План за четене на Библията

Основен / ден 330

Стар Завет

Еремия

50

Слово за Вавилон


1 Словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон и за Халдейската земя:
2 Известете между народите,
прогласете и вдигнете знаме;
прогласете, не крийте;
казвайте: превзет е Вавилон
посрами се Бел,
разруши се Меродах,
посрамиха се изваяните му кумири,
строшиха се идолите му,
3 от север възлезе народ против него,
който ще опустоши земята му.
И никой няма да живее в нея –
и човек, и животно ще бягат надалеч.
4 В онези дни и в онова време – казва Господ, –
ще дойдат израиляните заедно с юдеите;
като ходят, ще плачат
и ще търсят Господа, своя Бог.
5 Ще питат за Сион
с лица обърнати към него и ще казват:
Елате, да се присъединим към Господа
във вечен завет, който няма
да се забрави.
6 Людете Ми бяха като изгубени овце;
пастирите им ги заблудиха,
накараха ги да се скитат по планините;
те се скитаха от планина на хълм
и забравиха кошарата си.
7 Всички, които ги намираха, ги изяждаха;
и противниците им казваха: Не сме ние виновни,
че те съгрешиха против Господа, обиталището на правдата,
да, против Господа, надеждата на бащите им.
8 Бягайте от Вавилон,
излезте от земята на халдейците
и бъдете като козли пред стадо.
9 Защото, ето, Аз ще повдигна и ще доведа против Вавилон
големи народи, събрани от северната земя,
и те ще се опълчат против него;
оттам ще го превземат;
стрелите им ще бъдат като на силен изтребител,
който не се връща празен.
10 И Халдея ще бъде разграбена;
всичките ѝ грабители ще се наситят – казва Господ. –
11 При все че се радвате, при все че се веселите,
вие, обирачи на наследството Ми,
при все че скачате като телица по трева
и цвилите като яки коне,
12пак майка ви ще се посрами много,
родителката ви ще се смути –
ето, тя ще бъде последна от народите:
земя пуста, суха и непроходима.
13 Поради гнева Господен тя няма да бъде населена,
но цяла ще запустее;
всеки, който минава през Вавилон, ще се ужаси
и ще подсвирне на всичките му рани.
14 Опълчете се против Вавилон отвсякъде,
всички, които опъвате лък;
стреляйте против него, не жалете стрели,
защото той съгреши пред Господа.
15 Възкликнете срещу него от всички страни!
Той се покори,
укрепленията му паднаха,
стените му се събориха;
защото това е въздаянието Господне;
отплатете му;
както той е правил, така му направете.
16 Изтребете от Вавилон и сеяча,
и онзи, който държи сърп по време на жетва.
Поради страха от лютия меч
нека всеки се върне при народа си,
и нека всеки избяга в земята си.
17 Израил е заблудена овца,
лъвовете я прогониха;
първо асирийският цар я разкъса,
после вавилонският цар Навуходоносор строши костите ѝ.
18 Затова така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще накажа вавилонския цар и земята му,
както наказах асирийския цар.
19 И ще доведа Израил пак в пасбището му;
той ще пасе по Кармил и Васан
и душата му ще се насити по Ефремовата планина в Галаад.
20 В онези дни и в онова време – казва Господ, –
ще търсят неправдата на Израил но няма да я има,
и греховете на Юда, но няма да се намерят,
защото ще простя на оцелелите, които оставям.
21 Върви против земята, която двойно се възбунтува –
против нея и против жителите ѝ, които ще бъдат наказани;
разори, опустоши напълно след тях – казва Господ, –
направи всичко, както ти заповядах.
22 Боен вик има в страната,
шум от страшно разорение.
23 Как се счупи и сломи
чукът на цялата земя!
Как се обърна Вавилон на пустота сред народите!
24 Поставих ти примка и ти се хвана,
Вавилоне, без да се усетиш;
беше намерен и уловен,
защото се противеше на Господа.
25 Господ отвори оръжейницата Си
и извади оръжията на гнева Си;
защото Еова, Господ на силите, има да извърши дело
в земята на халдейците.
26 Елате против него от най-далечния край,
отворете житниците му,
натрупайте го като купове и го обречете на изтребление –
нищо да не остане от него.
27 Изколете всичките му телци;
нека се проснат заклани.
Горко им! Защото дойде денят им,
времето за наказанието им.
28 Чува се как онези, които бягат,
и които са се отървали от Вавилонската земя,
известяват в Сион
въздаянието от Господа, нашия Бог,
въздаянието за храма Му!
29 Свикайте стрелци против Вавилон,
всички, които опъват лък;
разположете стан наоколо против него,
за да не се отърве някой.
Въздайте му според делата му,
според всичко, което е направил, така му направете,
защото се е възгордял против Господа,
против Святия Израилев.
30 Затова младежите му ще падат по улиците му
и всичките му воини ще загинат в онзи ден – казва Господ. –
31 Ето, Аз съм против тебе, о, граде горделиви –
казва Господ, Еова на силите –
защото настана денят ти,
времето, когато ще те накажа.
32 Горделивият ще се препъне и ще падне,
и не ще има кой да го вдигне;
Аз ще запаля в градовете му огън,
който ще погълне всичко около него.
33 Така казва Господ на силите:
Израиляните са угнетени, угнетени са и юдеите;
всички, които ги плениха, ги държат,
отказват да ги пуснат.
34 Но Изкупителят им е мощен;
Господ на силите е името Му;
непременно ще се застъпи за делото им,
за да успокои света
и да смути вавилонските жители.
35 Меч има върху халдейците – казва Господ, –
и върху жителите на Вавилон,
и върху първенците му, и върху мъдреците му!
36 Меч има върху измамниците! И те ще обезумеят.
Меч върху юнаците му! И те ще се ужасят.
37 Меч има върху конете им, върху колесниците им
и върху всички разноплеменни люде, които са сред него!
И ще станат като жени.
Меч върху съкровищата му!
И ще бъдат разграбени.
38 Суша за водите му. И ще пресъхнат,
защото е земя на идоли изваяни,
и жителите ѝ са полудели за страшилищата си.
39 Затова зверове от пустинята и хиени ще живеят там,
и щрауси ще живеят там;
и няма да бъде населен вече довека,
нито обитаем из род в род.
40 Както Бог разруши Содом и Гомор
и околните им градове – казва Господ, –
така никой няма да живее там,
човешки син няма да се засели в него.
41 Ето, войска идва от север.
Да! Голям народ и много царе
се надигат от краищата на света.
42 Лък и копие държат;
жестоки са и немилостиви;
гласът им бучи като морето;
възседнали са на коне,
всеки опълчен като мъж за бой против тебе, дъще Вавилонска.
43 Вавилонският цар чу вестта
за тях и ръцете му отслабнаха;
мъки го обзеха
и болки като на жена, която ражда.
44 Ето, той ще възлезе като лъв от дъбравата на Йордан
към укрепените жилища,
но Аз мигновено ще ги изпъдя оттам.
И кой е избраният, който ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мене? И кой ще Ми определи времето?
И кой пастир ще Ми се опре?
45 Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Вавилон,
и какво възнамерява против земята на халдейците:
Ще бъдат повлечени най-малките от стадото;
Той ще опустоши пасбището им заедно с тях.
46 От шума при превземането на Вавилон
земята ще се потресе
и неговият вик ще се чуе сред народите.
© Библейска лига - България

