План за четене на Библията

Основен / ден 322

Стар Завет

Езекиил

43

Господнята слава влиза в храма


1 После ме заведе при портата, при портата, която гледа на изток; 2 и ето, славата на Израилевия Бог идеше от изток; гласът Му беше като глас на много води; и земята сияеше от славата Му. 3 И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да се разруши; виденията бяха като видението, което видях при река Ховар; и паднах по лице. 4 И Господнята слава влезе в храма през портата, която гледа на изток. 5 И Духът ме вдигна, та ме заведе във вътрешния двор; и ето, храмът бе пълен с Господнята слава. 6 И чух някой да ми говори от храма, и човек стоеше до мене и ми рече: 7 Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на нозете Ми, където ще обитавам сред израиляните довека; и Израилевият дом няма вече да омърси святото Ми име, ни те, ни царете им с блудствата си или с труповете на идолите си по високите си места. 8 Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати – при стълбовете на Моите врати, така че нямаше друго освен стена между Мене и тях, те мърсяха святото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова ги изтребих в гнева Си. 9 Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам сред тях довека.
10 Ти, сине човешки, покажи този дом на Израилевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му. 11 И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на храма и образа му, изходите му и входовете му, всичките му разпореждания и всичките му наредби, (всичките му разпореждания) и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и всичките му наредби, и да ги извършват.
12 Ето закона на храма: Върхът на планината и цялото пространство наоколо ще бъде пресвят. Ето, това е законът на храма.

Олтарът


13 И ето мерките на олтара в лакти, като се смята лакътят един лакът и длан: дълбочината му един лакът и ширината му един лакът, и первазът му около краищата му една педя; това е основата на олтара. 14 А от дъното му, което е на земята, до долната полица са два лакътя, и ширината един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица – четири лакти, и ширината един лакът. 15 И горната част на олтара е четири лакти висока; а от огнището на олтара нагоре има четири рога. 16 И огнището на олтара е дванадесет лакти надлъж и двадесет нашир; иобразува квадрат с четирите си страни. 17 И полицата е четиринадесет лакти надлъж и четиринадесет нашир по четирите си страни; и первазът около него е половин лакът; и дъното му – един лакът наоколо, а стъпалата му гледат на изток.
18 И каза ми: Сине човешки, така казва Господ Еова: Тези са наредбите на олтара в деня, когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв. 19 И на левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават до Мене, за да Ми служат – казва Господ Еова – да дадеш теле в принос за грях. 20 И като вземеш от кръвта му, да помажеш с нея четирите рога на олтара, четирите ъгли на полицата и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него. 21 После да вземеш и телето, което е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на храма, вън от светилището. 22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистят олтара, както го очистиха с телето. 23 Като свършиш чистенето му, да принесеш теле без недостатък и овен от стадото без недостатък. 24 И като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях и нека ги принесат всеизгаряне пред Господа. 25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят също теле и овен от стадото, които нямат недостатък. 26 Седем дни нека правят умилостивение за олтара и го чистят; така ще го осветят. 27 И като се свършат тези дни, от осмия ден нататък нека принасят свещениците всеизгарянията ви на олтара и примирителните ви приноси; и Аз ще ви приема – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

