План за четене на Библията

Основен / ден 327

Стар Завет

Еремия

48

Слово за Моав


1 За Моав. Така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Горко на Нево! Защото е опустошен;
Кириатаим бе посрамен и беше превзет;
Мисгав бе посрамен и беше разгромен.
2 Моав няма вече да се хвали;
в Есевон мъжете скроиха зло против него, като казаха:
Елате! Да го изтребим, за да не е народ.
Също и ти, Мадмене, ще запустееш;
мечът ще те преследва.
3 Чува се писък от Хоронаим –
ограбване и страшно разрушение!
4 Моав е разрушен;
малките му деца пищят.
5 Защото нагоре към Луит
се издига плач след плач;
а надолу към Хоронаим
неприятелите чуват писък на унижение.
6 Бягайте! Отървете живота си
и бъдете като изтравничето в пустинята.
7 Понеже си се уповавал на изработките си и на съкровищата си,
ти също ще бъдеш заловен;
и Хемош ще отиде в плен
заедно със свещениците си и първенците си.
8 И разрушителят ще дойде във всеки град –
ни един град не ще се избави;
още и долината ще бъде опустошена,
и полето ще бъде опустошено,
както е казал Господ.
9 Дайте крила на Моав,
за да литне и да избяга,
защото градовете му ще запустеят.
И не ще има кой да живее в тях.
10 Проклет да бъде онзи, който върши делото Господне небрежно;
и проклет онзи, който въздържа меча си от кръв.
11 Моав е бил на спокойствие от младините си
и е почивал като вино на дрождите си;
не е бил претакан от съд в съд,
нито е ходил в плен;
затова вкусът му си е останал в него
и дъхът му не се е променил.
12 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще му пратя преливачи, които ще го прелеят
и ще изпразнят съдовете му, и ще разкъсат меховете му.
13 И Моав ще се посрами заради Хемош,
както се посрами Израилевият дом
заради Ветил, на който се уповаваше.
14 Как може да казвате: Ние сме силни мъже,
мъже храбри за война?
15 Моав е унищожен и градовете му са изгорени;
най-отбраните му младежи са повалени от клане –
казва Царят, чието име е Господ на силите. –
16 Гибелта на Моав скоро ще дойде
и злото му иде много бързо.
17 Всички, които сте около него, оплаквайте го;
и всички, които знаете името му, речете:
Как се счупи якият скиптър,
славната тояга!
18 Дъще, която живееш в Девон,
слез от славата си и седни в безводно място,
защото разрушителят на Моав ще възлезе против тебе
и ще съсипе крепостите ти.
19 Жителко на Ароир,
застани при пътя и погледай;
попитай онзи, който бяга, и онази, която се е отървала,
като речеш: Какво стана?
20 Моав се посрами, защото е разрушен.
Ридай и викни;
известете в Арнон, че Моав е опустошен.
21 Съд сполетя равнините –
Олон, Яца и Мифаат,
22 Девон, Нево и Бет-Девлатаим,
23 Кириатаим, Бет-Гамул и Бет-Меон,
24 Кериот, Боцра
и всички градове на Моавската земя, далечни и ближни.
25 Рогът на Моав бе строшен
и мишцата му бе премазана – казва Господ. –
26 Опийте го,
защото се надигна против Господа.
Нека Моав се валя в бълвоча си,
нека бъде за присмех.
27 Не стана ли Израил за присмех на тебе?
Нима той беше заловен сред крадци,
а колчем заговориш за него, си движиш рамената презрително?
28 Моавски жители,
напуснете градовете, заселете се в канарата
и бъдете като гълъбица, която се гнезди
по страните на входа на пещерата.
29 Чухме за гордостта на Моав, (той е много горд,)
за високоумието му, гордостта му, надутостта му
и за надменността на сърцето му.
30 Аз знам, че неговият гняв е празен – казва Господ; –
самохвалствата му не постигат нищо.
31 Затова ще ридая за Моав;
да, ще извикам за цял Моав;
ще заридая за мъжете на Кир-Арес.
32 О, лоза на Севма,
ще плача за тебе повече, отколкото плака Язир;
твоите клончета преминаха морето,
стигнаха до морето на Язир;
грабител нападна летните ти плодове и гроздобера ти.
33 Отне се веселието и радостта
от плодоносното поле и от Моавската земя;
спрях виното от линовете,
та да няма вече кой да тъпче грозде с възклицание;
възклицание няма да се чуе.
34 Поради вопъла на Есевон, който стигна до Елеала
и до Яца, те нададоха глас
от Сигор до Хоронаим,
до Еглат-Шелишия,
защото и водите на Нимрим пресъхнаха.
35 При това – казва Господ – ще премахна от Моав
онзи, който принася всеизгаряне по високите места,
и онзи, който кади на боговете си.
36 Затова сърцето Ми звучи за Моав като свирка,
сърцето Ми звучи като свирка за мъжете на Кир-Арес,
защото изобилието, което доби, изчезна.
37 Защото всяка глава е плешива
и всяка брада – обръсната;
по всички ръце има нарязвания
и на кръста – вретище.
38 По всички къщни покриви на Моав
и по улиците му има плач навред,
защото строших Моав като непотребен съд – казва Господ. –
39 Как се строши! – ридаят те. –
Как Моав, посрамен, обърна гръб!
Така Моав ще стане за присмех
и за ужас на всички, които са около него.
40 Защото така казва Господ:
Ето, неприятелят ще налети като орел
и ще разпростре крилата си над Моав.
41 Градовете ще бъдат превзети, крепостите – завладени с изненада
и сърцето на храбрите моавци ще бъде в онзи ден
като сърцето на жена в родилни болки.
42 И Моав ще бъде изтребен, тъй че да не е вече народ,
защото се надигна против Господа.
43 Страх, яма и примка те налетяха,
жителю моавски – казва Господ. –
44 Който избегне от страха, ще падне в ямата,
който излезе от ямата, ще се хване в примката,
защото ще докарам върху него – да! – върху Моав,
годината на наказанието му – казва Господ. –
45 Онези, които бягаха,
застанаха изнемощели под сянката на Есевон,
огън обаче излезе от Есевон
и пламък от Сихон,
който погълна Моавския край
и темето на шумните борци.
46 Горко ти, Моаве!
Народът на Хемош загина,
защото синовете ти са взети пленници,
и дъщерите ти – пленници.
47 Но при все това Аз ще върна моавските пленници
в последните дни – казва Господ.
Дотук е съдът над Моав.
© Библейска лига - България

