План за четене на Библията

Основен / ден 323

Стар Завет

Езекиил

45

Разделяне на земята


1 Когато делите земята с жребий за наследство, отделете свят дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде двадесет и пет хиляди тръстики, а ширината му – десет хиляди; целият му предел да бъде свят наоколо. 2 От този дял да се определи за светилището място, петстотин тръс ти ки дълго и петстотин ши ро ко, четвъртито наоколо, и петдесет лакти околовръст за подстъпите до него. 3 И тъй, според тази мярка да отмериш място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището и Светая светих. 4 Това да бъде свят дял от Израилевата земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават, за да служат на Господа; нека им бъде място за къщи и свято място за светилището. 5 И левитите да имат за себе си, като храмови служители, едно място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко за свое притежание, за владение, в което да живеят. 6 И за притежание на града дайте едно място, пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свой дял; това да бъде за целия Израилев дом. 7 А за княза да има дял от двете страни на святия дял и на градското владение, пред святия дял и пред градското владение, от западната страна на запад и от източната страна на изток; и дължината от западната му граница до източната му граница да бъде според дължината на всеки един от дяловете. 8 Този дял от земята да бъде негово притежание в Израил; и князете Ми да не угнетяват вече Моя народ, а да дадат останалото от земята на Израилевия дом според племената им.
9 Така казва Господ Еова: Да ви е доволно, князе Израилеви; отдалечете насилието и грабителството и извършвайте съд и правда; престанете да изпъждате Моя народ от притежанията им – казва Господ Еова. 10 Имайте точни теглилки, точна ефа и точен ват. 11 Ефата и вата нека имат същия обем, тъй че ватът да побира една десета от кора, и ефата – една десета от кора; обемът им да се определя от кора. 12 И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикла и още двадесет и пет сикла, и още петнадесет сикла нека бъде колкото една мина.

Приносите и святите дни


13 Ето приносът, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор. 14 А относно правилото за дървеното масло, от един ват масло принасяйте десетата част на вата от един кор, който е един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер. 15 И от добре напоените Израилеви пасбища принасяйте и по едно агне от всяко стадо от двеста животни, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне и за примирителен принос, за да се прави умилостивение за тях – казва Господ Еова. 16 Целият народ от Израилевата земя нека дава този принос на княза в Израил. 17 А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, по време на всички определени празници на Израилевия дом; князът нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и примирителните приноси, за да прави умилостивение за Израилевия дом.
18 Така казва Господ Еова: В първия месец, на първия ден от месеца вземи теле без недостатък и с него очисти светилището. 19 Свещеникът нека вземе от кръвта на приноса за грях и нека помаже с нея стълбовете на вратите на храма, четирите ъгъла на полицата на олтара и стълбовете на портата на вътрешния двор. 20 Така да правиш и на седмия ден от месеца за всекиго, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.
21 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца да ви бъде Пасхата, седемдневен празник, безквасен хляб да се яде. 22 И в същия ден нека приготви князът за себе си и за целия народ на Израилевата земя теле в принос за грях. 23 И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне на Господа, по седем телета и по седем овена без недостатък – всеки ден през седемте дни, също и козел всеки ден в принос за грях. 24 И за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всяко теле и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа. 25 През седмия месец, на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според определеното за приноса за грях, за всеизгарянето и за хлебния принос, и за дървеното масло.
© Библейска лига - България