51

1 Така казва Господ:
Ето, Аз повдигам разрушителен вятър против Вавилон
и против онези, които живеят сред възбунтувалите се против Мене.
2 И ще изпратя върху Вавилон веячи,
които ще го отвеят и ще оголят земята му,
защото в деня на злощастието ще бъдат отвред против него.
3 Стрелец срещу стрелец нека опъва лъка си
и срещу онзи, който се големее с бронята си;
не жалете младежите му,
обречете на изтребление цялата му войска.
4 Ще паднат убити в Халдейската земя
и прободени по улиците на градовете ѝ.
5 Защото нито Израил, нито Юда е оставен
от своя Бог, от Господа на силите,
ако и да е пълна земята им с беззаконие
против Святия Израилев.
6 Бягайте отсред Вавилон!
Отървете всеки живота си!
Да не загинете в беззаконието му, защото е време за въздаяние от Господа,
Който ще му отдаде отплата.
7 В ръката Господня Вавилон е бил златна чаша,
която опиваше целия свят;
от виното му пиеха народите,
затова народите обезумяха.
8 Внезапно ще падне Вавилон и ще се разруши;
ридайте за него,
вземете балсам за раната му,
дано се изцели.
9 Опитахме се да целим Вавилон, но не се изцели;
нека го оставим и нека всеки отиде в страната си,
защото присъдата му стигна до небето
и се възвиси чак до облаците.
10 Господ изяви правдата ни;
елате и нека възвестим в Сион
делото на Господа, нашия Бог.
11 Изострете стрелите, дръжте здраво щитовете;
Господ възбуди духа на мидийските царе,
защото намерението Му против Вавилон е да го изтреби,
понеже това е въздаянието от Господа,
въздаяние за храма Му.
12 Издигнете знаме против вавилонските стени,
усилете надзора, поставете стражи,
пригответе засади,
защото Господ намисли и ще извърши онова,
което изрече против вавилонските жители.
13 О, ти, който живееш край много води,
който изобилстваш със съкровища,
дойде краят ти,
пределът на сребролюбието ти.
14 Господ на силите се е клел в Себе Си и е рекъл:
Ще те напълня с мъже като със скакалци,
които ще нададат боен вик против тебе.
15 Той е, Който направи земята със силата Си,
утвърди света с мъдростта Си
и разпростря небето с разума Си.
16 Когато издава гласа Си, водите на небето шумят;
Той издига пари от краищата на земята;
прави светкавици за дъжда
и изважда вятър от съкровищата Си.
17 Всеки човек е безумен, лишен от знание;
всеки златар се посрамва от кумира си,
защото излятото от него е лъжа,
и в него няма дихание.
18 Суета са те, дело на заблуда;
във времето на наказанието си ще загинат.
19 Делът на Яков не е като тях,
защото Той е Създател на всичко,
и Израил е жезъл на наследството Му;
Господ на силите е името Му.
20 Ти си ми бойна секира, оръжие за война
и чрез тебе ще смажа народи,
чрез тебе ще изтребя царства,
21 чрез тебе ще смажа коня и конника
и чрез тебе ще строша колесницата и седящия на нея;
22 чрез тебе ще смажа мъж и жена,
чрез тебе ще смажа стар и млад
и чрез тебе ще смажа младеж и девица;
23 чрез тебе ще смажа овчар и стадото му,
чрез тебе ще смажа земеделец и неговия чифт волове
и чрез тебе ще смажа управители и началници.
24 И ще въздам на Вавилон
и на всички халдейски жители
за цялото зло, което сториха на Сион
пред вашите очи – казва Господ. –
25 Ето, Аз съм против тебе, разрушителна планина – казва Господ, –
която разоряваш целия свят.
Ще простра ръката Си върху тебе
и ще те изрина от скалите,
и ще те направя изгорена планина.
26 Няма да вземат от тебе камък за ъгъл,
нито камък за основи,
но ще бъдеш вечно пуста – казва Господ. –
27 Издигнете знаме в страната!
Затръбете сред народите!
Пригответе против него народите,
свикайте против него царствата
на Арарат, на Мини и на Ашкеназ;
поставете над него уредник,
докарайте коне като бодливи скакалци.
28 Пригответе против него народите –
мидийските царе, управителите им, всичките им началници
и цялата подвластна на тях земя.
29 Земята се тресе и измъчва,
защото намеренията на Господа против Вавилон се изпълняват –
да превърне Вавилонската земя в необитаема пустиня.
30 Юнаците на Вавилон престанаха да воюват,
останаха в укрепленията си,
силата им изчезна;
станаха като жени;
изгориха жилищата му,
лостовете му са строшени.
31 Скороходец тича да посрещне скороходец
и вестител – да посрещне вестител,
за да известят на вавилонския цар,
че градът му е превзет от всеки край,
32 и че бродовете са завзети с изненада,
гъсталаците – изгорени с огън
воините – разтреперани.
