им и изнеси вещите си през нея. 6 Пред очите им ги вдигни на рамената си и ги изнеси на мръкване. Покрий лицето си, за да не видиш земята, понеже те поставих за знамение на Израилевия дом. 7 И сторих каквото ми бе заповядано; изнесох вещите си за преселване през деня, а привечер прокопах стената с ръце; и на мръкване изнесох вещите си пред очите им, като ги носех на рамена. 8 А на сутринта Господнето слово дойде към мене: 9 Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не те ли попита: Какво правиш? 10 Кажи им: Така казва Господ Еова: Това пророчество се отнася до управника в Ерусалим и до всички от Израилевия дом, които са там. 11 Кажи:
Аз съм знамение за вас.
Както сторих аз, така ще стане с тях:
в преселение, да, в плен ще отидат.
12 Управникът, който е сред тях, ще вдигне своите вещи на рамената си
по мръкнало и ще излезе;
ще прокопаят стената, за да изнесат нещата му през нея;
ще покрие той лицето си, за да не вижда земята.
13 Аз обаче ще простра мрежата Си върху него,
и ще се хване той в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон, в Халдейската земя;
но няма да я види и там ще умре.
14 И Аз ще разсея по всички ветрове
всички, които са около него да му помагат,
и всичките му полкове,
и ще изтегля меч след тях.
15 И те ще познаят, че Аз съм Господ,
когато ги разпръсна между народите
и ги разсея по разни страни.
16 Обаче неколцина от тях ще оставя,
оцелели от меча, от глада и от мора,
за да изявяват всичките си мерзости
сред народите, където отиват;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
17 И пак дойде към мене Господнето слово:
18 Сине човешки, яж хляба си с трепет
и пий водата си с треперене и икономично;
19 и кажи на народа на тази земя:
Така казва Господ Еова
за жителите на Ерусалим в Израилевата земя:
Ще ядат хляба си икономично
и ще пият водата си в отчаяние,
защото ще бъде лишена земята им от изобилието си
поради беззаконието на всички, които живеят в нея.
20 Населените градове ще запустеят
и земята ще бъде изоставена;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
21 И Господнето слово дойде към мене:
22 Сине човешки, каква е тази поговорка, която имате в Израилевата земя: Дните минават, а никое видение не се сбъдва?
23 Затова кажи им:
Така казва Господ Еова:
Ще направя тази поговорка да престане
и няма вече да се употребява за поговорка в Израил,
Кажи им: Наближават дните
и изпълнението на всяко видение.
24 Защото не ще има вече никакво лъжливо видение,
нито ласкателно предсказване сред Израилевия дом.
25 Защото Аз, Господ, Аз ще говоря
и словото, което ще изговоря, ще се изпълни;
няма да се отлага вече,
защото във вашите дни, бунтовни доме, Аз ще изговоря слово
и ще го изпълня – казва Господ Еова.
26 Пак дойде към мене Господнето слово:
27 Сине човешки, Израилевият дом казва:
Видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни;
той пророкува за далечни времена.
28 Затова кажи им: Така казва Господ Еова:
Ни една от думите Ми не ще се отлага повече;
но словото, което изговоря, ще се изпълни –
казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

3

1 И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. 2 И наблюдаваха Го дали ще го изцели в съботен ден, та да Го обвинят. 3 Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се по средата. 4 Тогава на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха. 5 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна; и ръката му оздравя. 6 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него как да Го погубят.

Тълпи следват Исус


7 Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде след Него. 8 И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Йордан, и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел. 9 И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия поради народа, за да не Го притискат. 10 Защото беше изцелил мнозина, така че, които страдаха от болести, Го натискаха, за да се допрат до Него. 11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син. 12 Но Той строго им заръчваше да не Го разгласяват.

Определянето на дванадесетте апостоли


13 След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които си искаше; и те отидоха при Него. 14 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него, и за да ги изпраща да проповядват, 15 и да имат власт да лекуват болести и да изгонват бесове. 16 Определи: Симон, на когото даде името Петър; 17 Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, тоест, Гърмещите; 18 и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Зилот, 19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Исус и Веелзевул


20 И влезе в една къща; и народът пак се събра, така че Той и учениците Му не можеха и хляб да ядат. 21 А близките Му, като чуха това, излязоха, за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си. 22 И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че у Него е Веелзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 23 Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана? 24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. 25 И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои. 26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. 27 Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му. 28 Истина ви казвам, че всичките грехове на човешките синове ще бъдат простени, и всичките хули, с които биха богохулствали; 29 но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, а е виновен за вечен грях. 30 Това рече Той, защото казваха: Има нечист дух.

Майката и братята на Исус


31 И дойдоха майка Му и братята Му, и като стояха вън, пратиха до Него да Го повикат. 32 А около Него седеше едно множество; и казаха Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. 33 И в отговор им каза: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми? 34 И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми! 35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

22

1 За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство;
и благоволение е по-добро от сребро и злато.
2 Богат и сиромах се срещат;
Господ е Създател на всички тях.
3 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред – и страдат от това.
4 Наградата за смирението и за страха от Господа
е богатство, слава и живот.
5 Тръни и примки има в пътя на коварния,
който пази душата си, стои далеч от тях.
6 Възпитавай детето отрано в пътя, по който трябва да ходи;
и не ще се отклони от него, когато остарее.
7 Богатият властва над сиромасите;
и който взема назаем, е слуга на заемодавеца.
8 Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие,
а жезълът на буйството му ще изчезне.
9 Който има щедро око, ще бъде благословен,
защото дава от хляба си на сиромаха.
10 Изпъди присмивача и препирнята ще стихне;
и свадата и позорът ще престанат.
11 Който обича чистота в сърцето
и има благодатни устни, ще има цар за приятел.
12 Очите на Господа пазятонзи, който има знание,
и Той осуетява думите на коварния.
13 Ленивецът казва: Лъв има вън!
Или: Ще бъда убит сред улицата!
14 Устата на чуждите жени са дълбока яма;
и онзи, комуто Господ се гневи, ще падне в нея.
15 Безумието е вплетено в сърцето на детето,
но тоягата на наказанието ще го избие от него.
16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си,
и който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.
Думите на мъдрите
17 Приклони ухо и чуй думите на мъдрите
и вземи присърце моето знание;
18 защото е приятно да ги пазиш вътре в себе си
и да бъдат всякога готови върху устните ти.
19 За да бъде упованието ти на Господа,
аз те уча днес – да, тебе.
20 Не ти ли писах изрядни неща
от съвет и знание,
21 за да те направя да познаеш верността на думите на истината,
та да отговаряш с думи на истина на онези, които те пращат?
22 Не ограбвай сиромаха, защото той е беден,
и не притеснявай угнетения при портата,
23 защото Господ ще защити делото им
и ще ограби живота на онези, които са ги ограбили.
24 Не завръзвай приятелство с ядовит човек
и не ходи с гневлив човек,
25 да не би да научиш пътищата му
и да приготвиш примка за душата си.
26 Не бъди от тези, които дават ръка,
от тези, които стават поръчители за дългове;
27 ако нямаш с какво да платиш,
защо да вземат постелката ти изпод тебе?
28 Не премествай старите межди,
които са положили бащите ти.
29 Видял ли си човек, трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе;
няма да стои пред незнаменити хора.
© Библейска лига - България