План за четене на Библията

Основен / ден 31

Стар Завет

Битие

21

Раждането на Исаак


1 И Господ посети Сара, както беше казал; и Господ стори на Сара, както бе обещал. 2 Защото Сара зачена и роди син на Авраам в старините му, на определеното от Бога време. 3 И Авраам наименува сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак. 4 И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, както Бог му беше заповядал. 5 Авраам беше на сто години, когато му се роди синът му Исаак. 6И Сара каза: Бог ми причини смях; и всеки, който чуе, ще се смее заедно с мене. 7 Каза още: Кой би рекъл на Авраам, че Сара ще кърми чада? Защото му родих син в старините му.

Отпращането на Агар и Исмаил


8 А като порасна детето, отбиха го; и в деня, когато отбиха Исаак, Авраам направи голямо угощение.
9 А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото тя бе родила на Авраам, се присмива; 10 затова каза на Авраам: Изпъди тая слугиня и сина ѝ; защото синът на тая слугиня няма да наследи с моя син Исаак. 11 Обаче това се видя на Авраам твърде тежко за сина му Исмаил. 12 Но Бог каза на Авраам: Не се огорчавай за момчето и за слугинята ти; във всичко, което ти рече Сара, послушай думите ѝ, защото по Исаак ще се именува твоето потомство. 13 Но и от сина на слугинята Аз ще направя да произлезе народ, понеже е твое чадо. 14 Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода, и ги даде на Агар, като ги сложи на рамото ѝ; даде ѝ още детето и я изпрати. А тя тръгна и се скиташе в пустинята Вирсавее. 15 Но изчерпи се водата в меха, и тя остави детето под един храст, 16 и отиде, та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела, защото си каза: Не искам да гледам как умира детето. И като седна насреща, заплака с висок глас. 17 И Бог чу гласа на момчето; и Ангелът Божий извика към Агар от небето и рече ѝ: Какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е. 18 Стани, вдигни момчето, и крепи го с ръката си; защото ще направя да произлезе от него велик народ. 19 Тогава Бог ѝ отвори очите, и тя видя кладенец с вода, и отиде да напълни меха с вода и напои момчето. 20 И Бог беше с момчето, което като порасна, засели се в пустинята и стана стрелец с лък. 21 Засели се в Паранската пустиня; и майка му му взе жена от Египетската земя.

Отпращането на Агар и Исмаил


22 По онова време Авимелех, с военачалника си Фихол, каза на Авраам: Бог е с тебе във всичко, което правиш. 23 Сега закълни ми се тук в Бога, че няма да постъпиш непочтено нито с мене, нито със сина ми, нито с внука ми; и както аз постъпих добре с тебе, така и ти ще постъпваш с мене и със земята, където си пришълец. 24 И рече Авраам: Заклевам се. 25 И Авраам изобличи Авимелех за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели насила. 26 Но Авимелех каза: Не зная кой е сторил това нещо; и ти не си ми казал; чувам за това едва днес. 27 Тогава Авраам взе овце и говеда и ги даде на Авимелех, и двамата сключиха договор. 28 А Авраам отдели седем женски агнета от стадото. 29 И Авимелех каза на Авраам: За какво са тези женски агнета, които си отделил? 30 А той рече: Тези седем женски агнета ще вземеш от моята ръка, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. 31 Затова той наименува онова място Вирсавее, защото там се заклеха двамата. 32 След сключването на договора във Вирсавее, Авимелех и военачалникът му Фихол се върнаха във Филистимската земя.
33 И Авраам посади тамарисково дърво във Вирсавее, и там призова името на Еова, Вечния Бог. 34 И Авраам престоя във Филистимската земя дълго време.
© Библейска лига - България