33 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Вавилонската дъщеря е като гумно,
когато е време да се вършее;
още малко и ще дойде времето на жетвата ѝ.
34 Вавилонският цар Навуходоносор ме разкъса,
смаза ме, направи ме празен съд,
погълна ме като змия,
напълни корема си с моите сладости
и после ме захвърли.
35 Неправдата, сторена на мене и на моя род,
нека падне върху Вавилон,
казва жителката на Сион.
Кръвта ми нека падне върху жителите на Халдея –
казва Ерусалим.
36 Затова така казва Господ:
Ето, Аз ще се застъпя за делото ти
и ще извърша въздаяние за тебе;
ще обърна реката на Вавилон в суша
и ще пресуша извора му.
37 Вавилон ще стане грамади,
жилище на чакали,
за ужас и за присмех, без жители.
38 Ще реват заедно като лъвове,
ще вият като лъвчета.
39 Когато се разгорещят, ще им дам гощавка
и ще ги опия, за да се развеселят
и да заспят вечен сън, от който да не се събудят –
казва Господ. –
40 Ще ги поваля като агнета за клане,
като овни и козли.
41 Как бе превзет Шешах!
И бе изненадана славата на цялата земя!
Как стана Вавилон за ужас сред народите!
42 Морето се повдигна над Вавилон,
покрит бе под многото му вълни.
43 Градовете са обезлюдени,
безводна земя и пустиня,
земя, в която не живее никой човек,
нито минава през нея човешки син.
44 Аз ще накажа Бел във Вавилон
и ще извадя от устата му това, което е погълнал;
народите няма да се събират вече при него;
и самата вавилонска стена ще падне.
45 Народе Мой, излез от него!
И да спасява всеки живота си
от пламенния гняв Господен.
46 Да не ослабне сърцето ви и да не се уплашите
от слуха, който ще плъзне по земята;
защото една година ще дойде слух
и втора година ще дойде слух,
и насилие по земята, властник против властник.
47 Затова ето, идат дни,
когато ще извърша съд върху идолите на Вавилон
и цялата му земя ще се посрами и всичките му убити ще паднат наред.
48 Тогава небесата и земята, и всичко, което е в тях,
ще възкликнат над Вавилон,
защото изтребителите ще дойдат против него от север – казва Господ. –
49 Както Вавилон поваляше Израилевите убити,
така във Вавилон ще бъдат повалени убитите на цялата земя.
50 Вие, които се отървахте от меча, бягайте, не стойте!
Помнете Господа отдалеч
и нека Ерусалим бъде в ума ви.
51 Засрамихме се, защото чухме укор,
срам покри лицето ни,
понеже чужденци влязоха в
светилищата на дома Господен.
52 Но, ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще извърша съд над идолите му
и смъртноранените ще охкат по цялата му земя.
53 Ако и да се издигне Вавилон до небето,
ако и да утвърди нависоко силата си,
пак ще дойдат от Мене опустошители върху него – казва Господ. –
54 Глас на вопъл иде от Вавилон,
и на голямо разрушение от Халдейската земя!
55 Защото Господ ще опустоши Вавилон
и ще премахне от него големия шум;
когато вълните му се разбушуват като много води
и бученето им отеква,
56 защото изтребителят дойде върху него, да, върху Вавилон;
юнаците му са хванати
и всичките им лъкове са строшени,
понеже Господ е Бог, Който въздава,
и непременно ще въздаде правосъдие.
57 Аз ще опия първенците му и мъдреците му,
управителите му, началниците му и юнаците му;
те ще заспят вечен сън, от който няма да се събудят –
казва Царят, Чието име е Господ на силите.
58 Така казва Господ на силите:
Дебелите стени на Вавилон ще бъдат съборени до основи
и високите му порти – изгорени с огън;
и народът му напразно се труди,
и племената му в огъня,
и те ще се изтощят.
59 Заповедта, която пророк Еремия даде на Серая, син на Нирия, Маасиевия син, когато отиваше с Юдовия цар Седекия във Вавилон в четвъртата година от царуването му. А Серая беше главен постелник. 60 Еремия написа в една книга всички злини, които щяха да сполетят Вавилон, всички слова, написани по-горе против Вавилон. 61 И Еремия каза на Серая: Когато отидеш във Вавилон, гледай да прочетеш всички тези слова 62 и да речеш: Господи, Ти си изрекъл против това място присъда, че ще го унищожиш, за да няма кой да живее в него – ни човек, ни животно – но да е вечно пусто. 63 И като изчетеш тази книга, вържи на нея камък и я хвърли сред Ефрат, и кажи: 64 Така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне поради злото, което Аз ще докарам върху него, и те ще се изтощят.
Дотук са словата на Еремия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