44

Князът, левитите, свещениците


1 Тогава ме върна при външната порта на светилището – онази, която гледа на изток; и тя бе затворена. 2 И Господ ми каза: Тази порта ще бъде затворена, няма да се отваря и никой човек няма да влиза през нея, защото Господ, Израилевият Бог, е влязъл през нея; затова тя ще бъде затворена. 3 Тя е за княза, само князът ще седи в нея, за да яде хляб пред Господа. Той ще влезе през преддверието на тази порта и през същия път ще излезе.
4 Тогава ме заведе през северната порта срещу храма; и като погледнах, ето, Господният храм бе пълен с Господнята слава; и паднах по лице. 5 И Господ ми каза: Сине човешки, внимавай в сърцето си, погледни с очите си и чуй с ушите си всичко, което ти казвам за всичките наредби на Господния дом и за всичките му закони; и забележи добре входа на храма и всички изходи от светилището. 6 И кажи на бунтовниците, тоест на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Доме Израилев, нека ви са доволно всичките мерзости, които извършихте, 7 че въведохте чужденци, с необрязано сърце и необрязана плът, да бъдат в светилището Ми и да сквернят Моя дом, и че, когато принасяте хляба Ми, тлъстината и кръвта, престъпвате завета Ми, освен всичките ви други мерзости. 8 И не служите при святите Ми неща, а поставяхте тях над службата в светилището Ми.
9 Така казва Господ Еова: От всички чуждоземци, които са между израиляните, никой чуждоземец с необрязано сърце и необрязана плът да не влиза в светилището Ми. 10 И левитите, които се отдалечиха от Мене, когато Израил се заблуждаваше и се отклони от Мене, и отиде след идолите си, ще носят греха си. 11 Но пак те ще бъдат служители в светилището Ми – ще надзирават портите на храма и ще служат в него; те ще колят всеизгарянията и жертвите на людете, и те ще стоят пред народа, за да му служат. 12 Понеже му служеха пред идолите му и въвлякоха Израилевият дом в грях, затова Аз вдигнах ръката Си против тях – казва Господ Еова – и те ще носят последствията от греха си. 13 И няма да се приближават до Мене, за да ми свещенодействат, нито ще се приближават до святите Ми неща в Светая светих; но ще понесат срама за мерзостите, които извършиха. 14 Обаче ще ги поставя стражи на храма, над службите в него и над всичко, което се върши в него.
15 А левитските свещеници, Садоковите потомци, които извършваха службата на светилището Ми, когато израиляните се заблуждаваха относно Мене, те нека се приближават до Мене, за да Ми служат и нека стоят пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта – казва Господ Еова. – 16 Те нека влизат в светилището Ми и те нека се приближават към трапезата, за да Ми служат и те нека извършват службата Ми. 17 И когато влизат през портите на вътрешния двор, нека обличат ленени дрехи; да няма нищо вълнено по тях, докато служат при портите на вътрешния двор и в храма. 18 Нека носят ленени превръзки на главите си и ленени одежди на кръста си; да не опасват нищо, което причинява пот. 19 А когато излизат във външния двор, където е народът, нека събличат дрехите, с които са служили, и като ги слагат в святите стаи, нека обличат други дрехи, за да не освещават народа с одеждите си. 20 И да не бръснат главите си, нито да оставят космите си да растат, но само да стрижат главите си. 21 И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор. 22 И да не си взема за жена вдовица, или напусната; но да вземат девица от рода на Израилевия дом или вдовица, овдовяла от свещеник. 23 И нека учат народа Ми да различава между свято и несвято, и нека го упътват да разпознава чисто от нечисто. 24 И в препирните те нека стоят да съдят; според Моите закони нека ги съдят; и нека пазят законите Ми и постановленията Ми във всичките Ми определени празници; и нека освещават съботите Ми. 25 Да не се допират до мъртъв човек, та да се осквернят; обаче за баща или за майка, за син или за дъщеря, за брат или за неженена сестра, за тях може да се осквернят. 26 А след като се очисти оскверненият, трябва да се отброят още седем дни. 27 И в деня, когато влиза в светилището, във вътрешния двор, за да служи в светилището, нека принесе принос за грях – казва Господ Еова.
28 А колкото за наследството им, Аз съм наследството им; да не им давате притежание в Израил, защото Аз съм притежанието им. 29 Нека ядат хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; и всяко обречено нещо в Израил да бъде тяхно. 30 И най-първите от всички първи плодове и всеки принос от всичко, от всичките ви приноси, да бъдат за свещениците; да давате на свещеника и първата част от тестото си, за да почива благословение на домовете ви. 31 Свещениците да не ядат никаква мърша или разкъсано от звяр, било птица или животно.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

3

До църквата в Сардис


1 До ангела на Сардийската църква пиши: Това казва Онзи, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. 2Събуди се и укрепи останалото, което е на умиране; защото не намерих твоите дела съвършени пред Моя Бог. 3Помни какво си приел и си чул, и пази го, и покай се. И тъй, ако не се събудиш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. 4Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си, и те ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни. 5Който победи, ще се облече в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели. 6Който има ухо, не ка слуша какво говори Духът на църквите.

До църквата във Филаделфия


7 До ангела на Филаделфийската църква пиши: Това казва Святият, Истинният, у Когото е Давидовият ключ; Който отваря, и никой не ще затвори; и Кой то затваря, и никой не ще отвори. 8Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми. 9Ето, ще накарам онези от сатанинското сборище, които наричат себе си юдеи, но не са, а лъжат – ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих. 10Понеже си опазил Моята заповед да издържаш, то Аз ще опазя тебе от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по земята. 11Ето ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. 12Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог; ще напиша и Моето ново име. 13Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.

До църквата в Лаодикия


14 До ангела на Лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински Свидетел, Начинателят на Божието създание: 15Зная делата ти, че не си нито студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ! 16Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата Си. 17Понеже казваш: Богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол, 18то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота, и благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. 19Онези, които любя, Аз изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. 20Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 21На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. 22Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

130

1 Песен на възкачванията.
Из дълбочините викам към Тебе, Господи.
2 Господи, послушай гласа ми;
нека бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми.
3 Ако би забелязвал беззаконията, Господи,
то кой, Господи, би могъл да устои?
4 При Тебе обаче има прощение,
за да Ти се боят.
5 Чакам Господа, душата ми чака
и на словото Му се уповавам.
6 Душата ми очаква Господа
повече от онези, които очакват зората,
да, повече от очакващите зората!
7 Нека се надява Израил на Господа;
защото у Господа е милостта
и у Него е пълното изкупление;
8 и Той ще изкупи Израил
от всичките му беззакония.
© Библейска лига - България