22

Изпитанието на Авраам


1 След тези събития Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме. А той рече: Ето ме. 2 И каза Бог: Вземи единствения си син, когото любиш, сина си Исаак, и иди в местността Мория, и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмите, за който ще ти кажа. 3 На сутринта Авраам подрани и оседла осела си, взе със себе си двама от момците си и сина си Исаак; и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше казал. 4 На третия ден Авраам повдигна очи и видя мястото отдалеч. 5 Тогава Авраам каза на момците си: Вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем там, и като се поклоним, ще се върнем при вас. 6 И взе Авраам дървата за всеизгарянето, и натовари ги на сина си Исаак, а той взе в ръка огъня и ножа; и двамата тръгнаха заедно. 7 Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: Тате! А той каза: Ето ме, синко. И Исаак каза: Ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето? 8 И Авраам каза: Синко, Бог ще промисли за агнето за всеизгаряне. И двамата продължиха заедно. 9 А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там олтар, нареди дървата, и като върза сина си Исаак, положи го на олтара върху дървата. 10 И Авраам простря ръката си и взе ножа, за да заколи сина си. 11 Тогава Ангелът Господен му викна от небето: Аврааме, Аврааме! А той каза: Ето ме. 12 Ангелът рече: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, и да не му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога и не пожали сина си, единствения си син, за Мене. 13 Тогава Авраам повдигна очите си и видя: и ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст. Авраам отиде, взе овена и го принесе за всеизгаряне вместо сина си. 14 И Авраам наименува това място Еова-Ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли. 15 Тогава втори път Ангелът Господен викна на Авраам от небето: 16 В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже стори това нещо и не пожали сина си, единствения си син, 17 то Аз ще те благословя премного и ще умножа, и преумножа потомството ти като небесните звезди и като крайморския пясък; и потомството ти ще завладее градовете на неприятелите си; 18 в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми. 19 И тъй, Авраам се върна при момците си, и станаха та отидоха заедно във Вирсавее; и Авраам остана във Вирсавее.

Синовете на Нахор


20 А след тези събития известиха на Авраам: Ето, и Мелха роди чада на брат ти Нахор: 21 първородния му Уз, брат му Вуз, Камуил, Арамовия баща, 22 Кесед, Азав, Фалдес, Едлаф и Ватуил. 23 А Ватуил роди Ревека. Тези осмина роди Мелха на Авраамовия брат Нахор. 24 А наложницата му, на име Ревма, роди Тавек, Гаам, Тахас и Мааха.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

3

Изцелението на сакатия просяк


1 Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час, часа на молитвата, 2 някои носеха един човек, куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречената Красна врата на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. 3 Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. 4 А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: Погледни ни. 5 И той се вгледа в тях, като очакваше да получи нещо от тях. 6 Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи! 7 И като го хвана за дясната ръка, вдигна го; и начаса нозете и глезените му добиха сила. 8 И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, та ходеше и скачаше, и славеше Бога. 9 И всичките люде го видяха да ходи и да слави Бога, 10 и познаха го, че беше същият, който седеше за милостиня при Красната врата на храма; и изпълниха се с учудване и удивление за това, което бе станало с него.

Петър говори на гледащите


11 И понеже [изцеленият куц] човек се държеше за Петър и Йоан, то всичките люде смаяни се стекоха при тях в тъй наречения Соломонов притвор. 12 А Петър, като видя това, проговори на людете: Израиляни, защо се чудите за този човек или защо се взирате на нас, като че от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? 13 Бог Авраамов, Исааков, и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя си Исуса, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той бе решил да Го пусне. 14 Но вие се отрекохте от Святия и Праведния, и като поискахте да ви се пусне един убиец, 15 убихте Начинателя на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. 16 И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. 17 И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание; 18 но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Помазаник ще пострада. 19 Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20 и Той да ви изпрати определения за вас Помазаник Исуса, 21 Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог отвека чрез устата на святите Си пророци. 22 Защото Мойсей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл; 23 и всяка душа, която не би послушала този Пророк, ще бъде изтребена из людете“. 24 И всичките пророци от Самуил и насетне, колкото са говорили, и те са известили за тези дни. 25 Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ни, когато каза на Авраам: „В твоето потомство ще се благославят всички земни племена.“ 26 Бог, като възкреси Служителя Си [Исус], първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието му.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

13

1 За диригента. Давидов псалом.
Докога, Господи? Завинаги ли ще ме забравиш?
Докога ще криеш лицето Си от мене?
2 Докога ще имам борба в душата си,
болки в сърцето си всеки ден?
Докога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?
3 Погледни, послушай ме, Господи, Боже мой;
просвети очите ми да не би да заспя в смърт;
4 да не би да рече неприятелят ми: Надвих му,
и да се зарадват противниците ми, когато се поклатя.
5 Но аз се уповавам на Твоята милост;
сърцето ми ще се радва в спасението Ти.
6 Ще пея на Господа,
защото се е показал щедър към мене.
© Библейска лига - България