План за четене на Библията

Основен / ден 332

Стар Завет

Еремия

32

Еремия купува нива


1 Словото, което дойде към Еремия от Господа в десетата година на Юдовия цар Седекия, която година бе осемнадесетата на Навуходоносор.
2 Тогава войската на вавилонския цар обсаждаше Ерусалим; а пророк Еремия бе затворен в двора на стражата, която бе в двореца на Юдовия цар. 3 Защото Юдовият цар Седекия беше го затворил и му бе рекъл: Защо пророкуваш и казваш: Така казва Господ: Ето, Аз ще предам този град в ръката на вавилонския цар и той ще го завладее; 4 и Юдовият цар Седекия няма да избегне от ръката на халдейците, но ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар, и ще говори с него уста с уста, и ще се погледнат очи в очи; 5 и той ще заведе Седекия във Вавилон; и ще бъде там докато го посетя, казва Господ; и, ако воювате против халдейците, няма да успеете?
6 И рече Еремия: Господнето слово дойде към мене и Господ каза: 7 Ето, Анамеил, синът на чичо ти Селум, ще дойде при тебе и ще рече: Купи си нивата ми, която е в Анатот; защото на тебе принадлежи правото на ближен сродник да я откупиш. 8 И тъй, чичовият ми син Анамеил дойде при мене в двора на стражата, според Господнето слово и ми рече: Купи, моля, нивата ми, която е в Анатот във Вениаминовата земя; защото на тебе принадлежи правото на наследство, и на тебе правото да я откупиш; купи си я. Тогава познах, че това беше слово Господне. 9 И купих от чичовия ми син Анамеил нивата, която е в Анатот, и претеглих му парите, седемнадесет сикли сребро. 10 И като записах на книга, ударих печат, повиках свидетели и претеглих на везни среброто. 11 Тогава взех записа за покупката, както запечатания, според закона и наредбата, така и отворения; 12 и предадох записа за покупката на Варух, син на Нирия, Маасиевия син, пред чичовия ми син Анамеил и пред свидетели, които подписаха записа за покупката, пред всичките юдеи, които седяха в двора на стражата. 13 И заръчах на Варух, пред тях: 14 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Вземи тези записи – запечатания запис за покупката и отворения запис – и сложи ги в пръстен съд, за да стоят дълго време. 15 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Пак ще се купуват в тази земя къщи, ниви и лозя.
16 И като предадох записа за покупката на Варух, Нириевия син, помолих се на Господа: 17 О, Господи Еова! Ето, Ти си сътворил небето и земята с великата Си мощ и с простряната Си мишца; няма нищо мъчно за Тебе, 18 Който показваш милост на хиляди и въздаваш за беззаконието на бащите в пазвата на чадата им след тях; велики, могъщи Боже, Чието име е Господ на силите, 19 велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всичките пътища на човешките чада, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му; 20 Ти, Който си извършил знамения и чудеса в Египетската земя, известни дори до днес, и в Израил, и сред другите човеци, и си придобил име, каквото е днес; 21 и си извел народа Си Израил от Египетската земя със знамения и чудеса, с мощна ръка и с простряна мишца, и с голям ужас; 22 и си им дал тази земя, за която си се клел на бащите им да я дадеш на тях, земя, където текат мляко и мед; 23 и те влязоха и я завладяха; но не слушаха гласа Ти и не ходеха по закона Ти, не свършиха ни едно нещо от всичко, което им бе заповядал да вършат, затова си докарал върху тях всичкото това зло. 24 Ето насипите! Неприятелите стигнаха до града, за да го завладеят; и поради меч, глад и мор градът е предаден в ръката на халдейците, които воюват против него; и това, което си говорил, стана; ето, Ти виждаш! 25 А въпреки това, Господи Боже, Ти ми рече: Купи си нивата с пари и повикай свидетели; при все че градът е предаден в ръката на халдейците.
26 Тогава дойде Господнето слово към Еремия: 27 Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка плът; има ли нещо твърде мъчно за Мене? 28 Затова така казва Господ: Ето, ще предам тоя град в ръката на халдейците и в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, и той ще го превземе. 29 И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и като запалят този град, ще го изгорят заедно с къщите, върху чиито покриви кадяха на Ваал и правеха възлияния на други богове, та Ме разгневяваха. 30 Защото израиляните и юдеите от младини са извършвали само онова, което бе зло пред Мене; защото израиляните само са разпалвали гнева Ми с делата на ръцете си, казва Господ. 31 Защото от деня, когато съградиха този град и до днес, той е разпалвал гнева Ми и яростта Ми, за да го отхвърля от лицето Си 32 поради всичкото зло, което израиляните и юдеите вършиха, за да Ме раздразнят – те, царете им, първенците им, свещениците им, пророците им, Юдовите мъже и ерусалимските жители. 33 Те обърнаха гръб към Мене, а не лице; при все че Аз ги учех, като ставах рано и ги поучавах, пак те не послушаха и не приеха поука; 34 но поставиха мерзостите си в дома, който се нарича с Моето име и го оскверниха; 35 и съградиха високите места на Ваал, които са в долината на Еномовия син, за да превеждат синовете и дъщерите си през огъня за Молох – нещо, което не съм им заповядал, нито Ми е идвало на ум, че ще вършат тая мерзост, като вкарват в грях Юда.
36 И сега, така казва Господ, Израилевият Бог, за този град, за който вие казвате: Ще се предаде в ръката на вавилонския цар чрез меч, глад и мор; 37 ето, ще ги събера от всичките страни, където ги бях изпъдил в гнева Си, в яростта Си и в голямото Си негодувание; и, като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност; 38 и те ще Ми бъдат народ, и Аз ще им бъда Бог; 39 и ще им дам едно сърце и един път, за да се боят от Мене винаги за тяхно добро и за доброто на чадата им след тях; 40 и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях и ще им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпват от Мене; 41 и ще се радвам за тях, като им правя добро, и ще ги насадя здраво в тази земя, с цялото Си сърце и с цялата Си душа.
42 Защото така казва Господ: Както докарах върху този народ всичкото това голямо зло, така ще докарам върху тях и всичкото добро, което съм обещал. 43 И ще се купуват ниви в тая земя, за която казвате: Пуста е, без човек или животно; предадена е в ръката на халдейците. 44 Ще купуват ниви с пари, и като подписват записи и ги запечатват, ще повикват свидетели във Вениаминовата земя и в ерусалимските околности, в Юдовите градове и в планинските градове, в полските градове и в южните градове; защото ще ги върна от плена им, казва Господ.
© Библейска лига - България

