План за четене на Библията

Основен / ден 312

Стар Завет

Езекиил

23

Две сестри, блудници


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка. 3 Те блудстваха през младостта си в Египет; там се отдадоха на блудство: там натискаха гърдите им, и там стискаха девичите им гърди. 4 Имената им бяха Оола на по-голямата и Оолива на сестра ѝ. И те бяха Мои, и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.
5 Но докато беше Моя, Оола блудстваше и лудееше за любовниците си – съседите си асирийците, 6 синьо облечени управители и началници, всички привлекателни младежи, конници, яхнали коне. 7 И тя извърши блудствата си с тях, с всички най-отбрани между асирийците, и се оскверни с идолите на всеки, по когото лудееше. 8 И тя не остави блудството си, научено от Египет; защото в младостта ѝ лягаха с нея, стискаха девичите ѝ гърди и изливаха върху нея своята сласт. 9 Затова я предадох в ръцете на любовниците ѝ, в ръцете на асирийците, по които лудееше. 10 Те откриваха голотата ѝ; откараха синовете и дъщерите ѝ, а нея убиха с меч; и тя стана за посмешище между жените, защото извършиха съд над нея.
11 Сестра ѝ Оолива видя това, даже в сластта и в блудствата си беше по-покварена от сестра си. 12 Тя залудя по съседите си, асирийците, по богато облечени управители и началници, по конници, яхнали коне, все привлекателни младежи. 13 И видях, че тя се оскверни; и двете тръгнаха по един път. 14 Тя даже умножи блудствата си, защото щом видя мъже, изрисувани на стената, изрисувани с цинобър фигури на халдейци, 15 опасани с пояси около кръста, с шарени гъжви на главите, и всички князе наглед, прилични на вавилонци родом от Халдейската земя, 16 и щом ги видя, тя залудя по тях и изпрати посланици при тях в Халдея. 17 И вавилонците дойдоха при нея в любовното ложе и я оскверниха с блудството си; тя се оскверни с тях; и душата ѝ се отврати от тях. 18 Така тя явно се предаде на блудства и откри голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея, точно както се бе отвратила от сестра ѝ. 19 При все това, тя блудстваше още повече, като си спомняше за дните на младостта си, когато блудстваше в Египетската земя. 20 И залудя по своите любовници, чиято плът е като плът магарешка и похотта им – като похот на коне. 21 Така ти ламтеше за невъздържаността на младостта си, когато в Египет стискаха ненките ти и галеха младите ти гърди.
22 Затова Ооливо, така казва Господ Еова: Ето, Аз ще вдигна против тебе любовниците ти, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против тебе отвсякъде – 23 вавилонците и всички халдейци, Фекод и Сое, и Кое, и с тях всички асирийци – все привлекателни младежи, управители и началници, пълководци и именити, всички яхнали коне. 24 Те ще дойдат против тебе с оръжия и с колесници, с коли и с много племена, и ще се опълчат против тебе от всяка страна с ризници, щитове и шлемове, и Аз ще им поверя съд, и те ще те съдят според своя съд. 25 И ще насоча против тебе ревността Си, и те ще постъпят с тебе яростно; ще отрежат носа ти и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от меч; те ще хванат синовете ти и дъщерите ти; и останалите от тях сред тебе ще бъдат поядени от огън. 26 Ще съблекат и дрехите ти и ще отнемат лъскавите ти накити. 27 Така ще направя да престане твоят разврат и блудството ти, научено от Египетската земя; ти няма вече да повдигнеш очи към тях, нито ще си спомниш повече за Египет. 28 Защото така казва Господ Еова: Ето, ще те предам в ръката на онези, които мразиш, в ръката на онези, от които се е отвратила душата ти. 29 Те ще постъпят с омраза към тебе и като отнемат всичките ти трудове, ще те оставят гола и непокрита; и голотата на блудствата ти ще се открие, както развратът ти, тъй и блудствата ти. 30 Това ще ти причиня, понеже си блудствала сред езичниците и понеже си се осквернила с идолите им. 31 Така си ходила в пътя на сестра си; затова ще дам в ръката ти нейната чаша. 32 Така казва Господ Еова: Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще бъдеш за присмех и поругание повече, отколкото можеш да понесеш.
33 Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на гибел и на запустение, с чашата на сестра си Самария. 34 Ще я изпиеш и изцедиш, ще гризеш чирепките ѝ и ще разкъсаш гърдите си. Защото Аз го изрекох, казва Господ Еова. 35 Затова – така казва Господ Еова: Понеже си Ме забравила и си Ме отхвърлила зад гърба си, затова понеси и последствията от разврата и блудствата си.
36 И Господ ми рече: Сине човешки, ще съдиш ли Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им, – 37 че прелюбодействаха, че има кръв по ръцете им, да, че прелюбодействаха с идолите си, и че, за да бъдат изядени от тях, превеждаха през огън чадата, които Ми родиха. 38 Още и това Ми сториха: в същия ден оскверниха светилището Ми и омърсиха съботите Ми. 39 Защото когато бяха заклали чадата си на идолите си, в същия ден влизаха в светилището Ми и го омърсиха. Така правеха в дома Ми. 40 И още пратихте за мъже да дойдат отдалеч, проводихте до тях пратеник и когато дойдоха, за тях се окъпа, изрисува очите си и се украси с накити. 41 Седна на великолепна постелка, с трапеза, приготвена пред нея, и на нея положи Моя тамян и Моето масло. 42 И се чуваха гласове на едно множество, което живееше безгрижно при нея; и заедно с мъжете от простолюдието се въвеждаха пияници от пустинята; и те слагаха гривни по ръцете им и красиви венци на главите им. 43 Тогава рекох за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще блудстват с нея, дори с нея! 44 И те влизаха при нея, както влизаха при блудница; така влизаха при тези невъздържани жени – Оола и Оолива. 45 Но праведни мъже ще ги съдят, както съдят прелюбодейците и както съдят жени, които проливат кръв; защото те са прелюбодейци и има кръв по ръцете им. 46 Така казва Господ Еова: Ще доведа множество против тях и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени. 47 Множеството ще ги убие с камъни и ще ги съсече със сабите си; ще избият синовете им и дъщерите, и ще изгорят къщите им с огън. 48 Така ще направя да престане развратът по земята, за да се научат всичките жени да не вършат разврат като вашия. 49 И ще въздадат върху ви развратните ви дела; и ще понесете последствията за греховете, извършени с вашите идоли, и ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
© Библейска лига - България