46

1 Така казва Господ Еова: Портата на вътрешния двор, която гледа на изток, нека бъде затворена през шестте делнични дни; а в съботния ден да се отваря и в деня на новолунието да се отваря. 2 И князът нека влиза през преддверието на външната порта и нека застава при стълба на портата; а свещениците нека принасят всеизгарянето му и примирителните му приноси; и той да се покланя при прага на портата. Тогава да излиза; обаче да не се затваря портата до вечерта. 3 А народът на Израилевата земя да се кланя при входа на същата порта пред Господа в съботите и в новолунията.
4 А всеизгарянето, което князът ще принася пред Господа в съботен ден, да бъде шест агнета без недостатък и един овен без недостатък. 5 И хлебният принос за овена да бъде една ефа, а хлебният принос за агнетата – колкото му дава ръка, и един ин дървено масло за една ефа. 6 И в деня на новолунието приносът му да бъде теле без недостатък, шест агнета и един овен, които да бъдат без недостатък. 7 И нека принася хлебен принос, една ефа за телето и една ефа за овена, а за агнетата – колкото му дава ръка, и по един ин дървено масло за всяка ефа.
8 И когато князът влиза, нека влиза през преддверието на портата и нека излиза по същия път. 9 Но когато народът на тази земя идва пред Господа по време на определените празници, тогава онзи, който влиза през северната порта, за да се поклони, нека излиза през южната порта, а който влиза през южната порта, нека излиза през северната порта; да не се връща през портата, през която е влязъл, а да излиза, като върви право напред. 10 И князът да влиза сред тях, когато влизат; и когато излизат, да излизат заедно.
11 И на тържествата и на празниците хлебният принос да бъде една ефа за телето и една ефа за овена; а за агнетата – колкото му дава ръка, и един ин дървено масло за всяка ефа.
12 А когато князът принася доброволно всеизгаряне или доброволни примирителни приноси на Господа, тогава да му отварят портата, която гледа на изток, и нека принася всеизгарянето си и примирителните си приноси, както прави в съботен ден; тогава нека излиза; и след излизането му нека затварят портата.
13 И да принасяш всеки ден във всеизгаряне на Господа едногодишно агне без недостатък; всяка сутрин да го принасяш. 14 И заедно с него да принасяш всяка сутрин за хлебен принос една шеста от ефа и една трета ин дървено масло, за да го смесиш с брашното; това да бъде хлебен принос на Господа завинаги чрез вечна наредба. 15 Така нека постоянно принасят агнето, хлебния принос и дървеното масло всяка сутрин, за всеизгаряне.
16 Така казва Господ Еова: Ако князът даде подарък на някого от синовете си, това ще му бъде наследство, ще бъде притежание на неговите синове, ще им бъде притежание по наследство. 17 Но ако даде подарък от наследството си на някого от слугите си, тогава ще бъде негов само до годината на освобождението, след която да се възвръща на княза; а наследството му ще бъде за синовете му. 18 При това князът да не взема от наследството на народа, като ги извежда с насилие от притежанието им; ако даде наследството на синовете си, то от своето притежание да им даде, за да не се разпръсква народа Ми, всеки от притежанието си.
19 После ме заведе през входа, който бе от страните на портата, в святите свещенически стаи, които гледат на север; и ето, там имаше място отзад на запад. 20 И каза ми: Това е мястото, където свещениците ще варят приноса за престъпление и приноса за грях и където ще пекат хлебния принос, за да не ги изнасят във външния двор и да осветят людете. 21 Тогава, като ме изведе във външния двор, преведе ме около четирите ъгъла на двора; и ето, във всеки ъгъл на двора имаше двор. 22 В четирите ъгъла на двора имаше заградени дворове, четиридесет лакти надлъж и тридесет нашир; тези четири двора в ъглите имаха еднаква мярка. 23 И имаше ред стени около тях, около четирите двора; а при стените имаше готварници наоколо. 24 Тогава ми каза: Това са готварниците, където служителите на храма ще варят жертвите на народа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

4

1 След това погледнах, и ето, отворена врата на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, каза: Възкачи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане после. 2Начаса се намерих в Духа, и ето, на небето беше поставен престол, и на престола седеше Един. 3И Седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, наглед като смарагд.

Престолът в небето


4 И около престола имаше двадесет и четири престола, и на престолите седяха двадесет и четири старейшини, облечени в бели дрехи, и на главите им златни венци. 5И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове. 6И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около него – четири живи същества, пълни с очи и отпред, и отзад. 7Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше лице на човек и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. 8И четирите живи същества, имащи по шест крила, бяха пълни с очи наоколо си и отвътре; и те не престават ден и нощ да казват: Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи, Който бе, и Който е, и Който ще бъде! 9И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни векове, 10двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола, и се кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, казвайки: 11Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и по Твоята воля всичко съществува и е било създадено.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

25

1 И това са още Соломонови притчи, събрани от писарите на Юдовия цар Езекия:
2 Слава на Бога е да покрива работите;
а слава на царете е да издирват работите.
3 Височината на небето и дълбочината на земята,
и сърцата на царете са неизследими.
4 Махни примесите от среброто
и ще излезе съд за златаря;
5 махни нечестивите от царя
и престолът му ще се утвърди в праведност.
6 Не се надигай пред царя
и не стой на мястото на големците;
7 по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе,
отколкото да те унижат пред управника, когото са видели очите ти.
8 Не бързай да излезеш, да се караш,
да не би накрая да не знаеш какво да правиш,
когато те засрами ближният ти.
9 Разисквай делото си с ближния си сам,
но не откривай тайната на друг човек,
10 да не би да те укори онзи, който те слуша,
и твоето безчестие да остане незаличимо.
11 Казана на място дума, е
като златни ябълки в сребърни съдове.
12 Каквото е обеца и украшение от чисто злато за човек,
такова е мъдрият изобличител за внимателното ухо.
13 Каквото е снежната прохлада в жетвено време,
такова е верният посланик на тези, които го изпращат,
защото освежава душата на господаря си.
14 Като облаци и вятър без дъжд
е онзи, който се хвали с подаръци, които не дава.
15 Чрез кротост се склонява управител,
и мек език троши кости.
16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно,
да не би да се преситиш от него и да го избълваш.
17 Рядко стъпвай в къщата на съседа си,
да не би да му досадиш и той да те намрази.
18 Човек, който лъжесвидетелства против ближния си,
е като чук и меч, и остра стрела.
19 Доверие към неверен човек в усилно време
е като счупен зъб и изкълчена нога.
20 Като някой, който съблича дрехата си в студено време,
и като оцет върху сода
е онзи, който пее песни на скръбно сърце.
21 Ако е гладен врагът ти, дай му хляб да яде,
и ако е жаден, напой го с вода,
22 защото така ще натрупаш жар на главата му
и Господ ще те възнагради.
23 Както северният вятър носи дъжд,
така и подлият език – разгневено лице.
24 По-добре е да живееш в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
25 Каквото е студената вода за жадната душа,
такова е добрата вест от далечна земя.
26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия,
е като размътен извор и развален кладенец.
27 Не е добре да се яде много мед,
нито е славно някой да търси собствена слава.
28 Който не владее духа си,
е като град със съборени стени.
© Библейска лига - България