33

Обещание за възстановяване


1 При това, Господнето слово дойде към Еремия втори път, докато бе той още затворен в двора на стражата:
2 Така казва Господ, Който върши тези неща,
Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава,
Еова е името Му:
3 Извикай към Мене, и ще ти отговоря,
и ще ти покажа велики и тайни неща,
които не знаеш.
4 Защото така казва Господ, Израилевият Бог,
за къщите на този град
и за дворците на Юдовите царе,
които се разрушават, за да образуват защита против насипите и против меча;
5 и за ония, които идат да воюват против халдейците
и да напълнят тия къщи с труповете на човеците,
които Аз ще поразя в гнева Си и в яростта Си,
поради всичките злини, на които скрих лицето Си от този град:
6 Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля,
и ще им открия изобилие от мир и от истина.
7 Ще върна Юдовите пленници
и Израилевите пленници,
и ще ги съградя както по-напред;
8 ще ги очистя от всичкото беззаконие,
с което Ми съгрешиха,
и ще простя всичките беззакония,
с които Ми съгрешиха
и с които престъпиха закона Ми.
9 И този град ще Ми бъде име за веселие,
с хвала и слава пред всичките народи на света,
които ще чуят за всичкото добро, което им правя Аз,
и ще се смаят и ще се разтреперят от всичкото добро
и от цялото благоденствие, което ще му доставя.
10 Така казва Господ:
В това място, за което вие казвате:
Пусто е, без човек и без животно, да!
В Юдовите градове и по ерусалимските улици,
които са пусти, без човек, без жител
и без животно, пак ще се чуе
11 глас на радост и глас на веселие,
глас на младоженец и глас на невеста,
глас на онези, които казват:
Хвалете Господа на силите,
защото Господ е благ,
защото Неговата милост е довека,
и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен;
защото ще върна пленниците, взети от тази земя
както са били по-напред, казва Господ.
12 Така казва Господ на силите:
В това място, което е пусто,
без човек и без животно,
и във всичките му градове
пак ще има жилища на овчари, които ще успокояват стадата си.
13 В планинските градове и в полските градове,
в южните градове и във Вениаминовата земя,
в околностите на Ерусалим и в Юдовите градове
пак ще минават стадата
под ръката на онези, които ги броят, казва Господ.
14 Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще изпълня онова добро слово, което говорих
за Израилевия дом и за Юдовия дом.
15 В онези дни и в онова време
ще направя да изникне на Давид праведен Отрасъл;
и Той ще извърши съд и правда на земята.
16 В онези дни Юда ще бъде спасен
и Ерусалим ще живее в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича –
Господ е наша Правда.
17 Защото така казва Господ:
Никога няма да липсва от Давид човек,
който да седи на престола на Израилевия дом;
18 нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек,
който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси,
и да жертва непрестанно.
19 И словото Господне дойде към Еремия:
20 Така казва Господ:
Ако ви е възможно да нарушите завета Ми за деня
и завета Ми за нощта,
тъй че да не става вече ден и нощ на времето си,
21 тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давид,
тъй че да няма син да царува на престола му, –
и завета Ми със служителите Ми, левитските свещеници.
22 Както не може да се изброи небесното войнство,
нито да се измери морският пясък,
така ще умножавам потомството на слугата Ми Давид,
и левитите, които Ми служат.
23 И словото Господне дойде към Еремия:
24 Не си ли размислил какво говори този народ, като казва:
Двете имена, които Господ избра, ето, отхвърлил ги е?
Така презират те народа Ми,
за да не се счита вече за народ пред тях.
25 Така казва Господ:
Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта,
и ако не съм определил наредбите за небето и за земята,
26 тогава ще отхвърля и потомството на Яков и на слугата Си Давид,
Така че да не вземат от него човеци да управляват
потомството на Авраам, Исаак и Яков;
защото ще върна пленниците им, и ще им покажа милост.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