24

Котелът


1 А в деветата година, десетия месец, на десетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, запиши си името на този ден, на този същия ден; защото в този същия ден вавилонският цар се доближи до Ерусалим. 3 И произнеси притча към бунтовния дом, като им речеш: Така казва Господ Еова: Сложи котела, сложи, налей и вода в него. 4 Събери късовете в него, всеки добър къс – бут и плешка; напълни го с отбрани кости; 5 Вземи отбраните на стадото, наклади и кости под него; направи го да заври добре, и костите в него да уврат.
6 Защото така казва Господ Еова: Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него, и чиято ръжда не се е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърля жребий за тях. 7 Защото кръвта му е сред него; той я изложи на гол камък; не я изля на земята, за да се покрие с пръст. 8 Аз изложих на гол камък кръвта ѝ, за да не се покрие, и да възбудя ярост, та да извърши въздаяние. 9 Затова, така казва Господ Еова: Горко на кръвопролитния град! Защото Аз ще направя още по-голяма огнената грамада. 10 Натрупай дървата, наклади огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека изгорят костите. 11 Тогава сложи котела празен върху въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му.
12 Уморил се е от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже в огъня не се очиства.
13 Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат, няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху тебе яростта Си. 14 Аз, Господ, го изговорих; това ще се сбъдне и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдят – казва Господ Еова.

Жената на Езекиил умира


15 И Господнето слово дойде към мене: 16 Сине човешки, ето, Аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти. 17 Въздишай, но не с глас, да не жалееш за мъртви; завий гъжвата на главата си и обуй обущата на нозете си; да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите. 18 И тъй, говорих на народа заранта, а вечерта жена ми умря; и сутринта сторих както ми бе заповядано. 19 Тогава народът ми рече: Няма ли да ни обясниш какво значи за нас това, което правиш? 20 Тогава им казах: Господнето слово дойде към мене: 21 Говори на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Ето, ще оскверня светилището Си, силата ви, с която се гордеете, желателното на очите ви и това, за което душите ви милеят; и синовете, и дъщерите ви, които сте оставили, ще паднат от меч. 22 И вие ще направите, както направих аз; няма да покриете устните си и хляба на жалеещите няма да ядете; 23 гъжвите ви ще бъдат на главите ви, и обущата – на нозете ви; няма да жалеете, нито да плачете; но ще се стопите заради греховете си и ще охкате един към друг. 24 Така Езекиил ще ви бъде знамение; всичко, което направи той, ще направите и вие; когато настане това, тогава ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
25 А колкото за тебе, сине човешки, в онзи ден, когато отнема силата им, славата им, на която се радват, желанието на очите им и милите на душите им, синовете им и дъщерите им – 26 в онзи ден не ще ли дойде при тебе онзи, който избяга, за да извести това в ушите ти? 27 В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избяга, ще говориш и няма да бъдеш вече безмълвен; така ще им бъдеш знамение; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

9

1 И Исус им рече: Истина ви казвам: Има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила.

Преображението


2 И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях. 3 Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели. 4 И яви им се Илия с Мойсей, които разговаряха с Исуса. 5 А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука, и нека направим три скинии, за Тебе една, за Мойсей една и една за Илия; 6 защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много. 7 И яви се облак, та ги засени; и глас дойде от облака, който каза: Това е Моят възлюбен Син; Него слушайте. 8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исуса. 9 И като слизаха от планината, заръча им да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син възкръсне от мъртвите. 10 И те пазеха тази поръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите. 11 И попитаха Го: Защо казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде? 12 А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унижен. 13 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и постъпиха с него както си искаха, според както е писано за него.