11

Двамата свидетели


1 И даде ми се тръстика като тояга; и ми се каза: Стани измери Божия храм и олтара, и онези, които се кланят в него; 2 но дворът, който е извън храма, остави и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град четиридесет и два месеца. 3 А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища. 4 Това са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. 5 И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така той трябва да бъде убит. 6 Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето, в което пророкуват; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв, и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. 7 И когато свършат свидетелстването си, звярът, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. 8 И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техният Господ беше разпнат. 9 И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина, и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб. 10 И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тези двама пророци са мъчили жителите на земята.
11 А след трите дни и половина влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха. 12 А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. 13 И начаса стана голям трус, и една десета от града падна, и измряха в труса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и отдадоха слава на небесния Бог.
14 Второто „горко“ премина; ето, идва скоро третото „горко“.

Седмата тръба


15 И като затръби седмият ангел, разнесоха се силни гласове в небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Помазаник; и Той ще царува до вечни векове. 16 И двадесет и четирите старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, казвайки: 17 Благодарим Ти, Господи, Боже Всемогъщи, Който си и Който си бил, загдето си взел голямата Си сила и царуваш. 18 Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш онези, които погубват земята.
19 И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчегът на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус, и силен град.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

134


1 Песен на възкачванията.
Ето, благославяйте Господа, всички слуги Господни,
които престояват нощем в дома Господен.
2 Издигайте ръцете си към светилището
и благославяйте Господа.
3 Нека те благослови от Сион Господ,
Който сътвори небето и земята.
© Библейска лига - България