13

Звярът от морето


1 И застанах на морския пясък, и видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му – десет корони, и на главите му – богохулни имена. 2 И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, и устата му – като уста на лъв; и змеят даде на него силата си, престола си и голяма власт. 3 И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя, учудена, отиде след звяра; 4 и поклониха се на змея, защото даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като този звяр и кой може да воюва против него? 5 И даде му се и уста да говори горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца. 6 И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, а и онези, които живеят на небесата. 7 И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всеки род и племе, език и народ. 8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. 9 Ако има човек ухо, нека слуша. 10 Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и той трябва от меч да бъде убит. Тук е нужно устояването и вярата на светиите.
Звярът от земята
11 И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. 12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. 13 И вършеше големи знамения, дотам, че направи и огън да слиза от небето на земята пред човеците. 14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя. 15 И позволи му се да даде дихание на звяровия образ, та звяровият образ да проговори; също и така да направи, че да бъдат избити онези, които не се кланят на звяровия образ. 16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се постави белег на десницата или на челата им; 17 за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. 18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

135

1 Алилуя. Хвалете името Господне;
хвалете Го, вие слуги Господни,
2 които престоявате в дома Господен,
в дворовете на дома на нашия Бог.
3 Хвалете Господа, защото е благ Господ;
пейте хваления на името Му, защото това е угодно.
4 Защото Господ избра Яков за Себе Си,
Израил за Свое Собствено притежание.
5 Защото аз познах, че Господ е велик
и че нашият Господ е над всичките богове.
6 Господ прави всичко, което Му е угодно
на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.
7 Издига облаци от краищата на земята,
прави светкавици за дъжда,
изважда ветрове из съкровищниците Си.
8 Той е, който порази египетските първородни
и на човек, и на животно.
9 Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египет,
върху фараона и върху всичките му слуги.
10 Той е, Който порази големи народи
и изби силни царе –
11 аморейския цар Сихон,
и васанския цар Ог,
и всичките ханаански царства –
12 и даде земята им в наследство,
наследство за народа Си Израил.
13 Името Ти, Господи, пребъдва довека,
споменът Ти, Господи, из род в род.
14 Защото Господ ще съди людете Си,
и ще се смили над слугите Си.
15 Идолите на народите са сребро и злато,
направа на човешки ръце.
16 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
17 уши имат, но не чуват;
нито има дишане в устата им.
18 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който се уповава на тях.
19 Доме Израилев, благославяйте Господа;
доме Ааронов, благославяйте Господа;
20 доме Левиев, благославяйте Господа;
вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа.
21 Благословен да бъде от Сион Господ,
Който обитава в Ерусалим. Алилуя.
© Библейска лига - България