49

Слово за амонците


1 За амонците така казва Господ:
Няма ли Израил синове?
Няма ли наследник?
Защо тогава амонският цар владее Гад
и народът му живее в неговите градове?
2 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще направя да се чуе тревога за война
против Рава на амонците;
и тя ще стане грамада развалини,
и селата ѝ ще бъдат изгорени с огън;
тогава Израил ще завладее онези, които са го владели – казва Господ. –
3 Ридай, Есевоне, защото Гай се разруши;
плачете, дъщери на Рава, препашете се с вретище,
плачете и се лутайте между оградите,
защото царят ви ще отиде в плен
заедно със свещениците си и с първенците си.
4 Защо се хвалиш с долините,
с плодородните си долини, о, дъще отстъпнице,
която се уповаваш на съкровищата си
и казваш: Кой ще дойде против мене?
5 Ето – казва Господ, Еова на силите –
Аз ще нанеса върху тебе страх
от всички, които са около тебе;
и вие ще бъдете изпъдени, всеки където му видят очите,
без да има кой да прибере скитащите се.
6 А после ще върна от плен амонците – казва Господ.

Слово за Едом


7 За Едом така казва Господ на силите:
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
8 Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене,
дедански жители,
защото ще докарам върху Исав бедствието му –
времето, когато ще го накажа.
9 Ако дойдат при тебе гроздоберци,
няма ли да оставят някоя необрана чепка?
Ако дойдат крадци през нощта,
няма ли да грабнат само това, което им е нужно?
10 Но Аз ще оголя Исав,
ще открия скришните му места
и той не ще може да се скрие;
погинаха децата му, близките му и съседите му,
и го няма повече.
11 Остави сирачетата си;
Аз ще ги запазя живи;
и вдовиците ти нека се уповават на Мене.
12 Така казва Господ:
Ето онези, на които не бе съдено да пият от чашата,
бездруго ще я пият,
та ти ли ще останеш ненаказан?
Ти няма да останеш ненаказан,
но непременно ще пиеш от нея.
13 Защото се заклех в Себе Си – казва Господ, –
че Боцра ще стане за ужас и за присмех,
за укор и за проклятие,
и всичките ѝ градове ще се обърнат във вечна пустота.
14 Чух известие от Господа:
посланик бе изпратен сред народите да каже:
Съберете се и елате против нея, и вдигнете се на бой.
15 Защото, ето, Аз ще те направя малък между народите,
презрян между човеците.
16 Ужасът, който вселяваш,
и гордостта на твоето сърце те измамиха,
о ти, който живееш в пукнатините на канарите,
който владееш висината на хълмите.
Но ако и да поставиш гнездото си високо като орел,
и оттам ще те сваля – казва Господ. –
17 Едом ще стане за ужас;
всеки, който мине през него, ще се слиса
и ще подсвирне при вида на всичките му рани.
18 Както при разорението на Содом и Гомор
и на околните им градове – казва Господ, –
така никой човек няма да живее там;
човешки син няма да се засели там.
19 Ето, той възлиза като лъв от дъбравата на Йордан
към укрепените жилища;
но Аз мигновено ще изпъдя Едом от там.
И онзи, който е избран, ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мене? И кой ще Ми определи времето?
И кой пастир ще Ми се опре?
20 Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Едом,
и какво възнамерява против жителите на Теман:
Ще бъдат повлечени най-малките от стадото;
Той ще опустоши пасбището им заедно с тях.
21 От шума на тяхното падане земята ще се потресе;
техният вик ще се чуе до Червено море.
22 Ето, един орел ще възлезе и ще връхлети
ще разпростре крилата си над Боцра.
И в онзи ден сърцето на Едомовите юнаци
ще бъде като сърцето на жена в родилни болки.