Изцелението на епилептичното момче


14 И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. 15 И веднага като Го видя цялото множество, смая се и стекоха се, та Го поздравяваха. 16 И Той ги попита: За какво се препирате с тях? 17 И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух. 18 И където и да го хване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява; и говорих на Твоите ученици да изгонят беса, но не можаха. 19 А Той в отговор им каза: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене. 20 И доведоха го при Него. И като Го видя хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен. 21 И Исус попита баща му: Колко време има, откак му е станало това? А той каза: От детинство. 22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш да сториш нещо, смили се над нас и помогни ни. 23 А Исус му рече: Ако можеш [да повярваш]! Всичко е възможно за този, който вярва.
24 Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам, [Господи]! Помогни на моето неверие. 25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: Излез от него, и да не влезеш вече в него! 26 И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така че мнозина казваха, че е умряло. 27 Но Исус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана. 28 И когато влезе вкъщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним? 29 И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост].
30 И като излязоха оттам, минаваха през Галилея; и Той не искаше никой да узнае това. 31 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, на третия ден ще възкръсне. 32 Но те не разбраха тези думи и бояха се да Го попитат.

Кой ще бъде най-голям?


33 И дойдоха в Капернаум; и когато влезе вкъщи, попита ги: Какво разисквахте из пътя? 34 А те мълчаха, защото из пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям? 35 И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител.
36 Тогава взе едно детенце, постави го посред тях и, като го прегърна, рече им: 37 Който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, а Този, Който Ме е изпратил.

Който не е против нас, е откъм нас


38 Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твоето име; и му забранихме, защото не следваше нас. 39 А Исус рече: Не му забранявайте; защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро след това да Ме злослови. 40 Понеже онзи, който не е против нас, е откъм нас. 41 Защото, който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.

Съблазън за грях


42 А който съблазни един от тези малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му, и да бъде хвърлен в морето. 43 И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, 44 [където „червеят им не умира и огънят не угасва“]. 45 И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в жи вота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла, 46 [където „червеят им не умира, и огънят не угасва“]. 47 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, 48 където „червеят им не умира и огънят не угасва“. 49 Защото всеки ще се осоли с огън [и всяка жертва ще се осоли със сол]. 50 Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

23

1 Когато седнеш да ядеш с началник,
гледай добре какво има пред тебе;
2 и опри нож в гърлото си
ако те обладава лакомия.
3 Не пожелавай вкусните му ястия,
защото те са примамливи гозби.
4 Не се старай да придобиеш богатство;
остави тази мисъл;
5 нима ще хвърлиш око на нещо, което го няма?
Защото богатството наистина си прави крила
и отлита като орел към небето.
6 Не яж хляба на онзи, който има лошо око,
нито пожелавай вкусните му ястия,
7 защото както мисли в душата си, такъв е и той;
казва ти: Яж и пий, но сърцето му не е с тебе;
8 залъкът, който си изял, ще избълваш
и ще изгубиш сладките си думи.
9 Не говори в ушите на безумния,
защото той ще презре разумността на думите ти.
10 Не премествай стари межди,
нито влизай в нивите на сирачетата,
11 защото Изкупителят им е мощен –
Той ще защити делото им против тебе.
12 Наклони сърцето си към поука
и ушите си – към думи на знание.
13 Да не ти се свиди да наказваш детето;
ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре;
14 като го биеш с пръчката,
ще избавиш душата му от шеол.
15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро,
то и на мене на сърцето ми ще е драго.
16 Да! От дълбините на душата си ще се радвам,
когато устните ти говорят, каквото е право.
17 Сърцето ти да не завижда на грешните,
но цял ден бъди в страх от Господа;
18 защото наистина има бъдеще
и надеждата ти няма да се отсече.
19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
и оправяй сърцето си в пътя.
20 Не бъди сред винопийци,
сред невъздържани месоядци,
21 защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят
и сънливостта ще облече човека с дрипи.
22 Слушай баща си, който те е родил,
и не презирай майка си, когато остарее.
23 Купувай истината и не я продавай,
също и мъдростта, поуката и разума.
24 Бащата на праведния ще се радва много;
и който ражда мъдро чедо, ще има радост от него;
25 нека се веселят твоят баща и твоята майка;
и да се възхищава онази, която те е родила.
26 Сине мой, дай сърцето си на мене;
и очите ти нека гледат моите пътища,
27 защото блудницата е дълбока яма
и чуждата жена – тесен ров.
28 Да! Тя причаква като за плячка
и умножава броя на неверните между човеците.
29 Кому горко? Кому скръб? Кому кавга?
Кому оплакване? Кому удари без причина?
Кому подпухнали очи?
30 На онези, които засядат около виното,
които отиват да вкусят подправено вино.
31 Не гледай виното, че е червено,
че показва цвета си в чашата,
че се поглъща гладко,
32 защото после то хапе като змия
и жили като ехидна.
33 Очите ти ще гледат чужди жени
и сърцето ти ще изригва развратни неща,
34 ще бъдеш като някой, който е легнал сред море,
или като някой, който лежи на върха на мачта.
35 Удариха ме – ще речеш – и не ме заболя;
биха ме и не усетих.
Кога ще се събудя, за да потърся още вино?
© Библейска лига - България