Слово за Дамаск


23 За Дамаск.
Хамат и Арфад се посрамиха,
защото чуха лоша вест.
Стопиха се, обезсърчиха се,
вълнуват се като неспокойното море.
24 Дамаск отслабна,
обърна се в бяг,
трепет го обзе;
скръб и болки го обладаха,
като жена, когато ражда.
25 Как не бе пощаден този прочут град,
градът на радостта Ми!
26 Затова младежите му ще падат по улиците му
и всичките му воини ще загинат в онзи ден –
казва Господ на силите. –
27 В стената на Дамаск Аз ще запаля огън,
който ще пояде палатите на Венадад.

Слово за Кедар и хацорските царства


28 За Кедар и за хацорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор порази.
Така казва Господ:
Станете, възлезте към Кедар
и погубете източните жители.
29 Ще бъдат отнети шатрите им и стадата им;
ще бъдат взети завесите им,
цялата им покъщнина и камилите им;
и ще извикат към тях: Ужас отвред!
30 Бягайте, отстранете се надалеч,
направете си дълбоки места за живеене,
хацорски жители – казва Господ, –
защото вавилонският цар Навуходоносор
е взел решение против вас
и е намислил кроеж против вас.
31 Станете, възлезте срещу спокойния народ,
който живее безгрижно – казва Господ, –
които нямат ни порти, ни лостове,
но живеят сами.
32 Камилите им ще бъдат за плячка,
а многото им добитък – за грабеж;
Аз ще разпръсна по всички ветрища
онези, които си стрижат издадените части на косата,
и ще докарам върху тях гибел от всичките им страни – казва Господ. –
33 Хацор ще стане жилище на чакали,
пустиня довека;
там няма да живее човек,
в него човешки син няма да се засели.

Слово за Елам


34 Господнето слово, което дойде към пророк Еремия за Елам, в началото на царуването на Юдовия цар Седекия: 35 Така казва Господ на силите:
Ето, ще счупя лъка на Елам –
тяхната главна сила.
36 Ще докарам върху Елам четирите ветрища
от четирите страни на небето;
и ще ги разпръсна по четирите ветрища,
та не ще има народ,
където да не отидат изпъдените еламци.
37 И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им,
пред онези, които искат живота им;
и ще докарам върху тях зло –
пламенния Си гняв – казва Господ, –
ще пратя и меч след тях,
докато ги довърша.
38 И като поставя престола Си в Елам,
ще изтребя от там
цар и първенци – казва Господ. –
39 Но в последните дни
ще възвърна пленените еламци – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

8

Седмият печат и златната кадилница


1 И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около половин час. 2И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби.
3 И друг ангел дойде, та застана при олтара, държейки златна кадилница; и на него се даде много тамян, за да го прибави към молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. 4И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. 5И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гърмежи и гласове, светкавици и трус.

Тръбите


6И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.
7 Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята; и една трета от земята изгоря, също и една трета от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.
8 И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето; и една трета от морето стана на кръв, 9и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето; и една трета от корабите бе унищожена.
10 И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като факел, и падна върху една трета от реките и върху водните извори. 11А името на звездата е Пелин; и една трета от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.
12 И като затръби четвъртият ангел, една трета от слънцето и една трета от луната, и една трета от звездите бе поразена, та да потъмнее една трета от тях, и една трета от деня да не свети, така и една трета от нощта.
13 И видях, и чух един орел, който летеше всред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят!
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи